Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicto de citación para notificación de providencia de prema
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
BOP-CORUNA 127
Fecha Disposición :
05/07/2013
Fecha Publicación :
05/07/2013
Órgano Emisor :
A CORUNA
EDICTO

EDICTO DE CITACIÓN PARA A NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE PREMA

D. Emilio Antonio Álvarez Fachado, xefe do Departamento de Recadación do Excmo. Concello da Coruña,

FAI SABER: Que, unha vez que se intentou, sen resultado positivo, practicarlles as notificacións persoais aos debedores que se relacionan ou aos seus representantes, nos termos do art. 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, a través do presente edicto e de conformidade co que dispón a dita norma, cítaselles para seren notificados mediante comparecencia, duranto o prazo e no lugar que logo se dirá, aos administrados que figuran como debedores a este Concello polos débitos que se detallan, ao que poderán comparecer por sí ou por medio de representante no expediente executivo que se lles segue:

Que nos correspondentes títulos acreditativos dos débitos ditouse polo Sr. tesoureiro a seguinte:

PROVIDENCIA DE PREMA

No uso das facultades que me confire o art. 5.3.c) do RD 1174/87, do 18 de setembro, así como o art. 10 da Ordenanza municipal de recadación, de conformidade co disposto nos artigos 167 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e 70 do Regulamento xeral de recadación e concordantes da Ordenanza municipal de recadación, DECLARO INCURSAS EN VÍA DE PREMA, as débedas relacionadas, co recargo de ata o 20%, as que foron debidamente notificadas e, rematado o regulamentario prazo de ingreso en voluntaria, atópanse pendentes de pago, comezado o devengo dos xuros de mora.

En consecuencia, requírese o pago do importe total da débeda pendente, incluído o recargo de prema reducido (10%), no prazo regulado no art. 62.5 da Lei 58/2003, xeral tributaria. No caso de non se producir o ingreso no devandito prazo se procederá ao embargo dos bens do debedor ou á execución das garantías existentes para o cobro da débeda, con inclusión do recargo de prema do 20% e dos xuros de mora que se devenguen ata a data de cancelación da débeda.

RECURSOS

Contra a providencia de prema e nos casos a que se refiren os artigos 167.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e concordantes do Regulamento xeral de recadación, reclamación económico-administrativa ante o Tribunal Económico-Administrativo Municipal (TEAM) no prazo DUN MES, contado a partir do día seguinte ao da recepción da presente notificación.

Previamente e con carácter potestativo, poderá interpor recurso de reposición ante o Sr. tesoureiro no prazo DUN MES, a contar desde a data citada (arts. 108 e 137 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, 235 da Lei xeral tributaria e 14 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais).

PRAZO DE INGRESO E FORMA DE PAGO

a) Débedas notificadas entre os días 1 e 15 de cada mes, ata o día 20 do devandito mes ou inmediato hábil posterior.

b) Débedas notificadas entre os días 16 e o derradeiro de cada mes, ata o día 5 do mes seguinte ou inmediato hábil posterior.

O importe total a ingresar poderá facerse efectivo nas oficinas da Recadación Municipal (r/Franxa, n.º 20-22 baixo), advirtíndoselles que trascorridos os devanditos prazos se procederá ao embargo dos seus bens.

XUROS DE MORA E CUSTAS

As débedas devengarán xuros de mora desde o día seguinte ao do vencemento da debeda en período voluntario ata a data de ingreso, agás cando a débeda se satisfaga antes de que finalice o prazo de ingreso arriba sinalado (arts. 161.4 e 28.5 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e concordantes do Regulamento xeral de recadación).

Repercutiranse custas do procedemento conforme ao disposto no art. 161.4 da Lei 58/2003, xeral tributaria.

SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO

O procedemento de prema só se suspenderá nos termos e coas condicións sinaladas nos arts. 233 da Lei 58/2003, xeral tributaria, 14 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e concordantes do Regulamento xeral de recadación.

APRAZAMIENTO OU FRACCIONAMENTO DE PAGO

Poderá solicitarse aprazamento ou fraccionamento de pago das débedas que se atopen en período executivo cuxo importe sexa superior aos 15.000 , con arranxo ao disposto nos arts. 40 e ss. da Ordenanza municipal de recadación.

PRAZO DA COMPARECENCIA

A comparecencia para recibir a notificación aludida haberase de producir no prazo de QUINCE DÍAS NATURAIS contados desde o siguiente ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Cando trascorrido o dito prazo non se comparecera, a notificación entenderase producida a todos os efectos legais desde o día seguinente ao do vencemento do prazo.

LUGAR DE LA COMPARECENCIA

Oficinas do Departamento Recaudación, sitas en r/Franxa, 20-baixo. Horario: de luns a venres, de 8.00 a 13.30 horas.

A Coruña, a 27 de xuño de 2013.

O xefe do Departamento de Recadación

Asdo.: Emilio Antonio Álvarez Fachado

REFERENCIA NOMBRE DNI/NIF LIQ./EXPED.

-----------------------------------------------------------------------------

1 2M ARQUITECTURA CONSTRUCCION C.B. E15843683 5587198

2 A CHARCA DO MIÑO S.L.N.E. B70109384 5587207

3 A COCIÑEIRA S.C. J15890056 5587210

4 A FORXA PRODUCCIONS S.L. B15820962 5587213

5 A FORXA PRODUCCIONS S.L. B15820962 5339070

6 A FORXA PRODUCCIONS S.L. B15820962 5339068

7 A FORXA PRODUCCIONS S.L. B15820962 5339074

8 A GAITEIRA PROMOTORA DE VIVENDAS S.L. B15824816 5628859

9 A GAITEIRA PROMOTORA DE VIVENDAS S.L. B15824816 5628861

10 A SEARA FABRICA DE MUEBLES S.L. B15732274 5587216

11 A VACA VERDE S.C. J15893027 5587217

12 A-3 HABITABLE S.L. B15716582 5475595

13 A-3 HABITABLE S.L. B15716582 5475598

14 A-3 HABITABLE S.L. B15716582 5475596

15 A-CERO ESTUDIO ARQUITECTURA Y URBANISMO B15554371 5628872

16 A.F. ASUCAR S.C. J15886187 5587224

17 A.M. IVENS S.L. B15858210 5587226

18 A.M. IVENS S.L. B15858210 5793310

19 AARON GARCIA SANCHEZ Y OTRA S.C. J15915044 5344197

20 AARON GARCIA SANCHEZ Y OTRA S.C. J15915044 5344194

21 ABAD BOUZAS ANA MARIA 32759692X 5628947

22 ABAD DOPICO MARCELINA 32181595H 5628973

23 ABAD ESPINOSA MARIA ELENA 32422345G 5628978

24 ABAD GARRIDO JOSE AMADO 5629052

25 ABAD RODRIGUEZ MARIA 76296351S 5629297

26 ABAD TORRES PRIMTIVA 02140503P 5603483

27 ABAD VIDAL MARIA CARMEN 32446289M 5587237

28 ABAD VILA MANUEL 5603486

29 ABADIAS CARREIRAS JUAN CARLOS 32448482J 5629405

30 ABAROTU S.L. B95313623 5629468

31 ABBAS FERNANDEZ VANESSA 71511541X 5629474

32 ABEIGON CASAL LUIS 00038890C 5603495

33 ABEIJON LAGO JOSE ANTONIO 33238884C 5629568

34 ABEIJON VELA JOSE 32771278G 5587244

35 ABELARDO MELLID RICO 5603504

36 ABELEDO GARCIA TOMAS 5603508

37 ABELEDO NOGUERIDO JOSE 32252752J 5603512

38 ABELEDO DOLORES 32263834D 5603517

39 ABELEIRA CASADO MARIA JOSE 34899185C 5344035

40 ABELEIRA CASADO MARIA JOSE 34899185C 5344033

41 ABELEIRA GARCIA RITA 32345696Z 5629730

42 ABELENDA ANIDO PAULO 46093348Z 5587256

43 ABELENDA FIEIRA MANUEL 32625830P 5587258

44 ABELENDA FREIRE DOLORES 5603524

45 ABELENDA RAMON (HDROS) 5629777

46 ABELENDA VARELA JULIO BASILIO RAMON 32268827B 5629786

47 ABELLA LAUREL GLORIA 33602525P 5603532

48 ABELLAN YEPES MARIA DE LA CRUZ 32784516V 5629944

49 ABELLEIRA LOPEZ ALICIA 32779223Z 5587264

50 ABONIR GALICIA S.L. B15932205 5587270

51 ABRAHAN SERVICIOS LOGISTICOS S.L. B15971641 5528332

52 ABRAHAN SERVICIOS LOGISTICOS SL B15971641 5528331

53 ABRAIRA FERREIRO JOSE MANUEL 32770530S 1753997

54 ABREAK 3000 S.L. B15716061 5587273

55 ABSIDE RECURSOS HUMANOS ETT S.A. A36329977 5791182

56 ABUIN QUIROGA MARIA DEL PILAR 33323938C 5630348

57 ACADEMIA DE INFORMATICA MULTINET S.L.L B15797913 5587283

58 ACADEMIA DEL CUERPO PILATES S.L. B15976160 5587284

59 ACADEMIA FORMNET S.L. B15842511 5587285

60 ACADEMIA FORMNET S.L. B15842511 5792261

61 ACADEMIA PORTICOS S.C. J15577463 5587287

62 ACADEMIA RIBER S.C. J15651532 5587289

63 ACEA DE AMA SERVICIOS S.L. B15759459 5344394

64 ACEA DE AMA SERVICIOS S.L. B15759459 5344391

65 ACEA DE AMA SERVICIOS S.L. B15759459 5587297

66 ACERO FERNANDEZ LICESIO 13244840Z 5840204

67 ACERO FERNANDEZ LICESIO 13244840Z 5840195

68 ACERO FERNANDEZ LICESIO 13244840Z 5840187

69 ACERO FERNANDEZ LICESIO 13244840Z 5840182

70 ACERO FERNANDEZ LICESIO 13244840Z 5839888

71 ACERO FERNANDEZ LICESIO 13244840Z 5299788

72 ACERO FERNANDEZ LICESIO 13244840Z 5278954

73 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581006

74 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581008

75 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581010

76 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581014

77 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581000

78 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581003

79 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581017

80 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581005

81 ACRO CONSULTORIA Y FORMACION S.L. B15596042 5581012

82 ACTIVIDADES PUNTUALES S.L. B15350317 5587316

83 ACTIVIDADES PUNTUALES S.L. B15350317 5282575

84 ACUÑA SEXTO PURIFICACION 32437996S 5114273

85 ACUÑA SEXTO PURIFICACION 32437996S 5114272

86 ACUÑA SEXTO PURIFICACION 32437996S 5603595

87 ADALID DEL FRANCISCO 5603596

88 ADALID DEL JOSEFA 1 5603597

89 ADE NORT S.L. B15649528 5587323

90 ADECCO FORMACION S.A. A58467341 5587324

91 ADECCO T T S.A. EMPRESA DE TRABAJO TEMPO A80903180 5587325

92 ADEGA ALIMENTARIA S.L. B15588999 5792918

93 ADEGA ALIMENTARIA S.L. B15588999 5792919

94 ADEGA ALIMENTARIA S.L. B15588999 5792917

95 ADEINTERCOM S.L. B15777204 5344130

96 ADEINTERCOM S.L. B15777204 5344157

97 ADEINTERCOM S.L. B15777204 5587327

98 ADRIAN FERNANDEZ CARBALLEIRA Y OTRO S.C J15988017 5587340

99 ADRO VELLO S.L. B15717580 5630725

100 ADVENIER CARLOS 5603606

101 AEG IBERICAE ELECTRICIDAD S.A. A28009017 5789914

102 AERO FITNESS S.L. B36772044 5587347

103 AERO FITNESS S.L. B36772044 5587346

104 AFIANZAMIENTOS DE GALICIA SOC DE GARANTI V15053754 5630729

105 AFT CHEMOIL ESPAÑA S.L. B15855125 5587354

106 AGATE ANTONIO MIGUEL 5603608

107 AGEITOS JOSEFA 5603612

108 AGENCIA C TRASATLANTICA 5603613

109 AGENCIA INMOBILIARIA SANMARTIN 5630796

110 AGINACO ACOSTA MARTA 30635642X 5630816

111 AGRA HERMO EMILIO JOSE 34897729J 5630852

112 AGRAFOJO AMIGO MARIA DE LA PAZ 32758757H 5630911

113 AGRAVELLA S.L. B15745201 5587379

114 AGRELO SAR ELVIRA 32283021Z 5603650

115 AGRICOLA FINANCIERA S.A. A15015415 5587380

116 AGRICOLA VALLROMANES S.L. B61548210 5792029

117 AGROPECO S.A. A15045867 5587385

118 AGUDIN BEREA LUISA 32275987H 5603656

119 AGUEDA CALVO M NIEVES 03418127M 5631017

120 AGUIAR BUSTAMANTE ALBA LUZ 05467824B 5587392

121 AGUILAR RODRIGUEZ MERCEDES 35848669H 5603672

122 AGUILAR MATILDE 32948756Z 5603674

123 AGUINO FERNANDEZ M 5603677

124 AGUION VAZQUEZ JUAN ANTONIO 34968732S 5631120

125 AGUIÑO REGO MARIA 32434552K 5631138

126 AGUIÑO REGO MARIA 32434552K 5631137

127 AGUIÑO REGO MARIA 32434552K 5631136

128 AGUSTIN PARDIÑAS BLANCO S.C. J15261894 5587397

129 AGUSTIN PENA JOSE 5603681

130 AHMED NASEER X7704180P 5587399

131 AIB IGLESIAS ORTOPEDIA S.C. J70167457 5587401

132 AINCO AULA INFORMATICA S.L. B15472509 5587403

133 AINFOQ S.L. B15537830 5587404

134 AISLAMIENTOS MODULARES S.A. A15043201 5587408

135 AKIKA GRACE MOSES X2152974J 5587411

136 AKUALIBRA S.L. B64090285 5587412

137 ALAMO ESPARTERO LUIS Y HNO. 5603697

138 ALARCON RODRIGUEZ MAGDALENA 32108830W 5603698

139 ALARCON SAAVEDRA JOSE 32119591E 5603699

140 ALARCON SAAVEDRA JOSE 32119591E 5603700

141 ALBAGAR CORUÑA S.L. B15848518 5027290

142 ALBAGAR CORUÑA S.L. B15848518 5027338

143 ALBAGAR CORUÑA S.L. B15848518 5793215

144 ALBERICH CANET JAIME 36595650M 5587434

145 ALBERTINO SALGADO ENRIQUETA 32146641R 5603715

146 ALBERTINO JOAQUIN 5603717

147 ALBERTO FERNANDEZ GIL Y OTRO SC J15575954 5587438

148 ALBERTO MARTIN GONZALEZ S.A. A15082688 5587439

149 ALBRAIS 2006 S.L. B70028394 5587442

150 ALC INMO-BEST 2004 S.L. B84054345 5587443

151 ALCARAZ GUZMAN M. PILAR 32429789L 5587447

152 ALCARRAZ MARTINEZ C 5603739

153 ALCAZAR LABELLA JUAN ANTONIO 32779692T 5587449

154 ALCEQUIEZ GUZMAN MARQUIDANIA 49201308F 5814281

155 ALCEQUIEZ GUZMAN MARQUIDANIA 49201308F 5339516

156 ALCEQUIEZ GUZMAN MARQUIDANIA 49201308F 5814283

157 ALCEQUIEZ GUZMAN MARQUIDANIA 49201308F 5339519

158 ALCORTA PICAVEA JOSE M 5603745

159 ALDAO HERMIDA LAUREANO 53306041E 5631492

160 ALDAO MUIÑO JULIO 76327248T 5631505

161 ALDEA FILMS S.L. B15473572 5793021

162 ALDEA FILGUEIRA BEATRIZ 32681044E 5631545

163 ALEJANDRO EIROA LOPEZ Y DAVID ALVAREZ VA J15788201 5587455

164 ALEJANDRO MOTOR SPORT S.L. B70114244 5587456

165 ALEJOS ACOSTA ELENA AMALIA 32369047C 5603766

166 ALEN GESTION PATRIMONIAL S.L. B70025200 5581213

167 ALEN GESTION PATRIMONIAL S.L. B70025200 5581215

168 ALEN GESTION PATRIMONIAL S.L. B70025200 5581219

169 ALEN DOMINGUEZ ARTURO 32814129Y 5631582

170 ALEN VILARES JOSE 5603772

171 ALER REY JUAN 5603775

172 ALEX GRILL S.L. B15740335 5587458

173 ALFA 21 OUTSOURCING S.L. B15716616 5587461

174 ALFA INSTANT S.A. A15899966 5796193

175 ALFA INSTANT S.A. A15899966 5796194

176 ALFANDEGA CACILDA EUGENIA X2618486M 5587466

177 ALFERLUMA S.L. B70089941 5587471

178 ALFONSINTEO S.L. B70123161 5587473

179 ALFONSO FERNANDEZ ABDESELAM 02152495V 5603785

180 ALFREDO GARCIA COUTO Y OTROS S.C. J15460801 5587475

181 ALIMENTACION BOOREAZ S.L. B15823602 5587482

182 ALISPLAN S.L. B97614101 5345194

183 ALISPLAN S.L. B97614101 5504138

184 ALISPLAN S.L. B97614101 5504140

185 ALISPLAN S.L. B97614101 5587487

186 ALISPLAN S.L. B97614101 5504142

187 ALISPLAN S.L. B97614101 5504146

188 ALISPLAN S.L. B97614101 5345192

189 ALISPLAN S.L. B97614101 5504141

190 ALLEGUE BARREIRO MARIA GORETTI 32660411C 5631689

191 ALLEGUE FILGUEIRA JOSE 5603800

192 ALLER CEA JOSE 32406411D 5631729

193 ALLER SANCHEZ JESUS 1 5603812

194 ALLERANOS DEL ESTURBIN S.L. B15649460 5587492

195 ALLTRANS TODO TRANSPORTE S.L. B15784127 4833137

196 ALLUT TERESA 5603815

197 ALMACEN DE MADERA DELFIN MARTIN S.L. B15579196 5587497

198 ALMACENES DE DISTRIBUCION ATLANTICO S.L. B15903107 5587509

199 ALMACENES MARTIN HIJOS S.L. B15426562 5587514

200 ALMACENES MARTIN HIJOS S.L. B15426562 5792941

201 ALMERGE MARTINEZ MARIA DEL MAR 45058204P 5631921

202 ALOE CENTER S.C. J15975493 5587528

203 ALONSO Y LACAL S.L. B15299753 5587531

204 ALONSO AGEITOS JOSE 33213733P 5631949

205 ALONSO ALONSO FRANCISCO JAVIER 32429663P 5631954

206 ALONSO ALONSO FRANCISCO JAVIER 32429663P 5631955

207 ALONSO ANDRES BEATRIZ 46910736M 5587533

208 ALONSO BARBA SERGIO 32379154F 5603837

209 ALONSO BLANCO MARIA FERNANDA 32766363B 5632001

210 ALONSO BLAS ANTONIO 5603841

211 ALONSO CRIADO MATIAS 5603856

212 ALONSO DOPICO JOAQUIN 32313722X 5632079

213 ALONSO FRANCO BLANCA 32128295D 5632143

214 ALONSO GARCIA PABLO 02839003K 5632176

215 ALONSO GIL ANTONIO 5603876

216 ALONSO GONZALEZ RAUL 32107981G 5632195

217 ALONSO IZQUIERDO ALICIA 32111326Z 5603883

218 ALONSO MARTINEZ BERNARDO 09667944D 5632280

219 ALONSO MARTINEZ BERNARDO 09667944D 5632279

220 ALONSO MARTINEZ PASTORA 5603894

221 ALONSO MORANO GONZALO 32130360G 5603897

222 ALONSO REY PILAR 32108566Z 5632443

223 ALONSO RGUEZ JACINTO 5603908

224 ALONSO URIA SANTIAGO 32288451Q 5603927

225 ALONSO AVELINA 5603934

226 ALONSO INOCENCIA 5603935

227 ALPANDEIRO S.L. B15545809 5587550

228 ALQUILERES INFORMATICOS DE GALICIA S.L. B15692155 5587552

229 ALQUILERES INFORMATICOS DE GALICIA S.L. B15692155 5587554

230 ALQUILERES INFORMATICOS DE GALICIA S.L. B15692155 5587553

231 ALSINA SRES DE 32999932S 5632583

232 ALTAMIRA COMUNICACION S.L. B15729924 5341965

233 ALTAMIRA COMUNICACION S.L. B15729924 5587559

234 ALTAMIRA COMUNICACION S.L. B15729924 5341967

235 ALUMINIOS ORZAN S.L. B15685977 5793183

236 ALUMINIOS VAZCOR S.L. B15946692 5587567

237 ALUMINIOS VAZCOR S.L. B15946692 5587568

238 ALUVEI S.L. B15960446 5587569

239 ALVARADO ALBO MARIA 5603939

240 ALVARADO GONZALEZ CARMEN 5632640

241 ALVAREZ BOTANA JOSE ALFREDO 32102817S 5603968

242 ALVAREZ CABRINETTY ANGEL 32103216T 5603971

243 ALVAREZ CANDAME RUBEN 46905891J 5587581

244 ALVAREZ CANOSA M. GLORIA 32124345S 5603973

245 ALVAREZ CARRO PEDRO 32123748Q 5603978

246 ALVAREZ CASAPRIMA ANGEL ANTONIO 32794176V 5632912

247 ALVAREZ DELGADO CONCEPCION 32112964L 5603988

248 ALVAREZ DIAZ JOSE ANTONIO 32757940Y 5632998

249 ALVAREZ DIAZ JOSE ANTONIO 32757940Y 5632999

250 ALVAREZ FDEZ VALENTINA 5603993

251 ALVAREZ FERNANDEZ ELVIRA 32780306Q 5587592

252 ALVAREZ FERNANDEZ FLAMINIO 34682135K 5633092

253 ALVAREZ FERNANDEZ FLAMINIO 34682135K 5633091

254 ALVAREZ GALAN JOSE 32117014K 5604008

255 ALVAREZ GOMEZ MONTSERRAT 32129068T 5604013

256 ALVAREZ GOMEZ MONTSERRAT 32129068T 5604014

257 ALVAREZ GUINEA HORTENSIA L. 32116038B 5604025

258 ALVAREZ IGLESIAS MARIA CARMEN 32442718E 5604030

259 ALVAREZ LARRIGUETA T 5604032

260 ALVAREZ LOPEZ CARMEN 32376109K 5587606

261 ALVAREZ LOPEZ CARMEN 32376109K 5587607

262 ALVAREZ LOPEZ ROSA MARIA 32773524L 5633402

263 ALVAREZ MACIA EMILIO 76622641G 5633416

264 ALVAREZ MARTINEZ ANGEL FDCO. 34233991D 5633430

265 ALVAREZ MOSQUERA ALEJANDRO JOSE 32791734J 5633497

266 ALVAREZ OROSA JOSE 32345071X 5604064

267 ALVAREZ OROSA JOSE 32345071X 5604063

268 ALVAREZ OROSA JOSE 32345071X 4833543

269 ALVAREZ ORTIZ CARLOS 48114750S 5633535

270 ALVAREZ PAREDES EVARISTO 32368197K 5604072

271 ALVAREZ PATIÑO MARIA CARMEN 32342698Y 5604073

272 ALVAREZ PORTELA DARIO HERMELINDO 35806927K 5587622

273 ALVAREZ POSE JOSE BENITO 32335795A 5633624

274 ALVAREZ REIMUNDEZ FRANCISCO 32301676Q 5604085

275 ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO 32282251A 5633696

276 ALVAREZ RODRIGUEZ M 5604103

277 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 32333726G 5633743

278 ALVAREZ ROMERO M FRANCISCA 34889278A 5633763

279 ALVAREZ SUAREZ AURORA MARIA 32814428Y 5633833

280 ALVAREZ TORREIRO JUAN CARLOS 32441240Q 5633851

281 ALVAREZ VAZQUEZ AURORA 5604130

282 ALVAREZ LUIS 5604148

283 ALVAREZ TERESA 5604152

284 ALVARIÑO RAIMUNDO 33510165Q 5633957

285 ALVEDRO MOSQUERA JAIME J15142896 5587642

286 ALVEDRO REGUEIRO JOSE 32396818F 5604164

287 ALVITE MANEIRO MANUEL 00778792N 5634109

288 AMADOR GONZALEZ JOSE HR 32207508X 5604206

289 AMADOR GONZALEZ JOSE HR 32207508X 5604207

290 AMADOR JIMENEZ ALBERTO 46962387K 5604209

291 AMARAJE SLL B15643919 5587663

292 AMARELLE VARELA JOSE MANUEL 47351081S 5587666

293 AMAVESPI S.L. B70007828 5587668

294 AMBAR MONTAJES ELECTRICOS S.A. A28583466 5634344

295 AMBAR MONTAJES ELECTRICOS S.A. A28583466 5634345

296 AMBAR MONTAJES ELECTRICOS S.A. A28583466 5587669

297 AMBIENTES CORUÑA S.L. B70083456 5281626

298 AMBIENTES CORUÑA S.L. B70083456 5281628

299 AMBITO DESARROLLO S.L. B70002837 5634354

300 AMBROA BARBEITO ANTONIO 32431603Q 5587675

301 AMBROS RADU X3099911V 5634387

302 AMEAL MIÑONES ROSALIA 32269875R 5634388

303 AMEAL MIÑONES ROSALIA 32269875R 5604226

304 AMEIJENDA ALDAO RAFAEL 32801213Q 5634425

305 AMIGO OLIVER A.Y 5604254

306 AMIL SERANTES JUAN ALFREDO 32412880S 5634577

307 AMOEDO PADIN MARIANA 5604273

308 AMOR PATIÑO ANTONIO 32134295Y 5587701

309 AMOR PATIÑO ANTONIO 32134295Y 5587702

310 AMOR PATIÑO ANTONIO 32134295Y 5587703

311 AMOR PATIÑO ANTONIO 32134295Y 5604297

312 AMOR TERAN MARIA EULALIA 32266159B 5604303

313 AMOR VARELA MARIA NIEVES 32373688S 5634741

314 AMOR VARELA MARIA NIEVES 32373688S 5587708

315 AMOR VARELA MARIA NIEVES 32373688S 5634742

316 AMPUDIA PERTEAGUDO FELISA 32122533C 5604311

317 AMVE CALIDAD Y SERVICIOS S.L. B15725641 5587715

318 ANA APARECIDA MENDES Y OTROS S.C. J15510290 5587716

319 ANA SUAREZ S.L. B15957996 5587720

320 ANATOLIUS FIRS S.L. B15944929 5587722

321 ANATOLIUS FIRS S.L. B15944929 5587723

322 ANDION PEDRO 5604319

323 ANDRADA ARRIBAS JORGE 01901719X 5604322

324 ANDRADE FORNOS HORTENSIA 36186866T 5634886

325 ANDRADE GOMEZ PILAR 32115787J 5634911

326 ANDRADE GOMEZ PILAR 32115787J 5634910

327 ANDRADE SANCHEZ M.C. 5604332

328 ANDRADE SANCHEZ MERCEDES 76320326R 5634991

329 ANDRADE SANHZ CONCEPC 5604333

330 ANDRADE CORDIDO 5604335

331 ANDRE GONZALEZ BRAULIO 5604336

332 ANDRES COIRA MANUELA 32282790J 5604339

333 ANDREU MERA RAQUEL 32845842W 5635063

334 ANEIROS ARCA ANA MARIA 32825457H 5587742

335 ANGELA TERESA MALTA SEVI 5604365

336 ANGULO Y MILLARES MARCOS 5604369

337 ANIDO COSTA MANUEL ENRIQUE 32774566A 5604372

338 ANIDO DIAZ JOSE HILARIO 32784176E 5635171

339 ANLLO RODRIGUEZ MARIA TERESA 32806602T 5587758

340 ANSON CAVIA ELENA 17218669H 5635350

341 ANTELO BARDULLAS MANUEL 76349746G 5587776

342 ANTELO CASTIÑEIRAS ENCARNACION 32451548C 5604402

343 ANTELO GARRIDO RUBEN 32835171A 5635439

344 ANTELO GAYES FAUSTINO 5635440

345 ANTELO LEMA JOSE MANUEL 34892422L 5635451

346 ANTELO RODRIGUEZ MANUELA 32412916M 5587781

347 ANTELO RODRIGUEZ MANUELA 32412916M 5587782

348 ANTONIO CASTRO FERNANDEZ S.L. B15955271 5587790

349 ANTONIO CASAL BLANCO Y O 5604422

350 ANTONIO FUSTES SENRA 5604424

351 ANTTER HOGAR S.L. B15778392 5587798

352 ANXO FERNANDEZ PRODUCCIONES AUDIOVISUALE B15924004 5587804

353 APARCAMIENTOS INTEGRADOS U.J. S.L. B82667049 5587813

354 APARCAMIENTOS REO S.A. A36025856 5587815

355 APARCAMIENTOS REO S.A. A36025856 5635714

356 APARCAMIENTOS REO S.A. A36025856 5635715

357 APARCAMIENTOS REO S.A. A36025856 5635713

358 APERRIBAY Y ACEVEDO ELISA 5604435

359 APLICACIONES ESPECIALES DE RESINAS SOLER B15832926 5587820

360 APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNICAS EN MA B70093067 5529342

361 APLICACIONES Y SOLUCIONES TECNICAS EN MA B70093067 5529341

362 APODACA OCHOA MARIA 32123952J 5604436

363 APPLEBY HOWARD MICHAEL 706871516 5604437

364 APSIDE CENTRO DE ESTUDIOS S.L. B15503113 5587831

365 AQUA TERRAE ALIMENTACION S.A. A36899672 5587832

366 ARADAS FERNANDEZ MERCEDES 32119256D 5604444

367 ARADAS POISA CELIA 34524259V 5604446

368 ARAGON CORTES EDUARDO 32256297Q 5604454

369 ARAGON GARCIA CONCEPCION 5635813

370 ARAGON SABROSO LUIS 51582092S 5604455

371 ARAMBURO FDEZ LUIS 5604458

372 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 5635841

373 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 5635842

374 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 5635843

375 ARAN SUAREZ RAMIRO 33134480J 5635844

376 ARANA FDEZ CELESTINO 5604468

377 ARANA MAGDALENA M. ISABEL 02487080K 5635850

378 ARANA SANTIAGO CARMEN 32272903Q 5604469

379 ARANA SANTIAGO ROCIO 32356445E 5604471

380 ARANA SANTIAGO TRINIDAD 32339394Z 5604472

381 ARANA SANTIAGO TRINIDAD 32339394Z 5604473

382 ARANDA ENRIQUE 5604475

383 ARANSAY CAMARA JOSE 5604480

384 ARAUJO ARTURO Y HNO 5604483

385 ARAUJO SOUSA SANDRA 03137586H 5587847

386 ARBOLEYA MENENDEZ INES Y MONELOS MOAR PE J15378110 5587849

387 ARCAS FUENTES JOSE ANTONIO 32758528L 5635970

388 ARCO AREA DE COMUNICACION S.A. A15113418 5587857

389 ARDICON ARQUITECTURA DISEÑO Y CONFITERIA B15576358 5791875

390 ARDURA MOAR JUAN A 5604524

391 AREA SANTOS DE LOS MANUEL 5604529

392 AREAL BARROS FELIPE 5604532

393 AREAN FERNANDEZ MANUEL 00669891Q 5587868

394 ARELA PSICOLOGAS S.C. J15772635 5587872

395 ARELLANO BORRAZAS ALFONSO 32765067A 5604534

396 ARES Y LAGO S.L. B15920267 5587889

397 ARES ARES MANUEL 32568031P 5636242

398 ARES ESMORIS JAVIER 32747948L 5636325

399 ARES FARIÑA ROGELIO 32103159N 5604574

400 ARES FOUZ ANTONIA 33576625Y 5636344

401 ARES GUERRERO PAULA 47354420L 5636374

402 ARES SANCHEZ JOSE 32123596W 5604598

403 ARES UZAL PEDRO 32219248C 5636625

404 ARES DOLORES 5604611

405 AREVALO GONZALEZ MANUEL 32124001Q 5636676

406 AREVALO GONZALEZ MERCEDES 32343667D 5636681

407 AREVALO GONZALEZ MERCEDES 32343667D 5636680

408 AREVALO GONZALEZ MERCEDES 32343667D 5636679

409 AREVALO SUAREZ PILAR 5604618

410 AREVALO GENEROSA 5604619

411 ARGENPIZZA S.L. B15910714 5587908

412 ARIAS ANA M 5604636

413 ARIAS CORTI MARIA CARMEN 32777861D 5636889

414 ARIAS FERNANDEZ ANTONIO 33106091Y 5636907

415 ARIAS MARTINEZ A 5604691

416 ARIAS MONTECELOS ANTONIO 5604695

417 ARIAS MORAL RICARDO LUIS 76719587M 5587922

418 ARIAS PAZ MANUEL 5604698

419 ARIAS RIVAS JUAN CARLOS 52931072E 5637094

420 ARIAS ROUCO JOSE 32326891T 5587927

421 ARIAS SANTIAGO RAUL 52502152Y 5587929

422 ARIAS TRINCADO BELISARIO 5604713

423 ARIAS VIDUEIRA ALFREDO 32251856Z 5587933

424 ARIAS VILLAR JOSE 5604714

425 ARIAS FERNANDO 5637181

426 ARIAS FLORA 5604715

427 ARIAS PABLO 5604717

428 ARIZA SEREN ALBERTO AUGUSTO 45741821L 5637206

429 ARIZAGA ARIZAGA VICENTE 5604722

430 ARIZAGA VALCARCEL CANDID 5604723

431 ARIZMENDI PAN ELENA 5604724

432 ARJOMIL GARCIA JORGE 32774653K 5637210

433 ARMADA ANTONIO E ESPOSA 5604727

434 ARMANDO RIVERO 32248288B 5604733

435 ARMANOR S.L. B15938228 5587938

436 ARMARIOS ALONSO S.L. B36208759 5587939

437 ARMARIOS ALONSO S.L. B36208759 5587940

438 ARMARIUM CORUÑA S.L. B36929081 5587941

439 ARMAS DE PEREIRA REYNIER ANTONIO 49333739G 5587942

440 ARMAS COSTA OLEGARIO 35180994X 5637256

441 ARMAS COSTA OLEGARIO 35180994X 5604734

442 ARMAS QUINTANA SANTIAGO 48118807R 5587946

443 ARMESTO SOMOZA M. PURA 32435505P 5604748

444 ARNELA CAPIT.PRIV.SCR REGIMEN SIMPLIF.S. A70112685 5529130

445 ARNELA CAPIT.PRIV.SCR REGIMEN SIMPLIF.S. A70112685 5529131

446 ARNELA CAPIT.PRIV.SCR REGIMEN SIMPLIF.S. A70112685 5791215

447 ARQUITECTO LOPEZ CALVO S.L. B15972441 5338761

448 ARQUITECTO LOPEZ CALVO S.L. B15972441 5338757

449 ARQUITECTURA LEGAL S.L. B70084587 5310538

450 ARQUITECTURA LEGAL S.L. B70084587 5587960

451 ARRANO EMILIO 5604765

452 ARRECHEA MIGUEL DE LUIS IGNACIO 33438202C 5637472

453 ARREDONDO LOPEZ DALMACIO 32131682S 5604770

454 ARRENDAMIENTOS FERSAN S.L. B15544463 5637482

455 ARRENDAMIENTOS INFORMATICOS CORUÑA S.L. B15749625 5587966

456 ARROBA GALICIA DE CONSULTING S.L. B15621378 5587977

457 ARROBIÑA S.L. B70045950 5587979

458 ARRONTE LAVIN ANDRES 32154423D 5604785

459 ARROPAME S.L. B15872385 5587980

460 ARROW CONSULTING-CONSULT & MANEGEMENT S. B15998149 5789789

461 ARROW CONSULTING-CONSULT & MANEGEMENT S. B15998149 5800815

462 ARROW CONSULTING-CONSULT & MANEGEMENT S. B15998149 5543591

463 ARROW CONSULTING-CONSULT & MANEGEMENT S. B15998149 5800812

464 ARROYO CARAMES CARMEN 5604786

465 ARROYO LOZANO MARIA CRUZ 32125070G 5604788

466 ARROYO PREGO JAIME 32325066S 5637547

467 ART GAL IDEA S.L. B15983919 5587983

468 ARTABRA VIVIENDAS VENTA Y ALQUILER S.L B40172553 5800872

469 ARTABRA VIVIENDAS VENTA Y ALQUILER S.L B40172553 5800851

470 ARTABRA VIVIENDAS VENTA Y ALQUILER S.L B40172553 5800846

471 ARTABRO STONE S.L. B15949597 5031544

472 ARTABRO STONE S.L. B15949597 5031548

473 ARTABRO TOURS S.L. B15882848 5587985

474 ARTAI COMUNICACION S.L. B15613672 5637568

475 ARTE EN REHABILITACION DE VIVIENDAS S.L. B15903727 5282110

476 ARTE EN REHABILITACION DE VIVIENDAS S.L. B15903727 5281698

477 ARTE EN REHABILITACION DE VIVIENDAS S.L. B15903727 4856012

478 ARTE EN REHABILITACION DE VIVIENDAS S.L. B15903727 4856013

479 ARTECA CONSERVACION Y RESTAURACION DE AR B15534704 5587987

480 ARTECHE GOMEZ JOSE LUIS 13780261H 5587988

481 ARTES DE PESCA GALLEGAS S.L. B15273063 5587991

482 ARTESANIAS AMAN S.L. B15835572 5791307

483 ARTHAUD BARBERA EDUARDO 32413219D 5604797

484 ARTHAUD HALKEN EDUARDO 5604798

485 ARTRUTX ORGANIZACION S.L. B38615589 5637608

486 ARTURO ENCINAR ADELFOS S.C. J15836968 5587998

487 ARTURO ENCINAR ADELFOS S.C. J15836968 5791515

488 ARTURO FERNANDEZ Y OTROS S.C. J15799026 5587999

489 ARUFE ROMERO JOSE MANUEL 35974558M 5637622

490 ARUFE ROMERO LUIS MARIA 32803264C 5637623

491 ARUFE ROMERO LUIS MARIA 32803264C 5637624

492 ARUFE VILLAVERDE AVELINO 32153409F 5637634

493 ARUME S.A. A15031735 5588003

494 ARUS RAMON ANTONIA 00451004C 5604812

495 AS FOLERPAS S.L. B15846165 5588009

496 AS FOLERPAS S.L. B15846165 5588008

497 AS LAREIRAS CORUÑA S.L. B36257244 5588010

498 AS TRABES DE A CORUÑA S.L. B15649049 5588012

499 ASCARIZ CABADO MARIA ESTHER 32429980A 5604818

500 ASCENSORES JAR S.L. B15149701 5588016

501 ASENJO RODRIGUEZ JUAN JOSE 76320843N 5604824

502 ASENSIO REINA JAVIER 50467621D 5637685

503 ASENSIO REINA JAVIER 50467621D 5637686

504 ASESORAMIENTO TECNICO E INGENIERIA CIVIL B15062458 5637692

505 ASESORIA ANGEL VAZQUEZ S.L. B15456866 5637694

506 ASESORIAS PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS B15114549 5637702

507 ASESORIAS PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS B15114549 5588052

508 ASFICE S.L. B15113699 5588054

509 ASINGA S.L. B15216344 5588059

510 ASLAB ORIENTACION S.L. B15550940 5342036

511 ASLAB ORIENTACION S.L. B15550940 5342038

512 ASLAB ORIENTACION S.L. B15550940 5588064

513 ASOC CULTURAL INTEGRA J15943665 5588066

514 ASOC. GALLEGA AUXILIARES TEC. G15253099 5588085

515 ASOCIACION CIVIL O PORTIÑO G15070071 5637745

516 ASOCIACION CULTURAL REEVOLUTION G15836984 5791175

517 ASOCIACION CULTURAL REEVOLUTION G15836984 5588090

518 ASOCIACION DE VECINOS DE LA MARINA-ZONA V15642838 5588094

519 ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL Y RECREATI G15867930 5588095

520 ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL VITA-SPO G15903958 5588096

521 ASOCIACION RECREATIVA Y CULTURAL GALAICA G70164330 5588104

522 ASRECRE S.L. B15454036 5588114

523 ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS S.A. UNIPER A28376812 5529051

524 ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS S.A. UNIPER A28376812 5792138

525 ASTRAY Y MACEIRAS S.C. J15799265 5588117

526 ASTRAY MARTINEZ CRISTINA EVA 32813392M 5604843

527 ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN S.A. A36002129 5588120

528 ASUNSULO MARTINEZ JUAN 5604854

529 ATALANTA INTERCON S.L. B15481187 5588126

530 ATAN S.C. J70225156 5588127

531 ATELIER DEZ S.L. B70001102 5588129

532 ATHERLEY S.L. B15470602 5588133

533 ATLAS MEDIA S.A. A61558342 5588140

534 ATRIUM FORMACION A DISTANCIA S.L. B50647908 5588142

535 ATRIUM INVERSIONES S.L. B15611783 5637942

536 ATRIUM INVERSIONES S.L. B15611783 5791044

537 AUDIOCAR CORUÑA S.L. B15535016 5588148

538 AUFERSA MOTOR S.L. B15612062 5790544

539 AUFERSACAR S.L. B15111396 5790545

540 AUFERSACAR S.L. B15111396 5791248

541 AUFERSACAR S.L. B15111396 5588151

542 AUGE I S.A. A78238813 4614563

543 AUGUREY SANTOS MANUEL 00212100V 5637950

544 AURELIO RUENES S.A. A15011059 5637959

545 AUTO ARTE CORUÑA S. L. B15915051 5588162

546 AUTO ARTE CORUÑA S. L. B15915051 5475377

547 AUTO ARTE CORUÑA S. L. B15915051 5475375

548 AUTO ARTE CORUÑA S. L. B15915051 5475376

549 AUTO ARTE CORUÑA S. L. B15915051 5793269

550 AUTOMECANICA DEL NOROESTE S.A. A36138840 5791648

551 AUTOMECANICA DEL NOROESTE S.A. A36138840 5588195

552 AUXIMET S.A. A15068943 5588216

553 AVICOLA PEREZ MACIÑEIRA S.A. A15029135 5581035

554 AVICOLA PEREZ MACIÑEIRA S.A. A15029135 5581040

555 AVICOLA PEREZ MACIÑEIRA S.A. A15029135 5581042

556 AVILEZ RODRIGUEZ MIGUEL 46900352V 5588226

557 AVIVA SERVICIOS COMPARTIDOS AIE V85586857 5791274

558 AYAN RAFAEL 5604879

559 AYAN RAFAEL 5604880

560 AYCARTOURS S.L. B15918550 5588242

561 AZPIAZU LOPEZ LUIS PABLO 32818544M 5638892

562 AZPILQUETA ROEL MARIO 32301681K 5604928

563 AÑON CHAO M JESUS 5604932

564 AÑON BLANCO RAMON 5638941

565 AÑON SANDE OSCAR 32815671F 5639009

566 BAAMONDE TRANSPORTES CORUÑA S.L. B15865678 5588256

567 BAAMONDE FERNANDEZ JOSE 33857329H 5588257

568 BAAMONDE FERNANDEZ JOSE PABLO 32695098T 5639049

569 BABIO IGLESIAS JUAN 32177616H 5588265

570 BABIO TEMPRANO MARIA ELENA 32333911M 5639138

571 BACAPOR S.L. B15288574 5588267

572 BADENAS CARRERA SOLEDAD 32118006R 5604984

573 BAEZ VILLALVA IVONNE ELIZABETH X5566507R 5639183

574 BAGOAS VERMELLAS S.L. B15835671 5588272

575 BAHAMONDE SANTISO DE OSSORIO JAVIER ANGE 32423752P 5639224

576 BALACA NAVARRO MARIA 5604997

577 BALADO AMADO FRANCISCO JAVIER 32781358X 5639247

578 BALADO BOEDO JUAN MANUEL 32120708N 5639258

579 BALADO BOEDO JUAN MANUEL 32120708N 5639259

580 BALADO CAMPOS MANUEL ANTONIO 32750873T 5605000

581 BALADO GARCIA MARIA LUISA 32175668W 5605003

582 BALADO RILO ASUNCION OLGA 32105922S 5639305

583 BALAYO MORADO JUAN ANTONIO 33191323T 5605016

584 BALAYO SANDE LINDA MARIA 78795504B 5639358

585 BALBAS GARCIA RUBEN 13941525Y 5639360

586 BALBAS NEIRA MARIA JOSE 32843547F 5639366

587 BALBINA RESPINO AMOR Y O 5605020

588 BALDOMIR COTELO CARLOS 32422078J 5588282

589 BALDOMIR SEOANE CARMEN 37965740P 5605035

590 BALDOMIR SEOANE CARMEN 37965740P 5639437

591 BALLO ESCARIZ MANUEL 5605053

592 BALSA DIEGUEZ EDMUNDO 35898037M 5605057

593 BALSA DIEGUEZ EDMUNDO 35898037M 5639534

594 BALSEIRO GUTIERREZ PABLO Y OTR E15563976 5588293

595 BALSEIRO IGLESIAS MARIA MONICA 32840206R 5639596

596 BALZA MORENO MOZART RAFAEL X6661458Z 5639654

597 BALZA MORENO TRILCE SOMALIA X5741358Y 5639655

598 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639661

599 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639662

600 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639663

601 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639660

602 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639658

603 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639657

604 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639656

605 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONE A28011997 5639659

606 BANALLS BLANCO DOLORES 5605071

607 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516868

608 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516871

609 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516874

610 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516878

611 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516879

612 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516882

613 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516888

614 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516652

615 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516656

616 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516657

617 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516668

618 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516670

619 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516673

620 BANBAN KIDS S.L. B70041421 5516677

621 BANESSA PELUQUERIA Y ESTETICA S.C. G70124763 5588416

622 BAO ARRENDAMIENTOS S.L. B70104625 5640041

623 BAO BASSAUE ENRIQUE LUIS 32434230K 5640043

624 BAO COLLAZO E 5605087

625 BAO NUÑEZ JESUS 32174666N 5640082

626 BAO RODRIGUEZ PATRICIA 53160099S 5640100

627 BARBA MELLA MANUEL 32128384Y 5640205

628 BARBA NISTAL MANUEL PLACIDO 32405047W 5588431

629 BARBAZAN CASAS MANUEL MARIO 32437426C 5605127

630 BARBEITO AÑON M. LUISA 32268689B 5605131

631 BARBEITO LOPEZ DOLORES MATILDE 32111194C 5640378

632 BARBEITO LOPEZ DOLORES MATILDE 32111194C 5640377

633 BARBEITO LOPEZ DOLORES MATILDE 32111194C 5605146

634 BARBEITO LOPEZ DOLORES MATILDE 32111194C 5640379

635 BARBEITO MERALLO MARIA 32110325W 5605152

636 BARBEITO MEXIGOS JOSE M 32340488G 5605153

637 BARBEITO MUÑOZ ELIAN DAYANA 47434574H 5640423

638 BARBEITO TORREIRO ANGEL 32352773F 5588439

639 BARBEITO JESUS 5605168

640 BARBEITO RAMON 5605172

641 BARCA VILLAR RAMON 32159369X 5588447

642 BARCA VILLAR RAMON 32159369X 5600442

643 BARCALA MARCOS CONCEPCION 5605182

644 BARCALA MARCOS MARIA EMILIA 32105004V 5605183

645 BARCENA NICOLAS 5605187

646 BARCIA GARCIA SEGUNDO 35816483D 5588450

647 BARCON AZCARRAGA FRANCISCO 5605200

648 BAREA Y CABELLO S.C. J15769151 5588455

649 BARECOCHEA CAMILO 5605208

650 BARLOVENTO HOSTELERIA S.L. B15778962 5588458

651 BARRAL BARROS JOSE 1 5605222

652 BARRAL CORREDOIRA JOSE 5605227

653 BARRAL ESTRAVIZ ARACELI 32806970T 5640911

654 BARRAL GONZALEZ EUSTAQUIO 32378164Y 5640949

655 BARRAL LAMAS ANTONIO 32131688K 5605237

656 BARRAL SEIJO FRANCISCO 5605249

657 BARRAN BLANCO MARIA TERESA 32436881G 5588468

658 BARRAN BLANCO MARIA TERESA 32436881G 5588469

659 BARREIRA BARREIRA BENIGNO 34722436A 5047968

660 BARREIRO Y VEIRA S.L. B15804883 5588475

661 BARREIRO APARICIO JOSEFA 32258012Y 5600447

662 BARREIRO APARICIO JOSEFA 32258012Y 5588478

663 BARREIRO ARES BIENVENIDO 32145975W 5483651

664 BARREIRO BALBOA CARMEN JUANA 32371835W 5605267

665 BARREIRO BALBOA CARMEN JUANA 32371835W 5605266

666 BARREIRO CAO MARINA 32757392X 5641213

667 BARREIRO CARBALLIDO ALBINO 32194970F 5605278

668 BARREIRO ESPIÑEIRA CELESTINO 33205301V 5641259

669 BARREIRO GARCIA ANXO 32398005K 5588482

670 BARREIRO IGLESIAS ANDRES 5641345

671 BARREIRO IGLESIAS JOSE RAMON 32356040P 5641355

672 BARREIRO LOPEZ ANTONIO 5605297

673 BARREIRO RIAL ROSA MARIA 33294902X 5641484

674 BARREIRO RODRIGUEZ ENRIQUE 32117835Z 5641503

675 BARREIRO ROUCO MANUEL 33193547Q 5588498

676 BARREIRO VIZCAINO MARIA DEL CARMEN 32760347K 5641610

677 BARREIRO FDO 5605340

678 BARREIROS PEREZ JOSE 76447696C 5641623

679 BARRERA CUEVAS JOSE MANUEL 11395631M 5641644

680 BARRERO CASTELO ANDRES MARIO 02447282J 5605352

681 BARRERO CASTELO ANDRES MARIO 02447282J 4146536

682 BARRERO CASTELO ANDRES MARIO 02447282J 5641652

683 BARRERO MUÑOZ M. DE LA O 32162939S 5605353

684 BARRERO MUÑOZ MARIO 32163325X 5641656

685 BARRETO CALVO MANUEL 32426607B 4099266

686 BARRETO CALVO PURISIMA C. 32429577Z 5641661

687 BARRIENTOS CONDE RAMON 5605356

688 BARRIL ALONSO MARIA 5605359

689 BARRO GARCIA RAMIRO 32408120Q 5641768

690 BARRO VILABOY RAMON X0149635C 5605373

691 BARROS BOTANA CONSUELO HERMINIA 32414800A 5641854

692 BARROS CHICO FERNANDO 32269856M 5605383

693 BARROS FERREIRO VIRGINIA 32840583X 5641888

694 BARROS FERREÑO JUAN 32263513X 5641889

695 BARROS FERREÑO JUAN 32263513X 5641890

696 BARROS GONZALEZ MANUEL 32145362X 5641931

697 BARROS LODEIRO ELADIO ANTONIO 32425308T 5641956

698 BARROS PAZOS ANA M 5605399

699 BARROS RIVERA EMILIO 32160936J 5642001

700 BARROS ZAS RAMON 32127891L 5642051

701 BARROSO ANTONIO DE GREGORIA 32130269M 5605429

702 BARRUL BARRUL ADOLFO 32427731P 5642059

703 BARRUL BARRUL ALFREDO ALBERTO 32333421K 5642061

704 BARRUL DUAL RAMON 42017592L 5605441

705 BARRUL ESCUDERO PILAR 13733405J 5605443

706 BARRUL GIMENEZ RAMON 32160450X 5642068

707 BARRUL JIMENEZ ABRAHAM 46902040A 5605444

708 BARRUL JIMENEZ JUAN 10947199G 5605446

709 BARTAN METUA CARMEN 32108183E 5642072

710 BARTAN METUA CARMEN 32108183E 5642073

711 BARTOLI JOSE ANTONIO 5605452

712 BARTOLOME GARCIA TERESA 5605454

713 BARTOLOME NIETO JOSE ANTONIO 15252028S 5642087

714 BASANTA CARREIRA MANUEL 33749684J 5605463

715 BASANTA NUÑEZ ANA BELEN 34897330M 5588521

716 BASE ZERO CB E15742729 5588527

717 BASOA SANTOS JOSE RAMON 32674275S 5642198

718 BASTERRECHEA QUINTELA PEDRO LUIS 32451910Z 5642219

719 BASTON VILLAR AVELINO 32326383K 5642230

720 BATLLE SILVIA INES X1291997H 5588534

721 BAYON HERVELLA A. 5605509

722 BAZARRA MANULA 5605525

723 BAÑA MALVIDO MANUEL 32311925F 5588539

724 BAÑOS JUNIZ CARMEN 5605535

725 BEADE MORANDEIRA ALFONSO 32124840G 5605539

726 BEAU REGARD S.L. B15597263 5588545

727 BECERRA CADAVEIRA OSCAR 34888810H 5642559

728 BECERRA GARCIA BALBINO 32322722V 5588548

729 BECERRA IGLESIAS GRACIELA 79321115A 5588549

730 BECERRA LOPEZ EDELMIRO 76298171H 5642596

731 BECERRA MARTA G 5605552

732 BECERRA MARTA GELASIO 32293263K 5642599

733 BECERRA MARTA GELASIO 32293263K 5642600

734 BECORADO MIGUEL 5605563

735 BEDRIÑANA RODRIGUEZ MARIA CARMEN 32378732E 4368152

736 BEIRO FONDO RAMON ANTONIO 32812874Q 5642732

737 BEIRO FONDO RAMON ANTONIO 32812874Q 5642731

738 BEJAR SUAREZ ANA BELEN 32773814X 5588565

739 BELEN LORENZO MATOS Y OTROS S.L. B15851462 5588567

740 BELEZGAS S.L. B15571987 5588569

741 BELHADI FOUZI X2468146Q 5588570

742 BELHADI FOUZI X2468146Q 5600459

743 BELLA FERNANDEZ JUAN 5642784

744 BELLO BARREIRO MARIA EMILIA 32423136J 5642863

745 BELLO FERREIRO MARIA MARGARITA 32834380V 4379950

746 BELLO FOLGUEIRA AMELIA 32314119Q 5605592

747 BELLO GACIO DAVID 46899710L 5642995

748 BELLO GOTI ALFONSO 34893896K 5643016

749 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5823730

750 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5821734

751 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5643080

752 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5643084

753 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5476651

754 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5821733

755 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5823731

756 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5476646

757 BELLO MALLO JOSE LUIS 32767380Q 5476641

758 BELLO RODRIGUEZ M.Y 5605621

759 BELLO ZAPATA M.A.Y 5605636

760 BELLON SUAREZ JOSE FERNANDO 32290197Z 5643347

761 BELTRAN GUTIERREZ JUAN FRANCISCO 32375069Q 5605649

762 BELTRAN FERNANDO 5605650

763 BEMAR OBRAS Y PROYECTOS S.L. B15833775 5789406

764 BEMAR OBRAS Y PROYECTOS S.L. B15833775 5790052

765 BEMAR OBRAS Y PROYECTOS S.L. B15833775 5789407

766 BEN PEREZ LUIS 5605655

767 BENACHES DOLORES 5605656

768 BENEDETI LOPEZ MARINA 5605662

769 BENIGNO BARRAL MOLEDO Y OTROS J15602261 5588605

770 BENITEZ PINA ANGEL 002397011G S.L.N.E. B70194014 5588606

771 BENITO REVILLA FERNANDO 32362931E 5643532

772 BERASTEGUI MAIZA FRANCISCO JAVIER 15765419T 5588611

773 BERDASCO RODRIGUEZ VALENTINA 5605678

774 BERGANTIÑOS LOPEZ JAIME 5605688

775 BERGONDO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 34896664Y 5643621

776 BERISTAIN DIEZ MARIA DEL MAR 16030486S 5643636

777 BERMEJO GONZALEZ ANGEL 14719996L 5643647

778 BERMEJO GONZALEZ ANGEL 14719996L 5643648

779 BERMEJO DELFINA 5605703

780 BERMUDEZ DE CASTRO REBELLON MARIA DOLORE 01973246F 5643703

781 BERMUDEZ ARIAS MARIA 32107941X 5643727

782 BERMUDEZ BORJA ANGEL 32392814M 5605720

783 BERMUDEZ CANOSA CARMEN 32339885E 5605723

784 BERMUDEZ COTO JOSE 5605729

785 BERMUDEZ FRAGA PEDRO 32368147V 5643837

786 BERMUDEZ IGLESIAS PEDRO ANGEL 76367395N 5643870

787 BERMUDEZ IGLESIAS PEDRO ANGEL 76367395N 5643871

788 BERMUDEZ LOPEZ OTILIA 32758890J 5643902

789 BERMUDEZ LOSADA JOSEFA 5605742

790 BERMUDEZ PALLAS JESUS ANTONIO 32749450A 5643963

791 BERMUDEZ PEREZ MARIA 5605754

792 BERMUDEZ PIÑEIRO MARIA FERNANDA 32111220T 5643995

793 BERMUDEZ RENDAL ANA MARIA 32442207V 4143198

794 BERMUDEZ RIVAS ELISARDO 32329024V 5644023

795 BERMUDEZ VARELA MARCOS ANDRES 32816494W 5644065

796 BERMUDEZ VARELA MARCOS ANDRES 32816494W 5588633

797 BERMUDEZ VAZQUEZ JOSEFIN 5605766

798 BERNAL LOPEZ DE LAGO CECILIA 5605774

799 BERNARDEZ MATOVELLE ALBERTO LUIS VICENTE 33209447T 5605784

800 BERNARDEZ MATOVELLE ALBERTO LUIS VICENTE 33209447T 5519706

801 BERNARDINA CAPILLAS 5605793

802 BERNAT SANTIESTEBAN MANUEL 00593258L 5644192

803 BERNAT SANTIESTEBAN MANUEL 00593258L 5588638

804 BERRIO AGUDELO GIOVANNI ALBERTO X3737549A 5588639

805 BERSEMA CORUÑA S.L. B15712524 5588640

806 BERTAGNI MARIA ISABELLA 450687223 5605806

807 BESCANSA LOPEZ M. PILAR 32261470Z 5605818

808 BESCANSA SANJURJO RAMON JAVIER 32785110J 5019288

809 BETHANCOURT RODRIGUEZ SARA 32419396E 5605833

810 BGBC SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUEBLES S.L. B84049287 5644350

811 BIANCHI TOURIÑO LUIS ANGEL 47387404K 5644353

812 BIANCHI TOURIÑO LUIS ANGEL 47387404K 5644354

813 BIERCOR INVERSIONES S.L. B24509457 5644360

814 BIERCOR INVERSIONES S.L. B24509457 5644361

815 BIG WHEELS S.C. J70005905 5588667

816 BIGORI MATHRIN X2737325A 5588668

817 BIOTONER GALICIA & R. SISTEMAS ECOLOGICO E15812563 5588672

818 BIOTONER GALICIA & R. SISTEMAS ECOLOGICO E15812563 5588673

819 BITABIT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. B70063607 5344041

820 BITABIT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. B70063607 5588677

821 BITABIT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. B70063607 5344037

822 BITABIT SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. B70063607 5344040

823 BITANTIUM S.L. B70030820 5792776

824 BJ DE INVERSIONES Y PROMOC IONES S.L. B15444532 5644381

825 BLACH GONZALEZ MARIA JESUS 32748883B 5605842

826 BLANCO CANOSA DOLORES Y OTRA J15548134 5588678

827 BLANCO DEL ALVAREZ CARLOS ISAAC 09716233K 5588679

828 BLANCO FARIÑA Y PEREZ ULLOA S.C. J15645948 5588680

829 BLANCO RAJOY MARTINEZ LUIS 123456 5605845

830 BLANCO AREAS CANDIDO 5644480

831 BLANCO ARIAS AURORA 5644488

832 BLANCO BAO MARIA 32304208H 5605858

833 BLANCO BEMBIBRE ALFONSO 76709862D 5644549

834 BLANCO BLANCO MANUEL 76531745G 5605870

835 BLANCO BOEDO DOLORES 15035694L 5644595

836 BLANCO BOEDO DOLORES 15035694L 5644594

837 BLANCO BOEDO FLORA 32349982E 5644598

838 BLANCO BOEDO FLORA 32349982E 5644597

839 BLANCO BOEDO LUIS 5644602

840 BLANCO BOEDO RAMON 32252750B 5644609

841 BLANCO BOEDO RAMON 32252750B 5644608

842 BLANCO CALVIÑO VICENTE 76318250H 5644630

843 BLANCO CASAL JOSE 32332530G 5588693

844 BLANCO CASTRO BENITO 5605884

845 BLANCO CUBEIRO CARLOS 32628274Z 5605893

846 BLANCO CUBEIRO CARLOS 32628274Z 5588697

847 BLANCO DIAZ CARMEN 32170619J 5605896

848 BLANCO FERNANDEZ ANTONIO 34405539T 5644797

849 BLANCO FRAGA CARMEN 32223751S 5644868

850 BLANCO GALAN JAIME 32127293L 5605924

851 BLANCO GONZALEZ AMALIA 76461552F 5588705

852 BLANCO GONZALEZ CARMEN 79310740R 5644976

853 BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 32803752W 5644979

854 BLANCO INSUA TAMARA 47354391J 5645033

855 BLANCO LAGE JOSE 34469304D 5588710

856 BLANCO LAGO GABRIEL AGUSTIN 32794832Y 5588711

857 BLANCO LEIS CARLOS 33806808M 5645086

858 BLANCO LORENZO JOSE CARLOS 32767342R 5645136

859 BLANCO MARTINEZ JUANA 32346036D 5645175

860 BLANCO MARTINEZ RAMON 5645178

861 BLANCO MARTINEZ RAMON 5645179

862 BLANCO MENA IRIA 44473030T 5645202

863 BLANCO MORENO MARIA VICTORIA 5645246

864 BLANCO MOSCOSO NOELIA 32828588K 5645248

865 BLANCO MOSCOSO NOELIA 32828588K 5645247

866 BLANCO MUNIN ORLANDO 53165258E 5645259

867 BLANCO NAYA MARIA MONSERRAT 32766274Z 5645270

868 BLANCO NORBERTA A 5605959

869 BLANCO NUÑEZ JOSE 32266050V 5645281

870 BLANCO PARDO MANUEL 32450438Z 5645309

871 BLANCO POMBO CESAR 47357984H 5645384

872 BLANCO RIVADULLA CESAR ELOY 32384223Q 5645468

873 BLANCO SANDE JUAN ANTONIO 32520948Y 5045725

874 BLANCO SEGURA JUANA JOSEFA 32277293J 5645543

875 BLANCO SOUTINO DIVINA PASTORA 32768090J 5645573

876 BLANCO SOUTINO DIVINA PASTORA 32768090J 5606009

877 BLANCO SOUTIÑO EMILIA 32797185J 5606010

878 BLANCO TIZON JULIO 53162978L 5645604

879 BLANCO VARELA ANTONIO 78786970X 5645619

880 BLANCO VAZQUEZ JESUS 32265455C 5645639

881 BLANCO VIZOSO M Y HMNOS 5606034

882 BLANCO JUAN 5606040

883 BLANCO MANUEL 5606042

884 BLANCO MELCHOR 5606043

885 BLAS DE TERESA MARIO 50827588A 5645748

886 BLAS FERREIRO EMMA 00601609K 5645767

887 BLAS PUENTE LISARDO 32330169N 5606051

888 BLAS MERCEDES 5606056

889 BLASCO PRADO FRANCISCO 32122475P 5588745

890 BLASCO PRADO MARIA MANUELA 32347560S 5606065

891 BLAZQUEZ BARCA JOSE LUIS 32820487Q 5645824

892 BLOCKBUSTER VIDEO ESPAÑA S.L. B81250128 5588749

893 BLOCKBUSTER VIDEO ESPAÑA S.L. B81250128 5588748

894 BLOQUE 27 S.C. J15610918 5588750

895 BOAN GARCIA ROSA 32257704C 5606078

896 BOAN LAMEIRO HMNOS 5606080

897 BOBO STYLE S.L. B70170253 5588755

898 BOCK Y CIA DEL ORZAN S.C. J15686728 5341969

899 BOCK Y CIA DEL ORZAN S.C. J15686728 5341970

900 BODELON RODRIGUEZ DIONISIO 01133301E 5645976

901 BODY HAIR TOTAL S.L. B15829088 5588764

902 BODY LANGUAGE S.L. B15911662 5344235

903 BOEDO FRAGA JESUS 32170993L 5606091

904 BOEDO PARDO MANUEL 32138624B 5646041

905 BOEDO PARDO MANUEL 32138624B 5646040

906 BOEDO PARDO MANUEL 32138624B 5646039

907 BOGATUR S.L. B15789241 5343869

908 BOLAÑO PEREZ MARIA DOLORES 44456495W 5646125

909 BOLAÑO PEREZ MARIA DOLORES 44456495W 5646124

910 BOLAÑO PEREZ MARIA DOLORES 44456495W 5646123

911 BOLAÑO PEREZ MARIA DOLORES 44456495W 5646122

912 BOLAÑO PEREZ MARIA DOLORES 44456495W 5646121

913 BOLAÑO PEREZ MARIA DOLORES 44456495W 5646126

914 BOMOB DEL ATLANTICO S.A. A15582117 5588776

915 BONCARBA S.L. B70005087 5588777

916 BONET HERNANDEZ ALEJANDRO 47372263Z 5646173

917 BONET HERNANDEZ ALEJANDRO 47372263Z 5646172

918 BONOSTEL NOROESTE S.L. B15851470 5588785

919 BONSAISPIRIT SC J15827181 5588786

920 BOO SILVERO CARMEN PILAR 32434213G 5588787

921 BOQUETE Y CARREIRA S.C. J70036264 5588788

922 BOQUETE BLANCO VENTURA 32270447K 5606134

923 BOQUETE ESPINOSA JOSE LUIS 46912746Z 5606135

924 BOQUETE FRAGA MANUEL 32251049N 4611271

925 BORDELICA S.C. J15862311 5588797

926 BORIA S.C. J70126610 5588801

927 BORISOV PETROV VALENTIN X5364620P 5646340

928 BORJA BERMUDEZ MARIA 32748481T 5646342

929 BORJA BORJA CRISTINA 53307963N 4115282

930 BORJA BORJA DOLORES 5606147

931 BORJA BORJA JUAN ANTONIO 32410624J 5606149

932 BORJA BORJA PURIFICACION 32796359S 5606151

933 BORJA CAMACHO ALFREDO 32384871C 5646348

934 BORJA CAMACHO ALFREDO 32384871C 5606152

935 BORJA CAMACHO ANTONIO 32442107D 5606153

936 BORJA GABARRE AMADOR 32564331B 5606159

937 BORJA GABARRI ELVIRA 32424261B 5606160

938 BORJA GARCIA A 5606161

939 BORJA JIMENEZ MIGUEL 32113756Y 5606162

940 BORJA JIMENEZ MIGUEL 32113756Y 5646352

941 BORQUE CAZALLA JOSEFINA 32437213Z 5606167

942 BORRAZAS CANZOBRE EMILIO 32121884S 5606176

943 BORRAZAS PILAR 5606186

944 BORREGO CANDAMIO DAVID 46895276R 5646445

945 BORREGO GOMEZ ANA 5606188

946 BORREGO VAZQUEZ JUAN IGNACIO 32758605G 5646464

947 BORRERO ANIDO EMILIO 32102638C 5646470

948 BOSCO LEONARDO BOSCO 5606193

949 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B15921851 5332339

950 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B15921851 5285097

951 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B15921851 5062574

952 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B15921851 5062568

953 BOSSETTI PROMOCIONES S.L. B15921851 5588811

954 BOSTON SERVICIOS MEDICOS S.L. B85485274 5789733

955 BOTANA RODRIGUEZ JOSE 32130000N 5646633

956 BOTANA RODRIGUEZ JOSE 32130000N 5646634

957 BOTANA SILVOSA LUIS RAMON 32405008D 5606209

958 BOTANA MANUEL 5606214

959 BOUDON MTNEZ MARIA 5606226

960 BOULLON PEREZ ALBERTO 76573095T 5606230

961 BOUTIQUE CONSUELO GARCIA SLL B15680234 5588819

962 BOUZA GARRIDO JOSE 33015919V 5646807

963 BOUZA GARRIDO JOSE 33015919V 5646809

964 BOUZA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA 32614616H 5646851

965 BOUZA SIERRA FLORINDA 32504608L 5646855

966 BOUZA SIERRA FLORINDA 32504608L 5646856

967 BOUZADA MONTES MARIA DEL CARMEN 32811709R 5646872

968 BOUZADA MONTES MARIA DEL CARMEN 32811709R 5646871

969 BOUZAS FERREIRO JOSE MANUEL 33035134G 5646908

970 BOUZAS GARABATO MARIA 32812982D 5646934

971 BOUZAS RIAL M 5606255

972 BOUZAS TUÑAS PRECIOSA 32275051W 5588827

973 BOXING CLUB S.C. J70080866 5588830

974 BOZO ENCARNACION 5606263

975 BRA DOPAZO CARMEN 32171754K 5647042

976 BRA SANCHEZ JOSE LUIS 32777239P 5647056

977 BRAIN TECHNOLOGY S.L. B81270563 5588832

978 BRANCELLAO DISTRIBUCION S.L. B15839962 5588835

979 BRANCHIS NODAR MARIA 5606268

980 BRANDARIZ ARCAY JUAN Y GENDE REY JESUS S J15203318 5600500

981 BRANDARIZ BARBEITO CARMEN 5606274

982 BRANDON BOLON JESUS 32323182V 5647185

983 BRANDON MEJUTO SANTIAGO 32831654M 5647208

984 BRANDON MEJUTO SANTIAGO 32831654M 5647209

985 BRAUN GARCIA DE GRATIANA X0701390M 5588838

986 BRAVO FRANCOS CARLOS 72427026A 5647264

987 BRAÑA FERNANDEZ CELESTINO 32260294B 5647307

988 BRAÑAS CARBALLAL MARIA ANGELES 78784724H 5588844

989 BRAÑAS VAZQUEZ EDUVIGIS 23343415W 5647390

990 BREA BOUZA CONCEPCION 25638771G 5647400

991 BREA BOUZA CONCEPCION 25638771G 5606307

992 BREA MAXIMINO 5606317

993 BREGUA ABAD PABLO JOSE 32831700M 5606319

994 BREGUA VAZQUEZ CARMEN 32274069D 5606324

995 BREGUA VAZQUEZ CARMEN 32274069D 5647530

996 BREIJO FERRO JOSE MANUEL 76401779B 5647537

997 BREIJO TENREIRO CASILDA 32112451N 5606329

998 BRINGAS MARTINEZ ANA MARIA 53162390Y 5647611

999 BRISA LIMPIEZAS GENERALES S.L. B15833205 5791898

1000 BRITO BARRERA OLGA M PILAR 42729001S 5647656

1001 BROOKS BENJAMN JOHN X6439609T 5588873

1002 BROWN CHARLES HAMISH X0533107J 5647684

1003 BROWN CHARLES HAMISH X0533107J 5647683

1004 BROWN JOSEPH STEWART X0280074A 5647685

1005 BRUNO LOPEZ JOSE 32747831V 5606356

1006 BUA GONZALEZ JOSE 32439645P 5647710

1007 BUA RAMON 5606360

1008 BUDIÑO PARADA SONIA 78792456E 5647761

1009 BUEIS SANZ MARIA CARMEN 32325195Y 5647795

1010 BUGALLO CHANS BENJAMIN 47359900W 5647837

1011 BUJAN EXPOSITO JOSE MANUEL 32446931A 5588899

1012 BUJAN MATO RAMON 32262668Q 5647959

1013 BUJAN SANDE LUIS EMILIO 32796850T 5588902

1014 BUJAN SANDE LUIS EMILIO 32796850T 5588903

1015 BUJIA RODRIGUEZ CARMEN 32344858G 5648043

1016 BUJIA RODRIGUEZ CARMEN 32344858G 5648042

1017 BUJIA RODRIGUEZ CARMEN 32344858G 5648044

1018 BURES GRANDIO NOELA 46899256W 5648078

1019 BUSTO CASTAÑON LUIS 10542028R 5648167

1020 BUSTO COUSILLAS JORGE 32770687B 5588917

1021 BUSTO LOPEZ MANUEL 5606463

1022 BUSTO PEREZ GUMERSINDO 5606465

1023 BUYO PAZ JOSE 76275775R 5648222

1024 BUYO PAZ JOSE 76275775R 5648221

1025 BUÑO VIÑA BENJAMIN 32313390T 5606475

1026 C CULTURAL DEPORTIVO C JARDIN 5648243

1027 C. HEROS RIVADULLA RIAL E15666308 5292264

1028 C.B. BARRIENTOS VALENCIA E15863814 5588935

1029 C.B. M & M E15824097 5588940

1030 C.B. SOLAR N.º 9 M2 PASEO DE LOS PUENTES E15714660 5648260

1031 C.M.A. MERCADOS INTERNACIONALES S.L. B15554439 5789756

1032 C.M.A. MERCADOS INTERNACIONALES S.L. B15554439 5588945

1033 C.P. AVDA FINISTERRE 30 H15096779 5648390

1034 C.P. AVDA FINISTERRE 30 H15096779 5648389

1035 C.P. AVDA MONTOTO 8 5589066

1036 C.P. CALLE BUENAVISTA 30-32 H15908445 5589220

1037 C.P. CALLE BUENAVISTA 30-32 H15908445 5600808

1038 C.P. CALLE CARDENAL CISNEROS 63 5648763

1039 C.P. CALLE EMILIO GONZALEZ LOPEZ 80 H15660343 5648861

1040 C.P. CALLE LAGOAS I H15577794 5649082

1041 C.P. CALLE MEJICO 4 H15242746 5589524

1042 C.P. CALLE MERCED 28-30 H15925530 5649195

1043 C.P. CALLE MERCED 75 H15363161 5589533

1044 C.P. CALLE MONFORTE 8 H15555485 5649245

1045 C.P. CALLE ORZAN 43 H15846017 5589605

1046 C.P. CALLE PARQUE 7 H15172372 5059673

1047 C.P. CALLE PARQUE 9 H15762396 5290848

1048 C.P. CALLE PARQUE 9 H15762396 5290837

1049 C.P. CALLE SAN DIEGO 13 Y RICARDO PEREZ H15592702 5649443

1050 C.P. CALLE SAN DIEGO 42 H15399439 5589707

1051 C.P. CALLE SANTIAGO 4 H15765399 5281734

1052 C.P. CALLE VAAMONDE LORES 7 5649563

1053 C.P. LUGAR MARTINETE 18D H70246517 5649687

1054 C.P. LUGAR MARTINETE 18D H70246517 5589839

1055 C.P. RONDA MONTE ALTO 198 H15952971 5332248

1056 C.P. RONDA MONTE ALTO 4 H15621295 5589910

1057 C.P. S01 1 LUGAR LOUREIRO ED LOUREIRO 27 H70079041 5649852

1058 C.P.G. CALLE JOSE LUIS CEREIJO SANTAMARI H15454879 5650189

1059 C.P.G. CALLE MARIA LUISA DURAN MARQUINA 5650230

1060 C.P.G. CALLE SAN LUCAS 22 H15311772 5590195

1061 C.P.G. LUGAR MARTINETE 206 H15465701 5488017

1062 C.P.G. TRVA ORILLAMAR 18 5650500

1063 CAAMAÑO Y VALEIRO S.L. B15569064 5650618

1064 CAAMAÑO BEIRO MARIA ISABEL 78795611A 5650634

1065 CAAMAÑO CAAMAÑO ELDA 32365980N 5650648

1066 CAAMAÑO CAAMAÑO RAMIRO MANUEL 76368409Z 5650661

1067 CAAMAÑO CAMPOS FELICIANA 32785445A 5650668

1068 CAAMAÑO GONZALEZ MANUEL JOSE 78794964T 5650739

1069 CAAMAÑO PEREZ JUAN JOSE 32813463F 5590295

1070 CAAMAÑO POSE LOURDES 33048955W 5650850

1071 CAAMAÑO ROMERO AGUSTIN 32413108J 5650878

1072 CAAMAÑO RUDIÑO DORA 33215796R 5590296

1073 CAAMAÑO SANCHEZ JOSE 76289115R 5590297

1074 CABALLERO ALVAREZ ANGELES 5606519

1075 CABANA SAENZ M.JOSEGA Y OTROS J15462781 5590299

1076 CABANAS CAO ISABEL ELVIRA DE FAT 32412112Y 5606528

1077 CABANAS GARCIA MANUEL 32200777H 5606531

1078 CABANAS REY RICARDO L1518342C 5651138

1079 CABARCOS MIRAGAYA MARIA DOLORES 33304922W 5590307

1080 CABARCOS SANJURJO JOSE LUIS 32427842G 5651209

1081 CABARCOS VAZQUEZ JOSE 12273981P 5651217

1082 CABEZA AROCA PATROCINIO 5606552

1083 CABEZA COUTO MILLAN RAUL 76293773J 5606553

1084 CABEZA MATO MARIA ISABEL 32769034Z 5606555

1085 CABEZAS TOME JORGE 32813952J 5606569

1086 CABREIRO VICENTE 5606577

1087 CABRERA RODRIGUEZ MARIA DOLORES 32108558Y 5651376

1088 CABRERO PIÑEYRO M ANGELES 5606582

1089 CACHAFEIRO FERNANDEZ JOSE MARIA 32108717G 5651401

1090 CACHAFEIRO FERNANDEZ JOSE MARIA 32108717G 5651402

1091 CACHAFEIRO GIL FRANCISCO 09996281K 5651406

1092 CACHAZA MARTINEZ PEDRO 5606597

1093 CACHAZA MARTINEZ PEDRO 5606596

1094 CACHEDA PALLARES AURORA 32429198A 5498850

1095 CACHEIRO PARDAL MARCOS 32803077V 5651488

1096 CACHO RUIZ ISABEL 5606598

1097 CAF INFORMATICA S.L. B36774701 5590334

1098 CAFE BAR HABALONIA S.L. B15879760 5590339

1099 CAFE DIAMANTINA S.L. B15524085 5342204

1100 CAFE DIAMANTINA S.L. B15524085 5590341

1101 CAFE DIAMANTINA S.L. B15524085 5342206

1102 CAFETERIA MIMOS S.L. B15373905 5590352

1103 CAFFE VECCHIO S.L. B15571680 5590354

1104 CAGIA BELLO ANTONIO 5606622

1105 CAGIAO VAZQUEZ MANUELA 5606631

1106 CAGIDE OTERO AQUILINO 35152681X 5651660

1107 CAHUE FRANQUET JUAN 32202616V 5651680

1108 CAINZOS GONZALEZ Y CUENCA C.B. E15088859 5590360

1109 CAJETE FORMOSO MANUEL 32163711M 5652102

1110 CAJIDE SOCIAS DE DOLORES 5606660

1111 CAJIGAL BLANCO JUAN JOSE 32749103R 5606661

1112 CAJIGAL BLANCO JUAN JOSE 32749103R 5606662

1113 CAJIGAL FARIÑA JOSE ANTONIO 32350403Y 5652139

1114 CAL FREIRE DANIEL ANGEL 32817916K 5590473

1115 CAL GARCIA ELENA 32346835A 5606667

1116 CAL LORENZO GERARDO 5606668

1117 CALA ASESORES S.L. B15480734 5344353

1118 CALA ASESORES S.L. B15480734 5344356

1119 CALA ASESORES S.L. B15480734 5590475

1120 CALATRAVA BLANCO MARIA CONCEPCION 47351271K 5652206

1121 CALATRAVA FERNANDEZ BENITO 01958119Z 5652208

1122 CALDERON CABANAS NATIVIDAD 32245662F 5606675

1123 CALDERON MIGUEL CARLOS 32153195T 5652249

1124 CALE FRANCISCO 5606677

1125 CALLE 40 S.L. B15658248 5590478

1126 CALLEJA MADIROLAS MARIA 5606685

1127 CALLEJA TORRES AGUSTIN 34482627S 5652275

1128 CALVELO LOPEZ MARIA 32252503V 5606703

1129 CALVETE BECERRA LUCIANO 5652399

1130 CALVETE CAPELAN FRANCISCO 32793838R 5652405

1131 CALVETE DOMINGUEZ JOSE 32213994X 5652409

1132 CALVETE LORENZO LUIS 32282439F 5652454

1133 CALVETE OCAMPO MERCEDES 5606712

1134 CALVINO MONTERO JOSE 5606719

1135 CALVIÑO ALVAREZ MARIA PILAR 76418349K 5518520

1136 CALVIÑO ALVAREZ MARIA PILAR 76418349K 5606720

1137 CALVIÑO CANCELA MANUEL 32799606L 5652517

1138 CALVIÑO DAFONTE ANTONIO 32845331C 5652527

1139 CALVIÑO MANTIÑAN PURIFICACION 32391622D 5652594

1140 CALVIÑO PALLAS JOSEFINA 32374669F 5652602

1141 CALVIÑO RUMBO JAVIER 46915184Z 5511586

1142 CALVO BARRAL MARIA 5606744

1143 CALVO CASTELAO EMILIO 32286792J 5606752

1144 CALVO FERNANDEZ JUAN 32404367N 5652788

1145 CALVO FERNANDEZ JUAN 32404367N 5606759

1146 CALVO GARCIA CARMEN 32408162N 5652808

1147 CALVO GONZALEZ ANGEL 5606765

1148 CALVO POSE M. DOLORES 76305717C 5590506

1149 CALZADA SAMBOLA ASUNCION 32147896Z 5606796

1150 CALZADO MORENO ENRIQUE DAVID 27386463H 5653054

1151 CALZADO MARCELA 5606797

1152 CALZADOS SEMICENTRO S.L. B15780158 5590513

1153 CALZADOS SEMICENTRO S.L. B15780158 5590514

1154 CAMARA SALAS WILMA MARIA X2042514E 5590521

1155 CAMBA LAMAS JOSEFA 32425218W 5653132

1156 CAMBA ZAPATA ISABEL 32446166C 5590528

1157 CAMBEIRO PENA ANTONIO 02681500E 5653182

1158 CAMBEIRO PIÑEIRO CARLOS 47364576D 5653187

1159 CAMBON ABELLA CARMEN 32271999D 5606824

1160 CAMBON CASTRO MARIO 71502749G 5653229

1161 CAMBON REGUEIRO RAMON 32163999V 5606833

1162 CAMEAN SANTOS JUAN JOSE 32436948W 5653309

1163 CAMELO VIDAL P 5606839

1164 CAMINO DEL BARRETO ADELA 35194921E 5653325

1165 CAMINO RIO DEL FRANCISCO 5606851

1166 CAMIPLAT S.L. B15634520 5590533

1167 CAMIÑO GRANDE SC J15628704 5590536

1168 CAMO S COOP L 49999997K 5653429

1169 CAMOIRA SANCHEZ DANIEL 32642972S 5653437

1170 CAMPAS PEDREIRA JOSE M 5606863

1171 CAMPAÑA PEREZ RITA 32317535M 5606865

1172 CAMPELO GARRIDO CAMILA 35140755K 5606869

1173 CAMPELO GARRIDO RAMON 15141097J 5653477

1174 CAMPELO MERELAS JOSE 32219405Q 5653480

1175 CAMPELO PAN ARTURO JUAN 32391436F 5590539

1176 CAMPILLO VEIGA MARIA LUISA 32423219G 5653492

1177 CAMPO CARREIRA EMMA 32130072S 5606874

1178 CAMPO CARREIRA EMMA 32130072S 5590541

1179 CAMPO MONTERO JOSE ANTONIO 51673422N 5590543

1180 CAMPORRO GARCIA CAROLINA 5606883

1181 CAMPOS Y LATUCHE S.C. J70169701 5590544

1182 CAMPOS CANDAL ANGELES 32450212H 5653580

1183 CAMPOS NUÑEZ ESTRELLA 32317087V 5606914

1184 CAMPOS PEDREIRA JOSE M 5606915

1185 CAMPOS RAMAS ESPERANZA 32401694F 5653694

1186 CAMPOS RAMIREZ ALLEJANDRO 00806556S 5606920

1187 CAMPOS TRILLO RAMON 32425043B 5653736

1188 CAMPOS SANTIAGO 5653754

1189 CAMPSA A28001832 5590554

1190 CANAL FERNANDEZ JOSE LUIS 33443123L 5653794

1191 CANAL RODRIGUEZ MANUEL 34984997L 5590556

1192 CANAS RENDA EUGENIO 5606947

1193 CANCELA LOPEZ JOSE JORGE 32283838A 5606951

1194 CANCELA LOPEZ JOSE JORGE 32437609L 5590562

1195 CANCELA LOPEZ JOSE JORGE 32283838A 5601922

1196 CANCELA LOPEZ JOSE JORGE 32283838A 5590563

1197 CANCELO CROQUES M.Y 5606963

1198 CANCIO MENDEZ MARTA 76574007S 5654004

1199 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 5791680

1200 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 5791731

1201 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 5791852

1202 CANDAIRA CORUÑA IVR S.L. B15582844 5792528

1203 CANDAL Y VEADE S.L. B70258033 5590573

1204 CANDAL BOUZAS JOSE ANTONIO 32443949B 5654043

1205 CANDAL DIAZ ESPERANZA 5606981

1206 CANDAL ROCA MIGUEL M 32774810V 5302029

1207 CANDAL ROCA MIGUEL M 32774810V 5302028

1208 CANDAL VARELA DOLORES 5606993

1209 CANDAME FERNANDEZ CARLOS 32999932S 5654201

1210 CANDAME IGLESIAS ANTONIO 32319629Y 5654205

1211 CANDAME NO CARMEN 5654221

1212 CANDELA VILLAHAN HERMENEGILDA 32294424D 5607007

1213 CANEDO CAMBON MONICA 44834450K 5590595

1214 CANEDO MOURO AURORA 33118833Y 5590597

1215 CANEDO VILLAR CARLOS M. 32412060T 5654399

1216 CANGURO PARK S.L. B15644305 5590601

1217 CANIZAL ARCO DEL JUAN 5607024

1218 CANIZO CANDAL MARIA CRISTINA 32153133F 5607025

1219 CANOSA ANDRADE MANUEL 5607036

1220 CANOSA FORNIS MARIA DEL CARMEN 34895649A 5654545

1221 CANOSA GRELA MANUEL 32754140R 5590610

1222 CANOSA MUIÑO DOMINGO 32774080T 5590611

1223 CANOSA NAYA CESAR 32764425M 5525287

1224 CANOSA NEMINA C 5607058

1225 CANOSA PARADA FELIPE 32124250N 5654607

1226 CANOSA PARADA FELIPE 32124250N 5607061

1227 CANTELI ALVAREZ ELIO-JOSE 5607073

1228 CANTERO VERGARA JOSE LUIS 10869255F 5654711

1229 CANTON BOADO JULIA 5607078

1230 CANTOS MARIN RAMON 5607079

1231 CANZOBRE BARBOSA ARTURO 32439129K 5481173

1232 CANZOBRE BARBOSA ARTURO 32439129K 5481177

1233 CANZOBRE BARBOSA ARTURO 32439129K 5506009

1234 CANZOBRE BARBOSA ARTURO 32439129K 5506016

1235 CANZOBRE BARBOSA ARTURO 32439129K 5575829

1236 CANZOBRE MANUEL 5654824

1237 CAO BARREIRO JOSE ANTONIO 32419108X 5654833

1238 CAO PAJON MANUEL 32323177N 5654904

1239 CAO TRISTAR RAFAEL 90000196T 5654940

1240 CAO VEGA RODOLFO 32748502K 5590629

1241 CAPELAN LAGO JOSEFA 32768750Y 5590632

1242 CAPELAN MACEIRAS OTILIA 32423931A 5655004

1243 CAPELAN SANGUINO JOSE JAVIER 32784364A 5655032

1244 CAPELAN SANGUINO JOSE JAVIER 32784364A 5655031

1245 CAPOBIANCO S.L. B15914302 5590639

1246 CAPON VALCARCEL ELVIRA 32294843Z 5607128

1247 CAR SUEVIA S.L. B36350239 5590641

1248 CARABEL SEIJS MARIA 32277141E 5607129

1249 CARAMEN S.C. J70055322 5590643

1250 CARAMES CARIDAD VERONICA 32822737N 4385169

1251 CARAMES MATO DANIEL 32277084B 5655151

1252 CARAMES SANCHEZ SONIA 47351904X 5590648

1253 CARBAJAL BERNARDO 5607146

1254 CARBALLEIRA PONTE FRANCISCO MANUEL 32335012W 5655362

1255 CARBALLEIRA RODRIGUEZ CRISTINA MARIA 32833872S 5607173

1256 CARBALLEIRA CONSUELO 5607175

1257 CARBALLES CORZO ENRIQUE JESUS 32441789J 5590656

1258 CARBALLES PUENTES PEDRO 5655393

1259 CARBALLES SUEIRAS HIPOLITO 32307895W 5655396

1260 CARBALLIDO CAAMAÑO CARMEN 5607178

1261 CARBALLO BRASA GERVASIO 76756347B 5655477

1262 CARBALLO CORRAL CESAR 47367076W 5655500

1263 CARBALLO LOMBARDERO FRANCISCA MARGARITA 32255510B 5655551

1264 CARBALLO LOMBARDERO FRANCISCA MARGARITA 32255510B 5655554

1265 CARBALLO LOMBARDERO FRANCISCA MARGARITA 32255510B 5655552

1266 CARBALLO LOMBARDERO FRANCISCA MARGARITA 32255510B 5655553

1267 CARBALLO RIO DEL ENRIQUE 32385615M 5607214

1268 CARBALLO RIO DEL ENRIQUE 32385615M 5607215

1269 CARBALLO RIVERO BENJAMIN 34892226F 5607216

1270 CARBALLO ANTONIO 5607222

1271 CARBON GARCIA JOSE 32381740V 5607230

1272 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 3931966

1273 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5281634

1274 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5279438

1275 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5065894

1276 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5065892

1277 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5301130

1278 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5299315

1279 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5017439

1280 CARDELLE Y SEGADE S.L. B15560303 5017560

1281 CARDELLE SEGADE JOSE ANGEL 76500187W 5655699

1282 CARDELLE SEGADE JOSE ANGEL 76500187W 5655698

1283 CARDIVAN SERVICIOS S.L.L. B70039722 5345172

1284 CARDIVAN SERVICIOS S.L.L. B70039722 5345169

1285 CARDIVAN SERVICIOS S.L.L. B70039722 5529343

1286 CARES MARKETING Y COMUNICACION S.L. B15436843 5590673

1287 CARIDAD CAMPELO ALFREDO 32448711N 5590677

1288 CARIDAD GARCIA GENARO 32186993B 5607256

1289 CARIDAD MATOS MARIA 32305664W 5607264

1290 CARLA DE ROMA S.A. A78765997 5590688

1291 CARLOS CONSTENLA VIDAL Y OTRA SC J15370927 5590691

1292 CARLOS FERNANDEZ Y OTRA SC J15750268 5590694

1293 CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ Y OTRO J15531924 5590697

1294 CARLOTA REGUEIRO LENCE 5607284

1295 CARMEN CASTRO LEMA Y OTRA S.C. J15872484 5590699

1296 CARMEN CARIDAD DIAZ 5607286

1297 CARMEN DON DE LA FUENTE E HIJO 5607289

1298 CARMEN GARCIA EIRAS Y OT 5607290

1299 CARMEN HIDALGO CANADAS 5607291

1300 CARMEN RGUEZ BLANCO 5607293

1301 CARNERO EIRIN AMPARO 32354942Z 5607306

1302 CARNERO EIRIN AMPARO 32354942Z 5607307

1303 CARNOTA BEREA NIEVES 32299531X 5607323

1304 CARPEGAL REPRESENTACIONES S.L. B15720774 5800792

1305 CARPEGAL REPRESENTACIONES S.L. B15720774 5800795

1306 CARPINTERIA EBANISTERIA SURRIBAS S.L.U. B70105861 5590712

1307 CARPOL INVERSIONES S.L. B38634655 5475987

1308 CARPOL INVERSIONES S.L. B38634655 5475990

1309 CARPOL INVERSIONES S.L. B38634655 5475991

1310 CARRACEDO AMARELLE C.Y 5607337

1311 CARRACEDO CHARLIN LUIS 32326914T 5607339

1312 CARRACEDO POMBO PRIMITIVO 32160134Q 5656107

1313 CARRAL AMENEDO MARIA 32282823T 5607350

1314 CARRAL CONCHADO RAMON 32105517R 5607354

1315 CARRAL ENRIQUE 5607359

1316 CARRANZA VICENTE CONSUELO 32328673B 5656192

1317 CARRASCO OTERO ISABEL 32352519Y 5607362

1318 CARREGAL CONSUELO 5607372

1319 CARREIRA IGLESIAS MERCEDES 5607378

1320 CARREIRA RANCAÑO AMALIA 33336739X 5656364

1321 CARREIRA VILLAMIL MIGUEL 35774669D 5656420

1322 CARREIRA VILLAMIL OLGA 32753555Z 5607391

1323 CARRERA GRAÑA ANTONIO 5607399

1324 CARRERA LOPEZ JOSEFA 09910165V 5656473

1325 CARRERA PEREZ ISAAC 44835476N 5656484

1326 CARRERA ROJO MANUEL ANTONIO 5656486

1327 CARRERAS PRESAS SANDE JOSE 5607404

1328 CARRERAS PRESAS SABINO 5607409

1329 CARRERAS JOSE 5607411

1330 CARRERO REINALDO 5607414

1331 CARRERO REINALDO 5607415

1332 CARRETERO RAMOS MANUEL 00009567E 5607420

1333 CARRILLO MIGUEZ MARIA 53161696W 5590744

1334 CARRO BERMUDEZ M 5607451

1335 CARRO CARRO PEDRO 32129208W 5607452

1336 CARRO CARRO PEDRO 32129208W 5607453

1337 CARRO LEIRAS MANUEL 32416958E 5590750

1338 CARRO LEIRAS MANUEL 32416958E 5590751

1339 CARRO LEIRAS MANUEL 32416958E 5590752

1340 CARRO RUZO MANUEL 5607485

1341 CARRO SUAREZ JAIME 32405667R 5656952

1342 CARRO ROGELIO 5607491

1343 CARVAJAL RGUEZ BERNARDO 5607504

1344 CARVAJAL SALAZAR CARLOS ERNESTO X5467894N 5590765

1345 CASA CHELO S.A. A15353451 5792715

1346 CASA DE SALAMANCA 5657092

1347 CASA SANTIVERI S.L. B63803167 5590775

1348 CASABLANCA ARRENDAMIENTOS S.L. B15159213 5657109

1349 CASABLANCA ARRENDAMIENTOS S.L. B15159213 5657108

1350 CASADEMONT MANUEL 5607507

1351 CASADO BELLON PILAR 32143591X 5657113

1352 CASADO RODRIGUEZ CARMEN 32285731X 5607514

1353 CASAL BERNARDEZ TEODORA 32365754Q 5607530

1354 CASAL EIROA MANUEL 32350454B 5607543

1355 CASAL GONZALEZ MANUEL 34597350Z 5657291

1356 CASAL LOPEZ ISOLINA 32320536Q 5607561

1357 CASAL LOURIDO PURIFICACION 32371769M 5607562

1358 CASAL TEIJIDO PERFECTO 32391891W 5657420

1359 CASAL ANGEL 5607592

1360 CASAL AURORA 5657453

1361 CASALS DIAZ PABLO 46911131D 5840026

1362 CASALS DIAZ PABLO 46911131D 5840024

1363 CASALS DIAZ PABLO 46911131D 5839881

1364 CASANOVA CONSUELO 5607603

1365 CASANUEVA COLINA DE LA SOLEDAD 06029048N 5657506

1366 CASARES RIVERA M. CONCEPCION 32156814P 5657549

1367 CASAS GOIMIL ESTRELLA 32224443V 5657632

1368 CASAS IGLESIAS MANUEL 32116647E 5657638

1369 CASAS MARTINEZ VICTORIANO 32265884N 5607627

1370 CASASL CACHO EVARISTO 5607634

1371 CASCANTE DOPICO CARMEN 5607638

1372 CASCON MERINO DAVID 13967489A 5607639

1373 CASILLAS ALBUQUERQUE AVELINA 5607643

1374 CASO BOYLES VICTORIANO 32104053D 5607645

1375 CASONA CORUÑA S.L. B15756166 5280338

1376 CASTAÑEDA GUTIERREZ MARIO JOSE 32752839B 5657776

1377 CASTAÑEDA GUTIERREZ MARIO JOSE 32752839B 5657777

1378 CASTAÑO RIVAS S.C. J70080437 5590798

1379 CASTAÑO BOULLON JOSE 32778047B 5657789

1380 CASTAÑO SEOANE MANUEL 33668643R 5657818

1381 CASTEDO ARIAS LUIS 05881397K 5590800

1382 CASTELO CAGIAO FELIPE 32335853S 5607687

1383 CASTELO FERNANDEZ FLORENTINO 32433574D 5657963

1384 CASTELO FERNANDEZ HERMINIA 5607697

1385 CASTELO FERNANDEZ MANUELA 32305124Z 5657965

1386 CASTELO PATIÑO MATILDE 32108263X 5658030

1387 CASTELO PATIÑO MATILDE 32108263X 5658031

1388 CASTELO PREGO JOSEFA 32126516R 5607719

1389 CASTELO SANCHEZ IVAN 53163230H 5658071

1390 CASTELO CATALINA 5607739

1391 CASTELO FDCO 5607740

1392 CASTILLO DEL MUÑOZ MANUEL 32345470H 5658153

1393 CASTILLOGRANDE S.L. B32199861 5500995

1394 CASTILLOGRANDE S.L. B32199861 5658178

1395 CASTINEIRA BERMUDEZ C 5607760

1396 CASTIÑEIRA GOMEZ JOSE DAVID 32389224A 5658231

1397 CASTIÑEIRAS AMOR ANTONIO FCO. 32110122Y 5607776

1398 CASTIÑEIRAS FERNANDEZ JOSEFINA 35437515N 5607777

1399 CASTIÑEIRAS GARCIA CARMEN 76319093X 5658328

1400 CASTIÑEIRAS GOMEZ MARINA 32112565B 5607778

1401 CASTIÑEIRAS PAZOS MANUEL 32303828Y 5607781

1402 CASTIÑEIRAS SANTOS JESUS 5607786

1403 CASTIÑEIRAS TIMIRAOS TOMAS 32791022Z 4877373

1404 CASTOR SECUNDINO 5607792

1405 CASTRELO LAMAS JESUS 32336056B 5607795

1406 CASTRO DE LOPO HUGO LEAO X4506173J 5590827

1407 CASTRO SOLE M PURIFICACION 5607812

1408 CASTRO Y RODRIGUEZ SC J15613391 5590831

1409 CASTRO ABDALA ENRIQUE AMABLE 47389556B 5284684

1410 CASTRO ALVARELLOS PILAR 32106696F 5607816

1411 CASTRO ALVAREZ ALBERTO 32786876P 5658479

1412 CASTRO ARES MARIA DE LOS ANGELES 32298358X 5658515

1413 CASTRO BLADINO V.Y 5607830

1414 CASTRO BLANCO MANUELA 76695798K 5607837

1415 CASTRO BLANCO MATILDE 32344196D 5607838

1416 CASTRO BOUZAS VALENTIN 32272319F 5658597

1417 CASTRO CAMIÑO MARIA 76303021S 5658630

1418 CASTRO CAMPANO ENEDINA 5607842

1419 CASTRO CANO MARIA 5607843

1420 CASTRO CASTRO MANUEL 32101056W 5607851

1421 CASTRO FERREIRO WENCESLAO 32119337K 5607882

1422 CASTRO GOMEZ A. 5607908

1423 CASTRO GONZALEZ JESUS 32273331F 5659019

1424 CASTRO GONZALEZ MARIA TERESA 53300119B 5659035

1425 CASTRO IGLESIA DE LA MARIA 32113243E 5607917

1426 CASTRO PAN JOSE LUIS 32406473W 5590867

1427 CASTRO ROCA MANUEL 32425714S 5607994

1428 CASTRO RODRIGUEZ MANUEL BENEDICTO 76299152X 5659611

1429 CASTRO ROSA DE LA CARLOS + 13 32265145D 5659649

1430 CASTRO SANCHEZ JOSE HR 5659684

1431 CASTRO SEIJAS LUIS 5608024

1432 CASTRO SUAREZ RAFAEL ANGEL 32423818M 5659769

1433 CASTRO VAZQUEZ MANUELA 32187116L 5608043

1434 CASTRO VEGA JUAN FRANCISCO 34699643A 5659869

1435 CASTRO VEIGA MARIA DE LA PAZ 33856194X 5659871

1436 CASTRO VELADO MONICA BELEN 32812422R 5659874

1437 CASTRO VIDAL VALENTINA 32108213Y 5608046

1438 CASTRO FLORENTINO 5608055

1439 CASTRO ROGELIO 5608058

1440 CASULO ANGEL CESAR 5608060

1441 CATOIRA GARABOA LUIS 32167598M 5608062

1442 CATOIRA MANTIÑAN MANUEL 32166540M 5660528

1443 CATROLETRAS S.L. B15619471 5660597

1444 CATRUFO MENDEZ ANTONIA 5608077

1445 CAUDAL CAUDAL JUANA 32300512W 5608079

1446 CAXER CARPINTERIA S.L. B70093414 5590903

1447 CAZAS ARES ANGUSTIAS 32366432G 5608085

1448 CAZENAVE JIMENEZ ALFONSO MANUEL 03399120L 5590904

1449 CAÑA Y PINTA S.L. B15564446 5590906

1450 CAÑAS GARCIA ROJO FEDERICO 02856880G 5660663

1451 CAÑAS GARCIA ROJO FEDERICO 02856880G 5660664

1452 CAÑAS GARRIDO J.Y 5608095

1453 CAÑO GONZALEZ LUIS L1512902P 4842021

1454 CAÑO NORA 00000001R 5660725

1455 CEA ARMESTO M. ANGELES 32113543T 5608110

1456 CEAN IGLESIAS MARIA ANGELES 32405505T 5608121

1457 CEBALLOS BELLO M. LUISA 32101847B 5608123

1458 CEBOS A CORUÑA S.L. B70116389 5590918

1459 CEBREIRO GOMEZ CARMEN AMELIA 32569008L 5484835

1460 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 5660835

1461 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 5601979

1462 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 5590922

1463 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 5660833

1464 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 5660834

1465 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 5601980

1466 CEDEIRA ABELEIRA DOMINGA 32335181X 5590921

1467 CEDEIRA AVELINA 32999932S 5660896

1468 CEFICOR-2005 S.L. B70011713 5590930

1469 CEGAINMOBILIARIAS S.L. B15830417 5590933

1470 CEGAPE S.L. B15590979 5791857

1471 CEGAPE S.L. B15590979 5791856

1472 CEGSA INGENIERIA S.L. Y PROYECTOS Y ESTU U15425416 5590934

1473 CEGSA INGENIERIA S.L. Y PROYECTOS Y ESTU U15425416 5343864

1474 CEGSA INGENIERIA S.L. Y PROYECTOS Y ESTU U15425416 5343863

1475 CELA CLAVERO JULIO MIGUEL 32819184R 5660940

1476 CELENTANO NICOLAS X3579636P 5590940

1477 CELENTANO NICOLAS X3579636P 5660981

1478 CELSO ALIMENTACION S.L. B15460124 5590944

1479 CELTICA DE CONFECCIONES S.A.L. A15130727 5661024

1480 CELTICA DE CONFECCIONES S.A.L. A15130727 5590947

1481 CENALMOR SANCHEZ ROMAN 32657623S 5661026

1482 CENAT VIGUELUT S.L. B70009196 5590949

1483 CENDAL IGLESIAS MARIA TERESA 32802805K 4850835

1484 CENDAL IGLESIAS MARIA TERESA 32802805K 5661033

1485 CENTENO PARADELA RUBEN 32815927X 5590954

1486 CENTENO RODRIGUEZ JESUS 32358338Y 5661105

1487 CENTENO SANCHEZ NURIA 11955687B 5661106

1488 CENTRAL GALLEGA DE CONGRESOS A15081540 5590959

1489 CENTRO ASISTENCIAL FUENTESANTA V15828767 5791072

1490 CENTRO AUTONOMO DE FORMACION ARCADE S.L. B50689439 5790107

1491 CENTRO AUTONOMO DE FORMACION ARCADE S.L. B50689439 5590963

1492 CENTRO COMPUTACION ATECA S.L. B15891831 5590964

1493 CENTRO DE ARTES IMAGINARIAS S.A. A15118433 5601982

1494 CENTRO DE COMPRAS MERCANTIL CHINO S.L. B15951809 5590965

1495 CENTRO DE COMPRAS MERCANTIL CHINO S.L. B15951809 5590966

1496 CENTRO DE LLAMADAS SALAVE S.C. J15995509 5801067

1497 CENTRO DE MASAJE SEGADE S.L. B15776479 5661123

1498 CENTRO FORMACION PROF. SANTAMARIÑA S.L. B15806607 5590991

1499 CENTRO OCIO INFANTIL ARCA DE NOE S.L. B70076195 5591000

1500 CENTRO PHOTON LOS ROSALES S.L.N.E. B70052105 5591002

1501 CENTRONOR PRODUCCION Y DISTRIBUCION S.L. B83011148 5591003

1502 CEPACTEC S.L. B70125307 5591010/2

1503 CERCEDO PONTE J Y D 32999932S 5661172

1504 CERDEIRINA VICENTE 5608190

1505 CERDIDO CARRAL Y REY S.L. B15552441 5591018

1506 CERDIDO PEREZ JUAN HR 5661224

1507 CERDIDO REY JUAN 32200827E 5661225

1508 CERDINVER S.L. B15770480 5661226

1509 CERNADAS FERNANDEZ CLAUDIO 78798743F 5661297

1510 CERNADAS PEREZ ROLANDO 76367613T 5661340

1511 CERNADAS VARELA MANUELA 32345902J 5608205

1512 CERNE COMERCIO DEL MUEBLE S.L. B36796274 5591025

1513 CERTUM CONTROL TECN EDIFICACION S.A. A82604372 5591030

1514 CERTUM CONTROL TECN EDIFICACION S.A. A82604372 5340956

1515 CERTUM CONTROL TECN EDIFICACION S.A. A82604372 5340960

1516 CERTUM CONTROL TECN EDIFICACION S.A. A82604372 5340961

1517 CERTUM CONTROL TECN EDIFICACION S.A. A82604372 5789457

1518 CERVANTES GAUCHE JOAQUIN 45030674D 5661438

1519 CERVECERIA BAVARIUM S.L. B15826514 5789847

1520 CERVECERIA CONDE GONZALEZ S.L. B15673205 5591032

1521 CERVECERIA LA RUBIA S.C. J15774011 5591035

1522 CERVECERIA MAXIMUN S.L. B70137013 5591036

1523 CERVEPARK S.L. B61206983 5661444

1524 CERVEPARK S.L. B61206983 5661443

1525 CERVERA RIVAS ANA MARIA 32804522J 5661445

1526 CES CASTRO MARIA 5608245

1527 CESAR MARCOS DAVID 46918825K 5661501

1528 CESERO DE FEIJOO PABLO 32819334J 5661509

1529 CESERO DE FEIJOO PABLO 32819334J 5591043

1530 CGS ESPAÑA S.A. A15094824 5591045

1531 CHACON CASTRO LISARDO 32120946C 5608250

1532 CHACON PAZOS JORGE ANTONIO 47364169Q 5661591

1533 CHACON PAZOS JORGE ANTONIO 47364169Q 5661592

1534 CHAMORRO RODRIGUEZ AUREA 32127653B 5608259

1535 CHANAN S.C. J70111349 5591048

1536 CHAO ANTONIO 5608280

1537 CHAOS ITURRALDE OSCAR LUIS 33835867S 5661752

1538 CHARLON PRADO MANUEL 32342048T 5591058

1539 CHAROA S.L. B15384506 5591061

1540 CHAROA S.L. B15384506 5591060

1541 CHAS ORLANDO S.L. B15886088 5591062

1542 CHAS COUTO MARIA NIEVES 34888020X 5661805

1543 CHASYR 1.879 A28028223 5591065

1544 CHEAP WAGEN S.L. B15773542 5591068

1545 CHECHERES S.L. B15907322 5591070

1546 CHECHERES S.L. B15907322 5591069

1547 CHIMBARONGO S.L. B15880834 5591079

1548 CHIQUI PARK CIUDAD S.L. B31698251 5344066

1549 CHIQUI PARK CIUDAD S.L. B31698251 5344069

1550 CHIQUI PARK CIUDAD S.L. B31698251 5591081

1551 CHIQUI PARK CIUDAD S.L. B31698251 5789728

1552 CHOUCIÑO CALVETE PAULA MARIA 79314232C 5661940

1553 CIBER CORUÑA S.L. B15708183 5591090

1554 CID ALVAREZ ANTONIO 34908687T 5662060

1555 CID CRESPO TERESA 32386091K 5608341

1556 CID CRESPO TERESA 32126341X 5608342

1557 CID VARELA ALEJANDRO 76410846Q 5662114

1558 CIDE GARCIA BEGOÑA 32800562D 5608344

1559 CIENFUEGOS RESTAURACION S.L. B15740087 5591096

1560 CIERRES DEL NOROESTE S.A. A15042153 5591097

1561 CIRUELOS FARIÑA EMILIA PILAR 32448019X 5591112

1562 CLARABELES CORUÑA S.L.L. B15693013 5591115

1563 CLAUDEMAR Y CLAUDIOMIRO S.L. B70128939 5591119

1564 CLAUDINA GARCIA 39830999J 5608360

1565 CLAVE FINANCIACION S.L. B36773448 5591121

1566 CLAVERIA DOMINGUEZ FELISA 32268905C 5608361

1567 CLINICA GALLEGA S.A. A15165020 5591138

1568 CLINICAS DENTAL LINE S.A. A18553834 5591148

1569 CLINICAS DENTAL LINE S.A. A18553834 5591149

1570 CLUB GUARANI S.L. B15015621 5591156

1571 CLUB INVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS E I B86001898 5662301

1572 CO Y CO CB E15422645 5591159

1573 COACH & TALENT S.L. B64836117 5529076

1574 COACH & TALENT S.L. B64836117 5791554

1575 COACH & TALENT S.L. B64836117 5791553

1576 COACH & TALENT S.L. B64836117 5529081

1577 COBELO VIDAL RAMONA 32136262H 5608379

1578 COBIAN Y COBIAN CORREDORES Y ASESORES DE B15473713 5792188

1579 COBIJO OBRAS Y REFORMAS S.L. B70158811 5342973

1580 COBOS MATO NIEVES 32131871C 5608385

1581 COBRANZAS S.C. J15773773 5341957

1582 COBRANZAS S.C. J15773773 5341958

1583 COCA ESTEBAN J 5608388

1584 COCINA 3 GALICIA S.L. B15981483 5591171

1585 COCIÑAS COARME S.L. B15910482 5344177

1586 COCIÑAS COARME S.L. B15910482 5344181

1587 COCOLATTE ORZAN S.L. B70133343 5591173

1588 CODEMA AREM INSIN S.L. B15872062 5591174

1589 CODESAL AIRA MARCOS 46900435P 5602003

1590 CODESAL AIRA MARCOS 46900435P 5591175

1591 CODESAL LOPEZ JAVIER ANGEL 32804076G 5662516

1592 CODESAL MARZOA MARIA ESTHER 32750595K 5662520

1593 CODESAL VIDAL ANGEL 32349991P 5591176

1594 COELHO DOS SANTOS ALCIDES X6010805P 5591178

1595 COELHO DOS SANTOS ALCIDES X6010805P 5602005

1596 COINSA J50594209 5591181

1597 COIRIZ JOSEFA 5608407

1598 COLAO BARBAS GABRIEL 35430213R 5662705

1599 COLCHONERIA CONDE S.L. B15692502 5591188

1600 COLEGIO OFICIAL AGENTES PROPIEDAD INMOBI Q1575006J 5662718

1601 COLLAZO AMADO JOSE MANUEL 76328079A 5662767

1602 COLLAZO AMADO JOSE MANUEL 76328079A 5662766

1603 COLLAZO CATOIRA CARLOS 32330547E 5662785

1604 COLLAZO CEBEY VENERABLE 52431944V 5662786

1605 COLLAZO MARTINEZ M. CARMEN 32111984M 5608425

1606 COLLAZO MARTINEZ MARIA 5608426

1607 COLLAZO MESURA MANUEL 5662815

1608 COLLAZO SANTAMARIA EMILIO 36054332S 5662832

1609 COLOMBEX RACHELL S.L. B70111687 5591219

1610 COMBO GOMEZ JOSEFINA 5662902

1611 COMERCIAL ABERCOBO S.L. B15573751 5591234

1612 COMERCIAL CHAS S.L. B15144371 5344071

1613 COMERCIAL CHAS S.L. B15144371 5344075

1614 COMERCIAL CHAS S.L. B15144371 5591237

1615 COMERCIAL DOMECQ S.A. A11611787 5591243

1616 COMERCIAL EUROPESCA S.L. B15029507 5814599

1617 COMERCIAL EUROPESCA S.L. B15029507 5814600

1618 COMERCIAL HIFIGAL S.L. B15693351 5591249

1619 COMERCIAL MANZANEQUE S.L. B15203359 5591253

1620 COMERCIAL SANUTO S.L. B15822638 5790928

1621 COMERCIAL STEEL IMPORTACIONES S.L. B15982960 5662946

1622 COMERCIO Y MADERA CORUÑA S.L. B15847171 5789888

1623 COMERLASA S.L. B83011155 5591271

1624 COMPAÑIA DE INTERNET PERSONAL S.L. B15910078 5591287

1625 COMPLEMENTOS INNOVACION Y MODA S.L. B84611789 5543829

1626 COMUNICACION GRAFICA LA GUINDA S.L. B15450323 5591311

1627 COMUNICACION Y MARKETING S.L. B29862224 5591312

1628 COMUNICACIONES GIJON S.L. B33876962 5789511

1629 COMUNIDAD TONAGA S.L. B70064241 5591319

1630 CONCEPCION COUCEIRO 5608471

1631 CONCEPCION MALVIDO 5608472

1632 CONCEPCION RIVAS 5608473

1633 CONCHA ALONSO S.L.U. B70121934 5591320

1634 CONCHA VAZQUEZ MATILDE 32273394R 5608477

1635 CONCHADO BORJA PILAR 32657049Q 5608483

1636 CONCHADO BORJA PILAR 32657049Q 5608482

1637 CONCHEIRO GARCIA CARMEN 5608492

1638 CONCIGA S.L. B15970478 5663240

1639 CONCIGA S.L. B15970478 5663239

1640 CONCIGA S.L. B15970478 5663241

1641 CONCIGA S.L. B15970478 5663242

1642 CONCIGA S.L. B15970478 5663244

1643 CONCIGA S.L. B15970478 5663245

1644 CONDE ARES JOSE LUIS 32326902B 5608501

1645 CONDE ARES XOSE A. 32292867Q 5663257

1646 CONDE DIAZ ANGEL A. 32755321D 5608509

1647 CONDE FIESTRAS JAVIER 35317207V 5663310

1648 CONDE IGLESIAS ERMITAS 34429136E 5663339

1649 CONDE MARTINEZ L.Y 5608526

1650 CONDE PINTADO C 5608531

1651 CONDE PUMPIDO FERREIRO TERESA 32163387A 5608533

1652 CONFECCIONES ADELA 2002 S.L. B15778020 5591340

1653 CONFECCIONES ALBASEN S.L. B15780802 5591341

1654 CONFECCIONES ALBASEN S.L. B15780802 5344127

1655 CONFECCIONES ALBASEN S.L. B15780802 5344129

1656 CONFECCIONES CANDELAO S.L. B15523863 5663474

1657 CONFECCIONES FARALDO S.L. B15957434 5591343

1658 CONFECCIONES FIOS S. COOP. LTD F15553977 5591344

1659 CONFECCIONES ORTERO PEDRAYO S COOP. LTDA F15146004 5591347

1660 CONFECCIONES REBLAN S.L. B15538002 5591348

1661 CONFECCIONES XACARE S.L. B15670599 5591349

1662 CONGASA S.A. A15027907 5591356

1663 CONGELADOS ICE CORUÑA S. A. A15579394 5591359

1664 CONGELADOS ICE CORUÑA S. A. A15579394 5792920

1665 CONGELADOS SAYMAR CB E15716624 5591364

1666 CONGIL FERNANDEZ ELVIRA 5608543

1667 CONGREGACION CRISTIANA ESPAÑA COMUNIDAD Q3800131I 5663500

1668 CONGREGACION SAGRADA FAMILIA 5608547

1669 CONRADO MARTINEZ Y OTROS C B E15763550 5663687

1670 CONRADO MARTINEZ Y OTROS C B E15763550 5663688

1671 CONS GARCIA FELIX MANUEL 35238810G 5591369

1672 CONSIFLET S.A. 15235963G 5591373

1673 CONST.INT.TECHOS Y TABIQUES S.L. B83831537 5792075

1674 CONSTANTINO PAZOS VIEITO Y DOLORES FACAL J15173008 5591377

1675 CONSTRUCCIONES ANGE S.L. B15701840 5791955

1676 CONSTRUCCIONES ANGE S.L. B15701840 5591379

1677 CONSTRUCCIONES ANGE S.L. B15701840 5789941

1678 CONSTRUCCIONES CID CASTRO S.A. A15061898 5307911

1679 CONSTRUCCIONES CORUÑA-BOHEMIA S.L. B15621980 5663879

1680 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NARES SA-COV U15654213 5792765

1681 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NARES SA-COV U15654213 5591385

1682 CONSTRUCCIONES GESTIONES PROYECTOS OVIED B74037540 5791880

1683 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5791887

1684 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5791661

1685 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5789920

1686 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5664151

1687 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5664150

1688 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5303815

1689 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5664149

1690 CONSTRUCCIONES INOCOR S.L. B15388416 5484101

1691 CONSTRUCCIONES INTERIORISMO Y PAISAJISMO B15830383 5792565

1692 CONSTRUCCIONES JANASU S.L B15571383 5664156

1693 CONSTRUCCIONES MABEGONDO S.L. B15605918 5581023

1694 CONSTRUCCIONES MABEGONDO S.L. B15605918 5581021

1695 CONSTRUCCIONES MABEGONDO S.L. B15605918 5581020

1696 CONSTRUCCIONES MABEGONDO S.L. B15605918 5790124

1697 CONSTRUCCIONES PADIN S.A. A28778371 5591392

1698 CONSTRUCCIONES PONTEVI S.L. B15777915 5792011

1699 CONSTRUCCIONES PONTEVI S.L. B15777915 5789436

1700 CONSTRUCCIONES PONTEVI S.L. B15777915 5789437

1701 CONSTRUCCIONES RIBASAR S.L. B15736549 5591395

1702 CONSTRUCCIONES SUAREZ AGRA S.A A15017148 5664205

1703 CONSTRUCCIONES SUAREZ AGRA S.A A15017148 5591397

1704 CONSTRUGAL RECOR S.L. B70016241 5285606

1705 CONSTRUGAL RECOR S.L. B70016241 3701812

1706 CONSULTORA DE ANCLAJES Y SONDEOS ESPECIA B15673254 5664329

1707 CONSULTORES GALLEGOS DE FRANQU B15620529 4590735

1708 CONSULTORES GALLEGOS DE FRANQU B15620529 4590769

1709 CONSULTORES TRIBUTARIOS ASOCIA A15204621 5591422

1710 CONSULTORIA ESTRATEGICA S.C. J70077730 5800882

1711 CONSULTORIA ESTRATEGICA S.C. J70077730 5800883

1712 CONSULTORIA ESTRATEGICA S.C. J70077730 5800878

1713 CONTAGAL S.C. J15589245 5343854

1714 CONTENEDORES UNICONTER S.L. B15825797 5591429

1715 CONTROL Y RENOVACION ELECTROMECANICA S.A A15151699 5591435

1716 COOP ASOC NS BELEN 90001848L 5664362

1717 COOP. DE VIVIENDAS NUESTRA SEÑORA DE LA F15041783 5664364

1718 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 5664366

1719 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 5664369

1720 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 5664368

1721 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 5664367

1722 COOP. DE VIVIENDAS SAN JOSE DE CALASANZ F15036312 5664365

1723 COOP. FOR GAND REXIONAL S COOP. GALEGA F15017270 5664371

1724 COOP. FOR GAND REXIONAL S COOP. GALEGA F15017270 5284812

1725 COOP. FOR GAND REXIONAL S COOP. GALEGA F15017270 5284829

1726 COOP. SAN MARTIN PINARIO F15518376 5664375

1727 COPESUGA S.L. B15654379 5591442

1728 COPICENTRO E15251788 5591445

1729 COPIMA S.L. B15061187 5664391

1730 COPIMA S.L. B15061187 5664392

1731 COPRO H15235302 5664407

1732 COPRO H15235302 5664408

1733 CORDAL DOPICO MARIA 32277890N 5664493

1734 CORDAL DOPICO MARIA 32277890N 5608569

1735 CORDEIRO JOYEROS S.L. B15553092 5591459

1736 CORDEIRO LOPEZ FERNANDO MARIA 47360569G 5664519

1737 CORDEIRO RIEIRO CEFERINO 32215394F 5664527

1738 CORDEIRO RIEIRO CEFERINO 32215394F 5608575

1739 CORDERA CASTRO ELSA 13937993Q 5664539

1740 CORDERO ESTEBA RAMON 5608577

1741 CORDIDO CEA MARIA JOSE 76363799G 5664561

1742 CORDONIE PORTO ANTONIO 32788998Z 5664572

1743 CORES MONTEAGUDO M CONCEPCION 32544303Q 5664600

1744 CORES SANCHEZ ALEJANDRO 35385761P 5608591

1745 CORGO CASTIÑEIRAS LEONARDO 5608592

1746 COROAS IGLESIAS JOSE 5608613

1747 CORONA ARISTU JUSTO ALBERTO 34887415A 5591473

1748 CORPORACION EMPRESARIAL EYE S.A. A20428843 5664672

1749 CORRAL FERRO JESUS 32362154G 5664780

1750 CORRAL GOMEZ JESUS 32260107P 5664831

1751 CORRAL GOMEZ JESUS 32260107P 5664832

1752 CORRAL GUTIERREZ EMILIO 32285623V 5664847

1753 CORRAL MAHIA MARIA TERESA 32794632J 5591490

1754 CORRAL MARTINEZ RICARDO 90001850K 5664884

1755 CORRAL PAZOS SUSANA 32842805R 5547566

1756 CORRAL PAZOS SUSANA 32842805R 5537057

1757 CORRAL PAZOS SUSANA 32842805R 5537052

1758 CORRAL PAZOS SUSANA 32842805R 5537050

1759 CORRAL PAZOS SUSANA 32842805R 5537046

1760 CORRAL PAZOS SUSANA 32842805R 5537043

1761 CORRAL PAZOS SUSANA 32842805R 5537041

1762 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548156

1763 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548157

1764 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548162

1765 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548168

1766 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548164

1767 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548158

1768 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548160

1769 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548150

1770 CORRAL RICO BEATRIZ 47358027S 5548163

1771 CORRALES PIQUERO JAVIER 32780159F 5665021

1772 CORREDOIRA PORTA Y ASOCIADOS S.L. B15348444 5284645

1773 CORREDOIRA PORTA Y ASOCIADOS S.L. B15348444 5284642

1774 CORREDOIRA ALONSO PEDRO JAVIER 32829926W 5665076

1775 CORREDOIRA PIEDRAS ANDRES 32345304J 5608703

1776 CORTAZAR GARMENDIA JUANA 5608708

1777 CORTEGOSO FERREIRA MARIA DE LOS ANGELES 47401737W 5665169

1778 CORTES BUSTAMANTE M LUISA 00859583G 5665185

1779 CORTES CARRIQUE JOSE LUIS 73197430E 5665188

1780 CORTES HARO DE ELADIO 5608722

1781 CORTES LOPEZ SOCORRO 76351277V 5591514

1782 CORTES OLEA JESUS 5608727

1783 CORTIÑA MARQUES CARMEN 5608747

1784 CORTIÑAS GONZALEZ PETRONILA 32162460L 5608751

1785 CORTIÑAS PUENTE MARIA 32115789S 5608758

1786 CORTON CEDRON MANUEL 32121789N 5608760

1787 CORTON CEDRON MANUEL 32121789N 5665373

1788 CORTON CEDRON MANUEL 32121789N 5665374

1789 CORTON CEDRON MANUEL 32121789N 5665371

1790 CORUÑA CONSULTING S.L. B15999097 5591522

1791 CORUÑA FINANCIACIONES S.L. B15904733 5591523

1792 CORUÑA HOME 2005 S.L. B92707124 5591524

1793 CORUÑESA DE ENSEÑANZA S.A. A15104037 5591530

1794 CORZO RECIOY VIOLETA L1514439G 5608765

1795 CORZO VAZQUEZ ANGELES 32419123W 5591533

1796 COSISGA ANALISTAS DE VENTAS S.L. B15766041 5341945

1797 COSISGA ANALISTAS DE VENTAS S.L. B15766041 5341947

1798 COSISGA ANALISTAS DE VENTAS S.L. B15766041 5591539

1799 COSQUE LAGO AMADORA 32328606J 5608768

1800 COSTA DULCE COMPRA-VENTA INMOBILIARIA S. B15967037 5591542

1801 COSTA VERDECENTE S.L.N.E. B70060793 5814113

1802 COSTA ALVEDRO JOSE ANTONIO 32756405N 5665475

1803 COSTA CALDERON RICARDO 33096469K 5665485

1804 COSTA LEMA JOSE 32235850Q 5665562

1805 COSTA RODRIGUEZ JUAN MANUEL X1304230S 5665599

1806 COSTA VARELA JOSE 76281281X 5591545

1807 COSTAS SANTOS TERESA 32351627B 5665651

1808 COSTOYA CAINZOS PURIFICACION 76512786C 5505063

1809 COSTOYA CAINZOS PURIFICACION 76512786C 5505060

1810 COSTOYA SEGADO 5665734

1811 COSTOYA SEGADO 5665733

1812 COTARELO RODRIGUEZ SANDRA 32813832P 5591553

1813 COTELO FERNANDEZ JOSE 32106535F 5608808

1814 COTELO REY ENRIQUE 32147345S 5665820

1815 COTELO JOSE 32999932S 5665863

1816 COTILLO PEREIRA ALBERTO 05399929N 5665867

1817 COTTONWAY COLLECTION MODE S.L. B70076310 5591565

1818 COUCE CAL ANGELINA 32269617L 5591566

1819 COUCE SEIJAS ANGEL 08966216B 5608839

1820 COUCE SEIJAS ANGEL 08966216B 5608838

1821 COUCE YAÑEZ MARIA JESUS 32411623T 5608841

1822 COUCEIRO EBANISTERIA S.L. B15562606 5591567

1823 COUCEIRO COUCEIRO CONSUELO 32108297K 5666033

1824 COUCEIRO PEREZ PILAR 32108725N 5608852

1825 COUCEIRO RODRIGUEZ ANDREA 32167004D 5608856

1826 COUCEIRO SANCHEZ LUIS 32762772P 5666129

1827 COUCEIRO VAZQUEZ PURIFICACION 33773014K 5608861

1828 COUNTER LAB S.L. B15528508 5591574

1829 COUPE CARS CORUÑA S.L. B15906134 5602049

1830 COUPE CARS CORUÑA S.L. B15906134 5591575

1831 COUREL JOSE 5608869

1832 COUSELO BALDOMIR ALICIA 34894081E 5591576

1833 COUTO BARREIRO MARIA 32297720Q 5608904

1834 COUTO MOURELLE JOSE MANUEL 52431667Q 5666488

1835 COUZO LODEIRO PEDRO 32257810B 5608923

1836 COUZO LODEIRO PEDRO 32257810B 5608924

1837 COVEGA S.A. A15152473 5591590

1838 COVELO FERNANDEZ LUCIANO 32431953K 5666566

1839 COVICORUÑA SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA F15859820 5666568

1840 COVICORUÑA SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA F15859820 5824146

1841 CP C SAN LUCAS H15870629 5031938

1842 CR INVERSIONES S.L. B15124647 5666587

1843 CR INVERSIONES S.L. B15124647 5666588

1844 CRASS & MIXED S.L B15753536 5591593

1845 CREACIONES CACHEMIRE S.L. B15445034 5341857

1846 CREACIONES CACHEMIRE S.L. B15445034 5341851

1847 CREACIONES CACHEMIRE S.L. B15445034 5591594

1848 CREACIONES LAFUENTE S. L. B15793870 5591595

1849 CREACIONES LAZARO S.L. B15056757 5591596

1850 CREATIVE NATURAL STONE S.L. B15825193 5792658

1851 CREATIVE NATURAL STONE S.L. B15825193 5791885

1852 CRECENTE CASTRO JOSEFA 32114645K 5608929

1853 CRECENTE MASEDA ANA MARIA 46906505Y 5591599

1854 CRECENTE MASEDA ANA MARIA 46906505Y 5666599

1855 CRECOC S.A. A78238938 5791853

1856 CREGO BOEDO MANUELA 5666612

1857 CREGO GONZALEZ AURORA 5608934

1858 CREO VAZQUEZ BEATRIZ 32768217W 5666657

1859 CRESPO CANO ANA 5608948

1860 CRESPO CORRAL ESTRELLA 32165165X 5608954

1861 CRESPO GRANJA JESUS 5608958

1862 CRESPO TEMPRANO MARIA PILAR 32115929V 5608972

1863 CRIADO BARRAL R 5608985

1864 CRIADO PILAR 5666908

1865 CRISPI S.A. B15145824 5591609

1866 CRISTOS GUTIERREZ ABRAHAN 32232353S 5666960

1867 CRUJEIRAS HERMO ANDRES 46917731P 5666978

1868 CRUS DE LA EMILIA HROS 5609010

1869 CRUZ ANTELO S.L. B15504087 5591618

1870 CRUZ ANTELO S.L. B15504087 5602058

1871 CRUZ GERMADE JOSE 32179180H 5667040

1872 CRUZ IRIGARAY EUGENIO 5609025

1873 CRUZ MARTINEZ FERNANDO 32382313S 5591624

1874 CRUZ SANCHEZ JULIO FRANCISCO 32809505M 5667097

1875 CRUZADO GAREA JOSE CARLOS 32431503P 5667121

1876 CRUZADO LOPEZ FIDELINA 32126754D 5609038

1877 CRUZADO TOMAS E HIJOS 5609040

1878 CSION R. EDOS. AYUNTAMIENTO 5609041

1879 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5591627

1880 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5340759

1881 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5791888

1882 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5792288

1883 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5791663

1884 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5282485

1885 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5667127

1886 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5340757

1887 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5340755

1888 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5299223

1889 CUADERNAS Y ARCOS S.L. B15610645 5667126

1890 CUADERNAS Y TROQUELES S.L. B15448038 5792289

1891 CUADERNAS Y TROQUELES S.L. B15448038 5791664

1892 CUADRADO JULIA 5609045

1893 CUARESMA LASHERAS MARIA TERESA 16486233V 5667137

1894 CUBEIRO OTERO JOSE P 5609054

1895 CUELLO LENNING JULIO ALBERTO 06600749W 5667195

1896 CUENCA FERREIRO NOELIA 47362678C 5667204

1897 CUENCA FERREIRO NOELIA 47362678C 5591631

1898 CUERPO FELIZ S.L B15718935 5591632

1899 CUERVO MULLID MELCHORA 32322833J 5609070

1900 CUNDINS BARBEIRA JOSE 32446012G 5667299

1901 CURRUNCHO S.L. B15732464 5591644

1902 CUSI SOMOZA DOLORES 5609099

1903 CYBERDAIMA S.C. J15762537 5591659

1904 CYBERDAYMA S.L. B15847775 5790100

1905 CYLA PENINSULAR S.L. B95432688 5667538

1906 CYS CARAUDIO S.L. B15818040 5591660

1907 CYS CARAUDIO S.L. B15818040 5602067

1908 D.A.E.S.A. A28771509 5591663

1909 D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SI A08055196 5591664

1910 DA COSTA DIAZ MARCELINA 1 5609106

1911 DA GRACA SANTOS PATRICIA ISABEL X9472786Y 5667546

1912 DA PENA CEIDE XAIME 33825987W 5667551

1913 DA SILVA CABRAL EVARISTO 47402641D 5609107

1914 DA SILVA LIMA ALEXANDRE X7410918L 5829992

1915 DA SILVA ALFREDO JOSE X0115321E 5591671

1916 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5667590/2

1917 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5667589/2

1918 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5054006/2

1919 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5054015/2

1920 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5054205/2

1921 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5054213/2

1922 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5667585/2

1923 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5054221/2

1924 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5667587/2

1925 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5667586/2

1926 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5054216/2

1927 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5667588/2

1928 DACASA ANTON ALBERTO 34996737Y 5667584/2

1929 DACOSTA ALLER LUISA 32417562M 5667593

1930 DAELAN DISEÑO 3 S.L. B15652076 5591676

1931 DALMAU CONSULTORES S.L. B15825961 5591681

1932 DALY NAKRO PAUL GILDAS 54131197F 5667660

1933 DANAILA PETRUTA X8235272F 5591685

1934 DANCING TROPICO CARIBE S.L. B15489032 5591686

1935 DANCING TROPICO CARIBE S.L. B15489032 5591687

1936 DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ Y OTRA S.C. J70239918 5065456

1937 DANONA S. COOP. B00025353 5591689

1938 DANS CORRAL FERNANDO 32766326C 1589921

1939 DAO 3D S.L. B15903024 5591692

1940 DARROSA AMOEDO SAMUEL 76989969E 5667822

1941 DARSENA GESTION S.L. B15921786 5591698

1942 DASILVA CANOSA DANIEL 47356288R 5051164

1943 DATORRE VAZQUEZ ENCARNACION 32160260G 5609156

1944 DAVILA BARBA NOELIA 46900127E 5667847

1945 DAVILA SOTO JAIME ELADIO 32794339L 5667861

1946 DAVINA OTONO ANTONIO 5609167

1947 DAYCE S.L. B15261589 5591707

1948 DD & AA MEDICAL S.A. A36797371 5796077

1949 DD & AA MEDICAL S.A. A36797371 5796078

1950 DD S.C. J70254057 5289746

1951 DE PAU LOPEZ BLANCA Y OTRA A08045882 5609169

1952 DEBEN ALLER JOSE 32153255Z 5667882

1953 DEBEN RODRIGUEZ CARLOS LUIS 47362901J 5667916

1954 DEBEN RODRIGUEZ CARLOS LUIS 47362901J 5667914

1955 DEBEN RODRIGUEZ CARLOS LUIS 47362901J 5667912

1956 DEBEN RODRIGUEZ CARLOS LUIS 47362901J 5281660

1957 DEBEN RODRIGUEZ CARLOS LUIS 47362901J 5281663

1958 DEBEN RODRIGUEZ CARLOS LUIS 47362901J 5591716

1959 DEBEN SANTORO MANUEL 5609174

1960 DECOR SHOP S.A. A15070659 5667939

1961 DECORACIONES TORADA S.L. B15818016 5591723

1962 DECORACIONES TORADA S.L. B15818016 5344382

1963 DECORACIONES TORADA S.L. B15818016 5344378

1964 DECORACIONES TORADA S.L. B15818016 5791567

1965 DEFLOLAVI S.L. B15590185 5591725

1966 DEICA MANAGEMENT S.L. B70130117 5591726

1967 DEIVE DIAZ LAURA 32838195Z 5667967

1968 DELGADO GARRIDO MARIANO 32133686H 5668026

1969 DELGADO M. E HIJOS E. BABE 5609193

1970 DELGADO REY RAMON VICENTE 32798511M 5668069

1971 DELGADO ROMO ANTONIA 5609198

1972 DELGADO VAQUERO DOLORES 32254253L 5609203

1973 DEMANTI S.L. B15152465 5668096

1974 DEMANTI S.L. B15152465 5668094

1975 DEMETRIO CARPINTERIA S.L. B15589757 5591743

1976 DENIM SOPORT S.L. B15794985 5591744

1977 DENIM SOPORT S.L. B15794985 5591745

1978 DENS RAÑA CLAUDIO 5668105

1979 DENTAL FROXAN S.L. B15967144 5591747

1980 DENTALIA S.C. J15636582 5591749

1981 DENTALNORT S.C. J70067681 5591750

1982 DEPORREX S.L. B15863640 5591752

1983 DESCONOCID0 (REFERENCIA: 8012048NJ4081S- ER0006348 5668166

1984 DESCONOCID0 (REFERENCIA: 8296601NH4989S- ER0012562 5668167

1985 DESHERCA INGENIEROS S.A. A24007817 5591762

1986 DESTAR NOGUEIRA GUILLERMO 32826035K 5668623

1987 DEUS DOPICO LOURDES 32802293S 5668646

1988 DEUS NOGUEIRA MARIA BEATRIZ 32299731A 5609216

1989 DEVANOS COLABORADORES SL. B15635691 5339611

1990 DEVANOS COLABORADORES SL. B15635691 5339609

1991 DEVANOS COLABORADORES SL. B15635691 5339605

1992 DEVANOS COLABORADORES SL. B15635691 5591773

1993 DEVESA ROCA MANUEL ANGEL 32352430D 5668719

1994 DI NORA MARCO X2312927R 5668762

1995 DI PIAZZA SALVADOR 5668764

1996 DIAZ BRICEÑO S.L. B15734775 5591784

1997 DIAZ Y SOUTO S.L. B15340508 5591787

1998 DIAZ Y SOUTO S.L. B15340508 5591788

1999 DIAZ Y SOUTO S.L. B15340508 5591789

2000 DIAZ Y SOUTO S.L. B15340508 5591786

2001 DIAZ Y SOUTO S.L. B15340508 5591790

2002 DIAZ ALFONSO PURIFICACION 32339723K 5609235

2003 DIAZ ARIAS ISAAC 32372120B 5668846

2004 DIAZ AVILA LORENA CARLA X8543502Z 5591794

2005 DIAZ CARREIRA EDUVIGIS 32352148A 5669008

2006 DIAZ DIAZ JOSE 32254244X 5609280

2007 DIAZ DORADO JOSE MANUEL 32650304X 5669141

2008 DIAZ DURO JOSE AMARO 32106193X 5609286

2009 DIAZ ESPADA FRANCISCA 32481144S 5609298

2010 DIAZ ESPADA FRANCISCA 32481144S 5609299

2011 DIAZ FERNANDEZ GUMERSINDO 5609306

2012 DIAZ FORMOSO JESUS MARIA 32751221A 5669257

2013 DIAZ FORMOSO JESUS MARIA 32751221A 5591808

2014 DIAZ GONZALEZ CARLOS 32368844R 5669378

2015 DIAZ GONZALEZ JESUS 33349029H 5669382

2016 DIAZ LOPEZ JESUS 32147555H 5609361

2017 DIAZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 32791154P 5669575

2018 DIAZ LOSADA CRISTINA 33775605J 5591824

2019 DIAZ LOSADA CRISTINA 33775605J 5591825

2020 DIAZ MARTINEZ ANA MARIA 32431024N 5669617

2021 DIAZ MARTINEZ ANA MARIA 32431024N 5609375

2022 DIAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 33814385S 5669620

2023 DIAZ MARZABAL ANTONIA 5609381

2024 DIAZ MASEDA JOSEFA 33637960T 5591827

2025 DIAZ MEIRAS MANUELA 5609382

2026 DIAZ MONTEAGUDO DANIEL ANGEL 32400188L 5591830

2027 DIAZ NUÑEZ MARIA ROSARIO 32391973S 5488223

2028 DIAZ NUÑEZ MARIA ROSARIO 32391973S 5835889

2029 DIAZ NUÑEZ MARIA ROSARIO 32391973S 5819160

2030 DIAZ NUÑEZ MARIA ROSARIO 32391973S 5546240

2031 DIAZ ORDONEZ ARTURO HMNO 5609398

2032 DIAZ PARDO CESAR 5609406

2033 DIAZ PEREIRO ODILO 76613370W 5669815

2034 DIAZ QUIROGA A 5609426

2035 DIAZ RAPOSO FCO 5609433

2036 DIAZ REY GERVASIO JOSE 32115296M 5669945

2037 DIAZ REY JOSE 32288346A 5669947

2038 DIAZ REY JOSE 32288346A 5669948

2039 DIAZ RGUEZ MARIA 5609442

2040 DIAZ RICHARTE JOSE 32359843Q 5609443

2041 DIAZ ROCHA DE LA GONZALEZ ANA TERESA SAR 32391172L 5669984

2042 DIAZ RODRIGUEZ DE ELBA ESTELA X1026204J 4578302

2043 DIAZ SANCHEZ FRANCISCO 32248853R 5591840

2044 DIAZ SANROMAN FRANCISCO 5609470

2045 DIAZ SEIJAS JOSE 5609477

2046 DIAZ TUDANCA MARIA 5609494

2047 DIAZ VALES BENJAMIN 32170466K 5609497

2048 DIAZ VALLE ANTON XOSE 33993444L 5591842

2049 DIAZ VAZQUEZ ELENA 32274655C 5670254

2050 DIAZ VAZQUEZ JOSE T00521785 5279142

2051 DIAZ VIDAL CARLOS 5609512

2052 DIAZ VILASUSO FELICIAS 5609517

2053 DIAZ Y SOUTO S.L. 15340508Z 5591848

2054 DIAZ Y SOUTO S.L. 15340508Z 5591847

2055 DIAZ ALEJANDRO 5609521

2056 DIAZ ANGELES 5609522

2057 DIAZ DOLORES 5609523

2058 DIAZ DOROTEA 5609524

2059 DIAZ EDUARDO 5609525

2060 DIAZ MARIA 5609529

2061 DIAZ NICOLAS 5609530

2062 DIAZ SALVADOR 5609532

2063 DICERGEM S.L. B15834203 5591853

2064 DICERI S.L. B33793563 5591854

2065 DIDAIS S COOP. LTDA F15140981 5591855

2066 DIEGO SOTO Y JOSE RODRIGUEZ C.B. E15819501 5793223

2067 DIEGO SOUTO GUTIERREZ Y OTRA S.C. J15832876 5591857

2068 DIEGUEZ CARREIRA MARIA JOSE 32446484Q 5341918

2069 DIEGUEZ CARREIRA MARIA JOSE 32446484Q 5341921

2070 DIEGUEZ CASTRO MARIA CONSUELO 33861101H 5670364

2071 DIEZ BRUNETI JESUS HERMINIO L1510902D 4850792

2072 DIEZ PARRA JOSE MANUEL 09420952Z 5797318/2

2073 DIEZ PASCUA PABLO RAFAEL 02511352M 5670528

2074 DIEZ SEOANE MANUEL CARLOS 32410769C 5670541

2075 DIEZ VILLAFILA ALBERTO 5609577

2076 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5789860

2077 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5789861

2078 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5790795

2079 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5791371

2080 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5792363

2081 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5789660

2082 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5591876

2083 DIGA FONOTIENDAS S.L. B15845332 5591877

2084 DIGITAL FOTO S.C. J15975071 5591879

2085 DIGREGORIO SALVADOR DE ROSA MARIA X0407690S 5609580

2086 DIOP DAME X0629042S 5591885

2087 DIPROCOR S.L. B15937196 5335083

2088 DIPROCOR S.L. B15937196 5281666

2089 DIPROCOR S.L. B15937196 5116488

2090 DIPROCOR S.L. B15937196 5116478

2091 DIPROCOR S.L. B15937196 5116466

2092 DIPROCOR S.L. B15937196 5335115

2093 DIPROCOR S.L. B15937196 5115474

2094 DIPROCOR S.L. B15937196 5115477

2095 DIPROCOR S.L. B15937196 5528410

2096 DIPROCOR S.L. B15937196 5115495

2097 DIPROCOR S.L. B15937196 5115511

2098 DIPROCOR S.L. B15937196 5116438

2099 DIPROCOR S.L. B15937196 5528337

2100 DIPROCOR S.L. B15937196 5116460

2101 DIPROCOR S.L. B15937196 5116440

2102 DIPROMOSA A15058019 5591889

2103 DISDULCE S.A. A15319460 5591894

2104 DISEÑO E INTEGRACION DE SOLUCIONES S.A. A80122864 5591899

2105 DISEÑO INTERIORES TESELA S.L. B15821929 5591900

2106 DISEÑO Y SERVICIOS GRAFICOS S.L. B15131691 5591901

2107 DISEÑO Y SERVICIOS GRAFICOS S.L. B15131691 5670625

2108 DISGUFER S.L. B15783475 5591907

2109 DISTRIBUCIONES RIVER Y BROWN GALICIA S. B15734445 3961203

2110 DISTRIBUCIONES RIVER Y BROWN GALICIA S. B15734445 3966397

2111 DISTRIBUIDORA ASTURIANA DE TELEFONIA S. B15865546 5789850

2112 DISTRITO CORUÑA 1 - AGRA DEL ORZAN S.L. B15993298 5591938

2113 DIVINA CORTES LUZ 5609585

2114 DIZ ALVAREZ FRANCISCO 35242485E 5670655

2115 DIZ ALVAREZ FRANCISCO 35242485E 5670654

2116 DIZ GARCIA FRANCISCO NAZARIO 46908846R 5670662

2117 DIZ LOPEZ ALBERTO 34888375C 5800312

2118 DIZ VILLAMOR MARIA CELIA 32448385P 5591946

2119 DIÑEIRO FERNANDEZ CAROLINA ISABEL 32842606D 5670698

2120 DLN S.C. J70182845 5591948

2121 DMB URGENTE S.L. B15816838 5791031

2122 DMB URGENTE S.L. B15816838 5591949

2123 DMB URGENTE S.L. B15816838 5791325

2124 DOCAMPO GARCIA JOSE 32121141P 5609610

2125 DOCAMPO ROMERO PILAR 5609620

2126 DOCE LODEIRO DIEGO JAVIER 45866708Q 5591963

2127 DOCE SOUTO ARGIMIRO 32394747Y 5011553

2128 DOLDAN NAYA MARIA 5609634

2129 DOLDAN PEDREIRA JOSE ANTONIO 32423075K 5670908

2130 DOLORES RODRIGUEZ Y HNOS 5609639

2131 DOMATO DELGADO ELOY 17398256K 5670950

2132 DOMENECH FIGUEROA IGNACIO 09800220N 5670966

2133 DOMENECH VAAMONDE VICTORIANO 5609645

2134 DOMINGUEZ Y LEIS S.L. B15721541 5670980

2135 DOMINGUEZ AMALIA Y ORTIZ 5609651

2136 DOMINGUEZ BAÑA MARCOS 78788320A 5671020

2137 DOMINGUEZ BUSTO SOLEDAD 32439474K 5671044

2138 DOMINGUEZ GAONA INOCENTE 32413595V 5671163

2139 DOMINGUEZ GONZALEZ M. CARMEN 32780984G 5609676

2140 DOMINGUEZ GOÑI ITZIAR 02529454Y 5671209

2141 DOMINGUEZ HUERTA ANTONIO 32347933C 5609677

2142 DOMINGUEZ ILLOBRE JORGE ENRIQUE 32425870X 5591982

2143 DOMINGUEZ ILLOBRE JORGE ENRIQUE 32425870X 5609680

2144 DOMINGUEZ LEMA DAVID 76319970J 5671231

2145 DOMINGUEZ LOSADA ATAULFO 32237273J 5671264

2146 DOMINGUEZ LOSADA ISABELINO 32117485D 5609689

2147 DOMINGUEZ PEREZ MARIA SANDRA 32769757R 5671373

2148 DOMINGUEZ PEREZ XABIER EDUARDO 33294216Z 5671377

2149 DOMINGUEZ PRIETO JOAQUIN 32124294X 5609712

2150 DOMINGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 5671417

2151 DOMINGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 34617592Q 5591990

2152 DOMINGUEZ SOBRADO AMELIA 32278146S 5609723

2153 DOMINGUEZ SOUTO ANTONIO 5609726

2154 DOMINGUEZ ANTONIO 5609732

2155 DOMINGUEZ JOSE 5609736

2156 DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE 5671502

2157 DOMNINO SANTOS PORTEIRO E HIJOS S.L. B15693245 5671503

2158 DOMNINO SANTOS PORTEIRO E HIJOS S.L. B15693245 5671506

2159 DOMNINO SANTOS PORTEIRO E HIJOS S.L. B15693245 5671505

2160 DOMUSLAB 2002 S.L. B15845696 5591994

2161 DON PISTON S.C. J70113964 5602107

2162 DON PISTON S.C. J70113964 5591997

2163 DOPICO PENA DOLORES 32270601Z 5609772

2164 DOPICO RODRIGUEZ MARIO 32433797W 5609778

2165 DOPICO SANJURJO PILAR 32109398H 5609780

2166 DOPICO SANJURJO PILAR 32109398H 5671703

2167 DOPICO MARIA 5609781

2168 DOS SANTOS LIMA SEBASTIAO 48119952L 5592018

2169 DOS SANTOS PEREZ M. JOSEFA 32289971H 5609791

2170 DOS SANTOS PAULINO X0813666H 5609793

2171 DOVAGAMUR S.L. B15702889 5592022

2172 DOVAL LOPEZ RAQUEL 5609809

2173 DOVAL POMBO ARTURO 5609813

2174 DOVAL Y DOVAL FLORENCIO 5609817

2175 DOVAL ROSA 5609819

2176 DRAGADOS INMOBILIARIA S.A. A28137941 5592026

2177 DUARTE BARCA BENEDICTA 32785441E 5609828

2178 DUAS TERRAS S.L. B15782071 5592038

2179 DUCA IONEL X1409443A 5592045

2180 DUEMOBEL S.L. B15456221 5592047

2181 DULZAIDES REYES JOSE ANDRES 49208160M 5592052

2182 DUMONT LOPEZ GUILLERMO 46910539S 5592053

2183 DUMONT LOPEZ GUILLERMO 46910539S 5672041

2184 DUMONT LOPEZ GUILLERMO 46910539S 5500244

2185 DURAN FUENTES PEDRO 32269936Q 5609847

2186 DURAN MEIZOSO PEDRO 32433402K 5672120

2187 DURAN MEIZOSO PEDRO 32433402K 5672119

2188 DURAN RODRIGUEZ JUAN CESAREO 32116702P 5672145

2189 DURAN PALMIRA 5609865

2190 DURO PRADO JOSE LUIS 32433805X 5672173

2191 DURO PRADO JOSE LUIS 32433805X 5609867

2192 DUURSEN VAN IVOR X5941967D 5592062

2193 E.R.A. MEDUSA ATLANTICO S.L. B15615586 5592066

2194 E3C CETIFT S.L. B15748171 5592067

2195 EASYFINCO S.L. B15801111 5672182

2196 ECEVEDO RICO JOAQUIN 5609872

2197 ECLAIR PRYM ESPAÑA S.A. A01210038 5592072

2198 ECO NOROESTE S.L. B15246309 5592073

2199 ECONOPHARMA CB E15578321 5592079

2200 ECORECICLAJES DE GALICIA S.C.G J15610777 5592080

2201 EDAFA S.L. B15227564 5592083

2202 EDICIONES Y PRODUCCIONES EMPRESARIALES S B36751287 5592092

2203 EDICIONS ESPIRAL MAIOR S.L. B15448046 5592093

2204 EDIFICACIONES ORIVAN S.L. B15844723 5791893

2205 EDITAIZO S.L. B70085980 4572331

2206 EDITAIZO S.L. B70085980 4572334

2207 EDREIRA MANUEL Y VICENTE 5609882

2208 EDUARDO GONZALEZ ALONSO Y COMPAÑIA S.A. A36600682 5592103

2209 EFENET SOLUCIONES S.L. B15740301 5592112

2210 EGIDO DEL DIAZ DIONISIA FLORENTINA 32282339E 5672340

2211 EIRANOVA GRUPO INMOBILIARIO S.L. B70038468 5592123

2212 EIRIN VARELA LUCIANO 32114636N 5672437

2213 EIROA ALONSO ANGELA MARIA 33288326N 5592130

2214 EIROA DOVAO LUIS 32106850T 5609929

2215 EIROA PEINADOR ALEJANDRO 32808054A 5672585

2216 EIROA PEINADOR ALEJANDRO 32808054A 5592138

2217 EIROA QUEIJEIRO RAMON 32331746W 5592139

2218 EIROA SOUTO JUAN CARLOS 32433765Q 5672613

2219 EIROA SOUTO JUAN CARLOS 32433765Q 5592141

2220 EITEIRIÑO CASH CENTER S.L. B15707201 5592145

2221 EIXO ESCOLA DE ESCAPARATISMO S.C. J15919384 5592146

2222 EJE ATLANTICO S.L. B80417124 5672630

2223 EL CURRICAN MKR S.L. B15706294 5592157

2224 EL CURRICAN MKR S.L. B15706294 5592156

2225 EL PINCEL DISTRIBUCIONES S.L. B15685654 5792963

2226 EL PINCEL GESTION S.L. B15685662 5672637

2227 EL PINCEL GESTION S.L. B15685662 5672638

2228 EL PORTIÑO S.C. J15855190 5592162

2229 EL RINCON DE CHEMA S.L. B15844731 5592165

2230 EL SITIO S.C J15999972 5592166

2231 EL TORREON DEL MONJE S.L. B15783616 5592167

2232 EL TUBULITO SC J15830300 5592170

2233 ELECTRONICA ALPRES SL B15521370 5528357

2234 ELECTRONICA ALPRES SL B15521370 5529019

2235 ELECTRONICA ALPRES SL B15521370 5528347

2236 ELECTRONICO GALLEGO S.A. A15032436 5592192

2237 ELEKTRO OBRAS Y PROMOCIONES S.L. B78645108 5592196

2238 ELEKTRO OBRAS Y PROMOCIONES S.L. B78645108 5474646

2239 ELEKTRO OBRAS Y PROMOCIONES S.L. B78645108 5474645

2240 ELENA MORENO S.L. B15892532 5672671

2241 ELENA MORENO S.L. B15892532 5480983

2242 ELENA MORENO S.L. B15892532 5672672

2243 ELENA MORENO S.L. B15892532 5481307

2244 ELENA MORENO S.L. B15892532 5481056

2245 ELENA MORENO S.L. B15892532 5672673

2246 ELENA Y LUZ JORGE GOMEZ 5609957

2247 ELENA MARTINEZ 32156212G 5609958

2248 ELICEGUI M LUISA 5609964

2249 ELISA ORTEGA MARCOS S.L. B15792567 5592199

2250 ELSA LEIS PELUQUERIA S.L. B70053178 5592204

2251 ELVA NUÑEZ Y PAULA ALVAREZ S.C. J15865496 5592205

2252 ELVIÑA S.A. A15027246 5672802

2253 EME JOTA EME SC J15619216 5592206

2254 EMILIA GOMEZ BRAVO S.L. B15690803 5672809

2255 EMILIA GOMEZ BRAVO S.L. B15690803 5672810

2256 EMILIO ABELENDA MOSQUERA 5609971

2257 EMIR RESTAURACION Y HOSTELERIA S.L. B15883937 5592207

2258 EMPANADAS DEL NOROESTE S.L. B15787807 5592208

2259 EMPRESA DE SUBCONTRATACIONES ANIER S.A. A81787723 5790027

2260 EMPRESA DE SUBCONTRATACIONES ANIER S.A. A81787723 5592209

2261 ENCADRE S.L. B15844244 5791881

2262 ENCARNACION LOZANO JOSE 00625365H 5609976

2263 ENDOPACK S.A. A62607395 5592213

2264 ENODI S.L. B31426588 5592219

2265 ENRIQUE FLOREZ DANIEL X2940345W 5592222

2266 ENRIQUEZ AREVALO CONSUELO 32411716R 5672972

2267 ENRIQUEZ ENRIQUEZ NICOLAS 32124780J 5609993

2268 ENRIQUEZ GOMEZ ANGEL 32308409X 5592229

2269 ENRIQUEZ MENDEZ EVA MARIA 53160147V 5673000

2270 ENRIQUEZ SAYAR JOSE 5673022

2271 ENVASA S.L. B15059959 5673065

2272 ENVASA S.L. B15059959 5673064

2273 ENVASA S.L. B15059959 5673063

2274 ENVASA S.L. B15059959 5673062

2275 ENVASA S.L. B15059959 5673061

2276 ENVASA S.L. B15059959 5673060

2277 ENVASA S.L. B15059959 5673058

2278 ENVASA S.L. B15059959 5673057

2279 ENVASA S.L. B15059959 5673056

2280 ENVASA S.L. B15059959 5673055

2281 ENVASA S.L. B15059959 5673054

2282 ENVASA S.L. B15059959 5673059

2283 ENVASA S.L. B15059959 5592233

2284 ENZO IRIA S.L. B15793250 5592236

2285 EPAMAR DE GESTION S.L. B81442329 5673102

2286 EPAMAR DE GESTION S.L. B81442329 5673104

2287 EPAMAR DE GESTION S.L. B81442329 5673103

2288 ESABE EXPRESS S.A. A28276814 5592250

2289 ESABE SERVIPACK S.A. A78604634 5592251

2290 ESCARIS IGLESIAS MARIA TERESA 53667089Q 5288984

2291 ESCRIG LUANCO GONZALO 5610026

2292 ESCUDERO DIOS DE CARMEN 32337130G 5610029

2293 ESCUDERO FERRO MARIA 03363189Z 5673468

2294 ESCUELA DE BAILE LATIN DANCE S.L. B15970213 5592264

2295 ESCUELA DE MUSICA MELIC S.L. B15681810 5592265

2296 ESCUELA TECNICA DE PASTELERIA SAN JAVIER J15533987 5344184

2297 ESCUELA TECNICA DE PASTELERIA SAN JAVIER J15533987 5592270

2298 ESCUELA TECNICA DE PASTELERIA SAN JAVIER J15533987 5344187

2299 ESCUER HERMANOS S.A. A25011842 5592274

2300 ESEPE S.C. J15539349 5592275

2301 ESMORIS IGLESIAS FRANCISCO JAVIER 32802251L 5673538

2302 ESMORIS RODRIGUEZ JOSE 32199594P 5592279

2303 ESPANTOSO IÑIGUEZ OSCAR 34895210R 5592289

2304 ESPASANDIN BAÑA MANUEL 32309792J 5673666

2305 ESPEJO ARIAS JOSE 39644869E 5296450

2306 ESPENOR S.A. A15111149 5592300

2307 ESPENOR S.A. A15111149 5592301

2308 ESPENOR S.A. A15111149 5673749

2309 ESPENOR S.A. A15111149 5673748

2310 ESPENOR S.A. A15111149 5673750

2311 ESPENOR S.A. A15111149 5673747

2312 ESPIN EDREIRA MANUELA 5610089

2313 ESPINO MARCOTE V 5610090

2314 ESPINOSA PEREZ ALCALDE EMMA ELVIRA 32347494H 5592305

2315 ESPIÑEIRA GARCIA JUANA 47372914K 5610104

2316 ESPIÑEIRA GARCIA M. VICTORIA 32262125W 5610105

2317 ESPIÑEIRA LOPEZ MARIA DEL MAR 46914552A 5673926

2318 ESPIÑEIRA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 53163648E 5673953

2319 ESPIÑEIRA VARELA ENCARNACION 32270441S 5673973

2320 ESPRO SC J15456080 5342109

2321 ESPRO SC J15456080 5342108

2322 ESPRO SC J15456080 5592312

2323 ESQUER GOMEZ BELEN 50455917N 5674023

2324 ESTABLECIMIENTOS CORRAL S.L. B15008659 5790937

2325 ESTABLECIMIENTOS CORRAL S.L. B15008659 5592318

2326 ESTABLECIMIENTOS CORRAL S.L. B15008659 5791162

2327 ESTARTA Y ECENARRO S.A. A20022752 5674057

2328 ESTARTA Y ECENARRO S.A. A20022752 5592326

2329 ESTEBAN ORDOÑEZ GALAN Y OTRO S.C. J15998750 5344025

2330 ESTEBAN ORDOÑEZ GALAN Y OTRO S.C. J15998750 5592327

2331 ESTEBAN ORDOÑEZ GALAN Y OTRO S.C. J15998750 5344029

2332 ESTEBAN RODRIGUEZ RAMON 32121839Q 5674080

2333 ESTEBAN SALGADO JULIO 11705729V 5674084

2334 ESTEFANIA MACHOTA GARMON Y OTRA S.C. J15742828 5592330

2335 ESTEVEZ DOMINGUEZ SERAFIN TELMO 35553668S 5674134

2336 ESTEVEZ FERNANDEZ HNOS 5610149

2337 ESTEVEZ GARCIA ANA MARIA 41095471Z 5592332

2338 ESTEVEZ GARCIA PERFECTO ANTONIO 34904697N 5674170

2339 ESTEVEZ GUIMERANS ANA 36038359G 5674178

2340 ESTEVEZ NUÑEZ JOAQUIN 34594987C 5674205

2341 ESTEVEZ NUÑEZ JOAQUIN 34594987C 5674203

2342 ESTEVEZ NUÑEZ JOAQUIN 34594987C 5674204

2343 ESTEVEZ PENAS CARMEN Y HNOS. 5610159

2344 ESTEVEZ PEREZ JOSE MARIA 07792506Z 5592334

2345 ESTILISMO JESUS SAEZ S.L. B36372860 5592340

2346 ESTILO PRENSA S.L. B15627169 5342005

2347 ESTILO PRENSA S.L. B15627169 5342002

2348 ESTILO PRENSA S.L. B15627169 5341993

2349 ESTILO PRENSA S.L. B15627169 5342000

2350 ESTILO PRENSA S.L. B15627169 5592342

2351 ESTILO PRENSA S.L. B15627169 5592341

2352 ESTRADA LOPEZ MARIA 5610176

2353 ESTRADA ORTIZ GERARDO 5610178

2354 ESTRADA ROCHA MARINA 86121523R 5674294

2355 ESTRAVIZ LOPEZ ANTONIO 32130623Z 5674311

2356 ESTRAVIZ LOPEZ ANTONIO 32130623Z 5674312

2357 ESTRELLA CASTELO 5610194

2358 ESTUDIO AGRA DEL ORZAN S L, B15901960 5592350

2359 ESTUDIO ARTEMISA S.C. J70001243 5592351

2360 ESTUDIO AVENIDA DE LOS MALLOS S.L. B15953896 5592353

2361 ESTUDIO AVENIDA DE LOS MALLOS S.L. B15953896 5592354

2362 ESTUDIO AVENIDA JUAN FLOREZ S.L. B15962996 5592355

2363 ESTUDIO GRAL SANJURJO S.L. B15986615 5592357

2364 ESTUDIO MONTEALTO S.L. B15960966 5592358

2365 ESTUDIO MONTEALTO S.L. B15960966 3932057

2366 ESTUDIO PLAZA DEL COMERCIO S.L. B15904170 5592359

2367 ESTUDIO RONDA DE NELLE S.L. B15906829 5592360

2368 ESTUDIO RONDA DE OUTEIRO S.L. B15965627 5592361

2369 ESTUDIO VENTORRILLO S.L. B15927411 5592362

2370 ETCHEVERRIA HERMIDA CARLOS 32777304G 5592367

2371 ETNIA ARTESANIA REGALOS Y C.SC J15732829 5592370

2372 EUCLIDES OTERO BUSINESS SOLUTIONS S.L. B70041264 5592372

2373 EUROGALLEGA DE ACCESIBILIDAD S.L. B70265822 5592383

2374 EUROGALLEGA DE ACCESIBILIDAD S.L. B70265822 5335297

2375 EUROINVERSIONES DEL NOROESTE J Y M S.L. B15845605 4123244

2376 EUROPEA DE DERECHO S.A. A80132319 5592390

2377 EVANGELISTA NUÑEZ MARIA DOLORES 32358925H 5674485

2378 EVARISTO BUGARIN V 35261794B 5610203

2379 EXCAVACIONES NUÑEZ SANFIZ S.L. B15090004 5592398

2380 EXCLUSIVAS MENDI S.L. B15357254 5592404

2381 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674507

2382 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674508

2383 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674509

2384 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674510

2385 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674513

2386 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674514

2387 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5577173

2388 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674505

2389 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5674506

2390 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5577168

2391 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5529288

2392 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042910

2393 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042906

2394 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042901

2395 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042038

2396 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042723

2397 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042726

2398 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042733

2399 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042735

2400 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042743

2401 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042772

2402 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042780

2403 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042790

2404 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042791

2405 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042792

2406 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042799

2407 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042800

2408 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042805

2409 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042893

2410 EXPANSION INMOBILIARIA NOROESTE S.L. B15613334 5042896

2411 EXPLOTACIONES TURISTICAS DE GALICIA S.A. A78929817 5674539

2412 EXPORT-IMPORT GALIMAU S.L. B70223946 5592424

2413 EXPOSITO CARMONA ANTONIO 75101174X 5674548

2414 EXPOSITO FERNANDEZ EMILIO 76530744S 5674559

2415 EXPOSITO OTERO JOSE MARIA 49208475K 5674586

2416 EXPOSITO PARADELA MARINA 32441101S 5592432

2417 F SILVA & L FERNANDEZ S.L. B15835853 5791186

2418 FABEIRO HERMO MANUELA 32330089R 5610222

2419 FABEIRO MARTINEZ MARIA SOL 32754974F 5674660

2420 FABIO CARRASCO ALBERTO X6094398L 4876860

2421 FABIO CARRASCO ALBERTO X6094398L 4876867

2422 FACAL LISTA ALFREDO 32403439G 5592444

2423 FACAL RIVAS ANTONIO 47367368H 5674729

2424 FACHADAS VENTILADAS DE PIEDRA S.L. B32323958 5674748

2425 FAFIAN LOPEZ MARIA ANGELES 32442831C 5592456

2426 FAILDE GONZALEZ JULIO 52481269F 5592460

2427 FAJARDO DE ANDRADE TIE JOSE MARIA 32277271Z 5674890

2428 FALL IBRAHIMA X1916400V 5592467

2429 FAMILIA MEDA RAMOS 01303353N 5610260

2430 FANDINO SEOANE MANUEL 5610264

2431 FANDINO JOSE 5610265

2432 FANDIÑO VILARIÑO MANUEL Y OCHO MAS C.B. E15067648 5674937

2433 FANDIÑO PEREZ MARIA TERESA VICTORI 32427288W 5675067

2434 FANDIÑO ROJO M. BEGOÑA 32795291M 5610281

2435 FANJUL GZALEZ MANUEL 5610286

2436 FANJUL MUÑIZ PEDRO ROBERTO 10717313A 5675120

2437 FARACO AMOR MARIA CRISTINA 32819402N 5675140

2438 FARALDO BOADO OLALLA 47367693K 5675145

2439 FARALDO CASAL JOSE ANTONIO 32768408D 5675152

2440 FARALDO LAGARES JESUS 32105400E 5675159

2441 FARALDO VAZQUEZ JOSE RAMON 32164298V 5675175

2442 FARALDO VAZQUEZ LOURDES 32272044P 5610290

2443 FARIA GONCALVES RAUL ANTONIO X9347563H 5592485

2444 FARINA DALMAR EDUARDO 5610291

2445 FARIÑA DANS DOLORES 32407457C 5675231

2446 FARIÑA GONZALEZ MANUEL 76306497H 5675268

2447 FARIÑA SAGREDO JOAQUIN 5610328

2448 FARIÑA SAGREDO MATILDE 32174273X 5610329

2449 FARIÑA SANTISO MANUEL 32313507W 5592498

2450 FARIÑAS CAMPELO JOSE 32116818D 5592501

2451 FARIÑAS PENA JOSE MANUEL 32803345D 5675415

2452 FARIÑAS REGO RICARDO 33827086C 5675418

2453 FARIÑAS REGO RICARDO 33827086C 5675419

2454 FARMIGAL S.L. B15204217 5344367

2455 FARMIGAL S.L. B15204217 5592507

2456 FARMIGAL S.L. B15204217 5344369

2457 FAROCASEN B15997901 5675441

2458 FAROOQ UMAIR X5100101N 5543907

2459 FAUNA II S.L. B15144470 5602161

2460 FAUNA II S.L. B15144470 5592511

2461 FAUNA II S.L. B15144470 5675460

2462 FAUSTINO LOPEZ ARIAS Y OTRO S.C. J15076755 5586995

2463 FDEZ LAGO MTNEZ CARMEN 5610353

2464 FEAL CARAMES JOSE MARIA 32393643Y 5592514

2465 FEAL DIAZ RAMIRO 5610357

2466 FEAL MEIRAS JOSE 5610359

2467 FEIJOO HERMINIA E HIJOS 5610371

2468 FEIRA A15079049 5592520

2469 FELIX PASEIRO FERNANDO EUGENIO X2079639W 5592524

2470 FELPETO FERNANDEZ MARIA ISABEL 32771493N 5610384

2471 FENURBE S.L. B15652795 4829609

2472 FENURBE S.L. B15652795 4829632

2473 FENURBE S.L. B15652795 4829639

2474 FENURBE S.L. B15652795 5675695

2475 FENURBE S.L. B15652795 4829652

2476 FENURBE S.L. B15652795 5675694

2477 FENURBE S.L. B15652795 4829644

2478 FERCOTEL S.L. B15563216 5592531

2479 FERFY FERFY S.L. B15445950 5592532

2480 FERISA 99 S.L. B15719206 5513623

2481 FERNANDEZ CERVERA PELLIN ANA M 00523109C 5610392

2482 FERNANDEZ ESPAÑA GARCIA CARLOS 32781357D 5675803

2483 FERNANDEZ FANDIÑO S.C. J70211859 5592540

2484 FERNANDEZ GAGO DIAZ EMIL MARIA JOSE 32275713C 5675804

2485 FERNANDEZ LATORRE OZORES MARIA VICTORIA 00789789S 5610395

2486 FERNANDEZ Y RABINA S.L. B15553753 5341979

2487 FERNANDEZ Y RABINA S.L. B15553753 5592548

2488 FERNANDEZ Y RABINA S.L. B15553753 5341982

2489 FERNANDEZ ABEAL MARIA REMEDIOS 47379763Q 5592549

2490 FERNANDEZ ALONSO FELICIDAD 5610418

2491 FERNANDEZ ALONSO JOSE ANTONIO 36125968Y 5675935

2492 FERNANDEZ ALVARELLOS CELIA 32108093R 5610426

2493 FERNANDEZ ALVAREZ ABEL 32376360L 5592551

2494 FERNANDEZ AMPUDIA JAVIER 32408288T 4826893

2495 FERNANDEZ ANDRADE PILAR 32269164A 5610440

2496 FERNANDEZ ARIAS FRANCISCO 32876432W 5676126

2497 FERNANDEZ ARIAS JESUS 00828269Q 5610449

2498 FERNANDEZ BARALLOBRE JOSE CARLOS 32426823C 5592558

2499 FERNANDEZ BARBEITO BEATRIZ 32780676H 5592559

2500 FERNANDEZ BLANCO MARIA 32103559K 5676361

2501 FERNANDEZ BOUZA PABLO 76408522S 5676392

2502 FERNANDEZ BREA MARIA CARMEN 35832270H 5610501

2503 FERNANDEZ CANCELO RAFAEL 32116834W 5610517

2504 FERNANDEZ CARBALLO JOSE BENITO 32792775L 5676547

2505 FERNANDEZ CASANOVA MARIA DEL ROSARIO 32110836F 5610542

2506 FERNANDEZ CASTAÑO MARINA 32266235H 5676629

2507 FERNANDEZ CASTAÑO MARINA 32266235H 5676631

2508 FERNANDEZ CASTIÑEIRA VIRTUDES 32178885E 5676654

2509 FERNANDEZ CASTRO ANTONIO JOAQUIN 32768836T 5676664

2510 FERNANDEZ CASTRO MANUEL 32443439F 5676681

2511 FERNANDEZ CASTRO RAMONA 5610552

2512 FERNANDEZ CASTRO ROSARIO 32276667P 5610556

2513 FERNANDEZ CIRIA PILAR 07900386R 5610569

2514 FERNANDEZ CONCHADO JOSE 32377945V 5676763

2515 FERNANDEZ CORTES MANUEL 5610578

2516 FERNANDEZ CORZO AMABILIA 32266558L 5676800

2517 FERNANDEZ COUCE ANDRES 32654750V 5676808

2518 FERNANDEZ DA PENA EZEQUIEL 32127483W 5610587

2519 FERNANDEZ DIAZ DOLORES 34211747Y 5676861

2520 FERNANDEZ DIAZ MERCEDES JOSEFA 32392519D 5610597

2521 FERNANDEZ DIEGUEZ MARCELINO 35193525Y 5676924

2522 FERNANDEZ DIEGUEZ MARCELINO 35193525Y 5676921

2523 FERNANDEZ DOPAZO JOSE 32794311Z 5592604

2524 FERNANDEZ DURAN ALVARO 32812925K 5676964

2525 FERNANDEZ ESPAÑA ANA ISABEL 32769974B 5592607

2526 FERNANDEZ ESTEVEZ HERVE 34992887C 5486970

2527 FERNANDEZ ESTEVEZ HERVE 34992887C 5677015

2528 FERNANDEZ EUBA JOSEFA 5610620

2529 FERNANDEZ FERNANDEZ AGUSTIN J. 32832924X 5610627

2530 FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJO 5610628

2531 FERNANDEZ FERNANDEZ ELVIRA 32136327Z 5610638

2532 FERNANDEZ FERNANDEZ EVA MARIA 34977922M 5677128

2533 FERNANDEZ FERNANDEZ EVA MARIA 34977922M 5677127

2534 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 32128570P 5592616

2535 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 32128570P 5592617

2536 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 32128570P 5592618

2537 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 32128570P 5592619

2538 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 32128570P 5592620

2539 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 32128570P 5592621

2540 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 32128570P 5592622

2541 FERNANDEZ FERNANDEZ HERMOGENES 32355805A 5610640

2542 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 34436341M 5592624

2543 FERNANDEZ FERNANDEZ M 5610654

2544 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 32405785G 5610657

2545 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL SOL 32747931W 5592627

2546 FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA 76621154N 5677278

2547 FERNANDEZ FERNANDEZ ROSENDO 34385798Q 5677318

2548 FERNANDEZ FERREIRO ANTONIO 33605935Z 5677337

2549 FERNANDEZ FERRIN MARIA 5610677

2550 FERNANDEZ FLOREZ WENCESLAO 5610685

2551 FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE 33330611T 5677531

2552 FERNANDEZ GARCIA JOAQUIN 32115333L 5610713

2553 FERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL 32417850V 5610720

2554 FERNANDEZ GARCIA M. ESCLAVITUD 32162842X 5610724

2555 FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 32759081C 5610728

2556 FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA 32751377K 5677634

2557 FERNANDEZ GARCIA NICOLAS 5592645

2558 FERNANDEZ GARCIA PILAR 32261322G 5610736

2559 FERNANDEZ GARROTE JULIAN 32160610D 5610742

2560 FERNANDEZ GENJO MANUEL 5610743

2561 FERNANDEZ GLEZ ANTONIO 5610750

2562 FERNANDEZ GOMEZ ANA MARIA 32835960X 5592650

2563 FERNANDEZ GOMEZ PATRICIA 32804847Q 5592656

2564 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL 5610766

2565 FERNANDEZ GONZALEZ JOSEFA 5610773

2566 FERNANDEZ GONZALEZ M ELENA 32334111K 5610774

2567 FERNANDEZ GUTIERREZ ANGEL JESUS 32291409F 5677888

2568 FERNANDEZ GUTIERREZ CARMEN ASUNCION 32318432M 5677889

2569 FERNANDEZ GUTIERREZ CARMEN ASUNCION 32318432M 5677890

2570 FERNANDEZ GUTIERREZ CARMEN ASUNCION 32318432M 5677891

2571 FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA PILAR 32368156A 5677894

2572 FERNANDEZ GUTIERREZ SANTIAGO 76373350X 5677895

2573 FERNANDEZ HERNANDEZ SANTIAGO EDUARDO 32832323F 5677909

2574 FERNANDEZ HERNANDEZ SANTIAGO EDUARDO 32832323F 5677910

2575 FERNANDEZ HIDALGO FERNANDO AURELIO 32420373X 5592663

2576 FERNANDEZ HIDALGO MACARENA 32779542B 5677914

2577 FERNANDEZ IGLESIAS HECTOR HORACIO 53309769R 5677942

2578 FERNANDEZ IGLESIAS M. LUISA 32341798A 5610793

2579 FERNANDEZ IZQUIERDO JESUS MANUEL 32425449A 5677971

2580 FERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA ISABEL 32414678L 5677972

2581 FERNANDEZ JIMENEZ LUIS JOSE 11680111K 5610803

2582 FERNANDEZ JIMENEZ LUIS JOSE 11680111K 5610805

2583 FERNANDEZ JIMENEZ LUIS JOSE 11680111K 5610804

2584 FERNANDEZ LAGO JOSE MANUEL 32405254W 5610811

2585 FERNANDEZ LAGO JOSE MANUEL 32405254W 5677999

2586 FERNANDEZ LEDO MARIA ISABEL 34915363Y 5678043

2587 FERNANDEZ LEIRO JORGE ANTONIO 32411057D 5678051

2588 FERNANDEZ LEIRO JORGE ANTONIO 32411057D 5678050

2589 FERNANDEZ LOPEZ ANGEL 34607132K 4412722

2590 FERNANDEZ LOPEZ ARANZAZU 10894330N 5592670

2591 FERNANDEZ LOPEZ AURELIO 32379305C 5678120

2592 FERNANDEZ LOPEZ CARLOS 32265338H 5610824

2593 FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 32127278G 5678215

2594 FERNANDEZ LOPEZ MARIA JOSEFA 32341973V 5678239

2595 FERNANDEZ LOPEZ PERFECTO 33603151J 5344072

2596 FERNANDEZ LOPEZ ROBERTO 33344404Q 5678271

2597 FERNANDEZ LOPEZ ROBERTO 33344404Q 5678270

2598 FERNANDEZ LOSADA MARIA DOLORES 32297991B 5610857

2599 FERNANDEZ LUIS Y HNOS. 5610859

2600 FERNANDEZ MARIN ESTHER 32634700T 5678379

2601 FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN PASTORA 32297276D 5610869

2602 FERNANDEZ MARTINEZ JULIO 33810561D 5678449

2603 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA JULIA 33802301Y 5610874

2604 FERNANDEZ MARTINEZ ROSA 32458301B 5678474

2605 FERNANDEZ MENDEZ ENRIQUE 5610887

2606 FERNANDEZ MONTERO MIGUEL ANGEL 32417336D 5678573

2607 FERNANDEZ MONTERO XESUS M. 32776068X 5678572

2608 FERNANDEZ MOSCOSO M. SERVANDA 11411204F 5592690

2609 FERNANDEZ MOSQUERA WENCESLAO FRANCISCO 32398797P 5678629

2610 FERNANDEZ MOSTEIRO FRANCISCO 32119894A 5610912

2611 FERNANDEZ MOSTEIRO LUCIA 32269696Y 5610913

2612 FERNANDEZ NAVARRETE LUIS 32171138A 5678656

2613 FERNANDEZ NOVOA CAROLINA IDOYA 32834418D 5678697

2614 FERNANDEZ NOYA CARMEN 5610926

2615 FERNANDEZ NUÑEZ MARIA CELIA VICTORIA 76552503Q 5610929

2616 FERNANDEZ O LA PRIMITIVO 47363737K 5678726

2617 FERNANDEZ OTERO CARLOS PEREGRIN M1502830X 5678744

2618 FERNANDEZ OTERO CARMEN 5610934

2619 FERNANDEZ OTERO JOSEFA 32147906R 5592695

2620 FERNANDEZ PALOMO ARIANA NIEVES 04180489D 5678787

2621 FERNANDEZ PARDIÑAS JAVIER LUIS 46901419A 5678801

2622 FERNANDEZ PENA IRENE 5610957

2623 FERNANDEZ PEREZ AURELIO ANGEL 32393663A 5678945

2624 FERNANDEZ PEREZ M CARMEN 5610975

2625 FERNANDEZ PEREZ MANUEL 35998105T 5679018

2626 FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN 32350239A 5679025

2627 FERNANDEZ PEREZ MARIA PAZ Y963401 4568663

2628 FERNANDEZ POMBO DOLORES 5610991

2629 FERNANDEZ RAMOS AGUSTIN 5611004

2630 FERNANDEZ REGUEIRO DOLORES 5611011

2631 FERNANDEZ RIO DEL TERESA 32331026H 5611023

2632 FERNANDEZ RIVAS VICTOR M. 32416068Y 5592719

2633 FERNANDEZ ROCA ADOLFO 5611029

2634 FERNANDEZ RODRIGUEZ AMELIA A. 76500062S 5592720

2635 FERNANDEZ RODRIGUEZ GUMERSINDO 09190187P 5679397

2636 FERNANDEZ RODRIGUEZ MATILDE 5611052

2637 FERNANDEZ ROFAST ENRIQUE 5611058

2638 FERNANDEZ ROSA MTINEZ 5611066

2639 FERNANDEZ SALAS MARGARITA ROSA 32401173S 4366433

2640 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 32766497F 5679643

2641 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 32766497F 5679641

2642 FERNANDEZ SANJURJO MANUELA 5611086

2643 FERNANDEZ SANTOS SARA 5611091

2644 FERNANDEZ SEOANE ARTEMIA 32249484B 5679727

2645 FERNANDEZ SEXTO MARIA MONTSERRAT 32836896A 4562256

2646 FERNANDEZ SOAZ ANGEL SECUNDINO 32450607E 5679758

2647 FERNANDEZ SUAREZ ANA MARIA 32815026Y 5679800

2648 FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO 32336750S 5679822

2649 FERNANDEZ SUAREZ JOSE A. 06899477Y 5592733

2650 FERNANDEZ TABOADA MARIA SALOME 5679868

2651 FERNANDEZ TEIJEIRO ALVARO 32296985V 5679881

2652 FERNANDEZ TORIJA GREGORIO 00938798F 5679918

2653 FERNANDEZ TRAVIESO EDUARDO 32370409W 5611128

2654 FERNANDEZ TRILLO FIGUEROA MIGUEL ANGEL 22975752V 5679950

2655 FERNANDEZ UZAL DOLORES 32282614K 5679971

2656 FERNANDEZ VAAMONDE UBALDO HNO 5611134

2657 FERNANDEZ VALLE JUAN CARLOS 32772282L 5680006

2658 FERNANDEZ VARELA JOSE 32190298G 5680032

2659 FERNANDEZ VAZQUEZ MANUEL 5680149

2660 FERNANDEZ VAZQUEZ MARGARITA 5611155

2661 FERNANDEZ VAZQUEZ PAULA 32835209H 5512882

2662 FERNANDEZ VAZQUEZ PAULA 32835209H 5680171

2663 FERNANDEZ VELO ELADIO 32250360J 5602199

2664 FERNANDEZ WIGGINS MARIA CONCEPCION X0882026E 5611175

2665 FERNANDEZ ADELA 5611183

2666 FERNANDEZ ANDREA X6555936Q 5020407

2667 FERNANDEZ BERNARDO 5611187

2668 FERNANDEZ CONCEPCION 5611189

2669 FERNANDEZ MANUEL 5611210

2670 FERNANDEZ MANUELA 5611212

2671 FERNANDEZ MARIA DOLORES 32141482V 5611213

2672 FERNANDEZ MAXIMINO 5611214

2673 FERNANDO CARMOEGA Y OTRO S.C. J15512908 5592760

2674 FERNANDO REYERO S.L. B15353386 5792710

2675 FERNANDO REYERO S.L. B15353386 5791722

2676 FERNANDO TRINCADO Y OTRO S.C. J15853435 5592763

2677 FERNANDO MARTINEZ MANTINAN 5611221

2678 FERRADAS LAGO EUGENIO JOSE 44820736S 5680340

2679 FERRADAS LAGO EUGENIO JOSE 44820736S 5680339

2680 FERRAZ VALLE DEL ALFREDO 10076327G 5592768

2681 FERREIRA Y VENTOSO CB E15441611 5592770

2682 FERREIRA FERNANDEZ JOSE MARIA 32122326C 5680391

2683 FERREIRA GOMEZ ESPERANZA 5611234

2684 FERREIRA MENENDEZ JACOBO 5611237

2685 FERREIRA VIDAL JAIME 32761598F 5680441

2686 FERREIRO ALONSO JOSE ANGEL 32375810K 5680454

2687 FERREIRO CASAS JOSE M. 32447965W 5680549

2688 FERREIRO CILLERO M. DOLORES 32352075E 5611258

2689 FERREIRO EXPOSITO OTILIA 32806846Z 5611269

2690 FERREIRO FERNANDEZ JOSEFA 5611271

2691 FERREIRO GARCIA JOSE MANUEL 33025936Y 5680653

2692 FERREIRO LEMA MARIA 32283077R 5680710

2693 FERREIRO LEMA MARIA 32283077R 5611284

2694 FERREIRO LEMA MARIA 32283077R 5611285

2695 FERREIRO LEMA MARIA 32283077R 5611286

2696 FERREIRO LIÑARES CARMEN 32371463K 5592790

2697 FERREIRO LOPEZ JOSE IGNACIO 32143262A 5611290

2698 FERREIRO LOPEZ MANUEL 32115865E 5611291

2699 FERREIRO LOPEZ NURIA MARIA 32807350N 5680728

2700 FERREIRO NEGREIRA PATRICIA MARIA 47371747G 5680750

2701 FERREIRO NUÑEZ MARIA JOSE 32765434W 5592792

2702 FERREIRO PARAMO SANTIAGO JOSE 32783329A 5680774/2

2703 FERREIRO PEREZ ANGEL 34185474E 5680785

2704 FERREIRO SANTOS JOSE ANTONIO 32261507M 5592797

2705 FERREIRO VAZQUEZ BALBINA 5680944

2706 FERREIRO VAZQUEZ JUAN CARLOS 32768303L 5611328

2707 FERREIRO VAZQUEZ JUAN CARLOS 32768303L 5611327

2708 FERREIRO ORENCIO 5611336

2709 FERRER LAGO MANUEL 32425422E 5592806

2710 FERRER PEREZ ISABEL 5611344

2711 FERRER PEREZ LUISA 5611345

2712 FERRER SENDON MIGUEL ANGEL 32363834M 5681009

2713 FERRERA ZABALO FRANCISCO 53306852M 5592808

2714 FERRO LAGE JULIO 32410775A 5681231

2715 FIBRA NATURAL DECORACION S.L. B15583677 5592837

2716 FICASE S.A. A15348378 5681364

2717 FIDALGO EIROA JOSEFA PILAR 32107644N 5681375

2718 FIDALGO ESCARIZ JOAQUINA 5611393

2719 FIDALGO FERNANDEZ JUAN 32158499Z 5611394

2720 FIDALGO FERNANDEZ JUAN 32158499Z 5681382

2721 FIDALGO FERNANDEZ JUAN 32158499Z 5611395

2722 FIDALGO ROMERO CARMEN 32112792P 5611399

2723 FIDALGO RUMBO LUIS ESTEBAN 34888002S 5592838

2724 FIDALGO ANDRES 5611402

2725 FIEITAL FERNANDEZ JAIME 32333494W 5681455

2726 FIGUEIRA GARABATO PEDRO 76347991C 5681464

2727 FIGUEIRA GARABATO PEDRO 76347991C 5681465

2728 FIGUEIRAL ALVARADO JOSE 34472913F 5681492

2729 FIGUEIRAL ALVARADO JOSE 34472913F 5681493

2730 FIGUEIRAL ALVARADO JOSE 34472913F 5611411

2731 FIGUEIRAL ILLAN ANTONIO 34564008E 5681494

2732 FIGUEIRAS REGAVILA VIAL PROMOCIONES INMO B70066345 5681497

2733 FIGUEIRAS ABELENDA ASCENSION 35458099B 5681499

2734 FIGUEIRAS MAYO JESUS MANUEL 32393889E 5611416

2735 FIGUEIRAS OLVEIRA JOAQUIN JOSE 33242068F 5681536

2736 FIGUERO ZAS MARIA 32341472E 5681555

2737 FIGUEROA CALVEIRO JESUS MANUEL 52472155R 5681565

2738 FIGUEROA PAN PURIFICACION 32419216A 5611429

2739 FIGUEROA VAZQUEZ MIGUEL 32129405S 5681651

2740 FIGUEROA JUANA 5681653

2741 FILGUEIRA IGLESIAS MARIA 1 5611436

2742 FILGUEIRA MALLO MANUEL 32373045Q 5681677

2743 FILGUEIRA ORDONEZ ELISA 5611438

2744 FILGUEIRA QUINTEIRO VANESSA 46918106S 5592846

2745 FILGUEIRA SEOANE HIGINIA 5611441

2746 FILGUEIRAS ALVAREZ JESUS 32117864C 5611442

2747 FILGUEIRAS GANDARA PABLO 34888610W 5681705

2748 FILGUEIRAS ALFONSO 5611446

2749 FILLOY TROITIÑO ANTONIO 35163053D 5681746

2750 FINCAS CORRAL A CORUÑA S.L. B62035571 5592859

2751 FINCAS CORRAL CALDES S.L. B12345674 5592860

2752 FINCAS CORRAL GALICIA S.L. B62128145 5592861

2753 FINCAS TANIS S.C. J70010608 5592866

2754 FIOL RAMOS FCO 5611448

2755 FIRGES S.L. B15646953 5681826

2756 FIS FAS FUS S.C. J15808900 5592872

2757 FLAMINIO ALVAREZ FDEZ 5611451

2758 FLITI CARBALLO ALEJANDRO ANTONIO 48345789L 5592882

2759 FLORA GARCIA CAAMANO 5611454

2760 FLORES GARCIA ISRAEL 30101999 5681865

2761 FLORES LIGONDES DE CAROLINA 32107376C 5681873

2762 FLORES LIGONDES DE CAROLINA 5611461

2763 FOGAR GAS S.L. B15652118 5592895

2764 FOLGAR LONGUEIRA ANTONIO 32335597N 5681976

2765 FOLGAR VIDAL M CARMEN 5611491

2766 FOLGUEIRA SOTO LUIS 32395239S 5611494

2767 FOLLA CISNEROS VIDAL IVAN 32811185Y 5839420

2768 FOLLA CISNEROS VIDAL IVAN 32811185Y 5839492

2769 FOLLA MERCEDES 5611509

2770 FOLLA-CISNEROS GONZALEZ CARMEN 5611511

2771 FOMENTO DE CONST Y OBRAS GALICIA S.L. B15827116 5789565

2772 FOMENTO DE INICIATIVAS EN TELECOM. S.L. B84828391 5531515

2773 FONTAN BEAR 2 S.L. B15991490 5592905

2774 FONTAN PARGA MERCEDES 32363435C 5611516

2775 FONTE GUNDIN FRANCISCO JAVIER 32292071W 5682156

2776 FONTELA GONZALEZ ELENA 5682191

2777 FONTENLA BLANCO ISOLINA 5611528

2778 FONTENLA CARIDAD MANUELA 32166981D 5682230

2779 FONTENLA DOPICO MIGUEL ANGEL 32836162M 5682235

2780 FONTENLA FUSTER PURIFICACION 32624669C 5611533

2781 FONTENLA LUIS MANUEL 32265623G 5611535

2782 FONTENLA ULLOA EMILIO FRANCISCO 32803906H 5682277

2783 FONTENLA ULLOA LUIS 32772279Q 5682278

2784 FONTENLA ULLOA LUIS 32772279Q 5592913

2785 FOOK SHOP S.L. B70108212 5290358

2786 FOOK SHOP S.L. B70108212 5290377

2787 FORCRISTAN S.L. B70064332 5592915

2788 FORJADOS DC CORUÑA S.L. B15013675 5592918

2789 FORMACION ABIERTA S.L. B15829658 5592921

2790 FORMPLAST PACKAGING S.A. A02306587 5682434

2791 FORNIS CAMBLOR ANGEL MANUEL 32820272P 5682448

2792 FORNOS NOGUEIRAS E 5611572

2793 FOROTAM S.A. A15038086 5592925

2794 FOTO DIARAMA S.L. B15529449 5592936

2795 FOUZ GARCIA M. DOLORES 32116221X 5611580

2796 FRADE GALLEGO MANUEL 32260818Y 5682522

2797 FRADE GALLEGO MANUEL 32260818Y 5682521

2798 FRAGA ANSEDE JOSE LUIS 32774855Q 5839446

2799 FRAGA ANSEDE JOSE LUIS 32774855Q 5839999

2800 FRAGA BELLO JESUS 32117854X 5682605

2801 FRAGA BELLO JESUS 32117854X 5682604

2802 FRAGA CALVIÑO MANUELA ISABEL 32808124G 5592952

2803 FRAGA JAMBRINA LAURA 47360881V 5682791

2804 FRAGA LOPEZ CLARISA 32335138J 5682815

2805 FRAGA LOPEZ CLARISA 32335138J 5682814

2806 FRAGA REY JOSE M. 32398148A 5611641

2807 FRAGA RGUEZ ENRIQUE 5611642

2808 FRAGA TRASANCOS MANUEL 14657898K 5682962

2809 FRAGA VARELA ROBERTO 32271226H 5682970

2810 FRAGA VARELA ROBERTO 32271226H 5682969

2811 FRAGA VAZQUEZ JOSE 32129932J 5682971

2812 FRAGUELA CIDE BEATRIZ 32441187D 5683008

2813 FRAIZ TERESA Y MENDEZ M 5611688

2814 FRANCESCO E MONICA S.L. B15617269 5592974

2815 FRANCO MONTERO M CELIA 5611697

2816 FRANCO BARRIO JUAN 5611700

2817 FRANCO BARRIO JUAN 5611701

2818 FRANCO BARRIO JUAN 5611702

2819 FRANCO CASTRO MARIA 32116721G 5611705

2820 FRANCO FERNANDEZ SILVIA MARIA 34889314Q 5683201

2821 FRANCO NEIRA ANTONIO AMADEO 53161694T 5683264

2822 FRANCO RODRIGUEZ CASTO 34463186D 5683302

2823 FRANCO RODRIGUEZ MANUEL 32395827M 5683308

2824 FRANCO SANCHEZ JOSE LUIS 32425816W 5683327

2825 FRANCO TRILLO JUAN 32128729Y 5611722

2826 FRANCO VICENTE GIMENO 32119974Z 5592995

2827 FRANCO VICENTE GIMENO 32119974Z 5592996

2828 FRANCOS CENDAN BENIGNO 32819762G 5683359

2829 FRANKFURT S.A. A08323289 5592998

2830 FRANQUEIRA CARRASCOSA ELISEO 32276606Q 5683411

2831 FRANQUEIRA SALETA MARIA JOSE 32437745V 5683429

2832 FRANQUICIAS 99 S.L. B15677842 5683440

2833 FRANQUICIAS 99 S.L. B15677842 5683439

2834 FRANQUICIAS 99 S.L. B15677842 5593001

2835 FRANTONSA S.L. B15952302 4602317

2836 FRANYIPANYI CREATIVOS S.L. B15984107 5792105

2837 FRANZOMEL S.L. B15398589 5342107

2838 FRANZOMEL S.L. B15398589 5342106

2839 FRANZOMEL S.L. B15398589 5593003

2840 FREELANCER NIGT TECNOLOGY S.L. B15784705 5593004

2841 FREIJO RAMONA E HIJOS 5611750

2842 FREIRE ABETE NIEVES 32287345Z 5611754

2843 FREIRE ANDRADE DE JOAQUIN 5611755

2844 FREIRE AREN MARCOS 76362819J 5683542

2845 FREIRE BRAGE ERUNDINA 5611763

2846 FREIRE CORTIÑAS BEATRIZ 32050450L 5683628

2847 FREIRE FOUCE JOSEFA 5611778

2848 FREIRE FREIJOMIL EVANGELINA 32139258R 5611779

2849 FREIRE GARCIA JESUS MANUEL 32370708W 5611784

2850 FREIRE GONZALEZ MIGUEL 32115272G 5611789

2851 FREIRE GUERREIRO ANDRES 5611790

2852 FREIRE LOPEZ MANUEL 33058082K 5683762

2853 FREIRE MANUELA Y FCA 5611805

2854 FREIRE PAZ JOSE A NICOLAS 32292090K 5683820

2855 FREIRE PAZ JOSE A NICOLAS 32292090K 5683818

2856 FREIRE RODRIGUEZ ANGEL M. 32403039H 5683876

2857 FREIRE RODRIGUEZ JOSE MARIA 32759117X 5683882

2858 FREIRE SANCHEZ ALFREDO 32767979V 5683903

2859 FREIRE SANCHEZ CARMEN 32435671J 5611825

2860 FREIRE YANEZ SABINA 5611832

2861 FREIRE MARIA 5611834

2862 FRIREP IBERICA S.L. B15721061 5341924

2863 FRIREP IBERICA S.L. B15721061 5341926

2864 FRIREP IBERICA S.L. B15721061 5593040

2865 FROISEGA S.L. B15154172 5593041

2866 FRUTERIA LA ROTONDA S.L. B70045067 5593065

2867 FU LIGAO X3182821N 5593067

2868 FUENMO S.L. B15401755 5684124

2869 FUENTE DE LA AREOSO FRANCISCA 79318722W 5799886

2870 FUENTE DE LA ORTIZ FEDERICO 32438386Z 5684193

2871 FUENTE DE LA ORTIZ FEDERICO 32438386Z 5684192

2872 FUENTE DE LA ORTIZ FEDERICO 32438386Z 5684191

2873 FUENTE DE LA SIMES PILAR 32434486R 5684213

2874 FUENTE LA NAVEIRA EMILIA 32282546E 5611875

2875 FUENTE SANTOS SAMUEL 46907194M 5684242

2876 FUENTES FARIÑA JUAN CASIMIRO 000535722K B15936552 5593072

2877 FUENTES CALDEIRO AMPARO 32266975E 5684312

2878 FUENTES CALDEIRO AMPARO 32266975E 5684313

2879 FUENTES CALDEIRO AMPARO 32266975E 5611885

2880 FUENTES CASAL JOSE M. 32121906Z 5611887

2881 FUENTES GARCIA ELVIRA 5611894

2882 FUENTES IGLESIAS MERCEDES 5684419

2883 FUENTES LOPEZ LUIS 5611902

2884 FUENTES MARIA HR 90000134F 5684438

2885 FUENTES MENENDEZ SANTIAGO ANTONIO 71887251S 5684450

2886 FUENTES PARDO CARMEN 1 5587184

2887 FUENTES RODRIGUEZ MANUEL 32204594V 5684536

2888 FUENTES RODRIGUEZ MANUEL 32204594V 5684535

2889 FULGENCIO REY MANUEL 5611934

2890 FUNDACION BENEFICA RAMON PLA MARQUES DE G15222573 5684618

2891 FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICO G15723109 5593098

2892 FUNDACION MARIA ANTONIA DE VELASCO GONZA G70171657 5684626

2893 FUNDACION RAIS G83207712 5792181

2894 FUNDACION SABIRIA G15974348 5581165

2895 FUNDACION SABIRIA G15974348 5581163

2896 FUNDACION SABIRIA G15974348 5581161

2897 FUNGUEIRIÑO CES ENRIQUE 23074655C 5684644

2898 FUSTES PICOS MARIA MANUELA 32415647E 5611956

2899 G Y P ASOCIADOS S.C. J70289772 5544191

2900 G.B. DE ESPAÑA ENTERPRISE S.A A36649515 5593117

2901 GABARRES LOPEZ ANTONIO 5611958

2902 GABARRI BORJA ANTONIO 32427386P 5611960

2903 GABARRI BORJA CARMEN 32440440K 5611962

2904 GABARRI BORJA CARMEN 32440440K 5611963

2905 GABARRI BORJA CARMEN 32440440K 5684699

2906 GABARRI BORJA SOLEDAD 32758676Y 5611965

2907 GABARRI SUAREZ ANTONIO 32431013R 5684701

2908 GABELA ARIAS MANUELA 32295407A 5684716

2909 GABINETE MEDICO JUR DAÑO CORPORAL S.L. B15780315 5789889

2910 GADEA FLEITAS HECTOR LEONARDO 49201645E 5593136

2911 GADEA FLEITAS HECTOR LEONARDO 49201645E 5293458

2912 GAGO SALGADO ANTONIA 32418527G 5611988

2913 GAGO SUAREZ JENARO JOAQUIN 32379574J 5611989

2914 GAL VIDA S.L. B15778863 5593143

2915 GALA GESTIONES E INVERSIONES S.L. B15884786 5593144

2916 GALAICOLOR S.C. J15960339 5593147

2917 GALAN ESPIÑEIRA M DOLORES 5611994

2918 GALAN ARADAS GUILLERMO 5684949

2919 GALAN CASTRO ANGEL 32276229F 5612000

2920 GALAN RIVERO ALFONSO 32143860A 5612017

2921 GALAN RODRIGUEZ JOSE RAMON 32390581A 5593155

2922 GALBEADA S.L. B15633738 5593158

2923 GALCERAN RUBIDO LUIS 32682047J 5685102

2924 GALDO LOUREIRO ANTONIA 5612029

2925 GALEGO AVATA A CORUÑA S.L. B24553059 5593165

2926 GALEISA CARRAL S.L. B70031745 5529116

2927 GALIA INFORMATICA S.L. B15615099 5593168

2928 GALIASISTENCIA S.L. B15832579 4370212

2929 GALICIA NETWORKS S.L. B15821135 5800898

2930 GALICIA NETWORKS S.L. B15821135 5800892

2931 GALICOSMETIC S. L. B15539729 5593179

2932 GALICUBA S.C. J15958762 5593180

2933 GALILU WORLD S.L. B15828981 5593184

2934 GALLAECIA IMAGEN Y COMUNICACION S.L. B15831761 5543762

2935 GALLARDO JERONIMO 5612041

2936 GALLEGA DE CONTABILIDADES S.L. B15475478 5342097

2937 GALLEGA DE CONTABILIDADES S.L. B15475478 5342096

2938 GALLEGA DE HIGIENE Y SANIFICACION S.L. B15623838 5593197

2939 GALLEGA DE HOSTELERIA S.L. B15109390 5593198

2940 GALLEGA DE MAMPARAS S.L. B36736973 5593199

2941 GALLEGA DE NEGOCIOS S.L. B15395908 5685249

2942 GALLEGA DE PARAGUAS S.L. B15532633 5593202

2943 GALLEGA DE PARAGUAS S.L. B15532633 5593200

2944 GALLEGA DE PARAGUAS S.L. B15532633 5593201

2945 GALLEGA DE RIELES SANTON S.L. B15387806 5342066

2946 GALLEGA DE RIELES SANTON S.L. B15387806 5342068

2947 GALLEGA DE RIELES SANTON S.L. B15387806 5593204

2948 GALLEGA DE TRANSPORTES S.C.L. F15115702 5593207

2949 GALLEGA DE TRANSPORTES S.C.L. F15115702 5344377

2950 GALLEGA DE TRANSPORTES S.C.L. F15115702 5344375

2951 GALLEGO FLORIANI FERNANDO 5612056

2952 GALLEGO SANTIAGO ENRIQUE ANTONIO 32821920T 5685394

2953 GALLEGO GONZALO 5612064

2954 GALMAPRO S.L. B15925605 5306326

2955 GALMAPRO S.L. B15925605 5306319

2956 GALPONFE S.L. B15758535 5685453

2957 GALPONFE S.L. B15758535 5685454

2958 GAMBRINUS 57 S.C. J70242821 5685488

2959 GANCEDO CRUZ JOSE ISIDRO 33306280A 5685496

2960 GANDARA CAMESELLE EUGENIO 32269677X 5685511

2961 GANDARA GONZALEZ EUGENIO 32320503Y 5612080

2962 GANDARA PARDO CELIA 5612081

2963 GANTES ALFONSO GUILLERMO 5612090

2964 GANTES ALFONSO GUILLERMO 5612091

2965 GANTES DIAZ ALVARO 32372241V 5612099

2966 GANTES DIAZ ALVARO 32372241V 5612100

2967 GANTES GARCIA JUANA 32355864Q 5612107

2968 GANTES GONZALEZ JUAN 32103015Y 5612110

2969 GANTES REGUEIRA ANTONIA 32352446W 5612120

2970 GANTES REGUEIRA ANTONIA 32352446W 5612121

2971 GANTES REGUEIRA ANTONIA 32352446W 5612119

2972 GANTES RODRIGUEZ RAFAEL 32824461B 5685656

2973 GAOLO ARTESANIA SC J15558687 5593229

2974 GARABITO AURORA 5612128

2975 GARATE EMILIO 5612133

2976 GARCES SANCHEZ JOSE MARIA 29826007K 5612137

2977 GARCIA DE LAS MESTAS RAMOS JOSEFINA 32122380M 5612145

2978 GARCIA DE LAS MESTAS RAMOS JOSEFINA 32122380M 5612146

2979 GARCIA DOLDAN MANUEL JESUS Y OTRA E15098445 5593253

2980 GARCIA ECHAVE MENDIZAVAL ANTONIO 32114147Y 5612147

2981 GARCIA PARADA PABLO 000909069M S.L.N.E. B70046594 5581222

2982 GARCIA PARADA PABLO 000909069M S.L.N.E. B70046594 5581230

2983 GARCIA PARADA PABLO 000909069M S.L.N.E. B70046594 5581228

2984 GARCIA PEÑUELA PANTALEON ANGELA 46905424Y 5593259

2985 GARCIA PLATA GONZALEZ ANTONIO FRANCISCO 25706058Q 5685820

2986 GARCIA SACO S.L. B15791262 5593262

2987 GARCIA VAZQUEZ M.CARMEN Y OTRA J15225857 5593264

2988 GARCIA ABALDE ALAIN 46918902Y 5593269

2989 GARCIA ABELLA JOSE 32171018K 5685892

2990 GARCIA ABELLA JOSE 32171018K 5685891

2991 GARCIA ABELLA JOSE LUIS 35812448E 5685893

2992 GARCIA ABELLEIRO DARIO 32279619Q 5685894

2993 GARCIA AGUIAR FERNANDO 5612176

2994 GARCIA ALVAREZ EUGENIA 34230689L 5612194

2995 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 35243096N 5685972

2996 GARCIA ALVAREZ LIBORIO 5612196

2997 GARCIA ARANDA ANTONIO ALBERTO 34888243A 5839841

2998 GARCIA ARANDA ANTONIO ALBERTO 34888243A 5840607

2999 GARCIA ARANDA ANTONIO ALBERTO 34888243A 5686048

3000 GARCIA ARANDA ANTONIO ALBERTO 34888243A 5840259

3001 GARCIA ARAUJO AMADO 34933698X 5593273

3002 GARCIA AYMERICH ANTONIO 32444574S 5686118

3003 GARCIA AYMERICH ANTONIO 32444574S 5686117

3004 GARCIA AYMERICH ANTONIO 32444574S 5686116

3005 GARCIA AYMERICH MARIA 32433670J 5593276

3006 GARCIA BARRO ANDRES 32550795E 5686194

3007 GARCIA BARTOLOME TOMAS 5612235

3008 GARCIA BELLO DIEGO 53168038L 5686247

3009 GARCIA BENEDETI JOSEFA 32171315L 5612240

3010 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840771

3011 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840780

3012 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840733

3013 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840729

3014 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840239

3015 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840240

3016 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840706

3017 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840717

3018 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840718

3019 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840236

3020 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840722

3021 GARCIA BRAVO FILOMENA 33286686M 5840238

3022 GARCIA BUJIA DOLORES 47371607W 5686384

3023 GARCIA CALDERON JOSE LUIS 13041317H 5686464

3024 GARCIA CAMBA FELICIANO 76327285Z 5612278

3025 GARCIA CAMPO MARIA JOSE 32790682L 5686496

3026 GARCIA CAO MANUEL 33018647P 5686577

3027 GARCIA CARRIL RAMON Y HM 5612292

3028 GARCIA CARRO MARIA 32417645L 5686648

3029 GARCIA CARRO MARIA LUISA 47377272D 5593296

3030 GARCIA CASAL ANTONIO 32108070R 5612299

3031 GARCIA CASTELLANO JUAN 34895274L 5593297

3032 GARCIA CEDRON JOSEFINA 32750189Y 5612322

3033 GARCIA CHARRO AGUSTIN 32121432T 5612325

3034 GARCIA CONDE M.CARMEN 5612330

3035 GARCIA CORES MARIA DEL CARMEN 32771233M 5612332

3036 GARCIA COROAS SARA 33754959K 5686805

3037 GARCIA CORTES ANTONIO 32450323Z 5593305

3038 GARCIA CUETO MARIA PAZ 5612344

3039 GARCIA DIAZ ROPERO IRENE ROSA 32803145Q 5612346

3040 GARCIA DIAZ MARIA RAMONA 32756178S 5686985

3041 GARCIA DIAZ MARIA RAMONA 32756178S 5686984

3042 GARCIA FAGIL MANUEL 32141440K 5612383

3043 GARCIA FAGIL MANUEL 32141440K 5612384

3044 GARCIA FALCON PABLO 32839952T 5687163

3045 GARCIA FARIÑAS ROSA 34958626Y 5687189

3046 GARCIA FELPETE JOSE LUIS 76518101E 5687197

3047 GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 76397086X 5593322

3048 GARCIA FERNANDEZ CESAR JAVIER 32779957N 5687236

3049 GARCIA FERNANDEZ JOSE 5612406

3050 GARCIA FERNANDEZ MANUEL ALFONSO 32246169P 5612411

3051 GARCIA FERNANDEZ ROBERTO 32755284H 5612421

3052 GARCIA FERREIRO JESUSA 5612427

3053 GARCIA FRANCO MARIA CARMEN 32423467E 5687443

3054 GARCIA FREIRE LUIS 5612433

3055 GARCIA GARCIA DOSINDA 32296081X 5687533

3056 GARCIA GARCIA JOSE RAMON 32392823Z 5687616

3057 GARCIA GARCIA JOSEFA A. 09604889C 5612453

3058 GARCIA GARCIA MANUEL 32383944J 5687660

3059 GARCIA GARCIA MARGARITA 5612462

3060 GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN 32390458H 5687696

3061 GARCIA GARCIA MARIA YOLANDA 32772337M 5687722

3062 GARCIA GONZALEZ ISMAEL 01925494A 5687916

3063 GARCIA GONZALEZ ISMAEL 01925494A 5687915

3064 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 34888451G 5687970

3065 GARCIA GZLEZ MORO J 5612526

3066 GARCIA HUERTAS M 5612533

3067 GARCIA HUERTAS MANUEL 32388927M 5688078

3068 GARCIA HUERTAS MANUEL 32388927M 5688077

3069 GARCIA IGLESIAS ANTONIO 33205654W 5688093

3070 GARCIA IGLESIAS E 5612537

3071 GARCIA IGLESIAS TERESA 5612540

3072 GARCIA INFANTE MARICEL 32840965R 5688129

3073 GARCIA LAMAS FCO 5612561

3074 GARCIA LEIRA ESTEBAN 5612567

3075 GARCIA LEIRA EVARISTO 5612568

3076 GARCIA LESTA JOSE LUIS 32427445K 5688217

3077 GARCIA LESTA JOSE LUIS 32427445K 5688216

3078 GARCIA LOPEZ ABELARDO 32270190V 5612575

3079 GARCIA LOPEZ ALICIA 76330002V 5612577

3080 GARCIA LOPEZ ANGELA 5612581

3081 GARCIA LOPEZ ANTONIO 5612583

3082 GARCIA LOPEZ CONSUELO 32443601P 5688307

3083 GARCIA LOPEZ DAVID 32825904M 5688310

3084 GARCIA LOPEZ JUAN C. 32761426L 5612593

3085 GARCIA LOPEZ JUAN PAULINO 32820047J 5688386

3086 GARCIA LOURIDO MANUEL 32101939B 5593372

3087 GARCIA MANCEBO ANTONIO 32136653H 5688550

3088 GARCIA MARFUL CANDIDA 5612628

3089 GARCIA MARINO M CARMEN 5612632

3090 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JOSE 34896505P 5688613

3091 GARCIA MARTINEZ GERMAN 32109835H 5612637

3092 GARCIA MARTINEZ JOSEFA 32110064V 5688638

3093 GARCIA MARTINEZ OTILIA 5612646

3094 GARCIA MATEO OLIMPIA 5612651

3095 GARCIA MENDEZ LAURA P9900800 5114006

3096 GARCIA MENDEZ LAURA P9900800 5114009

3097 GARCIA MENENDEZ AURORA 00123456S 5612663

3098 GARCIA MOLDES MANUEL 32760428X 5593388

3099 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840221

3100 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840241

3101 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840243

3102 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840249

3103 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840270

3104 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840689

3105 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840692

3106 GARCIA MONASTERIO LUCIANO JOSE 33308793D 5840697

3107 GARCIA MONELOS FCO 5612677

3108 GARCIA MONTES MANUEL 5612679

3109 GARCIA MOSQUERA FERNANDO 32765001Y 5688848

3110 GARCIA NAYA JOSE 32280084K 5688922

3111 GARCIA NAYA SUSANA 32443193Z 5688927

3112 GARCIA NOVOA MANUEL 32103937P 5688968

3113 GARCIA PATIÑO JOSE RAMON 32423015F 5689098

3114 GARCIA PAZ FERNANDO 32267585B 5689109

3115 GARCIA PAZ FERNANDO 32267585B 5689110

3116 GARCIA PEDREIRA DOLORES 5612730

3117 GARCIA PEDREIRA MANUELA 32287697K 5593401

3118 GARCIA PENA ANTONIO 76277868R 5689154

3119 GARCIA PENA ANTONIO 76277868R 5689156

3120 GARCIA PEREZ DANIEL 46898910R 5689196

3121 GARCIA PEREZ EVARISTO 32276513S 5593407

3122 GARCIA PEREZ JOSEFA 5612745

3123 GARCIA PEREZ MANUEL 5689229

3124 GARCIA PEREZ ROSARIO 5612751

3125 GARCIA PINAREJO AMALIA 5612758

3126 GARCIA POVEDA JUAN 5689378

3127 GARCIA PRIETO INES 5612782

3128 GARCIA PUIG RAMON 32130838E 5612785

3129 GARCIA RAMOS JOSE 5689476

3130 GARCIA RECAREY MARIA PRECIOSA 33253701W 5689519

3131 GARCIA REGA RAMON 32367601T 5612800

3132 GARCIA REIMUNDEZ MERCEDES 31149211N 5612804

3133 GARCIA REY DAVID 32825444M 5593423

3134 GARCIA REY JUAN 5612810

3135 GARCIA REY MARCOS 53161567B 5593424

3136 GARCIA REY SANTIAGO 32127112E 5689586

3137 GARCIA REY VICENTE 44833939Q 5593425

3138 GARCIA RIAL JOSE MANUEL 32753231N 5612818

3139 GARCIA RIO DEL LUIS 32115248A 5689615

3140 GARCIA RIO DEL LUIS 32115248A 5689616

3141 GARCIA ROBLES A.Y 5612837

3142 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5593433

3143 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5593432

3144 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5593431

3145 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5602308

3146 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5344202

3147 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5344200

3148 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5344201

3149 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5689668

3150 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5689667

3151 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5689665

3152 GARCIA RODELLINO LUIS MANUEL 32433080K 5689666

3153 GARCIA RODRIGUEZ JESUS JOSE 12145374V 5612840

3154 GARCIA RODRIGUEZ RAMON 32392698G 5689780

3155 GARCIA ROMAN PEDRO 5612846

3156 GARCIA SALAZAR ANTONIO JOSE 34893721F 5689865

3157 GARCIA SAMPAYO RAFAEL 32123331J 5612864

3158 GARCIA SAMPAYO RAFAEL 32123331J 5593445

3159 GARCIA SAMPAYO RAFAEL 32123331J 5593446

3160 GARCIA SAN MIGUEL IGNACIO JOSE 32436934B 5689874

3161 GARCIA SANCHEZ MARGARITA 32217668G 5612870

3162 GARCIA SANTOS MARIA DEL CARMEN 47362807B 5690030

3163 GARCIA SANTOS MARIA DEL CARMEN 47362807B 5690031

3164 GARCIA SENIN CELIA 32269068E 5612894

3165 GARCIA SEOANE ANDRES JOSE 32428248L 5593447

3166 GARCIA SEOANE ANDRES JOSE 32428248L 5602310

3167 GARCIA SEOANE ANDRES JOSE 32428248L 5593448

3168 GARCIA SEOANE JUAN 5612898

3169 GARCIA SIEIRO JUAN ANTONIO 32392105D 5690119

3170 GARCIA SOLANA ROSA 32330812B 5690141

3171 GARCIA SOTO JOSE ANTONIO 32413304W 5612906

3172 GARCIA SUAREZ ALIDA 32280280X 4391401

3173 GARCIA SUAREZ GENEROSA 5690202

3174 GARCIA SUAREZ JOSE 32105564W 5612909

3175 GARCIA TABOADA ORLANDO 32386140R 5690267

3176 GARCIA TABOADA ORLANDO 32386140R 5690269

3177 GARCIA TABOADA ORLANDO 32386140R 5690268

3178 GARCIA TORAZ ANGEL 5612924

3179 GARCIA TORRALBO JAVIER 04592256F 4576048

3180 GARCIA TORRE NURIA 13796272K 5690327

3181 GARCIA TRASTOY M. ROSARIO 32104306D 5612930

3182 GARCIA TRASTOY M. ROSARIO 32104306D 5612929

3183 GARCIA TUÑAS AURELIO 5612933

3184 GARCIA VARELA ENRIQUE 5612939

3185 GARCIA VARELA IGNACIO JOSE 32113837H 5612942

3186 GARCIA VARELA JOSE 5612943

3187 GARCIA VARELA SONIA MARIA 32832434A 5498045

3188 GARCIA VAZQUEZ ELENA 32118918Q 5612950

3189 GARCIA VAZQUEZ JESUS 32105676E 5690496

3190 GARCIA VAZQUEZ JESUS MANUEL 32412163B 5690506

3191 GARCIA VAZQUEZ JULIA 32378936L 5593460

3192 GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN 32423656G 5612958

3193 GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN 32423656G 5612959

3194 GARCIA VEGA TOMAS 10205280L 5690559

3195 GARCIA VILLAR MARIA FELICIDAD 76321031Q 5690661

3196 GARCIA VIVANCO PABLO 32659731F 5690677

3197 GARCIA VIVANCO PABLO 32659731F 5690675

3198 GARCIA VIZOSO RODRIGO 32153990J 5690678

3199 GARCIA VIÑA JESUSA 32368437P 5690679

3200 GARCIA YAÑEZ HERNAN 5612989

3201 GARCIA ZAMORANO BRAULIO 33751955F 5690697

3202 GARCIA ALBERTO 5612991

3203 GARCIA ANTONIA 5612992

3204 GARCIA CARMEN 5612997

3205 GARCIA DARIO 5612998

3206 GARCIA FARIÑAJOSE 5613003

3207 GARCIA GERMAN 5613006

3208 GARCIA MANUEL 5613010

3209 GARCIA MARCIAL 32267661H 5613013

3210 GARCIA ROBERTO 5613017

3211 GARCIA VAQUERO 5613022

3212 GARDEN GATE S.L. B63557771 5690718

3213 GARITAONAINDIA VERA DE JOSE RAMON 30586220S 5593478

3214 GARRIDO CANDAMIO MARIA 32271067C 5690931

3215 GARRIDO CANTO DEL OSCAR 32798567S 5690933

3216 GARRIDO JOSEFA E HIJOS 5613060

3217 GARRIDO LEMA MANUEL 32449871E 5690991

3218 GARRIDO LEMA MANUEL 32449871E 5690990

3219 GARRIDO LEMA MANUEL 32449871E 5593484

3220 GARRIDO MARTOS TERESA 5613061

3221 GARRIDO NOGUERAS ALBERTO 32448384F 5593485

3222 GARRIDO OLTRA MARIA GLORIA 32405184R 5593486

3223 GARRIDO ORDOÑO CARMEN 50941187M 5691019

3224 GARRIDO RIEIRO JESUS SALVADOR 76367086W 5691051

3225 GARRIDO SANJUAN TANIA Y0700114P 5691058

3226 GARRIDO SILVA DOLORES 5613076

3227 GARRIDO TUÑAS M. PILAR 32446320J 5613077

3228 GARRIDO JOSEFA 5613080

3229 GARZA DE LA BARBEITO LUIS FDO. 5613090

3230 GAUDEOSO SILVA MARIA MANUELA 32448880C 5613101

3231 GAVIN GARCIA DOMINICA 5613104

3232 GAYOSO DIAZ ANGELA 1 5613107

3233 GAYOSO OCAMPO M. DOLORES 32386355D 5691260

3234 GAZ 889101 S.L. B70040605 5691277

3235 GAZZUOLA GIORGIO 09875469M 5593506

3236 GEA DE FRUTOS MARIA 51076898Q 5691281

3237 GEN ARQUITECTOS S.L. B15956089 5691317

3238 GENDE FCA 5613127

3239 GENERAL ELEVADORES XXI S.L. B41832478 5593524

3240 GENERAL LAB S.A. A59845875 5789361

3241 GERARDO BERNARDO MARIA 5613131

3242 GERARDO SANTOS FDEZ 5613132

3243 GERMAN CASTRO SANCHEZ Y OTRO S.C. J15462559 5593531

3244 GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ Y OTROS E15095250 5691393

3245 GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ Y OTROS E15095250 5691395

3246 GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ Y OTROS E15095250 5691394

3247 GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS S.L. B70013529 5691478

3248 GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS S.L. B70013529 5691479

3249 GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS S.L. B70013529 5691480

3250 GESCOM PROMOTORA DE VIVIENDAS S.L. B70013529 3952896

3251 GESFIGAL S.L., B70021704 5343814

3252 GESFIGAL S.L., B70021704 5343828

3253 GESFIGAL S.L., B70021704 5593537

3254 GESINAR SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. B80777352 5593541

3255 GESINVEREAL S.L. B83992271 4842318

3256 GESPLANICO GRUPO INVERSOR S.L. B15963903 5691489

3257 GESPLANICO GRUPO INVERSOR S.L. B15963903 5691487

3258 GESPLANICO GRUPO INVERSOR S.L. B15963903 5691486

3259 GESPLANICO GRUPO INVERSOR S.L. B15963903 5691485

3260 GESPLANICO GRUPO INVERSOR S.L. B15963903 5691484

3261 GESPLANICO GRUPO INVERSOR S.L. B15963903 5818644

3262 GESPLANICO GRUPO INVERSOR S.L. B15963903 5691488

3263 GESTAL BARBEITO MARTA 50465438B 5691509

3264 GESTAL BLANCO JULIO 32154068E 5613145

3265 GESTAL MENDEZ BLANCA NIEVES 32313122P 4850188

3266 GESTION DE ARQUITECTURA URBANISMO Y SUE J15839319 5593546

3267 GESTION DE CARNES GALLEGAS S.L.L. B15794126 5529228

3268 GESTION DE CARNES GALLEGAS S.L.L. B15794126 5593547

3269 GESTION INTEGRAL DE OBRAS SAN MARCOS S.L B15919889 5024585

3270 GESTION SERV. INMOBILIARIOS SERODE S.L. B15658206 1345583

3271 GESTION SOLACHE 14 INVERSIONES Y PROYECT B15850316 5691684

3272 GESTION TECNICA DE PROYECTOS E INVERSION B15852619 5593554

3273 GESTION TECNICA DEL NOROESTE S.L. B15380777 5593555

3274 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5816498

3275 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5816610

3276 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5816685

3277 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5816699

3278 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5816717

3279 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5816729

3280 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5816733

3281 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5817148

3282 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5833520

3283 GESTION TOTAL DE PROYECTOS S.L. B15867351 5791912

3284 GESTION URBANISTICA PLAYA DE CIRRO S.L. B70008917 5691717

3285 GHANNAM OGLI RACHID ALLI 32768998R 5593566

3286 GIABYPSILON S.L. UNIPERSONAL B15954241 4376192

3287 GIABYPSILON S.L. UNIPERSONAL B15954241 5593567

3288 GIAO BLANCO JOSE MARIA 32378240J 5691801

3289 GIL MARTINEZ TERESA 13976658H 5613185

3290 GIL OLIVER MARIA JOSEFINA 32348817F 5613194

3291 GIL PEREZ LUISA 5613197

3292 GIL RAMOS LEONOR 32193570X 5691998

3293 GIL RAMOS LEONOR 32193570X 5691997

3294 GIL RAMOS LEONOR 32193570X 5593581

3295 GIL SANCHEZ NATALIA 32829951G 5692020

3296 GIL SANTOS HERMINIA SARA 32248255R 5613205

3297 GIMENEZ AZCARATE CORNIDE RAMON 32419304E 5692070

3298 GIMENEZ AZCARATE CORNIDE RAMON 32419304E 5692069

3299 GIMENEZ BORJA BASILIO 33262866J 5692073

3300 GIMENEZ BUSTAMANTE JOSE 32403227E 5692076

3301 GIMENEZ GOMEZ VALERIANA 32293836L 5692091

3302 GISBERT FORT BALDOMERO 5613230

3303 GIZ BOUZA JOSE 32518639C 5613231

3304 GLEZ PRDO M A 5613235

3305 GLEZ PREZ ASTERIO 5613236

3306 GLEZ ZARANZA MAGADALENA 5613238

3307 GLEZ DOLORES 5613239

3308 GOA & MELLA SERVICIOS HOSTELEROS S.L. B15644735 5593593

3309 GODWIN MARIA X3873058L 5593595

3310 GOIMIL REY JESUS 33296460G 5692198

3311 GOMEZ DE MESIA S.L. B15087745 5593606

3312 GOMEZ DE MESIA S.L. B15087745 5593605

3313 GOMEZ REINO PEDREIRA SANTIAGO 32267063H 5593609

3314 GOMEZ ABEIJON MANUEL 33200334H 5692380

3315 GOMEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 32765837Z 5692413

3316 GOMEZ ARAUJO ANTONIO 76719624L 5593614

3317 GOMEZ ARRIETE ISABEL 5613288

3318 GOMEZ BARREIRO ROSALIA 32174542A 5613296

3319 GOMEZ BASTOS LOURDES 36040328H 5692535

3320 GOMEZ BASTOS LOURDES 36040328H 5593619

3321 GOMEZ BOEDO VICENTA ALICIA 32289831Q 5613305

3322 GOMEZ CABEZA JESUS 32283894J 5692626

3323 GOMEZ CAMPOS CARMEN 5613315

3324 GOMEZ CANTON M. DOLORES 34379986T 5593624

3325 GOMEZ CARROS ANTONIO 5692677

3326 GOMEZ CARROS ANTONIO 5692678

3327 GOMEZ CASAL MERCEDES 32612480K 5692684

3328 GOMEZ CORDIDO MARIA 32405499V 5613334

3329 GOMEZ CORRAL ANTONIO 33057461K 5692749

3330 GOMEZ DIAZ ANIBAL 33595290H 5692773

3331 GOMEZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA X2111804J 5593631

3332 GOMEZ GARCIA JUAN ANTONIO 32774159X 5692950

3333 GOMEZ GIL PAULA MARIA 32790739F 5593637

3334 GOMEZ GOMEZ ARSEINO 33717852J 5692987

3335 GOMEZ GOMEZ CARMEN 32119361E 5613378

3336 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO DAMASO 32765691Y 5693001

3337 GOMEZ GOMEZ MARIA DOLORES 32427622Z 5613385

3338 GOMEZ GONZALEZ DAVID 46916673P 5693048

3339 GOMEZ GRELA ELADIO 32198973P 5693087

3340 GOMEZ HERMIDA ALFREDO 5613396

3341 GOMEZ IGLESIAS MATILDE 32136302N 5613399

3342 GOMEZ LAGUELA MARIA TERESA 32124677W 5613407

3343 GOMEZ LOPEZ ANTONIO 5613414

3344 GOMEZ LOPEZ CELESTINA 32114966C 5613415

3345 GOMEZ LOPEZ MARIANO 32274324B 5693202

3346 GOMEZ LOPEZ PILAR 32382268Q 5613418

3347 GOMEZ LUESMA ANTONIO 32174901V 5693215

3348 GOMEZ MARTINEZ LUIS MANUEL 32753673V 5693237

3349 GOMEZ MARTINEZ LUIS MANUEL 32753673V 5693238

3350 GOMEZ MTINEZ JOSE 33690016F 5613440

3351 GOMEZ NIETO JUANA E HIJOS 5613444

3352 GOMEZ PEREZ DOMINGO 53161916S 5613455

3353 GOMEZ PEREZ ROBERTO 46909734S 5693447

3354 GOMEZ PONZARES LORENZO 32999932S 5693470

3355 GOMEZ REGUEIRO JOSEFA 5613476

3356 GOMEZ REINO MARIA DEL CARMEN 32249821A 5593659

3357 GOMEZ REVUELTA BERNARDO 32260003L 5693618

3358 GOMEZ REY RAMON 32122087B 5693631

3359 GOMEZ REY SOLEDAD 32111438B 5693632

3360 GOMEZ RIOS JUANA 5613482

3361 GOMEZ RIOS LUISA 32304504S 5613483

3362 GOMEZ RODRIGUEZ AMELIA 5693664

3363 GOMEZ RODRIGUEZ ELISA O. 34943079F 5613491

3364 GOMEZ RODRIGUEZ ELVIRA 32281353W 5693673

3365 GOMEZ RODRIGUEZ ELVIRA 32281353W 5693672

3366 GOMEZ SANCHEZ JOSE 32130727A 5593668

3367 GOMEZ SANTOS J 35052922W 5693791

3368 GOMEZ SANTOS MANUEL 32411572H 5613516

3369 GOMEZ SEOANE MARIA PILAR 32771048G 5613521

3370 GOMEZ SOTELO PEDRO 34114639G 5693835

3371 GOMEZ SOUTO JOSE LUIS 32758630Y 5693842

3372 GOMEZ SUEIRAS AQUILINO. A. 5613532

3373 GOMEZ VALIÑO MARIA LUISA 32103802B 5613547

3374 GOMEZ VAZQUEZ EMILIO 32260570B 5613552

3375 GOMEZ VAZQUEZ JOSE LUIS 32450401T 5593675

3376 GOMEZ VEIRA ROSA 32118241Y 5613558

3377 GOMEZ VILLAR M ANGELES 32407605F 5613566

3378 GOMEZ ANTONIO 5613570

3379 GOMEZ DORINDA ESTRELLA M1502560Q 5694021

3380 GOMEZ GERONIMA 5613572

3381 GOMEZ JESUSA 5613573

3382 GOMEZ JOSE 5613575

3383 GONCALVES MELO DE SERGIO HENRIQUE X5554660E 5593681

3384 GONISA INVERSIONES S.L. B70068598 5694035

3385 GONTRAN POVEDA VICTORIA 32278364A 5694042

3386 GONZALEZ BAÑA S.L. B15769607 5593687

3387 GONZALEZ DE CANALES CUBERO RAFAEL 32368050N 5613585

3388 GONZALEZ DOPESO LOPEZ JOSE LUIS RAMON 32326937T 5593692

3389 GONZALEZ DOPESO LOPEZ JOSE LUIS RAMON 32326937T 5593691

3390 GONZALEZ DOPESO LOPEZ MARIA FERNANDA 32329983X 5593693

3391 GONZALEZ GARCES SANTISO CARLOS 32334160R 5694089

3392 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 78791666Z 5593695

3393 GONZALEZ MENDEZ Y OTRO C.B. E15162332 5593696

3394 GONZALEZ MORO MENDEZ LUCIA 43772860L 5066395

3395 GONZALEZ MORO MENDEZ LUCIA 43772860L 5066405

3396 GONZALEZ SIERRA VAZQUEZ ROBERTO 33084749P 5694134

3397 GONZALEZ ABELEDO LUIS 32313941E 5694150

3398 GONZALEZ ARIAS CELIA 5613630

3399 GONZALEZ BAHAMONDE EMMA MARIA 32809824W 5593710

3400 GONZALEZ BERMUDEZ ELVIRA 32301662W 5613648

3401 GONZALEZ BLANCO JESUS 01216569F 5694410

3402 GONZALEZ BRAÑA MARIA 53168772V 5694452

3403 GONZALEZ CACHEIRO JOSE P. 32820427W 5694480

3404 GONZALEZ CARRO RICARDO 46898493K 4570976

3405 GONZALEZ CASTRO JOSE ANTONIO 32301091Y 5694612

3406 GONZALEZ CEBRIAN JUAN 5613681

3407 GONZALEZ CERVIÑO CARIDAD 76514459Z 5694644

3408 GONZALEZ CORRAL LUIS 32275588X 5593717

3409 GONZALEZ COSTA FRANCISCO 10996742M 5694693

3410 GONZALEZ DAFONTE AVELINO 32113206P 5613701

3411 GONZALEZ DEUS LUIS 32274862C 5593721

3412 GONZALEZ DIAZ RAMON 32401894T 5694756

3413 GONZALEZ ESPAÑA FRANCISCO 36114340Q 5613718

3414 GONZALEZ FANI FCA 5613721

3415 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 32420901D 5613728

3416 GONZALEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 32646000F 5694928

3417 GONZALEZ FERNANDEZ JULIA 32160403D 5613731

3418 GONZALEZ FERNANDEZ JULIA 32160403D 5694932

3419 GONZALEZ FERNANDEZ JULIA 32160403D 5694933

3420 GONZALEZ FERNANDEZ LUIS M. 32831393C 5613733

3421 GONZALEZ FERNANDEZ OTILIA 32110210W 5694992

3422 GONZALEZ FERREIRO ANTONIO 32160047K 4570510

3423 GONZALEZ FIGUEROA V A 5613746

3424 GONZALEZ FREIRE ADOLFINA 32429744C 5613755

3425 GONZALEZ FREIRE MARIA 32134812V 5613757

3426 GONZALEZ FREIRE RAMON 5695097

3427 GONZALEZ FRESNEDA M. ESTRELLA 32116835A 5613759

3428 GONZALEZ FRESNEDA M. ESTRELLA 32116835A 5613758

3429 GONZALEZ GARCIA CARMEN 34216088T 5613762

3430 GONZALEZ GARCIA ILUMINADA 34151748Z 5695144

3431 GONZALEZ GARCIA ILUMINADA 34151748Z 5695142

3432 GONZALEZ GARCIA OBDULIA 32340888J 5613772

3433 GONZALEZ GERMADE A 5613778

3434 GONZALEZ GERMADE ANGELA 5613779

3435 GONZALEZ GOMEZ ELENA 32185838Y 5613782

3436 GONZALEZ GOMEZ GUSTAVO ADOLFO 35460812X 5593745

3437 GONZALEZ GOMEZ JOSE 14998267J 5695242

3438 GONZALEZ GOMEZ JOSE 14998267J 5613786

3439 GONZALEZ GOMEZ JOSE 45002691V 5613784

3440 GONZALEZ GOMEZ MARIA CARMEN 32416222E 5613789

3441 GONZALEZ GOMEZ MARIA CARMEN 32416222E 5613788

3442 GONZALEZ GONZALEZ JOSE 123456 5613797

3443 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL 76350006B 5695345

3444 GONZALEZ GONZALEZ RAMON 10569413Q 5695372

3445 GONZALEZ HUERTA ISAURA 32770089B 5613808

3446 GONZALEZ JIMENEZ JOSE 02526701J 5695458

3447 GONZALEZ LENDOIRO M 5613820

3448 GONZALEZ LOPEZ CLARA 5613824

3449 GONZALEZ LOPEZ JAVIER 46910425Q 5695569

3450 GONZALEZ LOPEZ JOSE 32292389K 5613831

3451 GONZALEZ LOPEZ MANUEL 32268139J 5613835

3452 GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 32404322J 5613836

3453 GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 32784098J 5695609

3454 GONZALEZ LOPEZ OLALLA 32823870H 5695613

3455 GONZALEZ LOPEZ PALMIRA 35833356T 5613840

3456 GONZALEZ LORENZO MARIA DE LOS ANGELES 32418318W 5051469

3457 GONZALEZ MARCOTE CARLOS MANUEL 32752967R 5695677

3458 GONZALEZ MARTINEZ ALBERTO 32780969N 5695700

3459 GONZALEZ MARTINEZ CESAR 34178436E 5695705

3460 GONZALEZ MARTINEZ ESPERANZA 32160890J 5613861

3461 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5546354

3462 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5546353

3463 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5546352

3464 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5488336

3465 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5488335

3466 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5488334

3467 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5836002

3468 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5836001

3469 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5836000

3470 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5819273

3471 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5819271

3472 GONZALEZ MILLAN MARIA JOSE 35296429P 5819272

3473 GONZALEZ MORAN A.Y 32134497R 5613884

3474 GONZALEZ MORENO JUAN RAFAEL 32423096L 5613888

3475 GONZALEZ NOYA M 5613902

3476 GONZALEZ ORDONEZ PILAR 5613905

3477 GONZALEZ OTERO ANTONIO 32280069Y 5613907

3478 GONZALEZ OTERO GERARDO 32306060F 5695923

3479 GONZALEZ OTERO JORGE 32421275S 5695928

3480 GONZALEZ OTERO JORGE 32421275S 5695926

3481 GONZALEZ OTERO JORGE 32421275S 5695925

3482 GONZALEZ OTERO JORGE 32421275S 5695929

3483 GONZALEZ OTERO JORGE 32421275S 5695927

3484 GONZALEZ PALMOU FRANCISCO 32153693S 5695957

3485 GONZALEZ PAN SARA 5613912

3486 GONZALEZ PARADELA JULIO MANUEL 34453167H 5695970

3487 GONZALEZ PARADELA JULIO MANUEL 34453167H 5695969

3488 GONZALEZ PARADELA JULIO MANUEL 34453167H 5613913

3489 GONZALEZ PEREIRO RAMON 32274409G 5613931

3490 GONZALEZ PEREZ ARGIMIRO 44454277S 5696077

3491 GONZALEZ PEREZ LUIS GONZALO 32771536D 5696098

3492 GONZALEZ PEREZ LUIS GONZALO 32771536D 5038394

3493 GONZALEZ PORRAS EDMUNDO 5613954

3494 GONZALEZ QUINTAS ASUNCION 33027315M 5696229

3495 GONZALEZ RAIMUNDEZ SONIA MARIA 36114356D 5696242

3496 GONZALEZ RAMIREZ ANTONIO 25565384X 5696247

3497 GONZALEZ RAMOS MANUEL ANGEL 32418009S 5696254

3498 GONZALEZ RAPOSO ANTONIA 32347724H 5613971

3499 GONZALEZ RASO DOLORES 32113053Q 5613973

3500 GONZALEZ REGUEIRA VICENTE 32788247E 5696274

3501 GONZALEZ REGUERAL AMALIA 32127648Y 5613978

3502 GONZALEZ RIO ANGUSTIAS 32161538V 5613982

3503 GONZALEZ RIO DAVID 32446214E 5696303

3504 GONZALEZ RODRIGUEZ DOSITEO 32145334M 5696355

3505 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON 32782561V 5613994

3506 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON 32782561V 5696403

3507 GONZALEZ RODRIGUEZ PURIFICACION 34918931D 5696443

3508 GONZALEZ ROUCO LIDIA 5614013

3509 GONZALEZ ROUCO LIDIA 5614014

3510 GONZALEZ ROUCO M. 5614015

3511 GONZALEZ SANCHEZ JOSE 5696531

3512 GONZALEZ SANCHEZ JOSE 5696529

3513 GONZALEZ SANCHEZ OVIDIA 32414961A 5614032

3514 GONZALEZ SANTAMARINA ISABEL 5614037

3515 GONZALEZ SEIJIDO MARIA ASUNCION 33630635N 5696586

3516 GONZALEZ SILVA TOMAS 39273608G 5696627

3517 GONZALEZ SILVA TOMAS 39273608G 5696626

3518 GONZALEZ SILVA TOMAS 39273608G 5696628

3519 GONZALEZ SOUTO PILAR 32270757D 5614055

3520 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696685

3521 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696684

3522 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696683

3523 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696682

3524 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696681

3525 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696679

3526 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696678

3527 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696677

3528 GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA 76307924L 5696680

3529 GONZALEZ SUAREZ RAMON 32346151D 5696695

3530 GONZALEZ SUAREZ RAMON 32346151D 5593799

3531 GONZALEZ UCHA CLARA 32404090B 5696740

3532 GONZALEZ UCHA CLARA 32404090B 5696741

3533 GONZALEZ VAZQUEZ AMELIA 32445232Y 5696796

3534 GONZALEZ VAZQUEZ CARMEN 32437002X 5696807

3535 GONZALEZ VAZQUEZ JOSE 34223582L 5696843

3536 GONZALEZ VAZQUEZ JOSE 5614089

3537 GONZALEZ VAZQUEZ JOSEFA 32349633H 5696852

3538 GONZALEZ VECINO TERESA 32106528T 5614096

3539 GONZALEZ VEIRA MARIA 5614100

3540 GONZALEZ VERA ANGELA 00947692T 5614101

3541 GONZALEZ VICENTE JOSE LUIS 50716692J 5593810

3542 GONZALEZ VIDAL JOSEFA 37294135A 5614102

3543 GONZALEZ VIDAL MARIA JOSE 11483421G 5593812

3544 GONZALEZ VILARIÑO CANDIDA 32203944B 5696937

3545 GONZALEZ VILASANTA ELVIRA 44809382T 5696941

3546 GONZALEZ VILLAR RAFAEL 5614110

3547 GONZALEZ Y GONZALEZ JOSE L. 5614111

3548 GONZALEZ YAÑEZ JULIO 32264700R 5696972

3549 GONZALEZ AMADO 5614118

3550 GONZALEZ ENMA 5614125

3551 GONZALEZ MARTIN 5614130

3552 GONZALO Y BELLO S.C. J15904212 5593816

3553 GOPAGO PROMOCIONES S.L. B15943517 5697002

3554 GORDON FRANCES 5614137

3555 GORGOLOU S.L. B15861909 5593817

3556 GORIN CASTRO MANUELA 32425311A 5593818

3557 GOSANLO S.L. B15572506 5593820

3558 GOYA SC J15652431 5593823

3559 GOYENECHA MERCEDES ENRIQUE JOSE EMILIO 07790796Y 5697129

3560 GPO PARDO VARELA COMERCIO EXT DE GALICIA B15916703 5593826

3561 GRAINO PEREZ PAULINO 32316563E 5697145

3562 GRAJAL S.A. A15030034 5342202

3563 GRAJAL S.A. A15030034 5790963

3564 GRAJAL S.A. A15030034 5342201

3565 GRAJAL S.A. A15030034 5593840

3566 GRAMIL ARTES GRAFICAS S.L. B15770530 5344120

3567 GRAMIL ARTES GRAFICAS S.L. B15770530 5344125

3568 GRAMIL ARTES GRAFICAS S.L. B15770530 5593841

3569 GRANADOS FERNANDEZ FERNANDO 32413084N 5614158

3570 GRANADOS MARIN JOSE AMADOR 32755588T 5051433

3571 GRANDA LOPEZ LUIS MANUEL 32785851H 5697189

3572 GRANDA LOPEZ LUIS MANUEL 32785851H 5593845

3573 GRANDE MORLAN JOSE MANUEL 32645152X 5697214

3574 GRANDE VILA RUBEN 32772582C 5697224

3575 GRANDIO VAZQUEZ EUGENIO 33614317R 5614175

3576 GRAÑA GEADA CONSUELO 32113401L 5697346

3577 GRAÑA GEADA CONSUELO 32113401L 5697347

3578 GRAÑA GUTIERREZ MARIA ANGELES 34375713M 5614188

3579 GRAÑA LOPEZ JOSE M 32276741J 5697362

3580 GRAÑA NOVO M. JOSE 32758660J 5697371

3581 GRAÑA NOVO M. JOSE 32758660J 5593852

3582 GRAÑA VIGO CONCEPCION 32261835B 5697406

3583 GREAT TIME S.L. B61790721 5593853

3584 GRELA COUCE JUAN CARLOS 32772695H 5697435

3585 GRELA GENDE JOSE 32253282Z 5697457

3586 GROBAS OLIVER JOSE 5614220

3587 GROBAS OLIVER JOSE 32182578N 5614219

3588 GROBAS OTERO JOSE MIGUEL 32824612R 5697576

3589 GRUINPRO S.L. B15646870 5593870

3590 GRUPO ARNEGO ENXEBRE S.L. B27722107 5593877

3591 GRUPO ATLANTICO S.L. B15044340 5593879

3592 GRUPO ATLANTIDA 2006 S.L. B15998453 5697623

3593 GRUPO ATLANTIDA 2006 S.L. B15998453 5697622

3594 GRUPO ATLANTIDA 2006 S.L. B15998453 5697621

3595 GRUPO BERM S.L. B15915481 5593882

3596 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5516153

3597 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5516483

3598 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5516484

3599 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5697628

3600 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5697627

3601 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5697626

3602 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5697625

3603 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5697624

3604 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5516487

3605 GRUPO CASTELEIRO S.L. B15620636 5516485

3606 GRUPO D XANTAR VN S.L. B70200852 5593887

3607 GRUPO EMPRESARIAL MEDRA S.L. B83577122 5697706

3608 GRUPO FOMENTO MULTIMEDIA S.L. B15950637 5790106

3609 GRUPO GAPER I.S.A. A08019028 5593898

3610 GRUPO IRIPAMA CORUÑA S.L. B15719990 5593906

3611 GRUPO JURIDICO EUROPEO S.L. B15944556 5593907

3612 GRUPO LIDER DE PRENSA S.L. B15635626 5342105

3613 GRUPO LIDER DE PRENSA S.L. B15635626 5342103

3614 GRUPO LIDER DE PRENSA S.L. B15635626 5593908

3615 GRUPO MOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L. B15706799 5528326

3616 GRUPO MOVIL DE TELECOMUNICACIONES S.L. B15706799 5593917

3617 GRUPO NORCONSULTING S.L. B15987100 5529291

3618 GRUPO NORCONSULTING S.L. B15987100 5529292

3619 GRUPO NORCONSULTING S.L. B15987100 5790077

3620 GRUPO PIÑEIRO DE SERVICIOS S.L. B15137334 5593919

3621 GRUPO SANMIOR S.L. B15738826 5593921

3622 GUARDDON VILLALBA PABLO 32765363T 5593928

3623 GUARIN MORENO CONSUELO 5614230

3624 GUAUS MENDEZ CARMEN 32182387M 5614233

3625 GUAUS MENDEZ CARMEN 32182387M 5614232

3626 GUDIÑA PEREZ LUZ MARIA 32769488P 5593932

3627 GUERRA BAHAMONDE LUZ 76857347H 5697812

3628 GUERRA GAITEIRO JESUS 41775168S 5697836

3629 GUERRA GONZALEZ PEDRO 34112102C 5697846

3630 GUERRA SOLER MANUEL 32776222A 5697890

3631 GUERRA MARIA 5614245

3632 GUERRERO GOMEZ E 04889080Q 5614253

3633 GUERRERO MARTINEZ FCA 5614255

3634 GUIJARRO HERMIDA CONSTRUCCIONES S.L. B70006614 5697960

3635 GUIJARRO LAZCANO JUAN JOSE 71857953L 5593939

3636 GUILLEN PEREZ JACOBO 32829608Y 5698035

3637 GUILLIN CARIDAD JOSE 32769766X 5698062

3638 GUIRESAM S.L. B15809015 5593946

3639 GUISANDE MARTINEZ HERMINIA 5614286

3640 GUISASOLA 10275559X 5593948

3641 GUITIAN MARTINEZ PIÑEIRO RAMON TEODORO 53166827G 5698140

3642 GUITIAN PESTONIT MARIA JOSE 32778695S 5614292

3643 GUNDERAN PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S. B15844855 4560375

3644 GUNDIN INVERSIONES S.A. A15200231 5698173

3645 GUNDIN INVERSIONES S.A. A15200231 5698174

3646 GUNDIN INVERSIONES S.A. A15200231 5698175

3647 GUNDIN FANDIÑO ANTONIO 32366719S 5698184

3648 GUNDIN FANDIÑO ANTONIO 32366719S 5698182

3649 GUNDIN FANDIÑO ANTONIO 32366719S 5698188

3650 GUNDIN FANDIÑO ANTONIO 32366719S 5698187

3651 GUNDIN FANDIÑO ANTONIO 32366719S 5698183

3652 GUNDIN FANDIÑO ANTONIO 32366719S 5698185

3653 GUNDIN FANDIÑO ANTONIO 32366719S 5698186

3654 GUNDIN LOPEZ M MERCEDES 32127893K 5614301

3655 GUTIERREZ AMOROS ANTONIO 32758416E 5593956

3656 GUTIERREZ BARRAL JOSE 32291376C 5614313

3657 GUTIERREZ CORRAL MARIA DEL CARMEN 32419974W 5614323

3658 GUTIERREZ GARCIA LAGO M 5614328

3659 GUTIERREZ LEDESMA CEFERINO 32154749J 5614332

3660 GUTIERREZ SANCHEZ JULIO 32312134D 5614340

3661 GUTIERREZ SANTOS CARMEN 32141350T 5698389

3662 GUTIERREZ VARELA ANTONIO PABLO 32792120P 5698403

3663 GUTIERREZ FCO 5614349

3664 GUZMAN GARCIA SATURNINA 32376158R 5614353

3665 GUZMAN PARDO MARIA JOSE 32419187C 5698444

3666 GYM CORUÑA S.L. B15717622 5593963

3667 GZLEZ ALEGRE Y LOPEZ T 5614364

3668 GZLEZ DOPICO JOSE 5614369

3669 GZLEZ LOPEZ AMALIA HNOS 5614371

3670 H G S.L. B15079700 5593964

3671 H G S.L. B15079700 5602363

3672 HABITADOS EJECUCION Y GESTION S.L. B15984610 5056966

3673 HABITADOS EJECUCION Y GESTION S.L. B15984610 5056967

3674 HABITEL NORTE S.L. B15849326 5593968

3675 HAGEN ALVAREZ MARIA 47373842Y 5698467

3676 HANGAR 18 S.C. J15938277 5593971

3677 HASSON BALTAZAR MIRIAM PATRICIA Y1106611A 5614375

3678 HAYS DX EXPRESS S.L. B59726299 5793022

3679 HAYS DX EXPRESS S.L. B59726299 5793023

3680 HAZ MENDEZ JOSE LUIS 32444784H 5698497

3681 HEITZMAHN VARELA EUGENIO 32115436F 5614382

3682 HEJVAIR S.L. B70098116 5593982

3683 HERBON MILLAN MARIA JOSEFA 35463731P 5698535

3684 HERCE VALES FERNANDO 5614392

3685 HERCE VALES FERNANDO Y LUIS 5614393

3686 HERCE VALES FRANCISCO 5614394

3687 HERCULINA DE CALEFACCION Y GAS S.L. B15876097 5594000

3688 HERCUS GABINETE DE ESTUDIOS S.L. B15503410 5594002

3689 HEREDEROS DE BENITO DANS FRAGA C.B. E15029010 5594003

3690 HEREDEROS DE GUILLERMO TRIAY MOLL C.B. E15457625 5594006

3691 HEREDIA MUÑOZ ANTONIO 32877746M 5698604

3692 HERMA INVERSIONES B70244462 5698619

3693 HERMANOS MALVAR VAZQUEZ CONSTRUCCIONES B36378800 5529052

3694 HERMANOS PEDROSA NEIRA J15956808 5594015

3695 HERMEPAS INVERSIONES S.L. B15667934 5698789

3696 HERMEPAS S.L. B15549777 5594020

3697 HERMEPAS S.L. B15549777 5594022

3698 HERMEPAS S.L. B15549777 5594021

3699 HERMI CENTROS DE BELLEZA S.L. B70081732 5594023

3700 HERMIDA BRAÑAS LEANDRO 76411654L 5698812

3701 HERMIDA CANDAME JOSE MANUEL 32392983J 5594025

3702 HERMIDA FAFIAN EDUARDO 32170721T 5698828

3703 HERMIDA FUENTES CARLOTA 32285089N 5698844

3704 HERMIDA LORENZO ARTURO 32435080C 5047050

3705 HERMIDA MOSQUERA MARIA 32257627N 5614420

3706 HERMIDA POMBO ASCENSION 32272741S 5698914

3707 HERMIDA RODRIGUEZ ANA MARIA 32635696F 5698927

3708 HERMIDA RODRIGUEZ JUSTA 34426118V 5698930

3709 HERMINIA MALLO SUAREZ E HIJO C.B. E15142953 5594037

3710 HERMINIA ALFAYA 5614440

3711 HERMO BUJAN ERUNDINA 32159978K 5614444

3712 HERNANDEZ GONZALEZ M ANGELES 5614452

3713 HERNANDEZ DUAL MARCOS 47374449S 5594041

3714 HERNANDEZ FARIÑA JULIA 32355930J 5614463

3715 HERNANDEZ MARIÑAS JOSE M 5614475

3716 HERNANDEZ PRADO LEANDRO 5614483

3717 HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL 32143993K 5614489

3718 HERRERA ROSA 5614504

3719 HERRERO COLINAS M. ISABEL 32446153F 5614509

3720 HERRERO MAMES LUIS SIMON 09784774E 5699292

3721 HERRERO RODRIGUEZ LIDYA 32809490J 5614518

3722 HERRERO SANCHEZ ELIAS 5614519

3723 HERVAZ ASESORES S.C. J15835242 5594061

3724 HEVIA MORANTE JULIA MARIA DE BORJA 10814701D 5699391

3725 HEXASALUD S.L. B15964489 5475627

3726 HEXASALUD S.L. B15964489 5475628

3727 HEXASALUD S.L. B15964489 5475630

3728 HICERE Y OTROS PROMOCIONES S.L. B70137153 5699392

3729 HIDRALIA RENOVABLES S.L. B70053434 5581232

3730 HIDRALIA RENOVABLES S.L. B70053434 5581234

3731 HIDRALIA RENOVABLES S.L. B70053434 5581231

3732 HIEBRA FERNANDEZ SL. B15903909 5594067

3733 HIGH CLASS S.L. B70187968 5594071

3734 HIGH CLASS S.L. B70187968 4872950

3735 HIJOS DE BENITO DIAZ S.L. B15013196 5663699

3736 HIJOS DE JOSE LAGE S.L. B15769557 5594076

3737 HIJOS DE JOSE LAGE S.L. B15769557 5344168

3738 HIJOS DE JOSE LAGE S.L. B15769557 5344166

3739 HIJOS DE JOSE VAZQUEZ RAMILO CB E15464522 5594077

3740 HIJOS DE JOSE VAZQUEZ RAMILO CB E15464522 5594078

3741 HIMALIA INMUEBLES S.L. B70254644 5699456

3742 HINCAPIE HERRERA ANDREA MARCELA 71049080X 5594085

3743 HIPERMUEBLE DEL NOROESTE S.L. B15834591 5791640

3744 HIPERMUEBLE DEL NOROESTE S.L. B15834591 5594090

3745 HISPATEL SOLUCIONES SLL B15923634 5594094

3746 HMNOS HERNANDEZ RODRIGUEZ 5614545

3747 HMNOS. BOEDO YAÑEZ 5614547

3748 HNAS UCEDA MEDAL 5614554

3749 HOGAR PAREDES 2007 S.L.U. B70107750 5594101

3750 HOLDING MOBIGAL EXC S.L. B15551377 5594102

3751 HOMO DIGITALIS S.L. B70035738 5594105

3752 HONOPA NAU S.L. B01243633 5699584

3753 HORRO MARTINEZ MARIA TERESA 32404715S 5614561

3754 HORTAS LAGO CARLOS 32359231W 5699610

3755 HORTAS VAZQUEZ JULIA 5614572

3756 HORTENSIA PEDREIRA Y HMN 5614573

3757 HOSTELERIA BENITEZ Y MACHADO S.C. J15892912 5594118

3758 HOSTELSERVI S.C. J15833585 5791311

3759 HOSTELSERVI S.C. J15833585 5594125

3760 HOTEL ESPAÑA CORUÑA S.L. B15647100 5594129

3761 HOUSE AND FUR INTERNATIONAL S.L. B80114119 5594138

3762 HOUSE CAFE MUSIC S.L. B15856420 5594140

3763 HOYO DEL FERNANDEZ GAGO SANTIAGO 32408077L 5699662

3764 HOYOS DE GOMEZ ELVIRA 32301299F 5699665

3765 HROS ALEJANDRO GARCIA LOPEZ 5699677

3766 HROS ANGEL REY MARTINEZ 5699685

3767 HROS ANGEL REY MARTINEZ 5699686

3768 HROS ANGEL REY MARTINEZ 5699687

3769 HROS ANTONIO MARTINEZ PUGA 5699694

3770 HROS ANTONIO MARTINEZ PUGA 5699695

3771 HROS BLANCO MORENO 5699706

3772 HROS BLANCO MORENO 5699707

3773 HROS DE ANDRES REGUEIRO SANCHEZ S.L. B15555410 5481903

3774 HROS EMILIO SANTOS PEREZ 5699714

3775 HROS FRANCISCA PEREZ NEU 5699716

3776 HROS IZQUIERDO CARRICARTE 5699720

3777 HROS JOSE NO NION 5699726

3778 HROS JOSE RODRIGUEZ GALLOSO 5699727

3779 HROS JOSE VEIRA 5699733

3780 HROS JOSE VEIRA NUÑEZ 5699734

3781 HROS JULIA MARTINEZ TENREIRO 00000000 5699736

3782 HROS JULIA MARTINEZ TENREIRO 00000000 5519029

3783 HROS LISARDO GONZALEZ NUÑEZ 5699738

3784 HROS MANUEL FERNANDEZ FERREÑO 5699742

3785 HROS MANUEL GARRIDO PEREIRA 5699744

3786 HROS RAMON FRANCO DAFONTE 5699760

3787 HROS. JESUS PITA SAAVEDRA SRC C15010473 5594142

3788 HUERGA HUERGA FAUSTINO 71404912D 5594144

3789 HUERGA RODRIGUEZ FRANCISCO 32254373R 5614584

3790 HURTADO DE MENDOZA MALLO CESAR ALBERTO 32821472N 5699831

3791 HUSSAIN NAZIR X3160943F 5545353

3792 I & B S.C. J15907132 5594148

3793 I MO S.A. A15078470 5594149

3794 IANNELLA GUILLERMO JORGE X4325905L 4731126

3795 IBAIRES COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD LI B27401165 5594153

3796 IBAÑEZ GONZALEZ ADOLFO 32363731V 5699862

3797 IBERTEL GLOBAL S.L. B15974058 5330487

3798 IBERTEL GLOBAL S.L. B15974058 5594165

3799 IBICSA S.L. B15788060 5594166

3800 IDI SANTIAGO TORRES PRADA ARQUITECTOS S. B15566268 5594177

3801 IGLESIA DE LA CORRAL GUILLERMO 32769158T 5699923

3802 IGLESIA DE LA CORRAL JOSE ANTONIO 32769268H 5699924

3803 IGLESIA DE LA GALAN ANA MARIA 32777963L 5699931

3804 IGLESIA DE LA GALAN ANA MARIA 32777963L 5699930

3805 IGLESIA DE LA MANTIÑAN LUCIA 32396925E 5699954

3806 IGLESIA DE LA MERCEDES HDROS. 5699966

3807 IGLESIA DE LA RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 32835682P 5594183

3808 IGLESIA DE LA SANCHEZ NATALIA 32838167D 5545441

3809 IGLESIA DE LA HDROS. 5700035

3810 IGLESIA DE LA HDROS. 5700036

3811 IGLESIAS AGRA JOSE Y O 5614639

3812 IGLESIAS ALFONSIA E 5614640

3813 IGLESIAS BAO CARMEN 32245550X 5614653

3814 IGLESIAS BOTIA MARIA 32755841T 5700248

3815 IGLESIAS CALVIÑO HERMINIA 32406607K 5594203

3816 IGLESIAS CALVIÑO SOFIA 47383992J 5594204

3817 IGLESIAS CARRIZO ALFONSO JORGE 32825533W 5594205

3818 IGLESIAS COTELO JOSE LUIS 32412994Z 4596275

3819 IGLESIAS COTELO JOSE LUIS 32412994Z 4412451

3820 IGLESIAS DIAZ JOSE JAVIER 32781820N 5700394

3821 IGLESIAS DIAZ JOSE JAVIER 32781820N 5700395

3822 IGLESIAS FERNANDEZ JESUS 35993838B 5700560

3823 IGLESIAS FERNANDEZ JOSE MANUEL 32388740W 5594212

3824 IGLESIAS GARABATO A 5614708

3825 IGLESIAS GOMEZ CARLOS FRANCISCO 32769100B 5700671

3826 IGLESIAS GONZALEZ CARLOS MANUEL 46912321A 5804526

3827 IGLESIAS GONZALEZ LUISA M. 32411820J 5594222

3828 IGLESIAS IGLESIAS MAGDALENA 32111030V 5700726

3829 IGLESIAS LAGE ADELAIDA 32153439Z 5614736

3830 IGLESIAS LOPEZ GONZALO JULIO SANTIA 34909654R 5587003

3831 IGLESIAS LOPEZ GONZALO JULIO SANTIA 34909654R 5594228

3832 IGLESIAS LOPEZ LAURA 32352951R 5614747

3833 IGLESIAS NUÑEZ INDALECIO 32101009R 5700986

3834 IGLESIAS OTERO ANTONIO 01065713P 5614780

3835 IGLESIAS RAMOS BEGOÑA 32824058E 5701135

3836 IGLESIAS REY IRIA 32830002D 5701159

3837 IGLESIAS RODRIGUEZ NESTOR 32762147G 5701237

3838 IGLESIAS SAA JOSE CELSO 32356536K 5594251

3839 IGLESIAS SOCASTRO M. BEATRIZ 32344623E 5614829

3840 IGLESIAS SOUTO MANUEL 32447537B 5701340

3841 IGLESIAS SOUTO MANUEL 32447537B 5701341

3842 IGLESIAS VAZQUEZ CARMEN 32116292N 5614846

3843 IGLESIAS VAZQUEZ DOLORES 32273549H 5614847

3844 IGLESIAS VAZQUEZ MARIA ESTHER 76345609F 5701416

3845 IGLESIAS VEIRA CHRISTOPHER 444230216 4601541

3846 IGLESIAS VEIRA CHRISTOPHER 444230216 5614853

3847 IGLESIAS VICENTE JESUS 52495115F 5701445

3848 IGLESIAS VILAS MANUEL ANTONIO 33149029A 5701454

3849 IGLESIAS MARIA 5614867

3850 IGLESIAS MAXIMINO 5614868

3851 IGLESIAS RAMON 5614871

3852 IGROBLA SLL B15826530 5594265

3853 ILLA VIVERO M. C. 5614876

3854 ILLANES FARALDO Y VASCONCELOS ASOCIADOS B15560352 5594269

3855 ILLANES BONOME LUIS 5614881

3856 ILLANES COUTE JOSE 5614882

3857 ILLAS MICHAUS GRACIELA SUSANA X9446817G 5701549

3858 IMAGEN INTEGRAL ESTETICA Y PELUQUERIA CH B22283204 5594273

3859 IMPERTEGA S.L. B70004726 5814198

3860 IMPERTEGA S.L. B70004726 5814192

3861 IMPRENTA LA RESMA S.L.L. B15608995 5594283

3862 INDIANBLU S.C. J15801558 5594293

3863 INDUSTRIAS GELUCHO Y ROMAR S.A. A15522568 5793300

3864 INFANZON LUACES RAFAEL 32775246Q 5614893

3865 INFASA 5701671

3866 INFOSISTEMAS GALICIA S.L. B15826720 5594345

3867 INGEBORG DOROTHEA GUTIERREZ Y SILVANA VI J70227236 5594346

3868 INGEGNERI IVY X5678937F 5594347

3869 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 5701680

3870 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 5792987

3871 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 5594350

3872 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 5792060

3873 INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A15052335 5791836

3874 INGENIERIA METALICA CORUÑESA S.L. B15443799 5791682

3875 INGENIERIA NAVICOL S.L. B15395031 5341915

3876 INGENIERIA NAVICOL S.L. B15395031 5594351

3877 INGENIERIA NAVICOL S.L. B15395031 5341913

3878 INMOBAFER S.L. B84945047 5701709

3879 INMOBILIARIA ANTONIO ARES S.L. B35616796 5792142

3880 INMOBILIARIA EURO METROPOLITANA S.A. A36862241 5792005

3881 INMOBILIARIA GERMAN RIVERA CANELAS S.L. B15715501 5594369

3882 INMOBILIARIA MALPICA S.A. A15155021 5594372

3883 INMOBILIARIA SAN YAGO DOS MIL DOS S.L. B15808686 5594377

3884 INMOBILIARIA SAN-IAGO S.L. B15200314 5702080

3885 INMOBILIARIA SAN-IAGO S.L. B15200314 5702081

3886 INMOBILIRIA CUBELA Y OTRO CB E15608516 5702093

3887 INMOGAL SIGLO XXI S.L. B15781891 5702106

3888 INMOGROUP S.A. A95003869 5791999

3889 INMOVIP ATLANTICO S. L. B15800964 5702128

3890 INMOVIP ATLANTICO S. L. B15800964 5702127

3891 INNORSA S.L. B15165483 5702157

3892 INNOVACIONES FERROVIARIAS S.L. B33665993 5581053

3893 INNOVACIONES FERROVIARIAS S.L. B33665993 5581057

3894 INNOVACIONES FERROVIARIAS S.L. B33665993 5581055

3895 INROMODI S.L. B15458540 5702177

3896 INSTALACIONES ELECTRICAS VAZQUEZ SANDA B15612344 5342208

3897 INSTALACIONES ELECTRICAS VAZQUEZ SANDA B15612344 5342211

3898 INSTALACIONES ELECTRICAS VAZQUEZ SANDA B15612344 5594393

3899 INSTALACIONES TORRUF S.L. B15434426 5702191

3900 INSTALACIONES TORRUF S.L. B15434426 5702192

3901 INSTALACIONES TORRUF S.L. B15434426 5594400

3902 INSTITUTO CORUÑES DE ENSEÑANZA S.A. A15083348 5594406

3903 INSTITUTO EUROTECHNOLOGY EMPRESAS S.L. B15709504 5594409

3904 INSTITUTO TECNICO DE SALUD LABORAL S.A. A82820473 5594420

3905 INSTITUTO TECNICO DE SALUD LABORAL S.A. A82820473 5791547

3906 INSTITUTOS DE BELLEZA DEL NOROESTE S.L. B15697444 5594421

3907 INSUA NORTE S.L. B15830508 5792661

3908 INSUA ALBORES GERARDO 5614915

3909 INSUA ALBORES MERCEDES 32286893E 5703037

3910 INSUA ALVAREZ NEIRA MARIA BELEN 32409490Y 5614916

3911 INSUA VALEIRO FRANCISCO 32109500M 5703158

3912 INSUA JOSEFA 5614941

3913 INTERFASHION LINE S.L. B62817184 5594431

3914 INTERMOAR S.L. B15782303 5594435

3915 INTEROUTE TELECOMUNICACIONES A78860699 5594439

3916 INTERSER S. A. 5703219

3917 INVEIMAR S.A. A15211998 5050026

3918 INVEIMAR S.A. A15211998 5594447

3919 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703272

3920 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703267

3921 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703269

3922 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703268

3923 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5329573

3924 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5329583

3925 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5329588

3926 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703271

3927 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703266

3928 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703265

3929 INVERGAR MARVIL S.L. B83803130 5703270

3930 INVERGOLOU S.L. B15613904 5594450

3931 INVERGOLOU S.L. B15613904 5114907

3932 INVERGOLOU S.L. B15613904 5114913

3933 INVERGOLOU S.L. B15613904 5114910

3934 INVERGOLOU S.L. B15613904 5703282

3935 INVERGOLOU S.L. B15613904 5703284

3936 INVERGOLOU S.L. B15613904 5703283

3937 INVERSION Y GESTION INMOB.7786 S.L. B15826126 5594452

3938 INVERSION Y ORGANIZACION HOSTELERA INTEG B70243464 5594453

3939 INVERSIONES ANDRUXI S.L. B27244466 5594454

3940 INVERSIONES MARTINEZ PAOLINI S.L. B15907702 5594463

3941 INVERSIONES PANAMEÑAS S.L. B15841927 5594464

3942 INVERSMETA LAR S.L. B70257753 5703484

3943 INVERSMETA LAR S.L. B70257753 5703485

3944 INVERSORA A-7 S.A. A15207491 5703487

3945 INVERSORA A-7 S.A. A15207491 5703489

3946 INVERSORA HISPANO INTERNACIONAL S.A. A28222743 5703490

3947 INVHERLEASING SAF S.A. A33091547 5703510

3948 IREZUMI S.L. B15926355 5594476

3949 IRIBAR MUÑIZ S.C. J15873490 5594477

3950 IRIDIO COMUNICACIONES S.L. B15570872 5594479

3951 IRIMIA MIÑO JOSE 32344744M 5703587

3952 IRISH TAVERN S.L. B15542343 5594484

3953 ISASI DE PEREZ ALBERTO 5614958

3954 ISASI FERNANDEZ JOSE MARIA 32755833S 5614960

3955 ISOLUX INGENIERIA S.L. B84523539 5594498

3956 ISOMAN S.L. B15147960 5321040

3957 ISOMAN S.L. B15147960 5321049

3958 ISOMAN S.L. B15147960 5594499

3959 ISOMAN S.L. B15147960 5066041

3960 IT-PROJECTS S.L. B15900871 5475372

3961 IT-PROJECTS S.L. B15900871 5475371

3962 IT-PROJECTS S.L. B15900871 5475370

3963 IT-PROJECTS S.L. B15900871 5594504

3964 ITERARE ARQUITECTURA S.L. B70210158 5801159

3965 ITURRIZAGA CLOTILDE 5614966

3966 IUS IBERIA S.L. B81496150 5284670

3967 IUS IBERIA S.L. B81496150 5284668

3968 IZARDOKI S.L. B36318939 5790983

3969 IZARDOKI S.L. B36318939 5594509

3970 IZQUIERDO ARIAS MANUEL 45006306K 5614967

3971 IZQUIERDO PEDRAZUELA DONATO 32119776T 5703753

3972 IZQUIERDO QUIROGA JUANA ROSA 32226403E 5614972

3973 J. COSTAS MANT NAVAL Y COGENERACION S.L. B15608334 5790388

3974 J. COSTAS MANT NAVAL Y COGENERACION S.L. B15608334 5594520

3975 J. COSTAS MANT NAVAL Y COGENERACION S.L. B15608334 5342043

3976 J. COSTAS MANT NAVAL Y COGENERACION S.L. B15608334 5342041

3977 J.C. SURVEY & INSTRUMENTS S.L. B15910110 5594526

3978 JAC CD & PC S.L. B15736697 5594529

3979 JACOBO VARELA PAZ Y OTRO J15538184 5594532

3980 JAIME FERNANDEZ SANTOS Y OTROS CB E15103096 5703847

3981 JAIME GARCIA DIAZ Y OTRO CB E15568421 5594533

3982 JANDEI S.L. B15402100 5793014

3983 JANDEI S.L. B15402100 5594540

3984 JANDEI S.L. B15402100 5793013

3985 JAVIER CASTRO PIÑEIRO Y OTS SC J15358260 5594547

3986 JAVITIO S.L. B15937238 5594548

3987 JAÑEZ LOSADA ANDRES 17701828Q 5704025

3988 JEAN TOCA ADELA 5615002

3989 JEMEZ MARTIN FRANCISCO MANUEL 30537646V 5704034

3990 JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ FINANCIACIONES S B15903669 5704056

3991 JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ FINANCIACIONES S B15903669 5481106

3992 JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ FINANCIACIONES S B15903669 5704055

3993 JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ FINANCIACIONES S B15903669 5704054

3994 JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ FINANCIACIONES S B15903669 5481103

3995 JESUS FDEZ MARTINEZ 5615004

3996 JESUS MARTINEZ ROMAN 5615007

3997 JI CANBIN X2274113B 5594557

3998 JIANG YARU X5316020F 5511672

3999 JIMENEZ ALVAREZ JOSE ENRIQUE 32419381F 5704084

4000 JIMENEZ ALVAREZ JOSE ENRIQUE 32419381F 5704085

4001 JIMENEZ BERMUDEZ RAMON 10920583E 5704092

4002 JIMENEZ BERMUDEZ RAMON 10920583E 4734989/2

4003 JIMENEZ BUSTAMANTE GREGORIO 33114745N 5615014

4004 JIMENEZ FABIAN NURIA 36864223F 5594563

4005 JIMENEZ JIMENEZ JOSE 32821948M 5615038

4006 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 32813618R 5704148

4007 JIMENEZ JIMENEZ MARIA 45000772F 5615041

4008 JIMENEZ JIMENEZ MARIA ROSARIO 32384663L 5615044

4009 JIMENEZ LOPEZ JESUS 05068952M 5615050

4010 JIMENEZ LOPEZ MARIA ROSA 32545243J 5615051

4011 JIMENEZ MENDOZA JUAN 01089406B 5704165

4012 JIMENEZ MONTOURO E 5615056

4013 JIMENEZ MONTOYA JOSE 32782929V 5615057

4014 JIMENEZ VEIGA M JOSEFINA 32200961H 5615063

4015 JIMENEZ VEIGA M JOSEFINA 32200961H 5615064

4016 JIMENEZ VEIGA M JOSEFINA 32200961H 5615065

4017 JIMENEZ VEIGA M JOSEFINA 32200961H 5615066

4018 JIMENEZ VEIGA M JOSEFINA 32200961H 5615067

4019 JL BLANCO S.C. J70257860 5594569

4020 JOB & PEOPLE S.L. B15840028 5594571

4021 JORGE Y ESTELA S.C. J70036975 5594582

4022 JORGEGIL S.L. B15936255 5594584

4023 JOSE ALBERTO GARCIA GONZALEZ Y OTROS SC J15679715 5594586

4024 JOSE ANTONIO CARIDE OTERO Y OTROS S.C. J15908403 5594590

4025 JOSE LAGE GARCIA Y JUAN ROSENDE CENDAL C E15157522 5704309

4026 JOSE LUIS HERRERO AYUSO Y OTROS SC J15545395 5594609

4027 JOSE MANUEL SUEIRAS MARTINEZ Y OTRA CB E15555311 5594615

4028 JOSE QUIROGA S.A. A15096324 5594621

4029 JOSE RAMON TAIBO SUMAY S.L. B36198141 5704353

4030 JOSE TERRON GALLEGO Y OTRA SC J15822141 5594628

4031 JOSEFA PONTE TEMPRANO 5615116

4032 JOSEFA SIXTO COSTOYA 5615117

4033 JOSEFINA VAZQUEZ 32214130P 5615121

4034 JOSMAGA S.A. A15156409 5594633

4035 JPLP S.C. J15848526 5789413

4036 JPLP S.C. J15848526 5594653

4037 JPLP S.C. J15848526 5587085

4038 JUAN CARLOS PEREZ FERNANDEZ S.L. B15802390 5594656

4039 JUAN GARCIA LADO Y MARIA LAURA GARCIA SU J15349764 5594659

4040 JUAN M. CARRO LEIRAS Y ANDRES J15683204 5594661

4041 JUANYBENY S.L. B15704752 5594675

4042 JUDEL ANGEL 5615152

4043 JUEGA PUIG JOSE RAMON 32385050S 5594677

4044 JUGUETES EUGENIO ESTRADA S.L. B15446826 5594679

4045 JUGUETES VILLAGARCIA S.L. B36339976 5594681

4046 JULIO FRANCISCO KARS 4.4 S.L. B15737067 5594690

4047 JULIO PARADA S.A. A15046329 5792597

4048 JULIO VAZQUEZ GARCIA Y OTRO J15288806 5602434

4049 JULIO VAZQUEZ GARCIA Y OTRO J15288806 5594692

4050 JULIO Y PEDRO S.L. B15334816 5594693

4051 JULIO VAZQUEZ GZLEZ Y HM 5615165

4052 JUNCTER VAZQUEZ JUAN JORGE 01464172S 5615171

4053 JUNTA COMPENSACION UA9 SAN ROQUE AFUERA E15313943 5704700

4054 JUSTE GULIN MARIA LUISA 34597968B 5704726

4055 JUSTO FORMOSO CONSTANTINO 32648977V 5594698

4056 KALAIKIA S.L. B15759236 5704774

4057 KALIDO S.C. J15825078 5594704

4058 KANG CHAO CHIEH 01934832A 5704779

4059 KANG CHAO CHIEH 01934832A 5704778

4060 KANG CHAO CHIEH 01934832A 5704780

4061 KATCHA RESTAURACION S.L. B70033444 5594713

4062 KELVY S.L. B15009319 5594716

4063 KERNEL DISTRIBUCIONES INFORMATICAS XXI S B31776636 5594717

4064 KHAN SHEREENE M1502951Q 5704790

4065 KICKER SISTEMAS INFORMATICOS S.L. B83025510 5789931

4066 KIDS CORUÑA 2010 S.L. B70237326 5594721

4067 KIDS GALICIA S.L. B15649825 5594722

4068 KONHER S.A. A28727279 5594730

4069 KONSTRUPLUS S.L. B15983877 5792045

4070 KONSTRUPLUS S.L. B15983877 5294511

4071 KONSTRUPLUS S.L. B15983877 5294750

4072 KOOL CAPELO S.L. B15805021 5594732

4073 KOSKAPIN ANIMADORES S.L. B70000294 5594734

4074 KOSMAMINE CORUÑA S. A. A15144280 5594735

4075 L ESTUDIO S.C. J15841257 5594743

4076 L.A.B. LABORATORIO DE ARQUITECTURA S.L. B15929680 5594746

4077 L.QUELLE HOSTELERIA S.L. B15851801 5594747

4078 LA ACADEMIA GRUPO HOSTELERO S.L. B15861354 5594748

4079 LA CABAÑA DE CAMBU S.L. B15921562 5594752

4080 LA CASA DE LOS ESTUCHES S.L. B15664162 5594760

4081 LA CASA DE MURIEL S.L. B27309152 5594761

4082 LA CIUDAD ASESORES INMOBILIARIOS S.C. J15772940 5594763

4083 LA CONSTRUCTORA MODERNA BARCELONESA S.A. A08066912 5704828

4084 LA CONSTRUCTORA MODERNA BARCELONESA S.A. A08066912 5704827

4085 LA CORUÑA DIRECTO S.L. B15713761 5594764

4086 LA ESPIGA S.C. G15869076 5594766

4087 LA FIACA S.C. J70164082 5594768

4088 LA INSTRUCCION POPULAR S.A. A08015638 5594774

4089 LA OFICINA HOSTELEROS S.L. B70096078 5594775

4090 LA OTRA ORILLA S.C. J15605132 5594777

4091 LA RECURRENTE S.L. B15715212 5594780

4092 LABANDEIRA RAMOS JOSE ANGEL 00668397V 5669711

4093 LABARTA PEREZ C 5615189

4094 LABORA RUIZ ANTONIO 32775270V 5839960

4095 LABORA RUIZ ANTONIO 32775270V 5840340

4096 LABORATORIO ORZAN S.A. A15000698 5704869

4097 LABORATORIO ORZAN S.A. A15000698 5704868

4098 LABORATORIO ORZAN S.A. A15000698 5704867

4099 LABOUNTY INVEST S.L. B15811813 5014602

4100 LADO BUA MARIA ISABEL 44820137Z 5704910

4101 LAFNY S.C. J70266580 5332326

4102 LAFUENTE MORLAN MARIA 5615224

4103 LAGARDA CERVIÑO JUAN JOSE 32415411Q 5705084

4104 LAGARES BERMUDEZ MARIA 32372917A 5705096

4105 LAGARES ESTRAVIZ MARIA DE LOS ANGELES 33254975B 5705119

4106 LAGARES GALAN PALMIRA 5705126

4107 LAGARES GALAN PILAR 32118741T 5594816

4108 LAGARES GALAN PILAR 32118741T 5594815

4109 LAGARES GALAN PILAR 32118741T 5594814

4110 LAGARES MOSQUERA MARIA NIEVES DEL CAR 32124648L 5705136

4111 LAGE ALVAREZ A.Y 5615242

4112 LAGE ALVAREZ ALEJANDRO 32109533S 5594819

4113 LAGE GANTES MANUEL ANGEL 32451513P 5705226

4114 LAGE GARCIA JOSE 32515746W 5705229

4115 LAGE GARCIA JOSE 32515746W 5705236

4116 LAGE MOSQUERA ELENA 32108574E 5615271

4117 LAGE PRIETO JESUS 32766641J 5594824

4118 LAGE RAMOS M ISABEL ANGELES 32392029W 5705334

4119 LAGE REGUEIRO M 5615278

4120 LAGE RODRIGUEZ PATRICIA 47370583J 5705346

4121 LAGE HNOS 5615292

4122 LAGO CHEDA DOMINGO SERVANDO 32558834B 5615309

4123 LAGO CHEDA DOMINGO SERVANDO 32558834B 5615308

4124 LAGO CHEDA DOMINGO SERVANDO 32558834B 5519673

4125 LAGO CRIADO VICTORIA 32843053L 5705437

4126 LAGO GARCIA JESUS M. 32299848M 5615324

4127 LAGO GONZALEZ FRANCISCA MARIA 78784580N 5705476

4128 LAGO MARQUEZ A.Y 5615331

4129 LAGO OTERO CARMEN 35186385L 5615341

4130 LAGO REBOLLIDO MANUEL JESUS 33285620C 5705568

4131 LAGO ROMERO MANUEL 32292041H 5705603

4132 LAGO RUIZ EDUARDO 32408799M 5615358

4133 LAGOAS GESTION S.A. A15485675 5705686

4134 LAMAS CANDAME JUAN 32364676L 5705749

4135 LAMAS GOMEZ M C 5615391

4136 LAMAS GUTIERREZ VIRIATO 32189148G 5705837

4137 LAMAS GUTIERREZ VIRIATO 32189148G 5705839

4138 LAMAS LUGRIS MARIA ANTONIA 32407570H 5615394

4139 LAMAS LUGRIS VICTORINO 32362246G 5615395

4140 LAMAS MOSCOSO INMACULADA 79338551M 5705900

4141 LAMAS MOSCOSO INMACULADA 79338551M 5705899

4142 LAMAS PISONERO VIRIATO EULOGIO 32780715B 5705940

4143 LAMAS PULL FCO 5615398

4144 LAMAS TABOADA ANTONIO 76446035S 5615404

4145 LAMAS Y GELY JOSE 5615408

4146 LAMAZARES VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 76616933T 5706049

4147 LAMELA LESTON MARIA JOSE 32777800V 5067367

4148 LAMELA MARIA TERESA 5615413

4149 LAMELA MERCEDES 5615415

4150 LAMELA RAMIRO 5615416

4151 LAMELO ISOLINA 5615418

4152 LANDA BLANCO CONCEPCION 5615427

4153 LANZOS RUS JAIME 76578098N 5706293

4154 LAOZ ESTEBAN PILAR 32141213R 5615437

4155 LAPCHEV ZHIVKO GEORGIEV X4764822G 5594864

4156 LAPERAL BELLO SORAYA 47372479T 5615438

4157 LAPIDA CALVO ISOLINA 5615440

4158 LARA RAMOS M. CARMEN 32293824F 5615449

4159 LAREO CAMOIRAS JULIA 32287710B 5615456

4160 LAREO LOPEZ MARIA ISABEL 32344088Q 5615460

4161 LAREO LOPEZ MARIA ISABEL 32344088Q 5615461

4162 LARIÑO ALVARELLOS ALFONSO MARIA LIGORI 34889408H 5706387

4163 LARIÑO ALVARELLOS MARTA MARIA 32838428V 5706388

4164 LARIÑO ALVARELLOS MARTA MARIA 32838428V 5706389

4165 LARRAMENDI RIO DEL JULIA 32265653B 5615472

4166 LARROSA SANTISO JOSEFA 5615480

4167 LASHERAS PEDRO 5615485

4168 LASTER INDUSTRIAL S.L. B48092084 5789630

4169 LASTER INDUSTRIAL S.L. B48092084 5528283

4170 LASTRES LOPEZ MARIA 5615489

4171 LASTRES REY MANUEL 76308707C 5706490

4172 LATA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 32377405Y 5615493

4173 LATA FRANCOS MANOLA 32308440H 5615495

4174 LATIN CROSS S.C. J15724529 5706534

4175 LATORRE QUIROGA FELIX ENRIQUE 33789414E 5706545

4176 LAUZARA FORMOSO LEANDRO 32425703G 5615512

4177 LAVA Y LISTO S.L. B15860497 5594889

4178 LAVADIE DOPICO CAROLINA 5615513

4179 LAVADIE DOPICO HNOS 5615514

4180 LAVADIE LUIS 5615515

4181 LAVADO Y ENGRASE JOSE Y KUKI S.L. B15828254 5594890

4182 LAVADO Y ENGRASE JOSE Y KUKI S.L. B15828254 5602454

4183 LAVANDEIRA SANTOS FERNANDO 47379274X 5594893

4184 LAVIADA PUENTE ROBERTO 32117234B 5706612

4185 LAZARO CANDAL ANTONIO 5615528

4186 LAZCANO JOSE 5615530

4187 LC AZAFATAS CB E15801780 5594902

4188 LC MANAGEMENT MARINEDA S.L. B15997414 5594903

4189 LE CHATEAU SUISSE S.L. B15944721 5594904

4190 LEAL COLLAZO ELISA 5615537

4191 LEAL PASTOR AGAPITA 32265476H 5615540

4192 LEBORAN FILGUEIRA LEONOR 32170785H 5615546

4193 LEDO PEREIRO PILAR HIJOS 5615561

4194 LEDO AMPARO 5615563

4195 LEGHARD CAFE S.L. B15680739 5594915

4196 LEGIDE REGO MIGUEL 33841855T 5594916

4197 LEGIDO LOPEZ MARIA YOLANDA 32422469J 5343851

4198 LEGIDO LOPEZ MARIA YOLANDA 32422469J 5343850

4199 LEGIDO LOPEZ MARIA YOLANDA 32422469J 5343847

4200 LEGIDO LOPEZ MARIA YOLANDA 32422469J 5594917

4201 LEGIDO GREGORIO 32295389P 5615567

4202 LEIRAS BLANCO MARIA DEL CARMEN 46909736V 5594920

4203 LEIRO CASAL FRANCISCA 32351111R 5706910

4204 LEIRO ROJO RAFAEL 5615587

4205 LEIS PELUQUEROS S.L. B15888431 5594921

4206 LEIS BAO RICARDO 32297807B 5035831

4207 LEIS BAO RICARDO 32297807B 5035832

4208 LEIS BAO RICARDO 32297807B 5035269/2

4209 LEIS BAO RICARDO 32297807B 5035830

4210 LEIS PORRAS JORGE AVELINO 32826911T 5706995

4211 LEIS RIOS ROSALINO 32430073G 5615593

4212 LEIS ZAS RICARDO MANUEL 32770147T 5707025

4213 LEIS ZAS RICARDO MANUEL 32770147T 5707026

4214 LEMA BARBEIRA MARIA TRINIDAD 32831545B 5594932

4215 LEMA COTELO OSCAR 52434320R 5707134

4216 LEMA FERNANDEZ M DEL CARMEN 32311924Y 5615607

4217 LEMA GARCIA DOMINGO 33283326A 5594940

4218 LEMA GARCIA ISAAC 32749394Q 5707181

4219 LEMA GARCIA MANUEL 76320302T 5707190

4220 LEMA LEMA MIGUEL ANGEL 32812461V 5707235

4221 LEMA PAJON JOSE CELESTINO 32426498V 5707299

4222 LEMA PAZOS MANUELA 32336784A 5615613

4223 LEMA PEREZ FRANCISCO JAVIER 35419725R 5707315

4224 LEMA TROCHE DOLORES 32437871M 5615622

4225 LEMA ULLIBARRI FCO 14842000P 5615623

4226 LEMA VAZQUEZ MANRIQUE 32359944W 5707447

4227 LENDA GESTION S.L. B15631955 5594957

4228 LENDOIRO DIAZ ADOLFO 32449568H 5594958

4229 LENDOIRO SEOANE JOSE 32134225M 5615647

4230 LENIPER S.L. B15721285 5343844

4231 LENS GARCIA MARIA DEL CARMEN 32790612H 5594962

4232 LENS PITA MARCIAL 5615651

4233 LEON GONZALEZ VICTORIANO 33739217B 5707580

4234 LEOPOLDO SANCHEZ 5615666

4235 LESQUEREUX CONSUELO 5615672

4236 LESTA LOUZAO MARIA DOLORES 10816180Q 5594971

4237 LESTA VAZQUEZ JUAN JOSE 32447161A 5615681

4238 LESTEGAS PALEO ANTONIA 32104970Y 5707706

4239 LESTON ESCERA FRANCISCO E. 45567542B 5615685

4240 LESTON GONZALEZ MARIA 76470768T 5707736

4241 LEVANI S.L. B15412091 5707760

4242 LEZCANO GONZALEZ ANTON 32818630E 5594976

4243 LIBRERIA JURIDICA VAYVA S.L. B15631807 5342033

4244 LIBRERIA JURIDICA VAYVA S.L. B15631807 5594980

4245 LIBRERIA JURIDICA VAYVA S.L. B15631807 5342031

4246 LIDIA CARRO ZAS Y OTRO S.C. J70158563 5594987

4247 LILIANA S.C. J70231485 5594993

4248 LILLO GONZALEZ MARIA PILAR 37410977M 5615694

4249 LIMA Y ANSEDE ASOCIADOS S.L. B15650310 5594994

4250 LIMA Y ANSEDE ASOCIADOS S.L. B15650310 5341881

4251 LIMA Y ANSEDE ASOCIADOS S.L. B15650310 5341879

4252 LIMPIEZAS DON SIMON S.L. B15704018 5341953

4253 LIMPIEZAS DON SIMON S.L. B15704018 5341954

4254 LIMPIEZAS DON SIMON S.L. B15704018 5595000

4255 LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS DPJ CORUÑA S. B15833510 5595003

4256 LINARES DIAZ JUAN CARLOS 33317277Y 5707880

4257 LINARES GARCIA JOSE 5615701

4258 LINARES GLEZ CARMEN 5615702

4259 LINARES NIETO M 32340746D 5615703

4260 LINARES RIVAS JOSE 5615707

4261 LIRES CASTRO AGUSTINA 32262540A 5615719

4262 LISA ASESORES S.L. B15713498 5595014

4263 LISARDO SEOANE S.L. B15618895 5595015

4264 LISTA ARIAS MARIA JESUS 76755337J 5595018

4265 LISTE PEREZ MARIA ISABEL 47373828S 5708064

4266 LITMAR S.L. B27016278 5708085

4267 LIVIN TELECOMUNICACIONES S.L. B15875875 5475735

4268 LIVIN TELECOMUNICACIONES S.L. B15875875 5475732

4269 LIVIN TELECOMUNICACIONES S.L. B15875875 5475734

4270 LIÑARES CASTRO MERCEDES 32384412K 5708121

4271 LIÑARES GARABOA MONTSERRAT 46910761F 5708130

4272 LIÑARES LAMELA JUAN 5615735

4273 LLAMAS APARICIO JAVIER 11958873T 5595041

4274 LLANES VAZQUEZ JOSE L. 30474543A 5708316

4275 LLANO DE CERVERO MARIA ISABEL GLORIA 32388608P 5708321

4276 LLANO VAZQUEZ ANGEL MANUEL 32782834Z 5595044

4277 LLOUSAS LLOUSAS FEDERICO 32326082L 5615771

4278 LOBELOS PARDIÑAS SERGIO 46913430P 5708490

4279 LOBO CONCHADO CONSTANTINO 32657399K 5708494

4280 LOBO MARTIN FERNANDO 5615786

4281 LOBON GAVIRA MARIA BELEN 32395957C 5708500

4282 LODEIRO FERNANDEZ CARMEN 33637278P 5708563

4283 LODEIRO FERNANDEZ CARMEN 33637278P 5708562

4284 LODEIRO FERNANDEZ ENRIQUE 32278789Z 5595058

4285 LODEIRO GAMERA JAIME 5708572

4286 LODEIRO IGLESIAS ANTONIO 32378970F 5615798

4287 LODEIRO LOPEZ MARCOS JOSE 34891819Z 5708600

4288 LODEIRO PINTOR MERCEDES 32406277J 5024066

4289 LODEIRO RAPOSO ANTONIO LUIS 33205690S 5615808

4290 LOIRO CRESPO ANTONIO 32117581J 5708742

4291 LOIS CEDEIRA MARIA ANA 32450302Q 5708763

4292 LOIS FERNANDEZ JOSE ANTONIO 35125492F 5708779

4293 LOIS LOUREDA JUAN JOSE 04073185T 5708790

4294 LOIS SOUTO RAMON 32287274N 5615826

4295 LOJO BARBEITO PATRICIA 32839200F 5708860

4296 LOJO LASTRA MARIA ELENA 32817365E 5595084

4297 LOLA PLANET S.L. B15907439 5595085

4298 LOMBARDERO ROMERO JOSEFA 32118284A 5615845

4299 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840225

4300 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840245

4301 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840255

4302 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840283

4303 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840284

4304 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840610

4305 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840615

4306 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840616

4307 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840618

4308 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840691

4309 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840696

4310 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840705

4311 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840709

4312 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840730

4313 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840735

4314 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840740

4315 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840749

4316 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840753

4317 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840760

4318 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840768

4319 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840770

4320 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840774

4321 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840778

4322 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840779

4323 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840786

4324 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840787

4325 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840790

4326 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840792

4327 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840798

4328 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840813

4329 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840815

4330 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5840818

4331 LOMBARDIA RODRIGUEZ MANUEL 76559807Y 5708940

4332 LONGO GONZALEZ ADOLFO 32376553M 5615857

4333 LONGUEIRA CENDAN ENRIQUE 32214990V 5615864

4334 LONGUEIRA GONZALEZ MANUEL 14434923P 5615875

4335 LONGUEIRA PLATAS JOSEFINA 32123024M 5615883

4336 LONGUEIRA RICARDO 5615899

4337 LOPES ALMEIDA DE SARAIVA HERMINIO ALE X3117896Q 5595096

4338 LOPES MOREIRA JOSE ANTONIO X0040872R 5615901

4339 LOPEZ ABENTE TOCINO JUAN CARLOS 32790314L 5709124

4340 LOPEZ ABENTE TOCINO JUAN CARLOS 32790314L 5709123

4341 LOPEZ BARREDO ENRIQUE B15492499 5595099

4342 LOPEZ DE LA OSA JIMENEZ LUCIA 32440060D 5505624

4343 LOPEZ DIAZ Y TEIJEIRO S.L. B15530165 5595102

4344 LOPEZ ENRIQUEZ JAVIER SERVANDO Y OTRO S. J15212293 5595104

4345 LOPEZ FOUZ S.L. B15667223 5595105

4346 LOPEZ GRANDIO M DEL CARMEN 5615905

4347 LOPEZ KELLER ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 33282252X 5595108

4348 LOPEZ NIEVES S.A. A15028848 5595114

4349 LOPEZ NIEVES S.A. A15028848 5595115

4350 LOPEZ NIEVES S.A. A15028848 5595113

4351 LOPEZ NIEVES S.A. A15028848 5595112

4352 LOPEZ SANCHEZ M.JESUS Y OTRA J15412232 5595119

4353 LOPEZ ABAD ESTEBAN 53304795H 5709245

4354 LOPEZ ABASTIDA R. 5615921

4355 LOPEZ ALVAREZ BERNARDO 34464272Z 5709314

4356 LOPEZ ALVAREZ BERNARDO 34464272Z 5709313

4357 LOPEZ AMEIJEIRAS CARLOS 32806274V 5709373

4358 LOPEZ ARAUJO JOSE MANUEL 32799660G 5709398

4359 LOPEZ ARAUJO JOSE MANUEL 32799660G 5709397

4360 LOPEZ ARIAS MARIA LYDIA 32763211X 5595139

4361 LOPEZ ARMAS DANIEL 33750922D 5709460

4362 LOPEZ ARMAS DANIEL 33750922D 5709462

4363 LOPEZ ARMAS DANIEL 33750922D 5709461

4364 LOPEZ AROSA ELOY 33834875N 5615961

4365 LOPEZ BAAMONDE JOSE MANUEL 32808998G 5709481

4366 LOPEZ BALADO JOSE LUIS 76513234P 5709486

4367 LOPEZ BAO M PILAR 32122675R 5709498

4368 LOPEZ BARBEITO ALFONSO 32106247H 5709499

4369 LOPEZ BARBEITO ANA MARIA 46902770C 5709501

4370 LOPEZ BARREIRO AGUSTIN 32442958D 5595144

4371 LOPEZ BARREIRO ALVARO 32789646H 5595145

4372 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709545

4373 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709551

4374 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709550

4375 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709549

4376 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709548

4377 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709547

4378 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709546

4379 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709541

4380 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709542

4381 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709543

4382 LOPEZ BARREIRO MARIA 32289962D 5709544

4383 LOPEZ BARROS MARIA JOSE 32758616S 5709572

4384 LOPEZ BLANCO JOSE ANTONIO 32393409W 5709647

4385 LOPEZ BLANCO JOSE ANTONIO 32393409W 5709649

4386 LOPEZ BLANCO JOSE ANTONIO 32393409W 5709648

4387 LOPEZ BLAS M JOSE 32330100N 5615989

4388 LOPEZ BOADO ROBERTO 34894593M 5709680

4389 LOPEZ BUENO AMPARO 32346431J 5616006

4390 LOPEZ CABANAS CANDIDO VICENTE 00570182N 5709774

4391 LOPEZ CAJARAVILLE AURORA 32280210D 5709801

4392 LOPEZ CALVIÑO JOSE ANTONIO 32418821E 5709814

4393 LOPEZ CALVO IBER JOSE 76534140F 5709825

4394 LOPEZ CAMINO EDUARDO 5616029

4395 LOPEZ CAMPOS JESUS 34197378N 5709855

4396 LOPEZ CANEDO M LUISA 32104301G 5616032

4397 LOPEZ CANZOBRE ENCARNACION 5709881

4398 LOPEZ CAO SERVANDO 5616035

4399 LOPEZ CARBALLAL FRANCISCA 5709893

4400 LOPEZ CARDELLE TEODORO 32347152K 5709917

4401 LOPEZ CARRIL CARMEN 5616048

4402 LOPEZ CARRO ENCARNACION 32358600S 5616054

4403 LOPEZ CASTELO JOSEFA 32136508B 5616065

4404 LOPEZ CASTIÑEIRAS GONZALO 33117396H 5595163

4405 LOPEZ CASTRO RUBEN 33325640C 5710060

4406 LOPEZ CHACON AMERICA 5616089

4407 LOPEZ CHACON AMERICA 5616088

4408 LOPEZ CHACON CARIDAD 5616090

4409 LOPEZ CHAROLA ROBERTO 47382008F 5595168

4410 LOPEZ CHEDA AMELIA 33298226E 5595169

4411 LOPEZ COLLAZO FRANCISCO 32286036Q 5616092

4412 LOPEZ CONESA ANDRES 50820623F 5286459

4413 LOPEZ CORRAL JESUS 32371991C 5710157

4414 LOPEZ CORRAL MARIA 32379934M 5616097

4415 LOPEZ CORREA EMILIA 32365739R 5710167

4416 LOPEZ CORZO MANUEL 34431391T 5710176

4417 LOPEZ CRISTOBAL JUAN C 5616109

4418 LOPEZ DANS MARIA CARMEN 32128661F 5616113

4419 LOPEZ DIAZ ANDRES M 76554226Z 5710297

4420 LOPEZ DIAZ MANUEL 5616116

4421 LOPEZ DIAZ-MOYRON SOFIA 5616118

4422 LOPEZ DO SIO ANA MARIA 33843270N 5595181

4423 LOPEZ DOVAL JOAQUINA 32279946K 5616121

4424 LOPEZ ENCARNACION E HIJO 5616129

4425 LOPEZ ENRIQUEZ JAVIER SERVANDO 32402084Y 5595183

4426 LOPEZ ENRIQUEZ JAVIER SERVANDO 32402084Y 5710427

4427 LOPEZ ESPEJO MANUEL 02094905L 5710436

4428 LOPEZ ESTRAVIZ MARIA JUANA 32607103A 5710461

4429 LOPEZ FACAL EMILIA 32257199K 5710467

4430 LOPEZ FARIÑA MIGUEL 32365467M 5710492

4431 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO 32289525D 5710521

4432 LOPEZ FERNANDEZ JESUS JOSE 32419538A 5616146

4433 LOPEZ FERNANDEZ JOSE 33638018N 5710585

4434 LOPEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 32766738H 5595193

4435 LOPEZ FERRER PETRA 5616162

4436 LOPEZ FRAGA RAMONA 5616173

4437 LOPEZ FREIJEIRO MANUEL 32442997W 5595198

4438 LOPEZ FUENTE JERONIMO 34258198C 5710777

4439 LOPEZ GACIO CARMEN 5616181

4440 LOPEZ GALLEGO ADOLFO AUGUSTO 11707224V 5710796

4441 LOPEZ GARCIA ANA MARIA 32829739E 5710820

4442 LOPEZ GARCIA ANTONIO 32221898W 5616188

4443 LOPEZ GARCIA ANTONIO 32221898W 5616189

4444 LOPEZ GARCIA FELIPA MARIA 32258971E 5616202

4445 LOPEZ GARCIA MANUEL 33573934Y 5710935

4446 LOPEZ GARCIA MANUEL 14374566A 5595208

4447 LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 32121562S 5616217

4448 LOPEZ GARCIA MARIA DOLORES X0695763J 5616218

4449 LOPEZ GARCIA MARIANO 32422857X 5710982

4450 LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 32581236B 5710989

4451 LOPEZ GARCIA RICARDO Y HNOS. 5616225

4452 LOPEZ GAY SERAFIN 5616231

4453 LOPEZ GIAVINA ANA 5616234

4454 LOPEZ GONZALEZ JOSE 32106003G 5616251

4455 LOPEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR 32292442M 5711197

4456 LOPEZ GRELA RICARDO 32816128G 5711237

4457 LOPEZ GRELA RICARDO 32816128G 5711238

4458 LOPEZ GZLEZ NARCISO 5616273

4459 LOPEZ IGLESIAS JESUS 5616289

4460 LOPEZ IGLESIAS MARIA 32282413G 5711333

4461 LOPEZ IGLESIAS MARIA BLANCA 32753074Q 5711334

4462 LOPEZ LAGO MARIA DELFINA 32162402F 5616306

4463 LOPEZ LAMAS GERMAN 33582429Z 5711401

4464 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5711412

4465 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5711413

4466 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5711411

4467 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5517963

4468 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5711410

4469 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5517962

4470 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5517961

4471 LOPEZ LAMAS TOMAS 32622822J 5517856

4472 LOPEZ LESTA FLORENTINO 32416096B 5711452

4473 LOPEZ LESTA FLORENTINO 32416096B 5595224

4474 LOPEZ LISTE MARTA MARIA 76777364Y 5711460

4475 LOPEZ LOPEZ ABEL 5616325

4476 LOPEZ LOPEZ ANTONIO 32127647M 5711500

4477 LOPEZ LOPEZ ANTONIO 32127647M 5711501

4478 LOPEZ LOPEZ EMILIO 5616342

4479 LOPEZ LOPEZ MARIA BEGOÑA 32607699R 5711698

4480 LOPEZ LOPEZ MARIA JOSE 53163814G 5711713

4481 LOPEZ LOPEZ SANTIAGO RAFAEL 34966053G 5711758

4482 LOPEZ MADARRO M 33648630K 5616381

4483 LOPEZ MANTEIGA CONSUELO 32121576Y 5711833

4484 LOPEZ MARQUEZ CONSUELO 5616391

4485 LOPEZ MARQUEZ MANUEL 32259486P 5616392

4486 LOPEZ MARTINEZ FELISA 32115215Q 5616400

4487 LOPEZ MARTINEZ LEONOR 32301459Y 5616407

4488 LOPEZ MASACHS JUAN CARLOS 32436806K 5711951

4489 LOPEZ MENA DE RAFAEL 32395645F 5040737

4490 LOPEZ MENA DE RAFAEL 32395645F 5040736

4491 LOPEZ MENDEZ FELICIANO ANTONIO 32811993D 5711982

4492 LOPEZ MINGUEZ FABIO GIL 19335798C 5712026

4493 LOPEZ MONTEAGUDO EMILIO 5616437

4494 LOPEZ MOSQUERA ADELAIDA 5712103

4495 LOPEZ MOURIZ JOSE ANTONIO 33022945M 5712129

4496 LOPEZ MTINEZ FRANCISCA 5616451

4497 LOPEZ NAVEIRA MARIA 32262711J 5616455

4498 LOPEZ NIÑO ANICETO 33727096B 5616463

4499 LOPEZ NIÑO ANICETO 33727096B 5712185

4500 LOPEZ OSA DE LA GARCES LUIS 32120375R 5712253

4501 LOPEZ OSA DE LA GARCES LUIS 32120375R 5712252

4502 LOPEZ PANTIN TERESA 32471937P 5616483

4503 LOPEZ PARADELA EUGENIA 5616484

4504 LOPEZ PERNAS EMILIO 32430923A 5616522

4505 LOPEZ PERNAS EMILIO 32430923A 5712575

4506 LOPEZ PONTE ENRIQUE MANUEL 32786583Z 5712639

4507 LOPEZ POUSADA EDUARDO 32763929S 5595278

4508 LOPEZ PRADO MARIA ROSARIO 32776773W 5045602

4509 LOPEZ PRADO MARIA ROSARIO 32776773W 5712667

4510 LOPEZ PROL RICARDO SANTIAGO 32815045W 5712681

4511 LOPEZ PUENTE CARLOS 32792859B 5796420

4512 LOPEZ PUENTE CARLOS 32792859B 5796418

4513 LOPEZ PUENTE CARLOS 32792859B 5712683

4514 LOPEZ PUENTE CARLOS 32792859B 5796421

4515 LOPEZ QUINTEIRO JOSE LUIS 5712693

4516 LOPEZ QUINTELA BENIGNO 32113662G 5616544

4517 LOPEZ QUINTELA FCO 5616545

4518 LOPEZ QUINTERO SANDRA MARIA 53163880R 5511511

4519 LOPEZ RAMOS JAIME 32812325L 5616548

4520 LOPEZ REGO ADOLFO 10714777C 5616553

4521 LOPEZ RICO LUIS 33267263V 5712843

4522 LOPEZ RIVEIRO MARIA CONCEPCION 32115645D 5616582

4523 LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL ATA 32237402G 5595290

4524 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE 33019786C 5616602

4525 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE 33672548L 5713061

4526 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE 32276080L 5595291

4527 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 32250437K 5616603

4528 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL 00596862N 5713106

4529 LOPEZ RODRIGUEZ MANUELA 32106947M 5713111

4530 LOPEZ RODRIGUEZ REMEDIOS 34114783X 5713166

4531 LOPEZ ROUCO HERMINIA 5616634

4532 LOPEZ RUBAL MANUEL 33701491M 5616635

4533 LOPEZ SANCHEZ ANGEL ROBERTO 76517702Z 5713253

4534 LOPEZ SANCHEZ ANTONIO 32156288B 5713257

4535 LOPEZ SANCHEZ ANTONIO 32156288B 5616646

4536 LOPEZ SANCHEZ BENITO 33132535T 5713270

4537 LOPEZ SANCHEZ JOSE EUGENIO 32515260E 5713307

4538 LOPEZ SANT ANNA LUIZ 47358829N 5487078

4539 LOPEZ SANTAMARIA LUIS 32427023J 5595305

4540 LOPEZ SARRY JOSE 5713426

4541 LOPEZ SAYANES HNOS 5616682

4542 LOPEZ SEIJAS SERAFIN 32265165Y 5713434

4543 LOPEZ SEOANE JOSE 10465394A 5713456

4544 LOPEZ SEOANE VICTOR 5616693

4545 LOPEZ SOLER JUAN 5616707

4546 LOPEZ SORDO MARIA HERMELINDA 32138115P 5713506

4547 LOPEZ SORS JOSE 5616711

4548 LOPEZ SUAREZ LUIS 5616723

4549 LOPEZ TOME JOSE ANTONIO L1516397F 5713643

4550 LOPEZ TOME JOSE RAMON L1515132F 5713644

4551 LOPEZ TORRIJO PAREMALA 5713666

4552 LOPEZ TRIGO JOSE 5616743

4553 LOPEZ TRILLO MARIA ESTHER 32287677R 5713686

4554 LOPEZ VALCARCEL ANDRES 32130301Z 5713706

4555 LOPEZ VALDIVIESO JOSEFINA 5616750

4556 LOPEZ VARELA JOSE LUIS MAXIMINO 32844182K 5616759

4557 LOPEZ VARELA MARIA CARMEN 32422621G 5616762

4558 LOPEZ VAZQUEZ AURELIO 33304490F 5713789

4559 LOPEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO 32366818E 5713836

4560 LOPEZ VAZQUEZ JOSEFA 32264865M 5616771

4561 LOPEZ VAZQUEZ JUAN 32160499J 5616772

4562 LOPEZ VAZQUEZ JUAN 53309129M 5713845

4563 LOPEZ VAZQUEZ MANUEL 32128506J 5713869

4564 LOPEZ VAZQUEZ MARIA JULIA 32763342A 5713889

4565 LOPEZ VAZQUEZ TOMAS 32759079H 5713925

4566 LOPEZ VILAC RAMON JOSE 5616791

4567 LOPEZ VILAS CONCEPCION 32426491X 5616793

4568 LOPEZ VILAS CONCEPCION 32426491X 5714010

4569 LOPEZ VILLARQUIDE MOISES 34896653H 5616799

4570 LOPEZ VILLARQUIDE MOISES 34896653H 5616800

4571 LOPEZ YAÑEZ ANTONIO 5714050

4572 LOPEZ ZAPATA CARMEN 32762205Q 4368258

4573 LOPEZ ZAPATA CARMEN 32767117Y 5714066

4574 LOPEZ ZAPATA CARMEN 32762205Q 4368257

4575 LOPEZ ALVAREZ 5616814

4576 LOPEZ AMALIA 5616816

4577 LOPEZ DANIEL 5616822

4578 LOPEZ DARIO 5616823

4579 LOPEZ EMILIO 5616824

4580 LOPEZ EMILIO 5616825

4581 LOPEZ MANUEL 5616833

4582 LOPEZ MANUEL 33026194B 5616835

4583 LOPEZ MARIANO 5616840

4584 LOPEZ MORA ELVIRA 5616842

4585 LOPEZ-BESADA S.L. 15202781B 5595328

4586 LORADO TEODORO 5616852

4587 LORENZO MARTINEZ M JOSEFA 32440864P 5616860

4588 LORENZO CAMBERES EMILIO S. 32449972P 5616866

4589 LORENZO COUSILLAS MARTA 79312553C 5714177

4590 LORENZO GARCIA ALBERTO 32801150E 5714229

4591 LORENZO GARCIA ALBERTO 32801150E 5714228

4592 LORENZO GARCIA MONICA 32820557V 5714238

4593 LORENZO LOPEZ MANUEL 32376856D 5616883

4594 LORENZO MARTINEZ AGUSTIN 32432851E 5714285

4595 LORENZO NUNEZ MANUEL 5616888

4596 LORENZO OTERO ANA 32638047N 5595339

4597 LORENZO RODRIGUEZ EMILIANO 09903053N 5714395

4598 LORENZO RODRIGUEZ FRANCISCO 32362774A 5595346

4599 LORENZO RODRIGUEZ MANUEL 32271893H 5714404

4600 LORENZO RODRIGUEZ MANUEL 32271893H 5714405

4601 LORENZO SANCHEZ LADISLAO 33802088T 5714413

4602 LORENZO VIÑAS RAQUEL 35447899T 5595350

4603 LOSADA ALDEGUNDE M. LUISA 32340174N 5616922

4604 LOSADA ARROYO ERMITAS 34162138P 5714544

4605 LOSADA ARROYO MARINA 37928862E 5714546

4606 LOSADA CACHEIRO JESUS 32116017J 5714558

4607 LOSADA FREIRE JUAN JOSE 32438263Y 5714599

4608 LOSADA ILLOBRE MANUEL JOSE 5616942

4609 LOSADA ILLOBRE MANUEL JOSE 5616941

4610 LOSADA LOPEZ JESUS 76561913L 5714656

4611 LOSADA OTERO TOMAS 40846375P 4140750

4612 LOSADA RODRIGUEZ GONZALO 33619402A 5714795

4613 LOSADA JUAN 5616978

4614 LOUREDA ARAGON MANUEL 46904678L 4826820

4615 LOUREDA VAZQUEZ PALMIRA MARIA 32394879T 5714978

4616 LOUREDA VAZQUEZ PALMIRA MARIA 32394879T 5616997

4617 LOUREDA VILARO AURELIO 5616998

4618 LOUREIRO NUÑEZ VICTOR RAFAEL 32842023R 5715065

4619 LOURIDO TUÑAS JOSE ANTONIO 32784314E 5715180

4620 LOUSA LIÑARES ANTONIO 32119839V 5715278

4621 LOUSAS RODRIGUEZ JOSE ANGEL 33859082T 5715295

4622 LOUZAO DOVALE JOSE MANUEL 34637651L 5595381

4623 LOZANO CALLE MANUEL FERNANDO 32829781H 5595387

4624 LOZANO GARCIA SANTIAGO 5617060

4625 LOZANO MONTOYA JOSE LUIS 32797039M 5617064

4626 LOZANO ENCARNACION 5617070

4627 LUA CHEA S.L. B15621667 5595395

4628 LUCRISDAMI S.L. B70211057 5595400

4629 LUDISER S.C. J70243167 5595402

4630 LUIS 5715596

4631 LUJAEM S.A. A24090474 5595412

4632 LULA S.C. J70079462 5595413

4633 LUMIERA S.L. B15550346 5715651

4634 LUMIERA S.L. B15550346 5715650

4635 LUMIERA S.L. B15550346 5715649

4636 LUPITA S.C. J15799794 5595417

4637 LUROCHE S.L. B15478415 5595419

4638 LUSITANIA DE FRANCHISING S.L. B15633399 5341974

4639 LUSITANIA DE FRANCHISING S.L. B15633399 5595420

4640 LUSITANIA DE FRANCHISING S.L. B15633399 5341972

4641 LYSS COCINA Y BAÑO S.L. B15451867 5595428

4642 LYSS COCINA Y BAÑO S.L. B15451867 5343859

4643 LYSS COCINA Y BAÑO S.L. B15451867 5343858

4644 LYSS COCINA Y BAÑO S.L. B15451867 5343857

4645 M LUCINDA PAN Y OTROS C.B. E15321615 5595434

4646 M MONTSERRAT BARBEITO DANS S.L.N.E. B15937113 5595437

4647 M PILAR GARCIA TEIJIDO 5617129

4648 M REBOREDO RAMON 5617131

4649 M REBOREDO RAMON 5617130

4650 M VISITACION GARCIA MARE 24577508F 5617135

4651 M OLIVARES 5617136

4652 M. DE LOS ANGELES LATA GONZALEZ Y OTRA C E15207939 5595439

4653 M.CONCEPCION LAGO JIMENEZ S.C. J15453459 5595445

4654 M.DOLORES VARELA VAL Y OTRA SC J15419518 5595446

4655 M2 NORTHWEST IMPORTS S.L. B15863541 5595448

4656 MACEIRA VARELA JOSEFA 5617145

4657 MACEIRAS OLVEIRA JOSE RAMON 78792489D 5715870

4658 MACEIRAS (HDROS.) 32999328D 5715973

4659 MACEIRAS (HDROS.) 32999328D 5715976

4660 MACEIRAS (HDROS.) 32999328D 5715974

4661 MACEIRAS (HDROS.) 32999328D 5715975

4662 MACIA CLAVEL MERCEDES 5617179

4663 MACORPLAN S.L. B15806961 5595462

4664 MADASA S.C. J15804354 5595464

4665 MADRES DOROTEAS 5716090

4666 MADRIGAL TASCON FROILAN 5617191

4667 MAEVA PANADERIA S.C. J15940935 5595470

4668 MAGA DE EILAT S.L. B15893472 5595472

4669 MAGAR PUBLICIDAD S.L. B15864176 5800907

4670 MAGAR PUBLICIDAD S.L. B15864176 5800904

4671 MAHIA DIAZ CARMEN 32276238Q 5617208

4672 MAHIA LOPEZ DOMINGO 32274768H 5716161

4673 MAHIA MAHIA JOSE MANUEL 32394427P 5581132

4674 MAHIA MAHIA JOSE MANUEL 32394427P 5581135

4675 MAHIA MAHIA JOSE MANUEL 32394427P 5581130

4676 MAHIA RAPOSO JULIO 32118483H 5716187

4677 MAHIA SANCHEZ WENCESLAO 5716200

4678 MALDE LOPEZ MANUEL 5617217

4679 MALINGRE INES 5617219

4680 MALLO GERPE MARIA ELENA 000711837B S.L. B15979958 5595491

4681 MALLO PEREIRA JUAN CARLOS 79316674R 5716309

4682 MALLO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 32450495W 5716329

4683 MALPARTIDA ALMADA ROBERTO 47353716M 5595499

4684 MANACH NAYA DE JORONIMA 5617242

4685 MANCEBO VARELA ANA BELEN 31116 5595509

4686 MANCIÑEIRAS LOPEZ DOLORES 32261402S 5617252

4687 MANDUIT LARIEN PAULINA 5617256

4688 MANEIRO MANEIRO MANUEL 32128895B 5716481

4689 MANEIRO PORTELA M. TERESA 32145942S 5617266

4690 MANGULABNAN FRANCISCO ANICETA 46898154G 5716532

4691 MANRESO SERRANO HNAS 5617275

4692 MANRESO SERRANO PILAR 5617276

4693 MANSO DIAZ SILVIA 32833374T 5595533

4694 MANSO DIAZ SILVIA 32833374T 5716559

4695 MANTEIGA BERMUDEZ JOSE ANTONIO 32765272R 5595536

4696 MANTEIGA CACHEIRO JULIO JAVIER 32425229J 5716612

4697 MANTEIGA CACHEIRO JULIO JAVIER 32425229J 5595538

4698 MANTEIGA CACHEIRO JULIO JAVIER 32425229J 5595537

4699 MANTEIGA LAGO MARIA DE LOS DOLORES 32115778G 5716649

4700 MANTEIGA NUÑEZ MERCEDES 5617298

4701 MANTEIGA SABIO MANUEL 47438032A 5716691

4702 MANTEIGA VIEITES CARMEN 32364639M 5617306

4703 MANTEIGA RGUEZ.E.Y 5617309

4704 MANTENIMIENTOS DE JARDINERIA MISAN S.L. B82869215 5791953

4705 MANTI\AN BLANCO MANUELA 5716722

4706 MANTIÑAN BLANCO MANUELA 5716744

4707 MANTIÑAN RODRIGUEZ AMALIA 5617327

4708 MANTIÑAN SEOANE CELESTINO 32335309T 5716835

4709 MANTIÑAN SEOANE RAMON 32171401J 5499784

4710 MANTIÑAN SEOANE RAMON 32171401J 5716837

4711 MANTIÑAN JOSE 5716860

4712 MANTIÑAN ROBERTO 5716861

4713 MANUCH ESPERANZA 5617331

4714 MANUEL HORTAS CANOSA S.L. B15172208 5791226

4715 MANUEL LOPEZ Y JOSE REGA SC J15350978 5595555

4716 MANUEL MALDE Y CIA SOCIEDAD REGULAR COLE C15007446 5595556

4717 MANUEL MALDE Y CIA SOCIEDAD REGULAR COLE C15007446 5791445

4718 MANUEL MALDE Y CIA SOCIEDAD REGULAR COLE C15007446 5716879

4719 MANUEL MALDE Y CIA SOCIEDAD REGULAR COLE C15007446 5716877

4720 MANUEL VILAS GRANJA Y OTROS CB E15206915 5716906

4721 MANUEL VILAS GRANJA Y OTROS CB E15206915 5716907

4722 MANUEL CUBINA LOJO 14419485A 5617337

4723 MANUELA CASQUERO CAPELET 5617355

4724 MANUELA VIDAL SUAREZ Y O 5617361

4725 MANUFACTURAS NORTE S.A. A15037500 5595567

4726 MAQUES NEIRA PLACIDO 33056031V 5617367

4727 MAQUES VARELA ANTONIO 46919125E 5716965

4728 MAR COLOR S. COOP. LTDA. F15521628 5595587

4729 MARACAIBO CARS S.L. B70021332 5595590

4730 MARANTE ORREA PILAR 32133897E 5716995

4731 MARAÑON OSVALDO RENE X6853990J 5617376

4732 MARCHESI CORDERO CATALIN 5617381

4733 MARCHESI GARCIA CIPRIANO 5617384

4734 MARCOS CEVEIRA GOMEZ Y OTRA S.C. J70160288 5595596

4735 MARCOS RAÑA CASILDA 5617397

4736 MARCOS RODRIGUEZ MARIA LUZ 32839453F 5717122

4737 MARCOS RODRIGUEZ MARIA LUZ 32839453F 5717123

4738 MARCOS RODRIGUEZ MARIA LUZ 32839453F 5717121

4739 MARCOS RODRIGUEZ RAQUEL 32839452Y 5717125

4740 MARCOTE PAREDES ANTONIO 32153770T 5617403

4741 MAREMARLO DE HOSTELERIA S.L. B15948193 5595603

4742 MAREQUE LOPEZ FERNANDO 44806476S 5717188

4743 MARFANY VILARASAU P 5617413

4744 MARGOT GARCIA S.L. B15301773 5595607

4745 MARGUERIZ GANCHEGUI ARSENIO 5717206

4746 MARGUERIZ GANCHEGUI ARSENIO 5717207

4747 MARIA ALEJANDRA MARTINEZ BLANCO Y OTRO S J15655731 5595609

4748 MARIA ANGELES RODRIGUEZ BLANCO Y OTROS S J15248099 5595612

4749 MARIA CARRO Y OTRAS C.B. E15478076 5595616

4750 MARIA DORES ABREU - LIBERTAD VICTORIA C. E70091087 5595620

4751 MARIA ISABEL REY MARTINEZ Y MARIA CELIA J15098908 5595624

4752 MARIA MILAGROS IGLESIAS LOPEZ Y OTRA SC J15453939 5595636

4753 MARIA ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ Y PABLO J15991631 5595639

4754 MARIA VAZQUEZ S.L. B15817711 5595641

4755 MARIA CARMEN DEL OLIVA X22472320 5595643

4756 MARIA MARINO VARELA 5617421

4757 MARIN CARRO MARIA RAMONA 32115061T 5617426

4758 MARIN CARRO MARIA RAMONA 32115061T 5717263

4759 MARIN GARCIA MARIA 76369877X 5717275

4760 MARIN JUAREZ MIGUEL 26667709Z 5617428

4761 MARINA SARANDESES RODRIGUEZ MORET Y OTRO J15235849 5595648

4762 MARINELLI ANA MARIA X6851164Q 5717288

4763 MARINO IGLESIAS JOSE 5617439

4764 MARISCOS TERRA DE VIEIRA S.A A70008719 5717298

4765 MARISCOS TERRA DE VIEIRA S.A A70008719 5595652

4766 MARIZ FERNANDEZ DANIEL 32149919J 5717305

4767 MARIÑAS LAGE JORGE AURELIO 32393812Z 5617451

4768 MARIÑAS MORENO BENITO 5617453

4769 MARIÑO ARIAS JOSE LUIS 32803211J 5595659

4770 MARIÑO BODENLLE MARIA CARMEN 32443661E 5595661

4771 MARIÑO FOLLA CISNEROS JOSE ANTONIO 32748881D 5717453

4772 MARIÑO LODEIRO MANUEL 33068520V 5717481

4773 MARIÑO MOSQUERA JOSEFA 32264394V 5617482

4774 MAROÑO RAMOS JOSE M 32266463Q 5717635

4775 MARQUEZ LORENZO JOSE ANTONIO 32824935W 5595680

4776 MARQUEZ RODRIGUEZ JORGE 32428503K 5717694

4777 MARQUEZ RODRIGUEZ JORGE 32428503K 5595685

4778 MARQUEZ RODRIGUEZ JORGE 32428503K 5602587

4779 MARQUEZ SANCHEZ FLORENTINO 22515431H 5595686

4780 MARQUEZ AURELIA 5617515

4781 MARRAKECH S.C. J15963085 5595687

4782 MARTELO CCHAIN EMETERIA 5617526

4783 MARTI POMBO ROBERTO 32822617F 5595693

4784 MARTI TICO RAMON 38039931R 5717800

4785 MARTICO SUAREZ CARMEN 32158727N 5717812

4786 MARTICO SUAREZ CARMEN 32158727N 5717811

4787 MARTIN ALONSO A 5617543

4788 MARTIN CONDE FELIX 32347869W 5617550

4789 MARTIN GONZALO CARMEN 32130052H 5717924

4790 MARTIN GUIJARRO JOAQUIN ENRIQUE 32263127S 5617568

4791 MARTIN PARIS FERNANDO 32421305E 5718004

4792 MARTIN POLO DE VIRTUDES 5617593

4793 MARTIN CONCEPCION 5617607

4794 MARTIN RAMIL 5718102

4795 MARTINEZ & CORTIÑA CONSULTORES S.L.N.E. B15928823 5486832

4796 MARTINEZ & CORTIÑA CONSULTORES S.L.N.E. B15928823 5486833

4797 MARTINEZ AUTOMOCION S. L. B27146539 5595704

4798 MARTINEZ AUTOMOCION S. L. B27146539 5791253

4799 MARTINEZ AUTOMOCION S. L. B27146539 5475571

4800 MARTINEZ AUTOMOCION S. L. B27146539 5475569

4801 MARTINEZ DA COSTA C.B. E15611742 5595706

4802 MARTINEZ DE LA RIVA ETCHEVERRIA FRANCISC 32761816H 5718144

4803 MARTINEZ GARCIA M.BEATRIZ S.C. J15356652 5595707

4804 MARTINEZ ORDOÑEZ ARIAS LINO 32775537P 5595711

4805 MARTINEZ REBOREDO RODRIGUEZ MARIA LUISA 32126907R 5718165

4806 MARTINEZ RISCO LOPEZ LUIS 14400563X 5617620

4807 MARTINEZ SANCHEZ M LUISA 32302736H 5617621

4808 MARTINEZ Y CLEMENTE S.C. J15964679 5595714

4809 MARTINEZ Y LOURO C.B. E70253703 5718198

4810 MARTINEZ AGUIAR ANTONIO 32303420N 5617626

4811 MARTINEZ ALLO JOSE MANUEL 32838501K 5718237

4812 MARTINEZ ALONSO J MANUEL 10597409K 5617629

4813 MARTINEZ ALVAREZ MARIA PAZ 01154762R 5617633

4814 MARTINEZ AMOR JUAN ANTONIO 32277310F 5595718

4815 MARTINEZ ARES LINO 32763386R 5718330

4816 MARTINEZ ARIAS JOSEFINA 5617640

4817 MARTINEZ BRAÑAS LAUREANO 5617668

4818 MARTINEZ CADAVEIRA MANUEL 32131638V 5718575

4819 MARTINEZ CAGIDAS DOLORES 5718576

4820 MARTINEZ CANOSA MANUEL 33209496A 5718612

4821 MARTINEZ CANOSA MANUEL 33209496A 5718613

4822 MARTINEZ CARBALLO FERNANDO 5718632

4823 MARTINEZ CASTELO ENRIQUE 34579922C 5718655

4824 MARTINEZ CASTREJE MARIA DOLORES 76321911E 5718673

4825 MARTINEZ CATALAN MARIA ISABEL 01806694K 5718730

4826 MARTINEZ CATALAN MONTSERRAT 50952772K 5718735

4827 MARTINEZ CATALAN MONTSERRAT 50952772K 5718734

4828 MARTINEZ CRUZ OCTAVIO 76358182E 5595739

4829 MARTINEZ DEUS JUAN LUIS 32106237P 5718806

4830 MARTINEZ DURO ANTONIO 32160423Y 5617735

4831 MARTINEZ ELVIRA VDA 5617740

4832 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE 5718970

4833 MARTINEZ FERREIRO MARIA DOLORES 32760309Y 5617758

4834 MARTINEZ FERREIRO MARIA DOLORES 32760309Y 5519528

4835 MARTINEZ FIGUEROA CONSUELO 5719040

4836 MARTINEZ FLOREZ LUISA 5617760

4837 MARTINEZ FRAGA ANGEL 76391440E 5595749

4838 MARTINEZ FRANCISCO Y O 5617764

4839 MARTINEZ GOMEZ EMMA 45848474K 5719237

4840 MARTINEZ GOMEZ VICTOR MANUEL 47369518Y 5339055

4841 MARTINEZ GOMEZ VICTOR MANUEL 47369518Y 5595757

4842 MARTINEZ GOMEZ VICTOR MANUEL 47369518Y 5339058

4843 MARTINEZ GOMEZ VICTOR MANUEL 47369518Y 5339047

4844 MARTINEZ GONZALEZ ANGEL MANUEL 78791901L 5719287

4845 MARTINEZ GONZALEZ JOSE MARIA 78733632D 5595758

4846 MARTINEZ GONZALEZ JUAN DE DIOS 00262040R 5595759

4847 MARTINEZ GONZALEZ RUBEN 47383415B 5719322

4848 MARTINEZ GRELA LUCIANO 32271747X 5617804

4849 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE 47361834G 5719339

4850 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE 47361834G 5719340

4851 MARTINEZ IGLESIA MANUEL 5719351

4852 MARTINEZ JOSEFA HDROS 5719385

4853 MARTINEZ JUANATEY ANGEL 5719387

4854 MARTINEZ LAGE JESUS 33993299N 5719398

4855 MARTINEZ LAGUELA NELIDA 46898351V 5595764

4856 MARTINEZ LATORRE MANUEL LUIS 36055211C 5719428

4857 MARTINEZ LEMA PABLO 44831419A 5719451

4858 MARTINEZ LINARES M MERCEDES 10055954D 5511430

4859 MARTINEZ LODEIRO MARIA CECILIA 32106314Q 5617834

4860 MARTINEZ LODEIRO MARIA CECILIA 32106314Q 5719469

4861 MARTINEZ LOPEZ CELIA 32435514V 5595766

4862 MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 32820748R 5279585

4863 MARTINEZ LOPEZ HERMINIA 33580357N 5617840

4864 MARTINEZ LOPEZ HERMINIA 33580357N 5719526

4865 MARTINEZ LOPEZ JOSE 32148050F 5719533

4866 MARTINEZ LOPEZ MARIA ANGELES 32424210Y 5617844

4867 MARTINEZ LORENZO ADELA 09972781G 5595768

4868 MARTINEZ LOSADA TEODOSIO 5617853

4869 MARTINEZ LUIS JOSE M 32217455K 5719595

4870 MARTINEZ MARTINEZ ENCARNACION 5617862

4871 MARTINEZ MARTINEZ ENRIQUE MIGUEL 46912190X 5617863

4872 MARTINEZ MARTINEZ JOSE 32282266H 5719685

4873 MARTINEZ MARTINEZ JOSE 32327688S 5719690

4874 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 32428333N 5719707

4875 MARTINEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION 34889289Z 5719734

4876 MARTINEZ MENDEZ TRINIDAD 5617883

4877 MARTINEZ MORAÑA ANA 32823700D 5719840

4878 MARTINEZ MORAÑA ANA 32823700D 5719841

4879 MARTINEZ OROZ JESUS MARIA 18195174N 5595778

4880 MARTINEZ ORTEGA VICTORIANO 32263964R 5719955

4881 MARTINEZ OSTENDI CATALINA 5617903

4882 MARTINEZ OTERO ANGEL ANTONIO 32765483M 5719958

4883 MARTINEZ PARAPAR JUAN JOSE 32769382V 4126772

4884 MARTINEZ PATIÑO JAIME 12133954M 5617911

4885 MARTINEZ PATIÑO JAIME 12133954M 5617912

4886 MARTINEZ PATO ADRIANA 53168077N 5720025

4887 MARTINEZ PENA GERTRUDIS 32270842W 5617920

4888 MARTINEZ PEREIRA OSCAR 32792822C 5617923

4889 MARTINEZ PEREIRA OSCAR 32792822C 5720067

4890 MARTINEZ PEREZ CANDIDA 5617926

4891 MARTINEZ PEREZ CARMEN 32302201N 5617927

4892 MARTINEZ PEREZ LUCIANO 76369557N 5720095

4893 MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN 32156229K 5617931

4894 MARTINEZ PRIETO ALVARO 32106410C 5617952

4895 MARTINEZ PRIMOY AMELIA 32412178A 5720171

4896 MARTINEZ QUINTEIRO RUFINA 33065498P 5617956

4897 MARTINEZ QUIROGA MANUELA 5617958

4898 MARTINEZ RAMOS ANTONIA 32104126J 5617963

4899 MARTINEZ RAPOSO CELIA 76446276A 5595794

4900 MARTINEZ REGUEIRA A.Y 5617972

4901 MARTINEZ REGUEIRA JUAN JOSE 32433666D 5840496

4902 MARTINEZ REGUEIRA JUAN JOSE 32433666D 5840502

4903 MARTINEZ REIMUNDEZ JUANA M. 32798777H 5595796

4904 MARTINEZ RIVAS FELICIANA 5617982

4905 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN VENANCIO 32357117G 5720410

4906 MARTINEZ ROMERO DOLORES 5617999

4907 MARTINEZ RUA YOLANDA 32786241V 5720477

4908 MARTINEZ SANDE JOSE ANGEL 32425993H 5720554

4909 MARTINEZ SANDE JOSE ANGEL 32425993H 5720555

4910 MARTINEZ SANMARTIN DOLORES 32335888G 5720567

4911 MARTINEZ SEIJAS MANUEL 32286525E 5618021

4912 MARTINEZ SOUTO ANA BEATRIZ 32774683M 5595817

4913 MARTINEZ SOUTO PABLO 32827176N 5720684

4914 MARTINEZ SOUTO PABLO 32827176N 5720683

4915 MARTINEZ TOIRAN JOSE 32248471X 5720741

4916 MARTINEZ VAZQUEZ ALEJANDRO 32797661Y 5720826

4917 MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO 5720839

4918 MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO 5720837

4919 MARTINEZ VAZQUEZ ELADIO 32758484K 5720844

4920 MARTINEZ VAZQUEZ MARIA 32357633Z 5720880

4921 MARTINEZ VELAZQUEZ ELADIO 32104513D 5720911

4922 MARTINEZ VELAZQUEZ ELADIO 32104513D 5720912

4923 MARTINEZ VELAZQUEZ ELADIO 32104513D 5720909

4924 MARTINEZ VELAZQUEZ ELADIO 32104513D 5720910

4925 MARTINEZ VENTURA MARCELINO 32363438T 5720916

4926 MARTINEZ VIEITES MARIA MERCEDES 32795768E 5720935

4927 MARTINEZ VILLAR JAIME 32418416P 5720951

4928 MARTINEZ MANUEL 5618098

4929 MARTINEZ-REBOREDO VARELA-VILLAMOR MARIA 33299973K 5720987

4930 MARTINHO MILITAR M 00002147P 5618105

4931 MARTIS NEIRA MANUEL 32133996Y 5618106

4932 MARTY GARCIA MARIA LUISA 33019662B 5618112

4933 MARUGAN TOJAL RODRIGO 13305946D 5721052

4934 MAS GALICIA S.L. B15389521 5342063

4935 MAS GALICIA S.L. B15389521 5595839

4936 MAS GALICIA S.L. B15389521 5342062

4937 MASEDA MARTINEZ M MERCEDES 5721128

4938 MASOLIVER FOTOMECANICA S.L. B15596885 5595846

4939 MASTERPROPERTY REFORMAS Y DECORACION S.C J70185046 5595848

4940 MASTERPROPERTY REFORMAS Y DECORACION S.C J70185046 5064836

4941 MATA BRANDARIZ PURIFICACION 5618140

4942 MATA LAGARES JORGE SANTIAGO 46918722X 5721194

4943 MATA LOPEZ ALEJANDRO 32818246Y 5595850

4944 MATEO ARENAZA DE MARIA DEL VILLAR 32111723C 5618156

4945 MATEO MALUMBRES P 5618160

4946 MATILLA HERNANDEZ JESUS 07767314F 5595858

4947 MATO BLANES EVA 47360031H 5595859

4948 MATO FRAGA CARMEN 76366332F 5595861

4949 MATO MONTERO EMILIO RAMON 35410616T 5721473

4950 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721552

4951 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721573

4952 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721572

4953 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721571

4954 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721570

4955 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721569

4956 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721568

4957 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721567

4958 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721566

4959 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721547

4960 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721549

4961 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721550

4962 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721551

4963 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721574

4964 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721553

4965 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721554

4966 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721555

4967 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721556

4968 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721557

4969 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721558

4970 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721559

4971 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721560

4972 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721561

4973 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721562

4974 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721563

4975 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721564

4976 MATO VILLAR DOLORES LOURDES 76307455X 5721565

4977 MATOS CARTIN ESPERANZA 5618185

4978 MATOS LOPEZ JOSE MANUEL 32772373H 5721588

4979 MATOS LOPEZ JOSE MANUEL 32772373H 5721589

4980 MATOS VAZQUEZ MARIA SOL 32762715C 5595867

4981 MATOVELLE BALSEIRO VICENTE 32160482L 5721619

4982 MATOVELLE CINZA GIL 32102113R 5721621

4983 MATOVELLE CINZA GIL 32102113R 5721622

4984 MATRYOSHKA S.C. J70022785 5595870

4985 MATTA PENAGOS ELIZABERTH X4166940F 5595871

4986 MAUELA SANTOS 5618189

4987 MAVERICK SPORT S.L. B15549637 5595874

4988 MAYER LOPEZ MIGUEL ANGEL 46915357A 5721663

4989 MAZARIEGOS CASTRO MARINA 32133944T 5618213

4990 MAZATLANCO S.L. B15557721 5595884

4991 MAZON TELEMATICA S.L. B15851785 5595885

4992 MAZORRA BUDIÑO RAQUEL 47355177V 5595886

4993 MAÑACH COUCEIRO ESPERANZA 5618222

4994 MAÑANA CARRIL ALFONSO 32781222N 5721770

4995 MAÑANA SEIJAS MANUEL 32318275D 5721789

4996 MAÑONES TRABADELA RAUL 5618228

4997 MBOUP ALASSANE X4721280R 5595890

4998 MCS INSTRUMENTACION S.L. B61091484 5595893

4999 MCS INSTRUMENTACION S.L. B61091484 5342017

5000 MCS INSTRUMENTACION S.L. B61091484 5342019

5001 MEDIN GUYATT JUAN JOSE 32383634W 5618245

5002 MEDIN GUYATT JUAN JOSE 32383634W 5618246

5003 MEDINA DONOSO JOSE LUIS 51865854A 5595897

5004 MEDINA GUERRA MARINA 12671086H 5721897

5005 MEDPRON S.A. A15909880 5721903

5006 MEGIA SAEZ MARIA LUISA 01979143Q 5618265

5007 MEIJIDE LOPEZ RAMON 33093564Z 5721947

5008 MEIJIDE SANCHEZ ALICIA 76517594K 5595909

5009 MEILAN GARCIA AUREA 34193420X 5722000

5010 MEILAN NAYA MANUELA 5618286

5011 MEILAN NUNEZ EMILIO 5618287

5012 MEIRAS BARREIRO JUAN MANUEL 32809598Y 5618301

5013 MEIRAS MOREIRA MARIA 32122106F 5722043

5014 MEIRAS MOREIRA MARIA 32122106F 5722042

5015 MEIS ANA M. JULIA 5618305

5016 MEITIN PEDRO CARMEN 5618306

5017 MEJUTO Y RAMIL SC J15847809 5595916

5018 MEJUTO PAZ JOSE MANUEL 32785616J 5722173

5019 MEJUTO-VIEIROS TEJIDOS S.C. J15609282 5595921

5020 MELENDREZ CEBRIAN MARIA 00636364T 5618332

5021 MELENDREZ PASCUAL JUAN 32768993L 5602621

5022 MELENDREZ PASCUAL JUAN 32768993L 5595924

5023 MELERO PORVEN MARIA OLGA 32775291S 5595927

5024 MELLA BARREIRO JUAN JOSE 32754872C 5595932

5025 MELLA BARREIRO JUAN JOSE 32754872C 5595931

5026 MELLA MARTINEZ MARIA CONCEPCION 32343122Q 5618345

5027 MELLA SABIN ELVIRA 32145473Y 5595934

5028 MELLA VAZQUEZ BALBINAS 5618354

5029 MEMBIELA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 32436146M 5519635

5030 MEMBIELA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 32436146M 5618361

5031 MENA PARDO MANUEL 32102228R 5618372

5032 MENA PUENTE DE LA M. TERESA 35837002N 5618375

5033 MENA VIEITES CRISTINA 5618378

5034 MENA ELENA 5722387

5035 MENA LEONOR 32352621Q 5618379

5036 MENDAÑA LEMA JOSE LUIS 02888612L 5618380

5037 MENDAÑA LEMA JOSE LUIS 02888612L 5618381

5038 MENDES DE OLIVEIRA ESPAÑA S.L. B15654775 5602622

5039 MENDES DE OLIVEIRA ESPAÑA S.L. B15654775 5595939

5040 MENDES ANA APARECIDA X0280118R 5595940

5041 MENDES ANA APARECIDA X0280118R 5595941

5042 MENDEZ BARBEITO ROSINA 76276165T 5595946

5043 MENDEZ BRAGE LUIS 03569532R 5618394

5044 MENDEZ CAABEIRO SAMUEL 32770579H 5829336

5045 MENDEZ CAGIDE JOSE 5618396

5046 MENDEZ CASTRO ANGELINA 32127701J 5722500

5047 MENDEZ CORRAL PILAR 1 5618404

5048 MENDEZ DIAZ JOSE 5618410

5049 MENDEZ FARIÑAS MARIA VICTORIA 32426949P 5722562

5050 MENDEZ FRANCO DOLORES 5618420

5051 MENDEZ GARCIA DOMINGO 5618424

5052 MENDEZ GARCIA VICTOR 32102171J 5618431

5053 MENDEZ HERMIDA PURIFICACION 32126586W 5722680

5054 MENDEZ IGLESIAS MARIA DOLORES 32437536S 5722689

5055 MENDEZ LOPEZ MARIA TANIA 79339569B 5595960

5056 MENDEZ MANTIÑAN FRANCISCO JAVIER 32771557F 5595961

5057 MENDEZ MOREIRA ROBERTO 32424104S 5279617

5058 MENDEZ PETEIRO AFRICA 32134777M 5618464

5059 MENDEZ RGUEZ DOLORES 5618471

5060 MENDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 76328505S 5602628

5061 MENDEZ SEOANE FRANCISCO JAVIER 32816466C 5618490

5062 MENDEZ TENREIRO JOSEFA 32285985B 5618499

5063 MENDEZ VAZQUEZ ANTONIO 32277028R 5722999

5064 MENDEZ VAZQUEZ JOSE 5618505

5065 MENDEZ VILARIÑO PABLO 32820494T 5723024

5066 MENDEZ VILLARES JUAN JOSE 32808479Z 5723031

5067 MENDEZ GUADALUPE 5618508

5068 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840394

5069 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840401

5070 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840402

5071 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840408

5072 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840819

5073 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840830

5074 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840814

5075 MENDOZA GARCIA JOAQUIN 51602133T 5840825

5076 MENENDEZ VILASUSO S.C. J70032610 5595972

5077 MENENDEZ ALVAREZ RAMON 32277917Q 5618517

5078 MENENDEZ DIAZ CARMEN 5618519

5079 MENENDEZ LEIRADO MANUEL 34154466H 5618522

5080 MENENDEZ MONTERO SUSANA 32836627X 5618526

5081 MENENDEZ PEREZ REMEDIOS 32362386Y 5618527

5082 MENENDEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 32781836M 5723124

5083 MENENDEZ SAN EPIFANIO ALBERTO 11373020A 5723130

5084 MENENDEZ MARIA 5618531

5085 MENLLE PREGO ELVIRA 32143714H 5618536

5086 MENOTTI JULIANI TESSITOR 5618538

5087 MENSAJER EXPRES S.L. B24014557 5595977

5088 MENTZATU S.L. B95356341 5723147

5089 MERA BASTIDA CONSUELO 32135893V 5618541

5090 MERA BASTIDA HERMINIA 32271255R 5618542

5091 MERA BASTIDA MARIA 32335973C 5618543

5092 MERA IGLESIAS MANUEL 78782875D 5489385

5093 MERA IGLESIAS MANUEL 78782875D 5489379

5094 MERA PEREZ LAURA MARIA 34890419V 5830653

5095 MERA VAZQUEZ ANTONIO 33196647B 5595982

5096 MERCAR NOROESTE S.L. B15204233 5595988

5097 MERCHANSERVIS S.A. A58648031 5789449

5098 MERCK SHARP DOHOME ESPAÑA S.A. A28211092 5596032

5099 MERCKEL CELA LUISA 5618561

5100 MERELAS LOPEZ EMILIO 32163889E 5723231

5101 MERINO DALMAU FERNANDO 32343909K 5723255

5102 MESEGO GUERRA FRANCISCO JOSE 32441130K 5723291

5103 MESEJO RIVAS MANUEL 32193796Y 5723308

5104 MESTRES CIRO JOSE 5618591

5105 METAL FERSA S.L. B15629751 5791312

5106 METAL FERSA S.L. B15629751 5791700

5107 METAL FERSA S.L. B15629751 5791315

5108 METOSEYCO S.A. A15649999 5341870

5109 METROPOLITANA GALLEGA S.L. B15647985 5723344

5110 MEYLLO S.L. B15400799 5602631

5111 MEYLLO S.L. B15400799 5596049

5112 MIALEX S.L. B32328585 5723395

5113 MIARNAU TERESA 5618592

5114 MICHEL GERHARD X0879606V 5596050

5115 MIDAT MUTUA MUTUA DE A.T. Y E.P. DE LA S G08171209 5596053

5116 MIGUEL A.JARES HERVELLA Y OTRA J15390560 5596057

5117 MIGUEL ANGEL ABAD TOME Y OTRO S.C. J15754641 5596059

5118 MIGUEL DE ABUIN ANTONIO FRANCISCO 32436577E 5723421

5119 MIGUEL EIZAGUIRRE MANUEL 5618606

5120 MIGUEL VAZQUEZ ROBERTO 5618612

5121 MIGUELEZ LUZDIVINA HDS 5723492

5122 MIGUEZ GARCIA ASUNCION 32437008Q 5577954

5123 MIGUEZ GONZALEZ BENIGNO 32443269K 5723628

5124 MIGUEZ MACEIRAS EUGENIO 5618636

5125 MIGUEZ NOVOA JOSE M 5618638

5126 MIGUEZ PARDO SILVIA BEATRIZ 46897105J 5723723

5127 MILAGROS LOPEZ MARTINEZ Y OTROS S.C. J70102173 5596078

5128 MILENIUM S.C J70140249 5596080

5129 MILLAN BOSSO FCO 5618663

5130 MILLAN LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 32121558B 5723844

5131 MILLAN LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 32121558B 5618667

5132 MILLET CRUJEIRAS MARIA DOLORES 32415519D 5596084

5133 MILLOR CEBRAL VICENTE 32112915Q 5618676

5134 MILLOR PIÑEIRO CONSUELO 32270729G 5723877

5135 MILPROM S.L. B15581853 5723894

5136 MILPROM S.L. B15581853 5723893

5137 MILPROM S.L. B15581853 5723892

5138 MILPROM S.L. B15581853 5723891

5139 MILPROM S.L. B15581853 5723890

5140 MILPROM S.L. B15581853 5723889

5141 MILPROM S.L. B15581853 5723888

5142 MILPROM S.L. B15581853 5723887

5143 MILPROM S.L. B15581853 5723886

5144 MILPROM S.L. B15581853 5723885

5145 MILPROM S.L. B15581853 5723883

5146 MILPROM S.L. B15581853 5723884

5147 MILPROM S.L. B15581853 5305155

5148 MILPROM S.L. B15581853 5305152

5149 MILPROM S.L. B15581853 5050210

5150 MIMAME + S.C. J70026661 5596086

5151 MINAS DE SAN FINX S.A. A15040066 5596087

5152 MINCEA S.L. B78163995 5723897

5153 MINIET HERNANDEZ LUIS F 5618685

5154 MIQUEL BESCANSA SOFIA MARIA 00816303X 5723913

5155 MIRA COTELO JOSE MARIA 32212987S 5723924

5156 MIRANDA LOPEZ PABLO 32401895R 5618710

5157 MIRANDA MARTINEZ JOEL 53300564L 5724149

5158 MIRANTES FERNANDEZ RAFAEL ANGEL 33226170W 5724189

5159 MIRAS EDUARDO 5618725

5160 MIRON VAZQUEZ MANUELA 5618733

5161 MISIEGO ENRIQUE 5618736

5162 MISS DESMAK S.L. B15994585 5724310

5163 MITITELU CORNEL X5014068E 5724312

5164 MIÑAN PARDO CARMEN 5618742

5165 MIÑO BARRAL DIVINA 76284623V 5724327

5166 MIÑONES ANDRADES ADELINA 32347895M 5618748

5167 MIÑONES FIGUEROA RUBEN 32829190W 5618750

5168 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724386

5169 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724384

5170 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724383

5171 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724382

5172 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5051387

5173 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5051384

5174 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724392

5175 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724391

5176 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724389

5177 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724388

5178 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724387

5179 MOALXO OBRAS S.L. B15765225 5724385

5180 MOAR MARTINEZ MARIA CARMEN 32760930Y 5724441

5181 MOAR VAZQUEZ ANTONIO 32119233D 5618762

5182 MOBYEKIP S.L. B15905169 5581116

5183 MOBYEKIP S.L. B15905169 5581120

5184 MOBYEKIP S.L. B15905169 5581117

5185 MODALID S.A. A47077474 5596123

5186 MODEL CORUÑA S.L. B15912058 5596124

5187 MODEL RAC S.L B15911878 5596125

5188 MODESTA FDEZ BAJO 5618768

5189 MODIA MARTINEZ MANUEL JESUS 32433266T 5724492

5190 MODIA RODRIGUEZ ELENA 33585640M 5618771

5191 MODIA VILAMEA CESAR 32372463D 5596126

5192 MOGUAREJO LUISA 5618776

5193 MOLET MOSQUERA MARIA 5618786

5194 MOLINA COUCEIRO M VALENTIN 5618796

5195 MOLINA FIGUEROA FELIX ENRIQUE X6994550C 5724626

5196 MOLINA GARCIA AGUSTIN 32001180S 5724630

5197 MOLINA SANTIAGO LISARDO 32770245Y 5618811

5198 MOLINA MANUELA 5618817

5199 MOLINO DIAZ JUAN 5724687

5200 MOLIST RODRIGUEZ EUGENIO 32118075R 5724709

5201 MOLIST RODRIGUEZ EUGENIO 32118075R 5724710

5202 MONDELLO FABRICACION Y DISEÑO TEXTIL S.L B15793284 5790269

5203 MONDELO BARBEITO ERNESTO JESUS 32295538L 5724761

5204 MONDUATE ANTONIO A Y HMN 5618839

5205 MONELOS ABAD ANA MARIA 32825983S 5618840

5206 MONELOS ABAD ANA MARIA 32825983S 5618841

5207 MONELOS CORRAL CONSUELO 32270398H 5724791

5208 MONET REUNIDOS S.L. B27362599 5596145

5209 MONICA POMBO GIRALDO Y OTRO S.C. G15921026 5596146

5210 MONICAS BAR S.C. J70122510 5596147

5211 MONROY RIVAS JOAQUIN 32303700Q 5724866

5212 MONTAJES ELECTRICOS TEINSCOM S.L. B15822588 5724873

5213 MONTE DEL PERNAS MARIA 5618874

5214 MONTEALTO EDUCATIVA SC J15723067 5596173

5215 MONTEIRO SALES LISBOA DE FRANCISCO MANUE 53391214A 5724972

5216 MONTENEGRO JUAN ABEL X2271245H 5618889

5217 MONTERO Y CARDALDA S.L. B15982044 5596181

5218 MONTERO FERNANDEZ MARIA ROSARIO 32414604Z 5618903

5219 MONTERO FERREIRO JOSE RAMON 32411634B 5725091

5220 MONTERO FREIRE ANTONIO 5618905

5221 MONTERO GALLARDO RAMON 32370488N 5725093

5222 MONTERO PEREIRA JESUS ANTONIO 32610130V 5725173

5223 MONTERO VARELA ALFREDO ANGEL 44811354V 5725236

5224 MONTERO RAMON 5618932

5225 MONTES BARREIROS MANUEL 32109293M 5618939

5226 MONTES GRELA BEATRIZ MARIA 32773566S 5725313

5227 MONTES GRELA RAQUEL NURIA 32773567Q 5725318

5228 MONTES GRELA RAQUEL NURIA 32773567Q 5725317

5229 MONTES GRELA RAQUEL NURIA 32773567Q 5725316

5230 MONTES MATOS JOSE MANUEL 32373897V 5596195

5231 MONTES RAMOS NICOLAS 32160404X 5725384

5232 MONTES RODRIGUEZ MARIA 5618957

5233 MONTES SANTOS JOSE MANUEL 07489486L 5725387

5234 MONTES SEVERIANO TERESA 5618958

5235 MONTILLA RAMIREZ MARXLENIN 48119791L 5596198

5236 MONTOIRO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 33082662Z 5725431

5237 MONTORO ROSALINO 5618968

5238 MONTSERRAT BADA PAZOS Y OTROS S.C. J15704422 4562314/2

5239 MOON S.C. J15626476 5596203

5240 MORADO DIAZ JAIME 33558729G 5596204

5241 MORALES BARROS FIDEL 32378063C 5725553

5242 MORALES GARCIA VANESSA 47357865Z 5725568

5243 MORAN ALVAREZ JOSE 32274982W 5596207

5244 MORAN HIDALGO BENITO 34209722M 5619031

5245 MORANDEIRA LOPEZ MANUEL 32380070A 5725698

5246 MORANDEIRA LOPEZ MANUEL 32380070A 5725699

5247 MORANO CAROLLO MARCOS 32784960R 5725767

5248 MORAS SUEVOS PETRA 5619060

5249 MOREIRA CAJIAGO MANUEL 5619071

5250 MOREIRA EIRIZ JOSE MANUEL 53165895S 5596212

5251 MOREIRA LEMA MARIA DOLORES 32841966J 5725880

5252 MOREIRA PORTELA AGUSTIN 35825981P 5619077

5253 MORENO BARREIRO DIEGO 5619081

5254 MORENO FERNANDEZ AMALIA 5726000

5255 MORENO FERNANDEZ ROSA 34942940Y 5726004

5256 MORENO GARCIA DOLORES 5619088

5257 MORENO GONZALEZ FLOREAL 32292435K 5619090

5258 MORENO GONZALEZ FLOREAL 32292435K 5726015

5259 MORENO GONZALEZ FLOREAL 32292435K 5726016

5260 MORENO GONZALEZ FLOREAL 32292435K 5726014

5261 MORENO GONZALEZ FLOREAL 32292435K 5726017

5262 MORENO GONZALEZ FLOREAL 32292435K 5726018

5263 MORENO NEGREIRA JUAN LUIS 32270786S 5596221

5264 MORENO VAZQUEZ SARA 5619104

5265 MORERA LUIS 5619107

5266 MORETA SIERRA ANGEL 5619108

5267 MOREU CARMEN Y ANGEL 5619110

5268 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5488362

5269 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5819299

5270 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5488363

5271 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5546381

5272 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5836029

5273 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5836028

5274 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5819300

5275 MORGADE SUAREZ MARIA 32375774P 5546380

5276 MORIS BLANCO MARIA DEL MAR 32765567C 5596228

5277 MORIS PEON EMILIO 32357751V 5726159

5278 MORLAN MARTINEZ DOLORES 5619121

5279 MORLAN JUAN 5619122

5280 MORO ARMESTO CARLOS TOMAS 32824232N 5726176

5281 MOSCALRI SL. B15555840 5596231

5282 MOSCOSO COSTOYA RAMON 33065890D 5726225

5283 MOSCOSO COSTOYA RAMON 33065890D 5619136

5284 MOSQUEIRA TEDIN ELISA 32463273S 5619154

5285 MOSQUERA Y CAÑETE S.C. J15679426 5596237

5286 MOSQUERA ALBA FERNANDO 47386226Q 5726321

5287 MOSQUERA ANDRADE MANUEL 32101151M 5619159

5288 MOSQUERA BARBOSA JUAN CARLOS 32778546G 5619162

5289 MOSQUERA BERTOA JOSEFA 32171513X 5619169

5290 MOSQUERA BOO MANUEL 32277106X 5596242

5291 MOSQUERA BOTANA ENRIQUE 5726392

5292 MOSQUERA GARCIA ANTONIO 34892104T 5726511

5293 MOSQUERA GARCIA MARIA TERESA 32163029J 5726526

5294 MOSQUERA GARCIA TERESA 5619191

5295 MOSQUERA GOMEZ MANUEL 32445323M 5726540

5296 MOSQUERA GUIMAREY M CARMEN 33777977Q 5726561

5297 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 5726592

5298 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 5619195

5299 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 5726590

5300 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 5726588

5301 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 5726587

5302 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 5726586

5303 MOSQUERA JASPE MERCEDES 32122109X 5726591

5304 MOSQUERA LEMA JOSE LUIS 32784791Q 5488134

5305 MOSQUERA LOPEZ BENIGNA 5619201

5306 MOSQUERA MARTIN SUSANA MARIA 34894361A 5726643

5307 MOSQUERA NOVO MARIA CELIA DEL PILA 32427985D 5726701

5308 MOSQUERA RODRIGUEZ EUGENIO JAIME 32787614X 5596257

5309 MOSQUERA SANCHEZ JOSE 32451163A 5619242

5310 MOSQUERA SEOANE CARMEN 32153098H 5726858

5311 MOSQUERA SEOANE CARMEN 32153098H 5726857

5312 MOSQUERA SEOANE CARMEN 32153098H 5726856

5313 MOSQUERA VAZQUEZ JOSEFINA 32262454D 5619257

5314 MOSTEIRO JOSE GALAN E 5619271

5315 MOSTEIRO REGUEIRO AVELINO 32749132F 4144417

5316 MOUCE MASEDA ENCARNACION 5619282

5317 MOURE VAZQUEZ GERMAN 5619291

5318 MOURELLE MORENO EVANGELINA 76601371D 5619293

5319 MOURELLE RIAL MARIA 33118335Z 5619294

5320 MOURINO ELISA 5619312

5321 MOURIS FERNANDEZ JOSE 33232283C 5546506

5322 MOURIS FERNANDEZ JOSE 33232283C 5488534

5323 MOURIS FERNANDEZ JOSE 33232283C 5836150

5324 MOURIS FERNANDEZ JOSE 33232283C 5819016

5325 MOURIÑO ALBORNOZ MARIA CAROLINA 35466435K 5596281

5326 MOURIÑO VAZQUEZ JOSE 32145481Z 5619321

5327 MOURIÑO VECINO SUSANA MARIA 02613035M 5619322

5328 MOURO HERMIDAS MARIA JESUS 46898122H 5727396

5329 MOURON MATO JUAN MANUEL 76341272V 5727411

5330 MOUTINHO LIÑARES DE MARIA DA CONCEIAO E1029973 5727423

5331 MOUZO CASTRO JESUS RAMON 76275323D 5619328

5332 MOUZO MOUZO FABIAN 46907149Y 5727475

5333 MOYA GUTIERREZ JOSE LUIS 32127178L 5727511

5334 MOYA TRIGO JOAQUINA 32146518Q 5619341

5335 MOYA ANTONIO 5619344

5336 MOYVESA CORUÑA S.L. B70075056 5791250

5337 MOYVESA CORUÑA S.L. B70075056 5791249

5338 MOYVESA CORUÑA S.L. B70075056 5596292

5339 MOZO CASA ALEJANDRO 5619346

5340 MQ S.C. G15989098 5596293

5341 MTNEZ ALVARINO SAGRARIO 5619357

5342 MTNEZ CALVO JUAN 5619360

5343 MTNEZ RIMA DE LA CARMEN 5619364

5344 MUEBLES VILLAS S.A. A15039647 5596306

5345 MUELA DE LA CAMPERO FRANCISCO 13494429F 5619367

5346 MUELA DE LA SIERRA ASUNCION MARIA ISABE 13494563A 5619368

5347 MUINO CABALLERO ELENA 5619371

5348 MUINO EXPOSITO JORGE 5619372

5349 MUIÑO FRAGUELA GERARDO 32589637V 5619383

5350 MUIÑO REIGOSA MARIA CONCEPCION 33800097X 5727679

5351 MUIÑO RODRIGUEZ MARIA REMEDIOS 5619392

5352 MUIÑO VAZQUEZ DAVID 47350568P 5596310

5353 MUIÑOS LAGO ENRIQUE 32119704C 5619408

5354 MUIÑOS LAGO ENRIQUE 32119704C 5619406

5355 MUIÑOS MARQUEZ ROSA 32139164E 5619412

5356 MUIÑOS RODRIGUEZ JOSE 5619414

5357 MULLER ALLENDE MARIA LUISA 02626962V 5727772

5358 MULLER MULLER PABLO 5619417

5359 MULLERES XOVENES AREA G15159783 5596315

5360 MUNDIAL DE TERRENOS S.L. B15827900 5727783

5361 MUNDO ANIMAL Y BOTANICO S.L. B15944028 5800823

5362 MUNDO ANIMAL Y BOTANICO S.L. B15944028 5800822

5363 MUNDO MAGICO TOURS S.A. A92005644 5790762

5364 MUNDO MAGICO TOURS S.A. A92005644 5790761

5365 MUNDO MAGICO TOURS S.A. A92005644 5596331

5366 MUNDO NOVIAS S.L. B36701829 5596332

5367 MUNIN DOBARRO MANUEL 32104504T 5596334

5368 MUNIN DOBARRO MANUEL 32104504T 5619428

5369 MUNIN LOPEZ HERMESINDO 32303689M 5596335

5370 MUNIN PEREIRA CONSTANTINO 5619430

5371 MUNIZ RAMIRO 5619432

5372 MURADAS PRESTA LUCIA REGINA 46914847E 5819190

5373 MURADAS PRESTA LUCIA REGINA 46914847E 5819193

5374 MUTUA MAZ G50005321 5596349

5375 MUÑIZ CALVELO JUAN JOSE 34890536L 5727904

5376 MUÑIZ CALVELO JUAN JOSE 34890536L 5727905

5377 MUÑIZ FERNANDEZ JAIME 32782165N 5727926

5378 MUÑIZ GARCIA MANUELA 33087835N 5619444

5379 MUÑIZ GARCIA ROSA 02013368V 5619445

5380 MUÑIZ OTERO MARIA DEL ROSARIO 76415233X 5051650

5381 MUÑIZ OTERO MARIA DEL ROSARIO 76415233X 5619453

5382 MUÑIZ PEREZ ALICIA 32188046Y 5727970

5383 MUÑIZ SAN EUFRASIO RAMIRO 32396280K 5727980

5384 MUÑOZ BALLESTEROS JOSEFA ELENA 32783202Z 5728005

5385 MUÑOZ CALVO GONZALO 32147982P 5619470

5386 MUÑOZ VARELA JULIO 46911657Y 5602666

5387 MUÑOZ-ORTIZ LORENZO ALBERTO 32109232J 5619487

5388 NAHARRO JIMENEZ LORENZO 33256140A 5728102

5389 NAHER 98 S.L. B15647605 5596369

5390 NAVAL TORREIRO S.L. B70161542 5792975

5391 NAVALLO ARES MARIA CARMEN 33796466J 5728140

5392 NAVALMAR CORUÑA S.A. A15087802 5596378

5393 NAVARRETE SANCHEZ PURIFICACION 32239548B 5619502

5394 NAVARRO CARRION FRANCISCO JAVIER 24877358Y 5475315

5395 NAVARRO DOPICO PILAR 32439395B 5619505

5396 NAVEIRA CORRAL EMILIA 32756211W 5619530

5397 NAVEIRA FERNANDEZ LUISA 00155445B 5619537

5398 NAVEIRA GARCIA FRANCISCO 32421773F 5602667

5399 NAVEIRA GARCIA FRANCISCO 32421773F 5596385

5400 NAVEIRA GOMEZ MARIA CARMEN 32447051P 5619539

5401 NAVEIRA LOPEZ JOSEFA 5619542

5402 NAVEIRA MUIÑO AQUILINO 32309687T 5596389

5403 NAVEIRO LOPEZ JUAN LUIS 32427760Z 5728444

5404 NAVELA VASQUEZ MANUEL 5728448

5405 NAVOLATO S.L. B15766371 5728452

5406 NAYA DIAZ CARLOS 76341642L 5728501

5407 NAYA FARIÑA ANTONIO 32122029E 5619574

5408 NAYA FARIÑA ANTONIO 32122029E 5619573

5409 NAYA FARIÑA ANTONIO 32122029E 5619575

5410 NAYA FARIÑA ANTONIO 32122029E 5728508

5411 NAYA FERNANDEZ JUAN MANUEL 5619576

5412 NAYA MERAYO NOEMI 47359652F 5596401

5413 NAYA MOSQUERA MARIA ENCARNACION 32409251C 5728583

5414 NAYA NAYA CARMEN 32330218S 5596402

5415 NAYA SANCHEZ CARMEN 32345737D 5728635

5416 NAYA SOUTO VISITACION 32122811E 5728653

5417 NAYA VAZQUEZ ISAURA 32284330N 5728656

5418 NAYA VEIGA OSCAR 32121069M 5728660

5419 NAYA VEIRA MAGDALENA 5619612

5420 NAYA JOSE 5619617

5421 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 5728664

5422 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 5728666

5423 NAYARFI PROMOCIONES S.A. A15103724 5728662

5424 NEGOCIOS Y COMUNIC.DE GALICIA B15661382 5596410

5425 NEGREVER S.L. B15702335 5596414

5426 NEGRIN FRAGOSO DOMINGO SERVANDO 41840859H 5728782

5427 NEGRIN FRAGOSO DOMINGO SERVANDO 41840859H 5728783

5428 NEHO GESTION ARTISTICA S.C. J70158803 5790376

5429 NEIRA ALVAREZ TERESA 5619624

5430 NEIRA CAMPOY MARIA DEL CARMEN 10032064Q 5728834

5431 NEIRA CANDAL ESTRELLA 5619626

5432 NEIRA CARSI JULIO GONZALO 32771008X 5728839

5433 NEIRA FDEZ ANA 5619636

5434 NEIRA MOSQUERA MARIA JESUS 32268581H 5619649

5435 NEIRA VILAR CIPRIANO F. 32102799C 5619670

5436 NEITZEL S.L. B15532344 5596423

5437 NENUFAR S.C. J15964885 5596425

5438 NEO S.C J15997836 5596426

5439 NEO VALIÑO PROMOCIONES S.L. B15962426 5728993

5440 NEO VALIÑO PROMOCIONES S.L. B15962426 5728994

5441 NETA INTERMEDIACION S.L. B70152913 5596431

5442 NETPRINT CENTER CORUÑA S.L. B15697766 5596432

5443 NEUMATICOS VERNER S.L. B15917982 5602676

5444 NEW TECH LAB S.A. A15363336 5596441

5445 NEW WAYS INVERSIONES S.L. B70135165 5596442

5446 NICRARIA S.L. B15538952 5295153

5447 NIETO LOPEZ JOSE LUIS 32302761C 5729127

5448 NIETO SUAREZ CARMEN 32123556P 5619713

5449 NIETO TASENDE GABINO 5619714

5450 NIETO TOBA FERNANDO DE BORJA 46895786M 5729167

5451 NIETO YAUCA IRIS SOLANGER 46900792C 5729184

5452 NIETO SABINO 5619717

5453 NIEVES SUAREZ MARIA CARMEN 01978643E 5619728

5454 NIEVES SUAREZ MARIA CARMEN 01978643E 5619729

5455 NIMO SILVA JOSE JUAN 33194112Y 5839646

5456 NIMO SILVA JOSE JUAN 33194112Y 5839722

5457 NIMO SILVA JOSE JUAN 33194112Y 5839934

5458 NINDEUS S.L. B15549678 5729225

5459 NION PAMPIN JOSE ANTONIO 32354055R 5619738

5460 NION VIZCAINO IVONNE 32812869B 5729254

5461 NISARRE ROMEO CONSUELO 32122486L 5619739

5462 NISTAL FERREÑO ROSA 32147095H 5619740

5463 NIÑO TABOADA JOSE ANTONIO 32772269Y 5729271

5464 NIÑO TABOADA JUAN IGNACIO 32779278T 5729272

5465 NLQ S.L. B15840739 5596462

5466 NO IGLESIAS CONSUELO 32282817V 5729281

5467 NOCHE TRASHORRAS MANUEL 32109636A 5729316

5468 NOGAREDA ARES MANUEL 79312067V 5729332

5469 NOGAREDA VENTO JESUS MARIA 32793994L 5619754

5470 NOGUEIRA CASTELO TOMAS GUILLERMO 32792896W 5729370

5471 NOGUEIRA CASTELO TOMAS GUILLERMO 32792896W 5619758

5472 NOGUEIRA DOCAMPO JOSEFIN 5619759

5473 NOGUEIRA GARCIA LINO 5619763

5474 NOGUEIRAS RODRIGUEZ ELOY 5619772

5475 NOGUERA ARTAZA DE ROMUALDO 32999932S 5729446

5476 NOGUERA ARTAZA DE ROMUALDO 32999932S 5596472

5477 NORBITEK SOLUCIONES S.L. B70046313 5596477

5478 NOROESTE EXPRESS SERV.INT.PAQUETERIA S.L B15852296 5793155

5479 NOROESTE EXPRESS SERV.INT.PAQUETERIA S.L B15852296 5793156

5480 NOROESTE EXPRESS SERV.INT.PAQUETERIA S.L B15852296 5596483

5481 NOROESTE EXPRESS SERVICIO URGENTE S.L. B15598881 5596484

5482 NOROGES S.L. B15483001 5596485

5483 NORPACK S.A. A15551708 5596486

5484 NORPOL S.A. A15422496 5792477

5485 NORTESEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS S.L. B15570492 5596492

5486 NORTH WEST IMPORT CENTER S.L. B70016852 5602679

5487 NORTH WEST IMPORT CENTER S.L. B70016852 4602179

5488 NOSO HABITAT S.L. B15779986 5596494

5489 NOSO HABITAT S.L. B15779986 5791884

5490 NOSO HABITAT S.L. B15779986 5729530

5491 NOSTIAN S.L. B70048152 5729531

5492 NOUCHE BLANCO MANUEL 32406129A 5596497

5493 NOUCHE BLANCO MANUEL 32406129A 5729549

5494 NOVA IMAXE S.C. J70167796 5596498

5495 NOVA PAPER DISTRIBUCIONES S.L. B15814445 5596499

5496 NOVA PROPOSTA ISA 2002 S.L. B15819659 5596500

5497 NOVA VIDA MULTIXESTION S.L. B15984917 5596501

5498 NOVAIMAXE MULTIMEDIA S.L. B15776396 5596502

5499 NOVE FIORI ACCESORI S.L. B15910250 5729580

5500 NOVE FIORI ACCESORI S.L. B15910250 5729581

5501 NOVIO TEJO VICTOR 33222561G 5729595

5502 NOVO LAR S.L. B15057524 5729597

5503 NOVO BARREIRO JOSE MANUEL 32825466G 5596513

5504 NOVO CASTRO CARMEN 32775073G 5729638

5505 NOVO DO RIO HILDA 5619807

5506 NOVO FREIRE MONICA GUADALUPE 32790055J 5729680

5507 NOVO MAHIA JOSE 5619823

5508 NOVO SEOANE DOLORES 32283913D 5619836

5509 NOVO SOLEDAD 5619844

5510 NOVOA GONZALEZ CANDIDO 32114711H 5596525

5511 NOVOA PRADA JOSE 5619864

5512 NOVOA VARELA MARIA MERCEDES 47387440B 5729964

5513 NOVOA VILAS MARIA DEL PILAR 32385856Q 5596526

5514 NOVOA VILLAR MARGARITA 32279178N 5729971

5515 NOVOA EUGENIA 5619876

5516 NOYA FREIRE MARIA ESPERANZA 32419902E 5730042

5517 NOYA ORJALES CANDIDO 5619884

5518 NOYA RODRIGUEZ JACOBO JOSE 47362198T 5730107

5519 NOYA RODRIGUEZ MARIA 32286056J 5730109

5520 NOYA VARELA MARIA 32844624A 5730124

5521 NUEVA CORUÑA PROMOCIONES INMOBILIARIAS S B15671720 5730133

5522 NUEVA INSTALADORA DE CALEFACCION S.L. B15011760 5596538

5523 NUNES LOPES TAVARES CARLOS JORGE X3675199Y 5344078

5524 NUNES LOPES TAVARES CARLOS JORGE X3675199Y 5344076

5525 NUNES LOPES TAVARES CARLOS JORGE X3675199Y 5596546

5526 NUNEZ ALONSO PIO 5619889

5527 NUNEZ RGUEZ E 5619897

5528 NUNEZ MANUEL 5619903

5529 NUNEZ NIEVES 5619906

5530 NUÑEZ Y VALCARCEL S.L. B15831068 5791053

5531 NUÑEZ DIEGUEZ JOSE CARLOS 10032714E 5730290

5532 NUÑEZ DIEGUEZ JOSE CARLOS 10032714E 5730291

5533 NUÑEZ FABRE CESARINA DE JESUS X1734659E 5596557

5534 NUÑEZ FERNANDEZ BEATRIZ 34889643T 5619928

5535 NUÑEZ HERNAN AUREA 5619944

5536 NUÑEZ MALLO JUAN 32288707L 5730402

5537 NUÑEZ MARTINEZ MANUEL MARTIN 33178140L 5730413

5538 NUÑEZ MARTINEZ MANUEL MARTIN 33178140L 5730412

5539 NUÑEZ MONTERO CARLOS JAVIER 32823137K 5839422

5540 NUÑEZ MONTERO CARLOS JAVIER 32823137K 5839447

5541 NUÑEZ MONTERO JAVIER JESUS 32773739G 5730422

5542 NUÑEZ PERAL ANTONIA 32311561B 5730457

5543 NUÑEZ RECIO ANGEL 32785268X 5619962

5544 NUÑEZ REDONDO JOSEFA 12198844N 5730477

5545 NUÑEZ RIOS LAURA 32271034X 5730495

5546 NUÑEZ ROBLES BERTA ANA X6729269K 5596564

5547 NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE 33651507T 5730514

5548 NUÑEZ RODRIGUEZ ORLANDO 32401728H 5730526

5549 NUÑEZ SANFIZ GUILLERMO 33769576X 5730547

5550 NUÑEZ SANJURJO CARLOS 33820846J 5730553

5551 NUÑEZ SOLLEIRO OLGA 35565828P 5730572

5552 NUÑEZ VEIGA MARIA 32845188S 5730607

5553 NUÑEZ ALFREDO 5730612

5554 NUÑEZ JOSE 5730613

5555 NUÑEZ JOSE 5730614

5556 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730626

5557 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730627

5558 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730628

5559 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730629

5560 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730630

5561 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730631

5562 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730632

5563 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730633

5564 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730634

5565 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730635

5566 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730636

5567 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730637

5568 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730638

5569 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5730639

5570 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5789958

5571 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5791754

5572 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4566479

5573 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4568951

5574 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4569379

5575 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4569523

5576 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4569704

5577 O CARON GRUPO S.L. B15659105 4569962

5578 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5021395

5579 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5344063

5580 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5344065

5581 O CARON GRUPO S.L. B15659105 5596568

5582 O CORNO S.L. B15328883 5596569

5583 O CATASOL S.L. B15845472 5791872

5584 O SULLIVAN PAUL X5768895N 5596578

5585 OASIS SKY WAY S.L. B15866031 5730673

5586 OASIS SKY WAY S.L. B15866031 5730675

5587 OASIS SKY WAY S.L. B15866031 5730674

5588 OBANZA FREIJOO M. LUISA 32111933T 5619983

5589 OBRA SOCIAL SOPEÑA 5619996

5590 OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEN S.A. A36063667 5730719

5591 OBRAS Y OTRAS COSAS S.L. B15791817 5791869

5592 OBRAS Y TERMINACIONES BERGONVI S.L. B15657232 5730720

5593 OCAMPO PINEIRO J 5620000

5594 OCAPER GOURMET S.L. B70233812 5596590

5595 OCEANICA S.C. J15893787 5596592

5596 OCHAITA PRIEGUE ANDRES 5620007

5597 OCHOA BOADO MARIA 5620009

5598 OCHOA GONZALO VICTOR 32163825G 5620010

5599 OCHOA VAZQUEZ LUIS 32271850K 5730780

5600 ODEON SISO PEREIRA S.L. B70137146 5596597

5601 OFFSET VALLADARES S.L. B15162928 5793059

5602 OFI 4 SDAD COOP. F15529233 5596602

5603 OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQU. S.L. B15766793 5499287

5604 OFICINA TECNICA 21 S.L B15752124 5730798

5605 OFICINA TECNICA 21 S.L B15752124 5730800

5606 OFICINA TECNICA 21 S.L B15752124 5730795

5607 OFICINA TECNICA 21 S.L B15752124 5730794

5608 OFICINA TECNICA 21 S.L B15752124 5730791

5609 OFICINA TECNICA 21 S.L B15752124 5730799

5610 OFICINA UNICA S.L. B15838030 5596607

5611 OFICONSUM S.L. B15834096 5596608

5612 OFICONSUM S.L. B15834096 5789972

5613 OJEA GONZALEZ CARLOS 32170579L 5730863

5614 OJEA VAZQUEZ EMILIO GONZALO 32410099V 5596618

5615 OLGA ROCA CONFECCIONES S.L. B15702129 5596620

5616 OLI & ENZO S.L. B70220876 5596621

5617 OLIMPIA PEREIRA 5620038

5618 OLIVEIRA DE ALMEIDA GISELE X7770443P 5596623

5619 OLIVEIRA IGLESIAS DAVID 32109265T 5730950

5620 OLIVEIRA PEREZ MANUEL 32114127D 5620043

5621 OLIVEIRA PEREZ MARIA 32347598F 5730957

5622 OLVEIRA MANTEIGA GONZALO 32824311E 5731015

5623 ONDA NOS S.L. B15878739 5596631

5624 OPAZO VIVANCO RUTH MARIA 47377167L 5731060

5625 OPCINGALL S.L. B15903446 5596633

5626 OPECEN INMOBILIARIA S.A. A15973951 5792384

5627 OPECEN INMOBILIARIA S.A. A15973951 5792013

5628 OPECEN INMOBILIARIA S.L. B15973951 5731062

5629 OPEN CORUÑA S.L. B15644941 5596635

5630 ORDOÑEZ CES M. MAR 33255021B 5731094

5631 ORELLANA ISABEL 5620076

5632 ORION C.B. E70033790 5814410

5633 ORION C.B. E70033790 5814414

5634 ORIZALES MOUZO FRANCISCO LUIS 32804199N 5620085

5635 ORMAZABAL LOPEZ MIREN OSKIA 34086687C 5731283

5636 OROSA JOSEFA 5620096

5637 OROZCO TOVAR JUAN A 32253162D 5731362

5638 ORRO VAZQUEZ VIOLETA 32414943P 5731391

5639 ORTEGA ALVAREZ BALDOMERO 14333588B 5620106

5640 ORTEGA CALDERON CARLOS 12693970V 5731403

5641 ORTEGA CALDERON CARLOS 12693970V 5731402

5642 ORTEGA CONDE MARCOS 46914106V 5731405

5643 ORTEGA ESPAILLAT KATIUSKA MARIA 47355935Q 5731407

5644 ORTEGA LUCAS MARIA TERESA 32167482G 5620110

5645 ORTEGA VIÑAS MARIA ACACIA 32380106Q 5620118

5646 ORTEGA VIÑAS MARIA ACACIA 32380106Q 5620117

5647 ORTIZ DE SOUTO CARMEN BEATRIZ X8705655V 5731457

5648 ORTIZ CASIANO EVA 5620124

5649 ORTIZ TARANCO POSSE DE RAMON 5620132

5650 ORTOCORUÑA S.L. B15527211 5596675

5651 ORTODENTAL J. M. S.L. B15439250 5596676

5652 OSORIO ILLANES ALFREDO 32295705W 5731541

5653 OSORIO ILLANES CAYETANO ALFREDO 32314270Y 5731542

5654 OSORIO ILLANES MANUEL 5620140

5655 OSORIO LOPEZ TEJADA A 5620142

5656 OSORIO RGUEZ HNOS 5620144

5657 OSTENDI CATALINA 5620146

5658 OTANO RIOBOO ISABEL 5620149

5659 OTERO Y FERNANDEZ INVERSIONES S.L. B70005012 5731567

5660 OTERO BRANDARIZ JUAN 32775625G 5731694

5661 OTERO BUEZAS JOSE ANTONIO 32759561V 5731697

5662 OTERO CASTRO JORGE 76397312Y 5731751

5663 OTERO ESCURIS JOSE MARIA 33148747C 5731805

5664 OTERO ESTUA MARIA 00147736F 5731809

5665 OTERO GARCIA JUANA 32261848R 5620189

5666 OTERO GOMEZ RICARDO 32780514V 5731903

5667 OTERO GONZALEZ PILAR 32297082E 5596708

5668 OTERO LOPEZ JOSE LUIS 32431842W 5596715

5669 OTERO MIRAMONTES OLIMPIA 32436697G 5620212

5670 OTERO OURENS YOLANDA 46907289P 5732137

5671 OTERO OUTES JOSE ANTONIO 33026664K 5620223

5672 OTERO PEDREIRA ELIDA 32109702T 5620225

5673 OTERO PENA ALFONSO 5620226

5674 OTERO PENA MARIA JOSEFA CLARA 32254166R 5620227

5675 OTERO PEREZ JUAN CARLOS 32795398C 5732167

5676 OTERO ROMAY MANUEL 32277274V 5732261

5677 OTERO TABOADA M PETRA 5620256

5678 OTERO TABOADA MARIA 5620257

5679 OTERO VAZQUEZ ROSA M. 32445330N 5620266

5680 OTERO VIÑA FIDELINA 34899979D 5732401

5681 OTEYZA COPA FRANCISCO J. 12546326X 5620273

5682 OURAL VILLAPOL MARINA 33309273Y 5732432

5683 OURAL VILLAPOL MARINA 33309273Y 5596736

5684 OURO AGROMARTIN JUAN CARLOS 32447866H 5732441

5685 OURO VILLARAVID ALFREDO 32820055K 4367499/2

5686 OURO VILLARAVID ALFREDO 32820055K 5732464

5687 OUTLET RIAS ALTAS S.L. B82839697 5596740

5688 OZORES PATIÑO JUAN-XAVIER 5620310

5689 OZORES PRADO DE CARMEN 5620311

5690 OZORES ANTONIO 5620312

5691 PACHECO BASCOY CARMEN 5620316

5692 PACIO VAZQUEZ MARIA LUISA 32788744J 5732656

5693 PACIO VILAR JUAN BAUTISTA 35937545E 5732658

5694 PACO MARTINEZ EQUIP DE OFICINAS S.L. B15797608 5596751

5695 PADERNE GARCIA ISOLINA 33022001G 5732679

5696 PAGUAS ENRIQUE 5620337

5697 PAIS IGLESIA DE LA SEGUNDO JOSE 32802773N 5732774

5698 PAIS PRADO JOSE EMILIO 32809709W 5732802

5699 PAL PRIETO CARLOS 32297019M 5620348

5700 PALACIO DEL PEÑA Y DANIEL 32430363H 5596756

5701 PALACIO DEL PEÑA Y DANIEL 32430363H 5474414

5702 PALACIO DEL PEÑA Y DANIEL 32430363H 5474413

5703 PALACIO DEL PEÑA Y DANIEL 32430363H 5474411

5704 PALACIO VERDINI ELIAS-ANGEL 5620355

5705 PALACIO VERDINI ELIAS-ANGEL 5620354

5706 PALACIOS COBIAN MARIA LUISA 32114738E 5620356

5707 PALACIOS LUZURIAGA JOSE LUIS 38004760C 5732891

5708 PALEO GOMEZ ANDRES GERARDO 47357803K 5479049

5709 PALEO GOMEZ ANDRES GERARDO 47357803K 5479065

5710 PALEO GOMEZ ANDRES GERARDO 47357803K 5547547

5711 PALLAS GANTES MARIA DOLORES 32413345C 5596761

5712 PALLAS GANTES MARIA DOLORES 32413345C 5732972

5713 PALLAS PALLAS V.Y 5620393

5714 PALLEIRO LOPEZ RAMON 5620394

5715 PALLEIRO MIRAS MARIA 5620396

5716 PALLEIRO MATILDE 5620399

5717 PALMEIRO CARTAGENA JOSE BAUTISTA 33848845K 5733073

5718 PALMEIRO VILLANUEVA MARIA MERCEDES 32347923X 5733082

5719 PALMERO PAIS PILAR 5620402

5720 PALOMO ESPINO MARCELO 5620408

5721 PALOMO GARCIA MARIA LUISA 32391262V 5733095

5722 PAMONDE GALICIA S.L. B15846835 5733105

5723 PAMPIN COUSELO NATALIA 32829645C 5733139

5724 PAMPIN CURROS ISOLINA 5620414

5725 PAMPIN IGLESIAS CARMEN 32158197B 5733154

5726 PAMPIN LOPEZ LUIS 32121725V 5620417

5727 PAMPIN LOPEZ LUIS 32121725V 5620418

5728 PAN CEBALLOS S.L. B15463813 5596776

5729 PAN DAZUCAR S.C. J15879463 5596777

5730 PAN ANGEL HDROS 5733220

5731 PAN ANGEL HDROS 5733219

5732 PAN DIAZ JAIME 32110412C 5733249

5733 PAN DIAZ JAIME 32110412C 5733254

5734 PAN DIAZ JAIME 32110412C 5733253

5735 PAN DIAZ JAIME 32110412C 5733250

5736 PAN DOLDAN EDUARDO MIGUEL 32803120Z 5733255

5737 PAN FERNANDEZ CARMEN 32337537C 5596781

5738 PAN IGLESIAS JOSE MANUEL 32393882S 5055100

5739 PAN MARTINEZ ESTHER 02010106K 5620455

5740 PAN PARDO JOSE 5620467

5741 PAN PEREZ ANA 5620469

5742 PAN SARALUCE DE Y ESPAN 5620473

5743 PAN SESAR ELENA 32344174X 5733342

5744 PAN SESAR MARIA ELENA 32263902P 5620474

5745 PAN SOUTO MARIA LUISA 32359584X 5596785

5746 PAN SUAREZ JOSE 32126058A 5620476

5747 PAN VQUEZ LUCAS 32237394L 5733371

5748 PAN Y PEREZ ESTANISLAO 5620479

5749 PAN JOSE 5620482

5750 PANADERIA ARTESANA CORUÑESA S.L. B15522501 5602712

5751 PANADERIA ARTESANA CORUÑESA S.L. B15522501 5596794

5752 PANADERIA SANTA MARGARITA S.L. B15584782 5596808

5753 PANIFICADORAS DEL ATLANTICO S.L B15635436 5596821

5754 PANLAMES S. L. B15960123 5596823

5755 PAPAGAIO STREET 38 S.L. B70123013 5596824

5756 PARADA LONGUEIRA FRANCISCO JAVIER 32391315R 5036264

5757 PARADA LONGUEIRA FRANCISCO JAVIER 32391315R 5036263

5758 PARADA LONGUEIRA FRANCISCO JAVIER 32391315R 5036261

5759 PARADA PAN FLORA 1 5620506

5760 PARADA SOUTO ANTONIO 5733569

5761 PARADELA LOPEZ DANIEL 53162431R 5596833

5762 PARAPAR PAZ DE ANTONIO 32102009N 5620543

5763 PARAPAR PAZ DE M JOSEFA 32104962K 5620544

5764 PARDELLAS PRADO MARIA JOSEFA 32121094F 5620554

5765 PARDEVILA RODRIGUEZ ANGEL 5620555

5766 PARDIÑAS RIOS MARIA TERESA 35859226H 5620557

5767 PARDIÑAS ROCA ANA MARIA 32810641Z 5733787

5768 PARDO ABURTO DE M. JOSEFA 5620562

5769 PARDO CRESPO TOMAS Y ESP 5620583

5770 PARDO DIAZ LUCILA 32103282C 5733915

5771 PARDO DIAZ MAITE 53169751F 5733916

5772 PARDO FERNANDEZ EMILIO 5620591

5773 PARDO FERNANDEZ JUAN 5620593

5774 PARDO FERNANDEZ MANUEL 33209217T 5596852

5775 PARDO FERNANDEZ MANUEL 32312070Z 5733984

5776 PARDO FREIRE LAURA 32392971R 5536357

5777 PARDO GARCIA GERARDO 5620599

5778 PARDO GAYOSO ALEJANDRO 12022288G 5620602

5779 PARDO GONZALEZ CATALINA 32644953H 5734052

5780 PARDO GONZALEZ IGNACIO 5620603

5781 PARDO GONZALEZ JOSEFA 5620604

5782 PARDO IGLESIAS ANTONIO 5620607

5783 PARDO MURIAS JULIO CESAR 32103880C 5620619

5784 PARDO REBORDO FCO 5620636

5785 PARDO RECIOY JOSE LUIS 32316457P 5734305

5786 PARDO RECIOY JOSE LUIS 32316457P 5734309

5787 PARDO RECIOY JOSE LUIS 32316457P 5734308

5788 PARDO RECIOY JOSE LUIS 32316457P 5734304

5789 PARDO RECIOY JOSE LUIS 32316457P 5734306

5790 PARDO RECIOY JOSE LUIS 32316457P 5734307

5791 PARDO RECIOY JOSE LUIS 32316457P 5734310

5792 PARDO REVEL FAUSTINA 5620639

5793 PARDO REVEL FAUSTINA 5620640

5794 PARDO SOTO JUAN CARLOS 32821095A 5734397

5795 PARDO CONSUELO 5734462

5796 PARDO CONSUELO 5734464

5797 PARDO CONSUELO 5734463

5798 PARDO DANIEL 5734465

5799 PARDO JOSE 5734466

5800 PARDO MARIA 5620667

5801 PAREDES BAHAMONDE JUAN CARLOS 47368433W 5734476

5802 PAREDES GARCIA JOSE 34183512S 5620675

5803 PAREDES PEREZ ALBERTO 32844997P 5734569

5804 PAREDES SILVA RAMONA 5620693

5805 PARGA CIVIDANES M ANTONIA 32760304R 5596877

5806 PARGA PEREZ ROSALIA 32107912G 5620709

5807 PARGA REBOREDO MARIA LAURA 32378407L 5734679

5808 PARIS RIVAS MARIA ISABEL 76356070A 5596880

5809 PARIS TOME JESUS MANUEL 79317602D 5734786

5810 PARRA MENDEZ JOSE ANTONIO 32781361J 5734969

5811 PARRAGISTAS KARABAS 5620732

5812 PARRALES FARIAS MARIA YAJAIRA 49208834N 5735004

5813 PARRILLADA MAR Y TIERRA S.L. B70115381 5596890

5814 PARTY S WORKSHOP S.L. B70012174 5596892

5815 PASARELA TUÑEZ S.L. B15895949 5596893

5816 PASCALE SEUX X1171622W 5596894

5817 PASCUAL ORTEGA JUAN 5735090

5818 PASCUAL ORTEGA JUAN 5735089

5819 PASEIRO PLAZA MARIA ELENA 32358268M 5735126

5820 PASIN FRANCO FERNANDO 32751107G 5620753

5821 PASIN FRANCO JOSE MANUEL 32417273S 5735127

5822 PASODOBLE DESDE 1.992 S.L. B15169675 5344174

5823 PASODOBLE DESDE 1.992 S.L. B15169675 5596900

5824 PASODOBLE DESDE 1.992 S.L. B15169675 5344175

5825 PASTAS MARTINEZ Y MOSQUERA S.L. B36894459 5596901

5826 PASTOR LEASING SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO A15244031 5735134

5827 PASTOR COLINAS MIGUEL ANGEL 32809399Z 5735234

5828 PASTORIZA DAVILA EUSEBIO 32262867P 5735265

5829 PASTORIZA DAVILA EUSEBIO 32262867P 5735267

5830 PASTORIZA DAVILA EUSEBIO 32262867P 5620760

5831 PASTORIZA DAVILA EUSEBIO 32262867P 5735266

5832 PASTORIZA DAVILA MIGUEL 5735268

5833 PASTORIZA PIÑEIRO MARIA DEL CARMEN 32413503V 5735292

5834 PATINO BONELLI VIRGINIA 5620768

5835 PATINO HERMIDA A 5620769

5836 PATINO VICTORIANO HIJOS 5620771

5837 PATINO VILLAR JESUS Y OT 5620772

5838 PATIÑO FERREIRO PURIFICACION 5620793

5839 PATIÑO GOMEZ GUSTAVO MARIA 32101620Z 5620797

5840 PATIÑO MARTINEZ MARIA DEL MAR 53162274M 5620807

5841 PATIÑO NUÑEZ DOLORES 32352867D 5620816

5842 PATIÑO PARDO MARCELINO 32122455B 5735526

5843 PATIÑO SANCHEZ IRENE 32104588S 5620833

5844 PATO LIBROS S.L. B15647977 5508183

5845 PATRICIA MARTIN S.L. B70015342 5596924

5846 PATRICIA PORTELA CORGO Y OTRO S.C. J70076716 5596925

5847 PATRICIA QUIÑOY JASPE S.L.U. B15972847 5596926

5848 PATRICIO VARELA MARIA ISOLINA 32424625F 5620844

5849 PATRONATO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 5735677

5850 PATRONATO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 5735673

5851 PATRONATO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 5735674

5852 PATRONATO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 5735675

5853 PATRONATO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 5735676

5854 PAULAMARIA DEL MAR S.L. B70053228 5735681

5855 PAULAMARIA DEL MAR S.L. B70053228 5735682

5856 PAULOS VIÑAS SANTIAGO 53164294R 5596930

5857 PAVIMENTOS COMPAVI S.L. B15220742 5596931

5858 PAZ LALANA S.L. B36860393 5596934

5859 PAZ CONDE JOSE MANUEL 32844362V 5596937

5860 PAZ FIGUEROA PAZ 32368667P 5620877

5861 PAZ FRANCO MARIA DOLORES X0315685X 5735836

5862 PAZ GOMEZ ANA ISABEL 76412447F 5735872

5863 PAZ GOMEZ ANA MARIA 36097292B 5735873

5864 PAZ LOCASA M JOSEFA 5620885

5865 PAZ LOUREIRO FERNANDO LUIS 34890111P 5596942

5866 PAZ MARTINEZ MARCIAL 5620894

5867 PAZ MELLA JAIME 32146563S 5620895

5868 PAZ PONTE RAMONA 5620904

5869 PAZACIOS JOAQUIN 5620935

5870 PAZO GARCIA MANUEL 33101498J 5620936

5871 PAZO GARCIA MANUEL 33101498J 5620937

5872 PAZOS VAZQUEZ M ROSARIO 5620939

5873 PAZOS ABELENDA CARMEN 5620940

5874 PAZOS ABELENDA JOSE 33233810Y 5736144

5875 PAZOS CONCHADO MARIA 32311182T 5736211

5876 PAZOS GERPE FRANCISCO 76496018L 5736274

5877 PAZOS GLEZ JOSE Y HONOS 5620957

5878 PAZOS MIRANDA JOSE R 5620961

5879 PAZOS ORRO JUAN 32266204X 5620967

5880 PAZOS RABUÑAL MARIA ISABEL 32411661S 5736414

5881 PAZOS RODRIGUEZ MARIA 32376537N 5736437

5882 PAZOS SOTO FRANCISCO JOSE 5620977

5883 PAZOS RITA 5620985

5884 PEDREIRA CORRAL ELVIRA 1 5621009

5885 PEDREIRA DOMINGUEZ S 5621011

5886 PEDREIRA FERREÑO ANDRES 76352213X 5736617

5887 PEDREIRA GOMEZ JOSE LINO 32377532H 5736642

5888 PEDREIRA OTERO JESUS MANUEL 32352304K 5736733

5889 PEDREIRA OTERO JESUS MANUEL 32352304K 5736734

5890 PEDREIRA OTERO JESUS MANUEL 32352304K 5736735

5891 PEDREIRA SANCHEZ JAVIER 78785865D 5736795

5892 PEDRO JOSE OTERO PAZOS Y OTROS SC J15582042 5596989

5893 PEINADO PONTE FERNANDO 32362158P 5596993

5894 PEIXES GALICIA S.L. B15234289 5792706

5895 PELAEZ GALLEGO SILVIA 32655677R 5596995

5896 PELAEZ GALLEGO SILVIA 32655677R 5737019

5897 PELAEZ PILAR E HIJOS 5621055

5898 PELLEGRINO FRANCISCO 08632903Z 5621058

5899 PELLEJERO GARCIA FRANCISCO 32162369C 5737044

5900 PELLEJERO GARCIA FRANCISCO 32162369C 5737042

5901 PELLEJERO GARCIA FRANCISCO 32162369C 5737041

5902 PELUQUERIA 1954 S.L. B15845944 5596998

5903 PELUQUERIA BALADO Y SILVEIRA S.L. B15666142 5596999

5904 PELUQUERIA CARLO S.L. B15339047 5597000

5905 PELUQUERIA IMAXE S.L. B15398191 5597008

5906 PELUQUERIA MAXDO S.L. B15491343 5597010

5907 PELUQUERIA MAXDO S.L. B15491343 5597011

5908 PEMU Y CUQUE S.C. J70022389 5597021

5909 PENA CANCELO MARIA ESTHER 32442429D 5500491

5910 PENA CANCELO MARIA ESTHER 32442429D 5737165

5911 PENA CASTRO ESTRELLA 76360608X 5597026

5912 PENA CHAO MARIA DOLORES 76530434G 5737194

5913 PENA DARRIBA SAMUEL 46915746R 5737209

5914 PENA FERNANDEZ JOSE MANUEL 34903314D 5737239

5915 PENA FERNANDEZ JOSE MANUEL 34903314D 5737238

5916 PENA FERNANDEZ JOSEFA 32379945Q 5621082

5917 PENA FRAGA SOCORRO 32402531Q 5737249

5918 PENA FRAGUELA SANTIAGO LUIS L1512675B 5737251

5919 PENA FUSTES MARINA 32834807F 5597027

5920 PENA NOCEDA ALFONSO 33286649Z 5303647

5921 PENA PENA AVELINO 32113166Z 5621111

5922 PENA VALIÑO JOSE 5621125

5923 PENA VALIÑO JOSE 5621126

5924 PENA VARELA JOSE 33627090D 5737498

5925 PENA VAZQUEZ ELENA 32127862J 5737503

5926 PENA VERDURA MANUEL 16175731S 5737516

5927 PENA VIÑA JORGE 52433286W 5737527

5928 PENA JOSE 5621131

5929 PENA MARIA 5621133

5930 PENA-MANSO RODRIGUEZ RAMIRO 32444020J 5621135

5931 PENA-MANSO RODRIGUEZ RAMIRO 32444020J 5621136

5932 PENAS GARCIA CESAR Y O 5621145

5933 PENAS SANTOS JOSE LUIS 32796423X 5737697

5934 PENELAS LOPEZ TOMAS 32430816B 5737779

5935 PENIN VAZQUEZ MARIA DE LAS MERCEDE 32505051W 5737799

5936 PEPE ALVAREZ S.A. A15170772 5597051

5937 PERCOPLAST S.L. B15148695 5597054

5938 PEREIRA BLANCO ANTONIA 32766196M 5737932

5939 PEREIRA CANDO JESUS 32112834G 5737942

5940 PEREIRA CASTRO M GLORIA 5621189

5941 PEREIRA CUDILLEIRO ELISA 32309335Q 5621191

5942 PEREIRA LOUREDA MONICA 34897902W 5597060

5943 PEREIRA MOAR PEDRO 5738062

5944 PEREIRA MOAR PEDRO 5738061

5945 PEREIRA MOSQUERA MARIA DE LA CONCEPCI 35238916H 5597061

5946 PEREIRA REY NONITO JOSE 32781230C 5597065

5947 PEREIRA RODRIGUEZ JOSEFA 32276891W 5621230

5948 PEREIRA SAN MIGUEL JOSEFA 32277629G 5621233

5949 PEREIRA SOUTO JUAN 32161477W 5738199

5950 PEREIRA SOUTO NONITO 32248947A 5621235

5951 PEREIRA VILLADONIGA ELISA 32533568E 5621240

5952 PEREIRO BELLON JOSE ANTONIO 32842605P 5738264

5953 PEREIRO BOUZA AURELIA FELICITAS 32114881G 5621253

5954 PEREIRO MANTIÑAN JOSE ANTONIO 32832839V 5738355

5955 PEREIRO PRIETO J 5621265

5956 PEREIRO REY JOSE 32260813R 5621267

5957 PERELETEGUI JORNET LUIS 72780089Q 5597078

5958 PEREZ ALVAJAR Y OTROS S.C. J15201171 5597080

5959 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839783

5960 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839680

5961 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839670

5962 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839656

5963 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839399

5964 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839629

5965 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839608

5966 PEREZ COLEMAN ALONSO LOSADA BEATRIZ 34577084B 5839437

5967 PEREZ FUENTES Y VEGAZO S.L. B15552870 5341901

5968 PEREZ FUENTES Y VEGAZO S.L. B15552870 5341902

5969 PEREZ TORRES OPERACIONES PORTUARIAS LA C A15077357 5597086

5970 PEREZ Y CALVIÑO S.L. B15655624 5597087

5971 PEREZ Y MEDINA C.B. E15811953 5597088

5972 PEREZ ACEBO T 5621289

5973 PEREZ ALCAIDE MANUEL 5621292

5974 PEREZ ALONSO PEDRO 5621299

5975 PEREZ BRETAL RAMONA 5621340

5976 PEREZ BUJAN ANGEL 33058946B 5621344

5977 PEREZ BUJAN ANGEL 33058946B 5738819

5978 PEREZ CABODEVILA FRANCISCO A. 32116363Z 5621349

5979 PEREZ CALAZA M. TERESA 32197047Z 5621354

5980 PEREZ CAMACHO JOSE 5621358

5981 PEREZ CAMEAN MARIA TERESA 52453324F 5738849

5982 PEREZ CANDAME ERNESTO 32301432W 5738865

5983 PEREZ CANDAME MARIA LUISA 32272739J 5738867

5984 PEREZ CARBALLO JULIO 33824235K 5738882

5985 PEREZ CARRO JOSE 32171818Q 5621369

5986 PEREZ CARVAJAL MIGUEL ANGEL 54128370D 5738899

5987 PEREZ CASTRO MARIA MERCEDES 32375196M 5597100

5988 PEREZ CENTOIRA FLORA 32182047X 5738959

5989 PEREZ CESAREO FCO 5621379

5990 PEREZ CHAS PILAR E ISAURA 5621383

5991 PEREZ COBAS ANTONIO 03553272W 5738982

5992 PEREZ COBAS ENRIQUE 32245699K 5621384

5993 PEREZ COBAS ENRIQUE 32245699K 5621385

5994 PEREZ DAVILA ANTONIO 5621398

5995 PEREZ DIAZ JUAN 34523901G 5597108

5996 PEREZ DIAZ JUAN 34523901G 5602754

5997 PEREZ DOESTE ISABEL 32748841S 5621410

5998 PEREZ DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN 76342699H 5739095

5999 PEREZ DOPICO MERCEDES 32334686K 5621414

6000 PEREZ ESTEVEZ GIL 5739161

6001 PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE 5621435

6002 PEREZ FERNANDEZ MARIA CARMEN 32259930S 5621444

6003 PEREZ FERNANDEZ RAUL 32799296P 5739292

6004 PEREZ FERREIRA ALEJANDRO ORLANDO 32816849N 5621451

6005 PEREZ FERREIRO MANUEL 13573613W 5739315

6006 PEREZ FERRER NICASIO 5621453

6007 PEREZ FRAGA ALVARO 32419140L 4157618

6008 PEREZ FUESTES MARIA 5621460

6009 PEREZ GARCIA ADORACION 76605450V 5739395

6010 PEREZ GARCIA GABINA 33582064V 5621472

6011 PEREZ GARCIA GABINA 33582064V 5739426

6012 PEREZ GARCIA MANUEL 32102692M 5621475

6013 PEREZ GOLAN MANUEL 34896189Z 5739491

6014 PEREZ GOMEZ HERMINIA 32166988Q 5739502

6015 PEREZ GOMEZ HERMINIA 32166988Q 5739501

6016 PEREZ HERRERA JOSE FELICIANO 78477260H 5797413

6017 PEREZ IGLESIAS ADRIANA 47372080S 4584464

6018 PEREZ IGLESIAS IRENE 47385940Y 4584466

6019 PEREZ LAMAS CARMEN 32338301W 5621512

6020 PEREZ LOPEZ ANTONIO 76614330L 5739743

6021 PEREZ LOPEZ ANTONIO 76614330L 5739742

6022 PEREZ LOPEZ LICINIO 32196094G 5621521

6023 PEREZ LOPEZ MANUEL 5621523

6024 PEREZ LOPEZ MARIA 5621527

6025 PEREZ LOSADA MARIA DEL CARMEN 32408527D 5621536

6026 PEREZ LOUREDA MANUEL ANGEL FERNAND 32422833D 5739817

6027 PEREZ MACEIRAS FRANCISCO 76272500S 5739830

6028 PEREZ MARTA JUAN MANUEL 32450745E 5739869

6029 PEREZ MARTA JUAN MANUEL 32450745E 5621551

6030 PEREZ MARTINEZ FRANCISCO FERNANDO 35874978S 5621557

6031 PEREZ MEDINA SOFIA 04582348N 5739953

6032 PEREZ MORA PAZ 40629675Z 5621572

6033 PEREZ MUÑIZ JOSE LUIS 32450839R 5597144

6034 PEREZ NOVO DOLORES TERESA 32758211R 5740058

6035 PEREZ PAZ JESUS 88111101X 5740161

6036 PEREZ PAZOS ASUNCION 5621607

6037 PEREZ PEDROUZO CARMEN 33043538J 4568654

6038 PEREZ PEREZ SECUNDINO 32282630Z 5621627

6039 PEREZ PORRAS JULIO 5621640

6040 PEREZ RABUÑAL EDUARDO AGUSTIN 32827735L 5597157

6041 PEREZ RABUÑAL EDUARDO AGUSTIN 32827735L 5511471

6042 PEREZ REY SATURNINO 32387591A 5621661

6043 PEREZ RGUEZ MANUEL 5621662

6044 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 35832110L 5740527

6045 PEREZ RODRIGUEZ ELISA 32309176H 5740544

6046 PEREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 32419885M 5597161

6047 PEREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 32419885M 5621683

6048 PEREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 32419885M 5740593

6049 PEREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 32419885M 5740592

6050 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ROCIO 32768579L 5740597

6051 PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 32624535R 5621686

6052 PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 32624535R 5621685

6053 PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 32624535R 5597163

6054 PEREZ RUBIDO FUENSANTA 32399598G 5621694

6055 PEREZ RUMBO DOLORES 5587181

6056 PEREZ SAN MARTIN MANUEL ANGEL 32788288V 5597164

6057 PEREZ SAN MARTIN MANUEL ANGEL 32788288V 5340743

6058 PEREZ SAN MARTIN MANUEL ANGEL 32788288V 5340745

6059 PEREZ SAN MARTIN MANUEL ANGEL 32788288V 5340739

6060 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 5740741

6061 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 5740742

6062 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 5740743

6063 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 5740744

6064 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 5740745

6065 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 5740747

6066 PEREZ SILVA MANUEL AURELIO 01050166D 5740746

6067 PEREZ SUAREZ MARIA 32279914N 5621717

6068 PEREZ SUBEIRO ANDRES 5621718

6069 PEREZ VARELA JOSE 5621730

6070 PEREZ VARELA JOSE CARLOS 76352501E 5740864

6071 PEREZ VAZQUEZ EMILIO 34432346N 5740896

6072 PEREZ VAZQUEZ MARIA INES 32437133A 5740938

6073 PEREZ VEIGA JUANITA 5621750

6074 PEREZ VIDAL AMELIA 5621755

6075 PEREZ VIEIRO GEORGINA 32443330J 5740988

6076 PEREZ WELSCH ALBERTO 46235112Y 4837161

6077 PEREZ WELSCH ALBERTO 46235112Y 4837162

6078 PEREZ WELSCH ALBERTO 46235112Y 4837159

6079 PEREZ WELSCH ALBERTO 46235112Y 4837157

6080 PEREZ WELSCH ALBERTO 46235112Y 4837156

6081 PEREZ WELSCH ALBERTO 46235112Y 4837154

6082 PEREZ WELSCH ALBERTO 46235112Y 4837146

6083 PEREZ WELSCH PALOMA 46129332A 4837122

6084 PEREZ WELSCH PALOMA 46129332A 4837127

6085 PEREZ WELSCH PALOMA 46129332A 4837123

6086 PEREZ WELSCH PALOMA 46129332A 4837117

6087 PEREZ WELSCH PALOMA 46129332A 4837118

6088 PEREZ WELSCH PALOMA 46129332A 4837120

6089 PEREZ WELSCH PALOMA 46129332A 4837125

6090 PEREZ ANGEL 5621764

6091 PEREZ AURIA 5621765

6092 PEREZ CARMEN 32147859T 5621767

6093 PEREZ ENRIQUE 5621769

6094 PEREZ FAUSTINO 5621770

6095 PEREZ FRANCISCO 5621771

6096 PEREZ MANUEL 5621774

6097 PEREZ MIGUEL 5621777

6098 PERIS LOPEZ JOAQUIN JOSE 52737653X 5597180

6099 PERITACIONES CORUÑA S.L. B15395726 5597181

6100 PERITUS MILENIUM S.L. B15889710 5597183

6101 PERLADA GRUPO INMOBILIARIO B15994866 5741066

6102 PERNAS DEUS RAQUEL 5621800

6103 PERNAS FERNANDEZ EUGENIO 5621801

6104 PERNAS FRAGA MARIA CARMEN 33995210Z 5741114

6105 PERNAS LOPEZ JOSE 33843670K 5741132

6106 PEROY VASCO ANTONIO 44448927R 5621821

6107 PETEIRO GUAS MARIA CARMEN 32166562G 5621834

6108 PETEIRO GUAS MARIA CARMEN 32166562G 5621833

6109 PETEIRO NEIRA JESUS 76516752F 5741316

6110 PETEIRO SANCHEZ CARMEN 32106651P 5741336

6111 PETEIRO SANCHEZ CARMEN 32106651P 5741337

6112 PETEIRO SANCHEZ RAMON 32272730G 5741344

6113 PEÑA GARCIA JOSE MIGUEL 32755118J 5741423

6114 PEÑAMARIA RAMON MARIA LUISA 32429021X 5597209

6115 PHILIPS IBERICA S.A. A28017143 5597212

6116 PIANETA CAPUCCINO S.L. B15747082 5597214

6117 PIAS RECAREY JOSE MANUEL 33230713Z 5741562

6118 PICAINSA DE XESTION S.L. B15721400 5741591

6119 PICAINSA DE XESTION S.L. B15721400 5741593

6120 PICALLO VALIÑO MARIA FATIMA 32804235W 5741622

6121 PICO GARCIA AURORA 32108489Y 5621890

6122 PICO GOMEZ MARIA JOSEFA ANGELES 76396705C 5741675

6123 PIDAL RGUEZ N 5621902

6124 PIEDRABUENA TRUJILLO MANUELA 05883937P 5741745

6125 PIELTAIN LUIS Y HMNOS 5621903

6126 PIERA & RODRIGUEZ S. RESP. LIMITADA B15803893 5597234

6127 PIERA & RODRIGUEZ S. RESP. LIMITADA B15803893 5597235

6128 PIJUAN LORENZO LUCILA 32198666T 5621909

6129 PILI FINOCCHIO ULIANA 47355241N 5621913

6130 PINEIRO POSE FCO 5621928

6131 PINO MONTERO GENEROSA 09982248H 5741876

6132 PINO NEIRA MERCEDES EVARISTA 32166336P 5621934

6133 PINTANE SAN LUIS JULIO 5621937

6134 PINTOR GARCIA ALEXIS 46918966R 5741925

6135 PINTOS REY ADOLFO 32117006J 5621952

6136 PINTOS REY ALFONSO 32107612A 5621953

6137 PINTOS CARMEN 5621957

6138 PINTURAS DOLPON S.L. B15772189 5597254

6139 PINTURAS LUGIL S.L. B15898331 5597255

6140 PINTURAS XAMARI S.L. B15076102 5597258

6141 PIQUER GONZALBO ASUNCION 5621960

6142 PIQUER MAHIA JUAN CARLOS 32821391T 5741993

6143 PIQUER SUREDA FRANCISCO 32400492R 5741997

6144 PIRIZ SILVA ALBA ILUZ X5056532M 5742008

6145 PISO DE ARENA S.L. B15509391 5597261

6146 PISOS LOPEZ OLGA 32289861T 5742024

6147 PISPIEIRO SEÑARIS DOLORES 32136349J 5621971

6148 PITA DA VEIGA Y PASTOR MARIA 5621978

6149 PITA DA VEIGA ANDRES 5621979

6150 PITA GALAN MANUELA 5742098

6151 PITA GARCIA MARIA LUISA 32447563Z 5621983

6152 PITA PITA ALFONSO 32520460R 5742177

6153 PITA PITA ALFONSO 32520460R 5742176

6154 PITA RODRIGUEZ MANUEL 32291951C 5742201

6155 PITA VILLAR JOSE ANDRES 32635653X 5742228

6156 PITA CARMEN 5622013

6157 PIÑA LOPEZ ORLANDO FABIAN 48117614G 5742258

6158 PIÑAS XXI DE HOSTELERIA S.L. B70253786 5597287

6159 PIÑAS XXI DE HOSTELERIA S.L. B70253786 5576373

6160 PIÑEIRO ARANA ENRIQUE 32827679D 5622020

6161 PIÑEIRO CASCALLAR DOLORES 5622029

6162 PIÑEIRO CASTRO LUIS 32265143F 5742326

6163 PIÑEIRO GONZALEZ JUAN JESUS 32127885J 5742389

6164 PIÑEIRO OCAMPO PURIFICACION 32269613S 5622060

6165 PIÑEIRO PENA NICOLAS 32480435L 5742471

6166 PIÑEIRO SEIJAS M. FERNANDA 32816366N 5622075

6167 PIÑEIRO SOMOZA JOSEFINA 33150110A 5597295

6168 PIÑEIRO SOMOZA JOSEFINA 33150110A 5597296

6169 PLANES SANCHEZ INOCENCIO 32822728A 5742676

6170 PLANET AGRICOLE S.L. B15992449 5581172

6171 PLANET AGRICOLE S.L. B15992449 5581170

6172 PLANET AGRICOLE S.L. B15992449 5581167

6173 PLASTICOS BARCIA S.L. B36730158 5597308

6174 PLATAS GONZALEZ JOSE MANUEL 32432836F 5742712

6175 PLATAS DOLORES 5622122

6176 PLATON REFOYO MARIA PILAR 11721511K 5597313

6177 PLATON REFOYO MARIA PILAR 11721511K 5597314

6178 PLAYA ZINE S.L. B15825722 5597316

6179 PLAZA DE LA MUÑOZ EUGENIO PEDRO 05252971R 5742785

6180 PLAZA GONZALEZ ROBERTO 13043914Q 5742793

6181 POL RIVERA MARIA CARMEN 000583818L SLNE B15941990 5597326

6182 POLITO CHILDRENS S.C. J70112438 5597327

6183 POLLAN CABANA ANTONIO 33609359B 5597328

6184 POLLO & COMPANY S.C. J15833429 5597330

6185 POLO SERRANO SANTIAGO OLIVERIO X3178809W 5742894

6186 POMBO BOTANA LUIS 5622154

6187 POMBO DACOSTA JUAN CARLOS 32818553Z 5742935

6188 POMBO FERNANDEZ ANTONIO 5622162

6189 POMBO GUERRA JOSE 32145737V 5742961

6190 POMBO LADO ROSA TERESA 32108336Z 5622165

6191 POMBO PERISCAL ANA 34899883M 5743032

6192 POMBO POSE PEDRO 32334273E 5743038

6193 POMBO M PILAR 5622177

6194 PONLLA SANTIAGO MARIA DEL CARMEN 32415764R 5622182

6195 PONTE VERES S.L. B15701279 5602785

6196 PONTE VERES S.L. B15701279 5743191

6197 PONTE VERES S.L. B15701279 5597341

6198 PONTE CANOSA M. CARMEN 5622193

6199 PONTE DIAZ PATRICIA 34894691B 5597344

6200 PONTE PONTE MARIA AUREA 32430367E 5622215

6201 PONTE RIVERA ANTONIO 32354797F 5622218

6202 PONTE VARELA ALFONSO 5622224

6203 PONTE VEIRA ENRIQUE 32112710H 5622225

6204 PONTE Y BLANCO FCO 5622226

6205 POP MOTORSHOP S.L. B15676976 5338513

6206 POP MOTORSHOP S.L. B15676976 5338520

6207 POP MOTORSHOP S.L. B15676976 5597348

6208 POP MOTORSHOP S.L. B15676976 5790479

6209 POP MOTORSHOP S.L. B15676976 5338523

6210 PORMUSA S.L. B15548886 5597350

6211 PORTA RODRIGUEZ ANTONIA 32147885A 5622240

6212 PORTADEGO 2002 S.L. B15822828 5743463

6213 PORTADEGO 2002 S.L. B15822828 5743464

6214 PORTADEGO 2002 S.L. B15822828 5515433

6215 PORTADEGO 2002 S.L. B15822828 5512558

6216 PORTADEGO 2002 S.L. B15822828 5743465

6217 PORTAS PIÑEIRO MARIA 5622247

6218 PORTAS MARIANO 5622248

6219 PORTEIRO CERDEIRO JESUS 32123928N 5743494

6220 PORTEIRO VARELA ELISA 76320517P 5622252

6221 PORTELA COUSO CARMEN 32129433C 5743518

6222 PORTELA DIAZ MARIA DEL PILAR 32122153P 5743524

6223 PORTELA GONZALEZ MANUEL 32346806C 5597359

6224 PORTELA LORENZO M. ANGELES 32401832F 5743558

6225 PORTELA LORENZO M. ANGELES 32401832F 5743557

6226 PORTELA VILLAMAN E 5622277

6227 PORTILLA SAN MILLAN JOSEFINA 14103775Z 5597364

6228 PORTO ALONSO JUAN ANTONIO 32165625X 5743626

6229 PORTO CALVO ANTONIO 32538672C 5743657

6230 PORTO CARIDAD FCO 5622285

6231 PORTO GOLPE ADONIS 32181302R 5743680

6232 PORTO GOLPE ADONIS 32181302R 5743677

6233 PORTO GOLPE ADONIS 32181302R 5743683

6234 PORTO GOLPE ADONIS 32181302R 5743679

6235 PORTO RAMAUS JULIO 32411719G 5622296

6236 PORTOS MARTINEZ JUAN CARLOS 34894362G 5743773

6237 PORVEN SANMARTIN DOLORES 32158512G 5622303

6238 POSE GARCIA JOSE MANUEL 32400795M 5743913

6239 POSE GARCIA MARCO ANTONIO 46909692L 5743916

6240 POSE GOMEZ ALBERTO LUIS 79327274K 5743923

6241 POSE PARDIÑAS MANUEL 32380396F 5743960

6242 POSE PARDIÑAS MANUEL 32380396F 5743961

6243 POTENTE DIAZ JOSE LUCIANO 28638352V 5744085

6244 POTENTIAL MARKETS COMPANY S.A. A15679202 5597397

6245 POUSA MONTERO MIGUEL ANGEL 32383160B 5744096

6246 POUSADA FERRADAS AMABLE 52493300D 4568889

6247 POUSO BLANCO FRANCISCO 76509329J 5744147

6248 POZO DEL LANERO M. ISABEL 12519942F 5622349

6249 POZO DEL MENOR FRANCISCO ANTONIO 50845984E 5744195

6250 POZO DEL SANCHEZ FERNANDO 32835808L 5744196

6251 POZO DEL SANCHEZ FERNANDO 32835808L 5744197

6252 POZZO CITRO MARIO LUIS X2111482J 5597403

6253 PRADA GARCIA JUAN CARLOS 32764024H 5744240

6254 PRADA GARCIA JUAN CARLOS 32764024H 5744241

6255 PRADA REGUEIRA DANIEL 5622358

6256 PRADERA PIÑON NIEVES 32298478S 5622368

6257 PRADO BELLO IVAN 32823689K 5744328

6258 PRADO CABADO JOSEFINA MATILDE 32112084J 5744334

6259 PRADO MACEIRAS ANGEL ANTONIO 32414315R 5744452

6260 PRADO OTERO ANTONIO 5622397

6261 PRADO SANTOS TRINIDAD 32433076V 5622408

6262 PRADO SANTOS TRINIDAD 32433076V 5519721

6263 PRADOS VEGA MANUEL 33308697M 5744634

6264 PRADOS VEGA MANUEL 33308697M 5744633

6265 PRECOCINADOS DEL NOROESTE S.L. B15807803 5791170

6266 PRECOCINADOS DEL NOROESTE S.L. B15807803 5791171

6267 PREGO JOSEFA Y AURORA 5622433

6268 PREGO AGEITOS JOSE 14434247E 5744674

6269 PREGO FERNANDEZ JOSE 32280618A 5622448

6270 PREGO GARCIA CRISTINA 32377372L 5622453

6271 PREGO REGUEIRO AURORA 32746024G 5744788

6272 PREGO SEIJAS AMADOR 32267337Q 5744812

6273 PREGO JESUS 5622483

6274 PRIETO ARES JUAN ANTONIO 33635305J 5744977

6275 PRIETO ASUNCION JOSE LUIS 5744980

6276 PRIETO BARRAL JOSE 32754893H 5744985

6277 PRIETO BERMUDEZ ALEJO 33629912W 5744989

6278 PRIETO BERMUDEZ ALEJO 33629912W 5744992

6279 PRIETO BERMUDEZ ALEJO 33629912W 5744990

6280 PRIETO GOMEZ JULIO 5622526

6281 PRIETO LOPEZ ANDRES MIGUEL 32784862H 5622530

6282 PRIETO MENDEZ EVA MARIA 34896198T 5026189

6283 PRIETO PRIETO MANUEL 32289094S 5745194

6284 PRIETO RODEIRO RAMON 32109138B 5597444

6285 PRIETO RODEYRO RAMON 5622546

6286 PRIETO RODRIGUEZ MARIA 32249249Y 5745232

6287 PRIETO TORRENTE MATILDE 32426899G 5622551

6288 PRIETO VILLARES PERFECTO 33661641Z 5745285

6289 PRIETO VILLARES PERFECTO 33661641Z 5745286

6290 PRIMEIRA VIVENDA EN PROPIEDADE S.L. B15468226 5745290

6291 PRIN & ECO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIO B15874662 5597452

6292 PROA ASES.Y GESTION DE EMPRESAS S.L. B15674286 5597453

6293 PROCORSA S.L. B15415698 5486240

6294 PROCORSA S.L. B15415698 5486260

6295 PROCORSA S.L. B15415698 5486320

6296 PROCORSA S.L. B15415698 5486584

6297 PROCORSA S.L. B15415698 5486633

6298 PROCORSA S.L. B15415698 5486649

6299 PROCORSA S.L. B15415698 5486704

6300 PROCORSA S.L. B15415698 5486886

6301 PROCORSA S.L. B15415698 5486892

6302 PROCORSA S.L. B15415698 5486897

6303 PROCORSA S.L. B15415698 5486899

6304 PROCORSA S.L. B15415698 5486906

6305 PROCORSA S.L. B15415698 4141703

6306 PROCORSA S.L. B15415698 4144413

6307 PROCORSA S.L. B15415698 4455137

6308 PROCORSA S.L. B15415698 4462060

6309 PROCORSA S.L. B15415698 4621099

6310 PROCORSA S.L. B15415698 4774759

6311 PROCORSA S.L. B15415698 4774760

6312 PROCORSA S.L. B15415698 4774761

6313 PROCORSA S.L. B15415698 4774762

6314 PROCORSA S.L. B15415698 4774764

6315 PROCORSA S.L. B15415698 4774765

6316 PROCORSA S.L. B15415698 5486205

6317 PROCORSA S.L. B15415698 5486235

6318 PROCUISO S.L. B15310808 5745351

6319 PROCUISO S.L. B15310808 5745350

6320 PROCUISO S.L. B15310808 5745353

6321 PROCUISO S.L. B15310808 5745354

6322 PROCUISO S.L. B15310808 5745355

6323 PROCUISO S.L. B15310808 5745356

6324 PROCUISO S.L. B15310808 5745357

6325 PROCUISO S.L. B15310808 5745358

6326 PROCUISO S.L. B15310808 5745359

6327 PROCUISO S.L. B15310808 5745360

6328 PROCUISO S.L. B15310808 5745352

6329 PROCUISO S.L. B15310808 5597456

6330 PRODIECU 5745379

6331 PRODUCCIONES KULTUR S.L. B82069337 5597458

6332 PROFLAT S.L. B15663396 5745386

6333 PROGALSAGA CORUÑA S.L. B70248679 5745388

6334 PROHERPO CONSTRUCCIONES S.L. B15715113 5745394

6335 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 5487987

6336 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 5745395

6337 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 5745396

6338 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 5745397

6339 PROIN DEVIMARK S.L. B15981954 5745398

6340 PROINED S.L. B15333636 5344389

6341 PROINED S.L. B15333636 5344386

6342 PROINGA ENTERPRISE S.L. B15647191 5016343/2

6343 PROINGA ENTERPRISE S.L. B15647191 4873016

6344 PROINGA ENTERPRISE S.L. B15647191 5058162

6345 PROINGA ENTERPRISE S.L. B15647191 5057940

6346 PROINREZA S.L. B15711542 5745400

6347 PROINREZA S.L. B15711542 5745401

6348 PROMATEL S.L. B15371156 5342073

6349 PROMATEL S.L. B15371156 5342074

6350 PROMATEL S.L. B15371156 5597474

6351 PROMOCION DE JUEGOS Y OCIO INFANTIL S.L. B15754856 5597476

6352 PROMOCIONES BADALAMA C.B E70036447 5745547

6353 PROMOCIONES BADALAMA C.B E70036447 5745548

6354 PROMOCIONES BADALAMA C.B E70036447 5745552

6355 PROMOCIONES BADALAMA C.B E70036447 5745551

6356 PROMOCIONES BADALAMA C.B E70036447 5745549

6357 PROMOCIONES DANODA S.L. B70057237 5745642

6358 PROMOCIONES DIAZ CARUNCHO S.L. B15651540 5745670

6359 PROMOCIONES DIAZ CARUNCHO S.L. B15651540 5745671

6360 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 5745674

6361 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 5745675

6362 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 5745676

6363 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 5745677

6364 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 5745672

6365 PROMOCIONES ESPA S.A. A15130867 5745673

6366 PROMOCIONES FONTECULLER S.L. B15836588 5307507

6367 PROMOCIONES FONTECULLER S.L. B15836588 5307519

6368 PROMOCIONES FONTECULLER S.L. B15836588 5307512

6369 PROMOCIONES FONTECULLER S.L. B15836588 5307527

6370 PROMOCIONES FONTECULLER S.L. B15836588 5791882

6371 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5313037

6372 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5313040

6373 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5745777

6374 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5745783

6375 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5745784

6376 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5313035

6377 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5313032

6378 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5313031

6379 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5313030

6380 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5312699

6381 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5312691

6382 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5312690

6383 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5312685

6384 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5312684

6385 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5312678

6386 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5312675

6387 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5515435

6388 PROMOCIONES IGLESIAS SEGRET S.L. B15668510 5745774

6389 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 5510077

6390 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 5510029

6391 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DACO MADRID S. B70119847 5510049

6392 PROMOCIONES INMOBILIARIAS LURIMASA S.L. B15682727 5745882

6393 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746241

6394 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746244

6395 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746229

6396 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746237

6397 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746236

6398 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746231

6399 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746232

6400 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746233

6401 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746234

6402 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746235

6403 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746240

6404 PROMOCIONES MARINEDA NOROESTE S.L. B15965395 5746230

6405 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746459

6406 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746460

6407 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746465

6408 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746464

6409 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746461

6410 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746462

6411 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746463

6412 PROMOCIONES OLMEIRO S.L. B15628472 5746458/4

6413 PROMOCIONES PASCUA Y NIETO S.L. B15907074 5746470

6414 PROMOCIONES PONTEYOS S.L. B15661770 5746487

6415 PROMOCIONES PONTEYOS S.L. B15661770 5746485

6416 PROMOCIONES PONTEYOS S.L. B15661770 5746486

6417 PROMOCIONES PONTEYOS S.L. B15661770 5746488

6418 PROMOCIONES PRIMERA OCUPACION S.L. B18593475 5746501

6419 PROMOCIONES RAHERCE S.A. A15396724 5746515

6420 PROMOCIONES RAHERCE S.A. A15396724 5746517

6421 PROMOCIONES RAHERCE S.A. A15396724 5746514

6422 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ANIDOS B15270366 5746897

6423 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498946

6424 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498947

6425 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5528339

6426 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5792016

6427 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498927

6428 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498928

6429 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498929

6430 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498930

6431 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498931

6432 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498934

6433 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498935

6434 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498936

6435 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498937

6436 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498938

6437 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498939

6438 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498942

6439 PROMOCIONES Y OBRAS INLLAR S.L. B15643752 5498945

6440 PROMOCIONES ZOYTA S.L. B15810831 4842081

6441 PROMODER CORUÑA S.L. B15754062 4144679

6442 PROMOFEMAR S.L. B15965767 5746959

6443 PROMOFEMAR S.L. B15965767 5746962

6444 PROMOFEMAR S.L. B15965767 5746961

6445 PROMOFEMAR S.L. B15965767 5746960

6446 PROMOTORA CIUDAD DE LA CORUÑA S.L. B15472731 5036351

6447 PROMOTORA CIUDAD DE LA CORUÑA S.L. B15472731 5747013

6448 PROMOTORA CIUDAD DE LA CORUÑA S.L. B15472731 5747014

6449 PROMOTORA DEPORTIVA GALLEGA S.L. B15349475 5597489

6450 PROMOTORA ROSA DOS RIOS S.L. B15789209 5597491

6451 PROPENOR S.L. B15548522 5597493

6452 PROPENOR S.L. B15548522 5747132

6453 PROPENOR S.L. B15548522 5597494

6454 PROTERMADERA S.L. B15871593 5597504

6455 PROVERLAR XXI S.L. B70019997 5747156

6456 PROVERLAR XXI S.L. B70019997 4852370

6457 PROYECTOS ALQUILERES E INV ERSIONES S.L. B70209911 5747175

6458 PROYECTOS ALQUILERES E INV ERSIONES S.L. B70209911 5747174

6459 PROYECTOS ALQUILERES E INV ERSIONES S.L. B70209911 5747176

6460 PROYECTOS ALQUILERES E INV ERSIONES S.L. B70209911 5747173

6461 PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. A79384525 5597511

6462 PROYECTOS Y DESARROLLOS DE CALIDAD S.L. B15756612 5597513

6463 PROYSERGA S.L. B15343759 5344079

6464 PROYSERGA S.L. B15343759 5597515

6465 PROYSERGA S.L. B15343759 5344084

6466 PSTORIZA PINEIRO M 5622562

6467 PUBLICITA S.A. A28060796 5597522

6468 PUENTE DIAZ SANTAMARINA PELAYO 32389762N 5622573

6469 PUENTE DOCAMPO FCO 5622575

6470 PUENTE MALLO EMILIA MAGDALENA 32751750A 5597529

6471 PUENTE VARELA JOSE LUIS 33242546W 5747300

6472 PUERTA DE EMBARQUE S.L.L. B70103627 5597536

6473 PUERTA FACIL BALIASA S.L. B15620867 5597537

6474 PUERTA FACIL BALIASA S.L. B15620867 5597538

6475 PUGA PAPELERIA TECNICA COURÑA B15462773 5597541

6476 PUGA VIDAL RUBEN 32448386D 5747398

6477 PUMAR PEREZ JOSE 34223761Z 5747448

6478 PUNIN FERNANDEZ DARIO 5622630

6479 PUNTA DO TREI S.L.(EN CONST) B70184833 5499646

6480 PUÑAL BLANCO ERUNDINA 32288820V 5622641

6481 PYC GALICIA 2000 S.L. B15713100 5747592

6482 PYC GALICIA 2000 S.L. B15713100 5791846

6483 PYC GALICIA 2000 S.L. B15713100 5747593

6484 Q-DENTAL S.L. B15896962 5597573

6485 QUART NEW TECHNOLOGY DESING S.L. B15871494 5597580

6486 QUEIJEIRO VIRGINIA 32246179H 5747689

6487 QUEIJO LOPEZ PURIFICACION 32323488R 5747712

6488 QUEIPO LOREDO MANUEL 32127353X 5747748

6489 QUEIPO LOREDO MANUEL 32127353X 5622656

6490 QUEIRUGA GARCIA MARIA ISOLINA 32411329M 5747768

6491 QUESADA DE ALEJANDRO 5622667

6492 QUIAN SANTOS MARIA 5622673

6493 QUIKSTORE S.L. B15819881 5597599

6494 QUILOMBO S.C J70079512 5597600

6495 QUINONES PERALEJO MANUEL 5622676

6496 QUINTA CRESPO S.L. B15836257 5597604

6497 QUINTANA ALMEIDA E HIJOS S.L. B15583404 5747861

6498 QUINTANA COFEE S.L. B15819733 5597610

6499 QUINTANA LUENGO FRANCISCO 32347926J 5747894

6500 QUINTANS JURJO ANGEL 32831024L 5747941

6501 QUINTANS PEREZ OSCAR 32813282X 5597614

6502 QUINTANS REINO JOSE ANTONIO 32401765D 5796966

6503 QUINTANS VAL ELIDIA 32420555P 5597618

6504 QUINTAS CASAL URBANO 76481628G 5747986

6505 QUINTAS FROUFE NATALIA 76713012P 5747999

6506 QUINTAS MOSQUERA RAMON 5622704

6507 QUINTELA DIEZ FERNANDO JOSE 09801124L 5748098

6508 QUINTELA DIEZ LUIS MIGUEL 71427239A 5748099

6509 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5805706

6510 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802809

6511 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802802

6512 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802800

6513 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802799

6514 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802798

6515 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802796

6516 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802793

6517 QUINTELA FERNANDEZ SANTIAGO 53169830V 5802792

6518 QUINTELA PARDO JOSE 33141760W 5622734

6519 QUINTELA RIVADULLA MARIA OLIVA 32793629E 5115683

6520 QUINTERO DABLANCA BEGOÑA 72390025D 5748307

6521 QUIROGA CASTRO AURORA 5622755

6522 QUIROGA FRANCO JOSE 32105082A 5597635

6523 QUIROGA GZLEZ JESUS A 5622758

6524 QUIROMASAJE GRAMEL SC. J15621899 5597642

6525 QUIZA TORRES MARIA 32111875B 5622773

6526 R NUNEZ ELENA 5622780

6527 R.S. INGENIERIA S.L. B15433063 5748571

6528 RABADE DOCE RODOLFO 09729717G 5748579

6529 RABADE PEREIRA REMEDIOS 32156073A 5748590

6530 RABUÑAL DELGADO JUAN JOSE 32425613Y 5748642

6531 RABUÑAL DELGADO JUAN-JOSE 5622794

6532 RABUÑAL LOPEZ CARMEN 32277143R 5622799

6533 RABUÑAL PENELA SALOME 47402876Z 5597667

6534 RABUÑAL VAZQUEZ ISABEL 32149828Z 5622807

6535 RACORD 22.1 S.L. B15645492 5597672

6536 RACORD 22.1 S.L. B15645492 5793091

6537 RADERBEEN AIE G82366055 5597675

6538 RADIO MINUTO 5748698

6539 RAFAEL GARCIA Y MAHIA S.L. B15353162 5792697

6540 RAHERGAS S.L. B15445125 5597685

6541 RAMA CALVETE MARCELINO 32125833P 5748744

6542 RAMA INSUA MARIA JOSE 32797330C 4598147

6543 RAMA INSUA MARIA JOSE 32797330C 4598145

6544 RAMA RAÑA MANUEL 32159135Y 5748880

6545 RAMA RAÑA MANUEL 32159135Y 5748879

6546 RAMA RODRIGUEZ JOSE 07685519T 5748921

6547 RAMA SILVAR M. CARMEN 32130379T 5748931

6548 RAMA VARELA M. TERESA 32105939D 5597698

6549 RAMA VIERA JOSE 5622832

6550 RAMALLO CASTRO JUAN M. 32447193N 5748985

6551 RAMIL REGO MARIA NELLY 33844050X 5622860

6552 RAMIL REGO MARIA NELLY 33844050X 5749069

6553 RAMIL SONEIRA JOSE 33639539S 5749087

6554 RAMIL SONEIRA JOSE 33639539S 5749088

6555 RAMILO LAGO JESUS 35527646Y 5749110

6556 RAMIREZ BAO SONIA 32806391L 5749131

6557 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE M Y 1 5622876

6558 RAMIREZ RODRIGUEZ EDUARDO 34896569A 5749158

6559 RAMIREZ TORRES DE PALOMA 32749441V 5749166

6560 RAMIRO RAMA REGOS Y OTROS S.C. J15625361 5749173

6561 RAMON SANCHEZ E HIJOS S.L. B30011977 5597714

6562 RAMON Y JULIA TOMBO BASTIDA S.C. J15722739 5597715

6563 RAMON MARTI RUBIO 5622888

6564 RAMON PULLEIRO JOSE 5622891

6565 RAMON SALGUEIRO S 5622892

6566 RAMONA MURIAS REIGADO 5622896

6567 RAMOS BARREIRO MARIA E HIJOS 5622902

6568 RAMOS CASAL LUIS 32136225G 5622910

6569 RAMOS CEBREIRO VALENTINA 5622916

6570 RAMOS DIEZ ANGEL 02860200N 5749371

6571 RAMOS EXPOSITO DOLORES 5622925

6572 RAMOS FERNANDEZ JOSE MANUEL 32800870H 5597721

6573 RAMOS FONTECOBA ANDRES 76499984Y 5749412

6574 RAMOS GARCIA MILAGROS 32128129G 5622937

6575 RAMOS GOMEZ FLOREAL 32125754K 5749451

6576 RAMOS GOMEZ FLOREAL 32125754K 5749450

6577 RAMOS MANTIÑAN AGUSTIN E HIJA 5622957

6578 RAMOS PICO REMEDIOS 33661974W 5749592

6579 RAMOS QUINTAS RAMON 76453577J 5597730

6580 RAMOS RUBAL ANTONIO 32438053A 5749656

6581 RAMOS TAIBO JULIO 5623000

6582 RAMOS DOLORES 5623009

6583 RAMUDO LAMAS JUANA 32322026B 5749771

6584 RAMUDO LAMAS JUANA 32322026B 5749772

6585 RAMUDO LAMAS JUANA 32322026B 5749770

6586 RAMUDO LODEIRO MANUEL 32407276T 5623019

6587 RANQUI HOSTELERIA S.L. B15963036 5597741

6588 RANQUI HOSTELERIA S.L. B15963036 5597743

6589 RANQUI HOSTELERIA S.L. B15963036 5597742

6590 RAPOSO GABIN ANTONIA 32239679G 5623029

6591 RAPOSO REGUEIRO MANUEL PABLO 33265485X 5597745

6592 RAQUEL Y MARIA LUZ MARCOS RODRIGUEZ SC J15711450 5597747

6593 RAQUEL Y MARIA LUZ MARCOS RODRIGUEZ SC J15711450 5597748

6594 RAQUEL Y MARIA LUZ MARCOS RODRIGUEZ SC J15711450 5597751

6595 RAQUEL Y MARIA LUZ MARCOS RODRIGUEZ SC J15711450 5597750

6596 RAQUEL Y MARIA LUZ MARCOS RODRIGUEZ SC J15711450 5597749

6597 RARAMOTOR S.L. B15907264 5597752

6598 RASO VARELA JUAN 5623047

6599 RASOLENIA S.L. B36899649 5749912

6600 RAUL GONZALEZ FERNANDEZ Y OTROS G15280001 5749921

6601 RAUL GONZALEZ FERNANDEZ Y OTROS G15280001 5749920

6602 RAYWEL DIFUSSION S.L. B15503816 5597762

6603 RAYWEL DIFUSSION S.L. B15503816 5597761

6604 RAÑA LISTE MANUEL 32433716J 5749955

6605 REAL ACIBECHE S.L. B36588689 5337340

6606 REAL ACIBECHE S.L. B36588689 5809617

6607 REAL AUTOMOVIL CLUB DE E RACE 12356 5597767

6608 REAL VIVIENDA S.L. B70055967 5283436

6609 REAL VARELA TOMAS ANGEL 32426024A 5015412

6610 REAL VARELA TOMAS ANGEL 32426024A 5015418

6611 REBIGAL S.L. B15944226 5298447

6612 REBOIRAS BALIÑA VICTOR MANUEL 53161091H 5750152

6613 REBOLLO GESTAL ANTONIA 32129441M 5750186

6614 REBOLLO GESTAL ANTONIA 32129441M 5623073

6615 REBOLLO GESTAL PILAR 32265561B 5623074

6616 REBOLO FERNANDEZ MARIA VIRTUDES 32406523Y 5750202

6617 REBOREDO FIDALGO GERVASIO 32253135M 5750232

6618 RECAMBIOS Y ACCESORIOS MOVIAUTO S.L.L. B15684343 5597787

6619 RECANTO S.A. A15211121 5344373

6620 RECANTO S.A. A15211121 5344371

6621 RECANTO S.A. A15211121 5597788

6622 RECAREY GARCIA ANTONIO 5750329

6623 RECIO CASTRO TERESA 08025522V 4379737

6624 RECIO CASTRO TERESA 08025522V 4379739

6625 RECIO CASTRO TERESA 08025522V 4379742

6626 RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACION S.A. A28924710 5597792

6627 RECREATIVOS RAMA S.L. B15069461 5597805

6628 REDES Y TELECOMUNICACIONES G10 S.L. B74034133 5597810

6629 REDESMAR S.A. A03011079 5597812

6630 REFORMAS BERMUDEZ S.L. B15766801 5281806

6631 REFORMAS BERMUDEZ S.L. B15766801 5304135

6632 REFORMAS BERMUDEZ S.L. B15766801 5279496

6633 REFORMAS CHAS S.C. J15835127 5597817

6634 REFORMAS HERMANOS CANLE S.L. B15942352 5597818

6635 REFORMAS Y PINTURAS AFONSO MORAES S.L. B15815616 3931723

6636 REFORMAS Y PINTURAS AFONSO MORAES S.L. B15815616 5034468

6637 REFORMAS Y PINTURAS AFONSO MORAES S.L. B15815616 5034198

6638 REGA PAULOS BALTASAR 32252176N 5750518

6639 REGA TEIJEIRO Y C 5623135

6640 REGAL GONZALEZ ANA BELEN 34259843D 5750534

6641 REGALOS PYKORELO S.L. B15567498 5597822

6642 REGALOS PYKORELO S.L. B15567498 5597823

6643 REGAVANSI S.L. B15751753 5597824

6644 REGO MARTINEZ DOMINGO JOSE MANUEL 32588299J 5750607

6645 REGO RON DE CONCEPCION X0880848V 5750638

6646 REGO SIERRA JOSE LUIS 76530748L 5750643

6647 REGUEIRA CANDAMIO M. 32160888B 5623162

6648 REGUEIRA FERNANDEZ RAFAEL 32263926D 5623168

6649 REGUEIRA GANTES JOSE ALBERTO 32414246R 5050425

6650 REGUEIRA GANTES JOSE ALBERTO 32414246R 5050426

6651 REGUEIRA GESTAL RAMON 32161583Q 5750804

6652 REGUEIRA GONZALEZ MANUEL 82113305Q 5750810

6653 REGUEIRA LEIS MARIA ISABEL 32801998L 5750821

6654 REGUEIRA LOPEZ PABLO 32842413T 5623174

6655 REGUEIRA PEREZ JOSE 32311077X 5750866

6656 REGUEIRA RODRIGUEZ IRENE 32280260J 5750905

6657 REGUEIRA JOSE 5623193

6658 REGUEIRAL CONSTRUCCIONES S.L. B15856578 5597842

6659 REGUEIRO BRAVO JOSE R. Y OTRO E15159767 5597843

6660 REGUEIRO BESTILLEIRO JOSEFINA MERCEDES Y J15099534 5597845

6661 REGUEIRO BESTILLEIRO OSWALDO 32349165X 5597846

6662 REGUEIRO EIROA RAMON 32113642F 5623198

6663 REGUEIRO GARCIA M. ANGELES 32429615Y 5751049

6664 REGUEIRO MOAR MANUEL 76330440H 5602868

6665 REGUEIRO MOSTEIRO ANDRES 32264340D 5623212

6666 REGUEIRO TEMPRANO MARIA JESUS 47438723G 5597855

6667 REGUEIRO VARELA MARIA BLANCA 32781879W 5597856

6668 REGUEIRO VILA JOSE 00047075V 5751266

6669 REGUERA CAÑON IÑIGO 32287513K 5597858

6670 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 1343305

6671 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 1345139

6672 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 5751294

6673 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 5791847

6674 REHABILITACION INMOBILIARIA SAN ANDRES S B15156532 1797958

6675 REIGOSA VICENTA HMNOS 5623250

6676 REIMUNDEZ ARIAS M CONCEPCION 5623257

6677 REIMUNDEZ GARCIA CARMEN 32302906G 5751364

6678 REINO COTELO OLIVA 32438113V 5751392

6679 RELA 2003 SDAD PATRIMONIAL S.L. B15901713 5597865

6680 REMUIÑAN VIQUEIRA ANTONIO 76351447A 5751495

6681 RENDA INFORMATICA S.L. B15522444 5344043

6682 RENDA INFORMATICA S.L. B15522444 5597877

6683 RENDA INFORMATICA S.L. B15522444 5344045

6684 REQUEJO ALVARIÑO S.L. B15879729 5597901

6685 RESA RODRIGUEZ JOSE 5623285

6686 RESIDENCIAL CORUÑESA DE VIVIENDAS S.L. B15448152 5597908

6687 RESIDENCIAL CORUÑESA DE VIVIENDAS S.L. B15448152 5342085

6688 RESIDENCIAL CORUÑESA DE VIVIENDAS S.L. B15448152 5342086

6689 RESIDENCIAL RIASOL S.L. B15614217 5597909

6690 RESTAURANTE CASA BASCA S.L. B15409725 5597913

6691 RESTAURANTE LA PENELA S.L. B15356108 5751631

6692 RESTAURANTE LA PENELA S.L. B15356108 5751632

6693 RESTAURANTE LA PENELA S.L. B15356108 5751630

6694 REVILLA GOMEZ MARIA PILAR 32763558N 5331927

6695 REY BALSEIRO JOSE CANDIDO 32393649N 5623334

6696 REY BELLO EMILIO 32535499K 5597935

6697 REY CABEZAS JOSE MARIA 32443362E 5751816

6698 REY CAO MARIA PAZ 32191927T 5751832

6699 REY CARBALLEIRA VICTOR 33822119K 5751834

6700 REY FERNANDEZ RAMON 32828227M 5751958

6701 REY FERREIRO MERCEDES 32764509C 5623392

6702 REY FUENTES ANTONIO 32112373A 5751989

6703 REY GARCIA CONSTANTINO 32149709X 5623399

6704 REY GAREA M. PILAR 34894210J 5597944

6705 REY GOBERNA GUMERSINDO 36121967F 5597945

6706 REY GONZALEZ CARMEN 32163369P 5623419

6707 REY GONZALEZ M CARMEN 5623423

6708 REY IGLESIAS C 5623427

6709 REY IGLESIAS DOSITEO 5623429

6710 REY IGLESIAS FATIMA MARIA 32781291N 5752106

6711 REY LLORENS JORGE 32416000F 5752156

6712 REY LOPEZ NICOLAS 32120191R 5752189

6713 REY LOPEZ NIEVES 5623446

6714 REY LOPEZ ROGELIA 32260978M 5623447

6715 REY LOUREDA JOSE MANUEL 32753558V 5623450

6716 REY LOUREDA JOSE MANUEL 32753558V 5623449

6717 REY MARTINEZ JOSE MANUEL 33860995G 4611374

6718 REY MARTINEZ MARINA 32353373D 5623465

6719 REY MARTY PAULA 32827376M 5029892

6720 REY MEDA ASUNCION 32350571J 5623469

6721 REY MEDINA MARIA ANGELES 32790998J 5808348

6722 REY MENDEZ ARTURO 32348632Y 5752243

6723 REY MORENO PURIFICACION 32346150P 5623480

6724 REY MOSQUERA PILAR L. 32156276E 5623482

6725 REY MOURE JOSEFA 32417035F 5752275

6726 REY NAYA PILAR 32281484H 5752281

6727 REY OLIVEIRA MARIA ESTHER 33316623L 5623490

6728 REY PALLEIRO JESUS MANUEL 53161722M 5752309

6729 REY PARDIÑAS JOSE LUIS 32401319T 5752313

6730 REY PAZ CARLOS 76354488P 5752325

6731 REY PEREZ MARIA LUISA 32103606E 5752351

6732 REY PICHEL ARGIMIRO 32376866L 5597961

6733 REY PICHEL ARGIMIRO 32376866L 5597960

6734 REY PRADO MANUEL 34397130D 5623520

6735 REY PREGO ANTONIO 32262532H 5752384

6736 REY PRIETO MARCIAL 32372081H 5623524

6737 REY RAMOS ESTRELLA 32407809G 5623528

6738 REY RAMOS ESTRELLA 32407809G 5623529

6739 REY REY JOSE RAMON NICOLAS 36036975T 5300670

6740 REY RIOS PATRICIA 46909712Q 5752420

6741 REY RODRIGUEZ LUISA 32170796Y 5623546

6742 REY ROMERO EMILIO 5623553

6743 REY SANCHEZ SERGIO 32369143R 5623558

6744 REY SOUSA FERNANDO 32162210E 5623565

6745 REY TAIBO AGUSTIN 5623571

6746 REY TRILLO ALEJANDRO 32247429A 5752585

6747 REY VAZQUEZ RAIMUNDO 5623585

6748 REY ATANASIO 5623598

6749 REY FCO 32391699V 5623600

6750 REY GERVASIO 5623602

6751 REY VICENTA 5623607

6752 REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON 76415559Z 5752729

6753 REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON 76415559Z 5752730

6754 REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON 76415559Z 5752731

6755 REZA RODRIGUEZ PABLO 32788168N 5752758

6756 RGUEZ ARTURO Y MARIA 32116947T 5623616

6757 RGUEZ UCHA Y USON FDO 5623618

6758 RIAL GIRALDEZ RAMON 76990240V 5752853

6759 RIAL RODRIGUEZ ANTONIA 33183495S 5623637

6760 RIAL TORRE DE LA ANDRES 5623640

6761 RIBADULLA M TERESA 5623645

6762 RIBADULLA PORTOS M 5623646

6763 RIBADULLA VEIGA RAMONA 32338637Q 5623647

6764 RIBEIRO SOUSA DE SONIA FILOMENA X3324809K 5597992

6765 RIBERO ESCUDERO JOSE 32264544Y 5623650

6766 RICO PEREZ EMILIO JOSE 32260855C 5623668

6767 RICO LUCIANO 5623676

6768 RICO MANUEL 5623677

6769 RICO-RICO C.B. E15631278 5598002

6770 RICOR BEUZOR MARIA JESUS 50953905G 5753133

6771 RICOR BEUZOR MARIA JESUS 50953905G 5753132

6772 RIESGO VEIGA AMPARO 32767916T 5536209

6773 RIGUERA LEDO MANUEL 33611137H 5598008

6774 RILECHO CARMEN 32999932S 5753221

6775 RILECHO CARMEN 32999932S 5753220

6776 RILO CASTRO JOSEFINA 32559959D 5623698

6777 RILO CASTRO JOSEFINA 32559959D 5753231

6778 RILO Y BLANCO JUAN 5623711

6779 RILO YUSTE IRIA MARIA 53301154B 5753343

6780 RIO ARGONTE S.L. B15849128 5753357

6781 RIO ARGONTE S.L. B15849128 5753358

6782 RIO DEL CIERTO JOSE C 5623721

6783 RIO DEL LOPEZ ELISARDO 32648370P 5598019

6784 RIO DEL SANTOS MARIA 32833803S 5753450

6785 RIO DEL CARLOS 5623744

6786 RIO GARCIA JOSE 32193108P 5602887

6787 RIO VILLANUEVA PILAR 5623756

6788 RIOBOO GONZALEZ ALFREDO JOSE 32389110G 5623762

6789 RIOBOO VAZQUEZ MIGUEL 32319657B 5598031

6790 RIOBOO MARIA 5623769

6791 RIOS LOUREIRO S.L. B15729882 5598033

6792 RIOS CORRAL MARIA OLGA 32285381M 5753729

6793 RIOS CORRAL MARIA OLGA 32285381M 5753730

6794 RIOS COTERA SARA MARIA 32787011M 5546489

6795 RIOS COTERA SARA MARIA 32787011M 5488517

6796 RIOS GARCIA FRANCISCO 33307751W 5543583

6797 RIOS PERNAS MARIA DEL CARMEN 33794167Z 5753877

6798 RIOS SILVA FERNANDO 33193060N 5598041

6799 RIOS VILA FRANCISCO 5623808

6800 RIOS ALBINO 5623810

6801 RIPAMONTI MEIJIDE RAMON 32105638F 5753990

6802 RIVADULLA GARCIA ANTONIO 33162773Q 5623828

6803 RIVAS BARBEITO JOSEFA 5623844

6804 RIVAS FERNANDEZ RICARDO 5754194

6805 RIVAS GUERREIRO MARIA JESUS 33851951E 5598057

6806 RIVAS LOPEZ RAMON 14784015Y 5754263

6807 RIVAS LORENZO PABLO 46916908J 5754265

6808 RIVAS PIÑEIRO CONSTANTE 32778246A 5754324

6809 RIVAS QUINTELA ALFONSO 32394351R 5754331

6810 RIVAS QUINTELA ALFONSO 32394351R 5623883

6811 RIVAS QUINTELA ALFONSO 32394351R 5821548

6812 RIVAS SEOANE MARIA CONSUELO 32434254E 4397086

6813 RIVAS VAZQUEZ ISABEL 32419851V 5754429

6814 RIVAS VAZQUEZ REMEDIOS 00012060P 5754437

6815 RIVAS ZAS ANGEL 5623898

6816 RIVAS DANIEL 5623899

6817 RIVEIRO ALVEDRO MANUEL 32360030L 5598065

6818 RIVEIRO COUZO JOSE 5623906

6819 RIVERA CANELAS GERMAN ALBERTO 32767592K 5754620

6820 RIVERA CANELAS GERMAN ALBERTO 32767592K 5754619

6821 RIVERA CAPELO JOSE ANGEL 44813837Q 5754622

6822 RIVERA CASCANTE JOSE D. 32149754D 5623925

6823 RIVERA CASCANTE JOSE D. 32149754D 5623926

6824 RIVERA LEMA JOAQUIN 32238081Q 5754698

6825 RIVERA PEREZ A.Y 5623945

6826 RIVERA VALEIRAS CELIA 32154211G 5623955

6827 RIVERO ALVAREZ ELISEO 32438430N 5623958

6828 RIVERO GONZALEZ CANDIDA 34517327P 5754831

6829 ROA FAMILIA MERCEDES 48114573E 5598084

6830 ROA PIÑEIRO MERCEDES 32308529S 5623973

6831 ROADE GONZALEZ MARIA CELIA 32449509M 5754873

6832 ROBERTO GESTAL ZAS Y OTRA S.C. J15952583 5598085

6833 ROBLEDA CASTRO ALEJANDRO 34688209T 5754906

6834 ROBLES VIUDEZ LAUREANO 19990301N 5754935

6835 ROBSO TECNOLOGIA S.L. B70133186 5598089

6836 ROC DISEÑO S.L. B70043450 5598093

6837 ROCA CRIADO JUSTO ANTONIO 32388164R 5755002

6838 ROCA FONTELA ROI 47357500V 5755021

6839 ROCA FREIRE MARIA DOLORES 32440131B 5598097

6840 ROCA MUINOS JOSE 5624012

6841 ROCA PEREZ EMILIO-JOSE 5624020

6842 ROCA PEREZ JOSE 32366408A 5755098

6843 ROCA RGUEZ JOSE L 5624023

6844 ROCA ROCA JOSEFA 32139047C 5624024

6845 ROCA SOUTO VICTORIA 5624032

6846 ROCA VIDAL JOSE 32166401G 5624042

6847 ROCHA DE LA LOPEZ SORS BEATRIZ 32746552A 5755177

6848 ROCHA FERNANDEZ DAVID 47363904G 5598102

6849 ROCHA PATO MARIA LUCIA 32825356D 5823859

6850 ROCHA SOUTO JOSE ARTURO 32772419H 5755253

6851 ROCHA TERESA 5624065

6852 ROCIO CAMPOS BREA Y OTRA C.B. E70054655 5598109

6853 ROCK CAFE FACTORY S.L. B15709116 5598111

6854 RODAL GOMEZ MANUEL 32363664L 5624066

6855 RODAL POUSADA JOSE 5624068

6856 RODEIRO MOÑINO CANDIDA Y HNAS 5624069

6857 RODELNOR S.L. B15381775 5598112

6858 RODIGUEZ CANDAL CARMEN 32425720K 5755295

6859 RODO RAMA MARIA LUCIA 76305813R 5598115

6860 RODRIGUEZ CASTELEIRO JOSE M. J15420789 5598121

6861 RODRIGUEZ CASTRO ORDIALES S.C. J15570062 5598122

6862 RODRIGUEZ DIAZ Y FDEZ SERV Y SUMINISTROS B15885452 5598123

6863 RODRIGUEZ GARCIA F. Y OTRA C.B E15245392 5598124

6864 RODRIGUEZ NAVAS SANCHEZ LUIS ANTONIO 32376622M 5755383

6865 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL 46919330C 5598129

6866 RODRIGUEZ ABAD ALFONSO CARLOS 32414757Y 5598131

6867 RODRIGUEZ ABAD ANTONIO 5624087

6868 RODRIGUEZ ABALLA NIEVES 5624088

6869 RODRIGUEZ ABELLA ALFONSO 5624091

6870 RODRIGUEZ AGUIAR E 5624097

6871 RODRIGUEZ ALEN LUISA FERNANDA 32451071A 5624099

6872 RODRIGUEZ AMOR JUAN 32269575T 5755685

6873 RODRIGUEZ AMOR LUIS 5624118

6874 RODRIGUEZ ANEIROS MIGUEL ANGEL 34893788M 5598144

6875 RODRIGUEZ ANEIROS MIGUEL ANGEL 34893788M 5755690

6876 RODRIGUEZ ARES MARIA DOLORES 32181540D 5755722

6877 RODRIGUEZ ARES MARIA DOLORES 32181540D 5755721

6878 RODRIGUEZ AYUCAR JOSE MANUEL 32369701F 5624140

6879 RODRIGUEZ AYUCAR MARIA VICTORIA 32399206A 5755778

6880 RODRIGUEZ BALADO M LUISA 5624143

6881 RODRIGUEZ BALDOMIR GASPAR 34898117X 5755794

6882 RODRIGUEZ BALLESTEROS ANTONIO 32346052W 5755795

6883 RODRIGUEZ BALLESTEROS ANTONIO 32346052W 5624144

6884 RODRIGUEZ BELLO MARIA JOSEFA 32747101T 5624161

6885 RODRIGUEZ BELMONTE RAMON 34380548X 5755894

6886 RODRIGUEZ BERMEJO ESCLAVITUD 5624167

6887 RODRIGUEZ BERTOLEZ ANGEL CARLOS 34904357V 5598153

6888 RODRIGUEZ BLANCO ANTONIA 32431226F 5624172

6889 RODRIGUEZ BLANCO R 5624180

6890 RODRIGUEZ BOQUETE EMILIA CARMEN 79313437F 5598154

6891 RODRIGUEZ BOVEDA ANTONIO 5624183

6892 RODRIGUEZ CAAMANO M 5624188

6893 RODRIGUEZ CAAMAÑO JOSEFA 32327995T 5756048

6894 RODRIGUEZ CAMINO FAUSTINO 32149150A 5756111

6895 RODRIGUEZ CAROU MARIA CONSTANTINA 32819019C 5756190

6896 RODRIGUEZ CAROU MARIA CONSTANTINA 32819019C 5756191

6897 RODRIGUEZ CARRIL ENRIQUE 32317209R 5598162

6898 RODRIGUEZ CASAL ALMUDENA 44472364R 5756223

6899 RODRIGUEZ CASTEDO MANUEL 32156558M 5602913

6900 RODRIGUEZ CASTEDO MANUEL 32156558M 5598166

6901 RODRIGUEZ CASTELEIRO JOSE MANUEL 32792273T 5756257

6902 RODRIGUEZ CASTRO ANGEL ALBERTO 34893841N 5756291

6903 RODRIGUEZ CASTRO ANGEL ALBERTO 34893841N 5598167

6904 RODRIGUEZ CASTRO MANUEL 76299859G 5756326

6905 RODRIGUEZ CASTRO MANUEL 76299859G 5598169

6906 RODRIGUEZ CASTRO SECUNDINO 32134088Y 5756341

6907 RODRIGUEZ CASTRO VICTORIANO 1 5624233

6908 RODRIGUEZ COBELO CARLOS ALBERTO 44493628J 5756383

6909 RODRIGUEZ COMOS M. VICTORIA 33740698C 5756396

6910 RODRIGUEZ CORDERO AVELINA 5624246

6911 RODRIGUEZ COTO ROSARIO 5624257

6912 RODRIGUEZ CUADRADO F 5624267

6913 RODRIGUEZ DIAZ EMILIA 32337580V 5756553

6914 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO 32340588N 5756555

6915 RODRIGUEZ DIAZ MANUEL E OUTRA 5624276

6916 RODRIGUEZ DON FRANCISCO 32292767P 5756644

6917 RODRIGUEZ DON FRANCISCO 32292767P 5756643

6918 RODRIGUEZ ELGUERA MARIA 5624299

6919 RODRIGUEZ FERNANDEZ BEATRIZ 32794364K 5598180

6920 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE JESUS 32423645Q 5756862

6921 RODRIGUEZ FERNANDEZ RAFAEL 32107545M 5624329

6922 RODRIGUEZ FERRER MARIA LOURDES 32369851L 4845168

6923 RODRIGUEZ FIDALGO MANUELA 33714173Z 5624341

6924 RODRIGUEZ FIGUEIRAS FRANCISCO 32239625L 5757028

6925 RODRIGUEZ FRAGUELA EDELMIRO 76398839S 5757075

6926 RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO JOSE 44837546N 5757106

6927 RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO JOSE 44837546N 5757105

6928 RODRIGUEZ FUENTES PAULA 44848977N 5757117

6929 RODRIGUEZ GANTES JUAN 5624364

6930 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 32357475V 5757259

6931 RODRIGUEZ GARCIA MAXIMINA 10991837E 5624388

6932 RODRIGUEZ GARCIA PEDRO MANUEL 46525421D 5757299

6933 RODRIGUEZ GARRIDO LOURDES 32440239G 5624393

6934 RODRIGUEZ GIL JOSE MANUEL 123456 5624402

6935 RODRIGUEZ GOMEZ ALFONSO CARLOS 32824918P 5839878

6936 RODRIGUEZ GOMEZ ALFONSO CARLOS 32824918P 5839554

6937 RODRIGUEZ GOMEZ ALFONSO CARLOS 32824918P 5840199

6938 RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO 76726965T 5624406

6939 RODRIGUEZ GONZALEZ ALVARO 34683048Z 5757416

6940 RODRIGUEZ GONZALEZ ALVARO 34683048Z 5757415

6941 RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER 32823611N 5757444

6942 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA 5624426

6943 RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO 32770042X 5757480

6944 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE MARIA 32433146H 5624446

6945 RODRIGUEZ HERMIDA MANUEL 32181935J 5624448

6946 RODRIGUEZ HERMIDA MARIA 32355084H 5624450

6947 RODRIGUEZ HERMIDA MARIA 32355084H 5757538

6948 RODRIGUEZ IGLESIA DE LA CARMEN 32130901Q 5757562

6949 RODRIGUEZ IGLESIA DE LA JOSE 32415179Z 5757567

6950 RODRIGUEZ IGLESIA DE LA MANUEL 5757568

6951 RODRIGUEZ IGLESIAS AMELIA L. 32125900Y 5624458

6952 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE 76329542V 5624467

6953 RODRIGUEZ IGLESIAS M. AVELINA 32338512Y 5624468

6954 RODRIGUEZ IGLESIAS MARIA DEL MAR 32419316B 5512609

6955 RODRIGUEZ LANDIN BENJAMIN 34953280L 5757724

6956 RODRIGUEZ LARRIQUETA AMPARO 5624484

6957 RODRIGUEZ LISTA BEGOÑA 32808167R 5757762

6958 RODRIGUEZ LISTA BEGOÑA 32808167R 5757763

6959 RODRIGUEZ LLANO GUSTAVO 5624490

6960 RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL LUIS 32842824C 5624499

6961 RODRIGUEZ LOPEZ CARMEN 32286137W 5757837

6962 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA 32113339A 5757906

6963 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 32335505N 5598231

6964 RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL 33717318P 5757925

6965 RODRIGUEZ LORENZO ANDRES 44083449Q 5757985

6966 RODRIGUEZ LORENZO ANDRES 44083449Q 5757984

6967 RODRIGUEZ LORENZO DELFINA 5624521

6968 RODRIGUEZ LOURO CLARA 32399856D 5758048

6969 RODRIGUEZ LOURO CLARA 32399856D 5758049

6970 RODRIGUEZ LUCA DE LEONARDO 47388573V 5624532

6971 RODRIGUEZ MACIA JOSE 5624536

6972 RODRIGUEZ MALLO ANTONIO 32326773C 5598237

6973 RODRIGUEZ MANEIRO LINO 5624538

6974 RODRIGUEZ MARTIN MANUEL 43779550Q 5758162

6975 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN LUIS 32353783M 5758221

6976 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA 03759805H 5598243

6977 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA 03759805H 5602936

6978 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELEN 34972181Z 5758243

6979 RODRIGUEZ MARTIÑAN JOSE 32201483B 5602937

6980 RODRIGUEZ MARTIÑAN JOSE 32201483B 5598244

6981 RODRIGUEZ MEIZOSO M BLANCA 32282648D 5758289

6982 RODRIGUEZ MENEDEZ TUYA ADOLFO A. 32287437Z 5624570

6983 RODRIGUEZ MESEGUEZ AGUSTIN 5624574

6984 RODRIGUEZ MONTERO TOMAS 32838984K 5758376

6985 RODRIGUEZ MONTERO TOMAS 32838984K 5758377

6986 RODRIGUEZ NAVEIRA ALVARO JOSE 32804239Y 5758452

6987 RODRIGUEZ NIETO JOSE 5624611

6988 RODRIGUEZ ORRO CONSUELO 5624627

6989 RODRIGUEZ PALOMBI LUIS 02010574Y 5624631

6990 RODRIGUEZ PARDO JUAN 32769096F 5758690

6991 RODRIGUEZ PARDO JUAN 32769096F 5758694

6992 RODRIGUEZ PARDO JUAN 32769096F 5758692

6993 RODRIGUEZ PARENTE CELSO 34272727J 5758714

6994 RODRIGUEZ PATIÑO RAMON FERNANDO 32425236C 5598265

6995 RODRIGUEZ PEITEADO ELENA 46907984J 5758781

6996 RODRIGUEZ PEREZ AMPARO 38973778W 5598267

6997 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS 46905724F 5836068

6998 RODRIGUEZ PEREZ JOEFA 5624656

6999 RODRIGUEZ PONTE MARIA DEL ROSARIO 47357556G 5758977

7000 RODRIGUEZ PORTELA JOSE CARLOS 36076949T 5758989

7001 RODRIGUEZ PRIETO MIGUEL 5624688

7002 RODRIGUEZ RAMIL SUSANA V. 33631189Z 5624694

7003 RODRIGUEZ REDONDO JOSEFA 5759168

7004 RODRIGUEZ REGO ROBERTO 33996185T 5598286

7005 RODRIGUEZ REGUEIRA MANUEL 32134771E 5759182

7006 RODRIGUEZ REGUEIRA MANUEL 32134771E 5759179

7007 RODRIGUEZ REGUEIRA MANUEL 32134771E 5759181

7008 RODRIGUEZ REGUEIRA MANUEL 32134771E 5759183

7009 RODRIGUEZ REY ELVIRA E. 32134267R 5759200

7010 RODRIGUEZ RIVEIRO JOAQUIN 00593854V 5759276

7011 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE 33249270X 5598298

7012 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN M 5624744

7013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ M CONCEPCION 33788401K 5759481

7014 RODRIGUEZ RUIZ LUIS 32348208L 5759627

7015 RODRIGUEZ SALGUEIRO RAIMUNDO 32435300X 5759654

7016 RODRIGUEZ SALGUEIRO RAIMUNDO 32435300X 5759655

7017 RODRIGUEZ SANCHEZ ESTRELLA GENOVEVA 47376320T 5624781

7018 RODRIGUEZ SANCHEZ ESTRELLA GENOVEVA 47376320T 5759687

7019 RODRIGUEZ SANCHEZ ESTRELLA GENOVEVA 47376320T 5759688

7020 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE 32111924Z 5759703

7021 RODRIGUEZ SANCHEZ M. MAGDALENA 32396134J 5759717

7022 RODRIGUEZ SANCHEZ PILAR 32844067K 5759739

7023 RODRIGUEZ SANMIGUEL RAUL 32307048Y 5759768

7024 RODRIGUEZ SOTO BENITA 32352777B 5624825

7025 RODRIGUEZ SUAREZ MIGUEL LORENZO 32788424S 5759973

7026 RODRIGUEZ TABOADA JOSE 32310319B 5759979

7027 RODRIGUEZ TORREIRO LUIS 5624854

7028 RODRIGUEZ TUBIO FRANCISCO MANUEL 32145566F 5624857

7029 RODRIGUEZ UBEDA ALICIA 17707406M 5624858

7030 RODRIGUEZ VAZQUEZ ALBERTO 54153557B 5760146

7031 RODRIGUEZ VAZQUEZ AURELIO 5624875

7032 RODRIGUEZ VAZQUEZ CARLOS 32319714E 5624877

7033 RODRIGUEZ VAZQUEZ IRENE 32413049T 5760179

7034 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE 34247292Q 5760198

7035 RODRIGUEZ VAZQUEZ MANUELA 32416354Q 5760218

7036 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA DOLORES 32844829R 5760232

7037 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA PILAR 30622783P 5760237

7038 RODRIGUEZ VAZQUEZ RICARDO 76445489K 5624892

7039 RODRIGUEZ VEGA CONSUELO 32795899S 5710776

7040 RODRIGUEZ VIDAL EULOGIA SUSANA 32773928D 5760327

7041 RODRIGUEZ VIDAL HORTENSIA 34394563H 5624903

7042 RODRIGUEZ VIDAL JUANA MARIA 32436243X 5027384

7043 RODRIGUEZ VIEITES PEREGRINA 32370354Q 5624910

7044 RODRIGUEZ VILLAVERDE MERCEDES 32273284Y 5760427

7045 RODRIGUEZ VIÑAS ENCARNACION 32139313X 5760436

7046 RODRIGUEZ VIÑAS ENCARNACION 32139313X 5760437

7047 RODRIGUEZ VIÑAS PURIFICACION 32139314B 5760440

7048 RODRIGUEZ YEBRA ANA MARIA 32766857E 5760450

7049 RODRIGUEZ ZULVAGA ALFREDO 5624923

7050 RODRIGUEZ ANTONIO 5624925

7051 RODRIGUEZ ANTONIO 5624927

7052 RODRIGUEZ EMMA 5624934

7053 RODRIGUEZ ENRIQUE 5760458

7054 RODRIGUEZ GABRIEL 5624940

7055 RODRIGUEZ INES 5624941

7056 RODRIGUEZ JOSEFA 5624945

7057 RODRIGUEZ JUAN 5624946

7058 RODRIGUEZ JUANA 5624947

7059 RODRIGUEZ OVIDIO 5624955

7060 RODRIGUEZ SARA 5624957

7061 RODRIGUEZ. LOPEZ LEONOR 5624962

7062 ROEL ARIAS ENRIQUE RAMON 32392529L 5624966

7063 ROEL BERMUDEZ JOSE LUIS 32316235Q 5760477

7064 ROEL CAMBA NIEVES 32133768P 5760478

7065 ROEL DELGADO MIGUEL ANGEL 32435963Y 5760500

7066 ROEL EIROA PEDRO JAIME 32816265A 4842052

7067 ROEL MIRAMONTES MANUEL 12252083Y 5760529

7068 ROEL MUNCH MARIO Y MANUE 5624980

7069 ROEL VALIÑO HONORINA 32347448H 5624985

7070 ROGELIO CASTRO Y OTROS C.B. E15130586 5760557

7071 ROIBAL IGNACIO 5624997

7072 ROIG PEDRO 32416855B 5625002

7073 ROJA SIERRA CARMEN Y O 5625009

7074 ROJO MENDEZ ERICO JAVIER 32817308B 5598344

7075 ROJO MENDEZ JOSE RICARDO 34887444D 5760719

7076 ROJO TOME ENRIQUE 33765607C 5760743

7077 ROL RODRIGUEZ JOSE MARIA 52956675A 5760745

7078 ROLDAN MARTINEZ JOSE PABLO 32381199M 5598349

7079 ROLLER SANZ CARMEN 5625037

7080 ROMA INTERIORISMO S.L. B15832371 5598350

7081 ROMALDE&VALIÑO PELUQUEROS S.L. B70095039 5598351

7082 ROMANUS M LEVICKY Y OTRA C.B. E15117351 5598355

7083 ROMAR BUS S.L. B15497274 5791959

7084 ROMAR BLANCO FLORENTINO R. 33118526K 5602965

7085 ROMAR BLANCO FLORENTINO R. 33118526K 5598356

7086 ROMAY REGO FRANCISCA 32270754Y 5760913

7087 ROMERO LOURDES S.L B15803174 5598358

7088 ROMERO ALVAREZ MARCELINO 32261273R 5625066

7089 ROMERO CARRACEDO RAMON 32372642G 5625074

7090 ROMERO CARRACEDO RAMON 32372642G 5761008

7091 ROMERO CARRO MARINA 32156186R 5625075

7092 ROMERO DIEZ JOSE FRANCISCO 39670688N 5761031

7093 ROMERO DIEZ JOSE FRANCISCO 39670688N 5761032

7094 ROMERO DIEZ JOSE FRANCISCO 39670688N 5114921

7095 ROMERO GARCIA CARMEN 32811647P 5050725

7096 ROMERO HERMO ANGEL DAVID 46908685R 5761105

7097 ROMERO HERMO MARTA BEATRIZ 46914699N 5761108

7098 ROMERO REY LUCIA ESMERALDA 32437373J 5625114

7099 ROMERO VAZQUEZ JOSEFA 5625129

7100 RON DE SUAREZ JOSE MIGUEL 46895508A 5761331

7101 RON POCH Y J.L S.L. B15721913 5598374

7102 RON REGO CARLOS X0102314X 5625138

7103 RON REGO CARLOS X0102314X 5761353

7104 RON REGO JOSE X0102317J 5598376

7105 RON REGO JOSE X0102317J 5625139

7106 RONDA 322 S.A. A15113301 5761358

7107 RONERO MARTIN AQUILINA 32145392V 5625140

7108 ROS FOTOCOLOR S.A. A82736406 5598387

7109 ROS FOTOCOLOR S.L. B84060656 5790662

7110 ROSA MARIA LIÑARES JUNCAL Y OTRO S.C. J15665201 5598391

7111 ROSA MARIA LIÑARES JUNCAL Y OTRO S.C. J15665201 5602971

7112 ROSA TEDIN ALTA MODA S.L. B15205883 5598392

7113 ROSA PARDO PEDREGAL 5625155

7114 ROSAL DEL NAVIA-OSORIO JOSEFA 5625160

7115 ROSALES DECORACION S.L. B15555493 5598394

7116 ROSALES FRAGA FRANCISCO JAVIER 32449712R 5761431

7117 ROSENDE CALVO MERCEDES 32110157H 5761461

7118 ROSENDE MARTINEZ MARINA 5625175

7119 ROSENDO RODRIGUEZ 5625178

7120 ROTTNEROS MIRANDA S.A. A78509882 5791180

7121 ROTULOS LASER S.A. A15117518 5598404

7122 ROUCO Y GARCIA SC J15754203 5598405

7123 ROUCO GAUTE ALVARO 33313567E 5761543

7124 ROUCO PEREZ ABADIN ANGELA 33818651A 5050717

7125 ROUPA FEITA S.L. B32311235 5598411

7126 RTVE SA 5761677

7127 RUA BUGIA ANGELINA 5625210

7128 RUANOVA FERNANDEZ LUIS 5625224

7129 RUBAL CANCIO MANUEL 34637996L 5761781

7130 RUBAL FRAGA MARIA ANGUSTIAS 32776618P 5625226

7131 RUBIDO VELASCO FUENSANTA 32214866P 5761826

7132 RUBINOS GUERRERO ANTONIA 5625241

7133 RUBIO DIAZ ALICIA LUISA 32825088V 5598429

7134 RUBIO IGLESIAS MARINA 32404155F 5625248

7135 RUBIO LOPEZ GUIJARRO CARLOS 5625249

7136 RUBIO LOPEZ JOSEFA 5625250

7137 RUBIO MAQUIEIRA MARIA LOURDES 35905437E 5598430

7138 RUBIO RICARDO 5625260

7139 RUIBAL AGUDO RAFAEL 32442987S 5625268

7140 RUIBAL AGUDO RAFAEL 32442987S 5625269

7141 RUIBAL CASTRO JULIO 32270569M 5625270

7142 RUIBAL GONZALEZ MARIA GLORIA 32187326E 5625272

7143 RUIBAL MOURE MARIA SILA 32285107F 5761929

7144 RUIBAL REY ANGELA 5625275

7145 RUIZ ALARCON FRANCISCO JAVIER 32815829G 5761955

7146 RUIZ CARRERAS MARIA 5625285

7147 RUIZ MARTINEZ ANTONIO 32125019E 5762052

7148 RUIZ MONTERO TOMAS 30142745A 5625298

7149 RUIZ MONTERO TOMAS 30142745A 5625299

7150 RUIZ SANCHES ELZIO X3284299Z 5598444

7151 RUIZ SANCHEZ MARIA VANESSA 79323554G 5762099

7152 RUIZ SANMARTIN MARIA ANGELES 32811420B 5511704

7153 RUIZ VEIRA FAMILIA 5625311

7154 RUIZ ANGEL 5625313

7155 RUMBO NUÑEZ JESUS 32313357J 5762169

7156 RUMBO PARCERO FRANCISCO 32286161A 5625324

7157 RUPPEN 2000 S.L. B15628860 5307719

7158 RUPPEN 2000 S.L. B15628860 5307715

7159 RUPPEN 2000 S.L. B15628860 5598447

7160 RUPPEN 2000 S.L. B15628860 5528302

7161 RUPPEN 2000 S.L. B15628860 5307729

7162 RUPPEN 2000 S.L. B15628860 5307736

7163 RUZO CRUZ RAMON ALBERTO 34898585H 5762235

7164 RUZO TORRES JOSE IGNACIO 32434027W 5625336

7165 RUZO TORRES JOSE IGNACIO 32434027W 5625337

7166 S.A. PASOS RAPIDOS A15210032 5598456

7167 S.C.R. INSTALACIONES DE VENTILACION Y AI B15945017 5790647

7168 S.C.R. INSTALACIONES DE VENTILACION Y AI B15945017 5792010

7169 SAAVEDRA GARCIA JOSE 32128279Q 5762296

7170 SAAVEDRA NUÑEZ JOSE RAMON 32758853E 5762328

7171 SAAVEDRA SANCHEZ ANGEL 34190825Z 5625361

7172 SAAVEDRA SOBRINO M ROSARIO 32105349V 5625369

7173 SAAVEDRA SOTO ISAAC 32253171H 5625370

7174 SAAVEDRA SUAREZ OSCAR JAVIER 32432911J 5762381

7175 SAAVEDRA TEIJEIRO A 5625371

7176 SAAVEDRA VECINO MARIA MARTA 46911931G 5762396

7177 SAAVEDRA VECINO MIGUEL ANGEL 32370069F 5625379

7178 SAAVEDRA VECINO VICENTE 5625380

7179 SAAVEDRA EDUARDO 5625382

7180 SABARIZ TORRE MARIA JOSE 33827908Z 5598470

7181 SABIN JESUS DE ISABEL CRISTINA 76415458M 5598473

7182 SABIN SABIN PEDRO 32360894D 5762423

7183 SABIO ANTONIOA 5625397

7184 SABORIDO GONZALEZ MARIA CARMEN 33243915Z 4122780

7185 SACEDON RAMALLO MARIA CANDELARIA 32826039W 5598474

7186 SACO CASTEDO RAMON 34204469L 5762483

7187 SACO CASTEDO RAMON 34204469L 5762482

7188 SADA OCASION S.L. B70157078 5307198

7189 SADA OCASION S.L. B70157078 5598476

7190 SADIA MEDRANO MIGUEL ANGEL 32765769S 5762506

7191 SAEZ ORTELLS CAYETANO 32406813C 5625421

7192 SAEZ PEREZ J. M. 00426003C 5625423

7193 SAEZ VINOS MIGUEL S. 34382548D 5625426

7194 SAGA XESTION S.L. B15849938 5598486

7195 SAINFO EDUCACION S.L. B15372188 5598488

7196 SAINZA ENRIQUE 5625431

7197 SALAS ALVAREZ JULIO 12025340C 5598492

7198 SALAS ALVAREZ JULIO 5625438

7199 SALAZAR JIMENEZ DOLORES 32438742W 5625445

7200 SALCINES MARTINEZ FRANCISCO 32428318C 5762677

7201 SALCINES MARTINEZ FRANCISCO 32428318C 5762676

7202 SALCINES MARTINEZ FRANCISCO 32428318C 5762675

7203 SALDOS ARIAS S.A. A28047009 5598498

7204 SALES BELLO HORTENSIA 5625454

7205 SALES MORAS GERANIO 32305112W 5625461

7206 SALFICO S.L. B15017445 5598500

7207 SALGADO BALBOA JOSE 5625469

7208 SALGADO MARTINEZ MARIA GLORIA 34682751Q 5762842

7209 SALGADO MARTINEZ MARIA GLORIA 34682751Q 5762841

7210 SALGADO PARCERO SARA ARGENTINA 32340527C 5762855

7211 SALGADO SALGADO MARIA DOLORES 34991044V 5762896

7212 SALGADO VENTUREIRA M.CARMEN 5625503

7213 SALGADO LUIS 5625504

7214 SALIDO CACHEIRO CARLOS 5625512

7215 SALON DE BELLEZA ANELE S.L. B15618432 5598515

7216 SALORIO SALORIO ANTONIO ANDRES 32442970K 5763055

7217 SALUSTINAO FDEZ M 5625538

7218 SALVADORES CRESPO SEBASTIANA 5763114

7219 SAMBADE PIÑEIRO JUAN-ANTONIO 5625550

7220 SAMBODROMO DE SAMPA S.L. B70209515 5598520

7221 SAMBU S.C. J15966427 5598521

7222 SAMPEDRO SANTOS ANA VANESA 53165561A 5763216

7223 SAMSARA PROJECTS S.L. B15984172 5598525

7224 SAN ANDRES 166 S.L. B15772908 5598526

7225 SAN ANDRES COMUNICACIONES S.L. B15818206 5790429

7226 SAN JUAN LONGUEIRA ELISA 32118119E 5763259

7227 SAN MARTIN ALEN S.L. B15561848 5792480

7228 SAN MARTIN BESTEIRO AIDA 34224305Y 5763284

7229 SAN MARTIN BESTEIRO AIDA 34224305Y 5763283

7230 SAN ANDINO DE JUAN 5625585

7231 SAN JOSE FERNANDEZ ALVARO 5625587

7232 SAN MIGUEL SEIJAS JOSE 32277628A 5763325

7233 SAN VICENTE MOURIÑO M. 5625592

7234 SANCHEZ MARIN PANIAGUA SANTOS 06393817R 5763376

7235 SANCHEZ PIÑEIRO Y GARCIA HERMIDA S.C. J15768997 5598538

7236 SANCHEZ VIQUEIRA JOSEFA Y OTRAS S.C. J15635543 5598541

7237 SANCHEZ Y CES PROMOCIONES INMOBILIARIAS B15625098 5598542

7238 SANCHEZ Y CES PROMOCIONES INMOBILIARIAS B15625098 5474246

7239 SANCHEZ Y CES PROMOCIONES INMOBILIARIAS B15625098 5474244

7240 SANCHEZ Y CES PROMOCIONES INMOBILIARIAS B15625098 4833387/2

7241 SANCHEZ Y CES PROMOCIONES INMOBILIARIAS B15625098 5474240

7242 SANCHEZ ABELAIRAS JULIA 36242131L 5625601

7243 SANCHEZ ALLER JOSE 32383099L 5839551

7244 SANCHEZ ALLER JOSE 32383099L 5839379

7245 SANCHEZ ALLER JOSE 32383099L 5839721

7246 SANCHEZ ALLER JOSE 32383099L 5839919

7247 SANCHEZ ALLER JOSE 32383099L 5840454

7248 SANCHEZ ALVAREZ CARMEN MARIA 32440172Y 5763433

7249 SANCHEZ ALVAREZ SALVADOR 5625613

7250 SANCHEZ ARRIBAS ANA MARIA 12369551J 5598547

7251 SANCHEZ BREY CEFERINO 32249276X 5625642

7252 SANCHEZ CAMPOS TOMAS 5625652

7253 SANCHEZ CARRO MARIA 32168959D 5763745

7254 SANCHEZ CASTRO DE CARLOS 32833612P 5763776

7255 SANCHEZ CASTRO CARMEN 32267606D 5625664

7256 SANCHEZ CASTRO PABLO ERNESTO 32826566T 5763852

7257 SANCHEZ CORTES CARLOS 09312675K 5763873

7258 SANCHEZ CORTES CARLOS 09312675K 5763874

7259 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 5763901

7260 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 5763900

7261 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 5763899

7262 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 5598565

7263 SANCHEZ DACOBA ANGEL JESUS 32368134G 5602991

7264 SANCHEZ DIAZ MARINA 32280102Q 5625692

7265 SANCHEZ FERNANDEZ GERARDO 32432324R 5625709

7266 SANCHEZ FERNANDEZ GERARDO 32432324R 5764007

7267 SANCHEZ FREIRE P 5625720

7268 SANCHEZ GARCIA DOLORES 33591743J 5625726

7269 SANCHEZ GIBAJA MARIA DOLORES 34602267D 5598581

7270 SANCHEZ GONZALEZ ALEJANDRO 32442974W 5764223

7271 SANCHEZ GUTIERREZ MARIA ELENA 42968515F 5625753

7272 SANCHEZ IGLESIAS ALFONSO 32128795A 5764303

7273 SANCHEZ JOSEFA E HIJOS 5625768

7274 SANCHEZ LAGE JOSEFINA 32133367K 5625772

7275 SANCHEZ LOPEZ CARMEN 5625782

7276 SANCHEZ LOPEZ DONDINA 34130367T 5598591

7277 SANCHEZ LOPEZ JULIAN 32782421S 5764477

7278 SANCHEZ LOPEZ MARIA CARMEN 34891306F 5598592

7279 SANCHEZ LOPEZ MARIA ISABEL 32360594P 5598593

7280 SANCHEZ LOPEZ VICTOR 1 5625794

7281 SANCHEZ MARIA DOLORES 5625800

7282 SANCHEZ MEIJIDE MARIA ISABEL 32802521J 5598600

7283 SANCHEZ MEILAN MANUEL 5625812

7284 SANCHEZ NUÑEZ RAMON 32261466X 5764743

7285 SANCHEZ PAN MANUEL 01285451G 5764784

7286 SANCHEZ PAREDES MATILDE 5625847

7287 SANCHEZ PICHEL JUAN CARLOS 32842643T 5764916

7288 SANCHEZ PORTELA SANTIAGO 32108366K 5625869

7289 SANCHEZ POUSADA S 5625870

7290 SANCHEZ QUINTIN JOSE-MIGUEL 17825116R 5764964

7291 SANCHEZ RAMIREZ SATURNINO 32232375Z 5764977

7292 SANCHEZ RILO JOSE 5625892

7293 SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 5625896

7294 SANCHEZ SANCHEZ ANA 32138637R 5625912

7295 SANCHEZ SANCHEZ JOSE 5625915

7296 SANCHEZ SANCHEZ VALENTINA 32116458V 5625919

7297 SANCHEZ SAÑUDO MANUEL FERNANDO 32422163Y 5765387

7298 SANCHEZ SEGADE CARLOS 32297940Y 5625926

7299 SANCHEZ SENRA CARMEN 32368888E 3951390

7300 SANCHEZ SEOANE DOLORES 5625932

7301 SANCHEZ SOUTO LAURA 32765433R 5765478

7302 SANCHEZ TOME MANUEL 32125298W 5625952

7303 SANCHEZ VAZQUEZ TERESA 32269816B 5765686

7304 SANCHEZ VILA MARIA TERESA 76446307B 5293078

7305 SANCHEZ ENRIQUETA 5626000

7306 SANCHEZ MANUEL 5626007

7307 SANCHIÑO LOPEZ JUAN JULIAN 33281011B 5765805

7308 SANCHO NACHER ROSA MARIA PILAR 22668257D 5765812

7309 SANDE CANZOBRE ENRIQUETA 32274118N 5765918

7310 SANDE CANZOBRE ENRIQUETA 32274118N 5765919

7311 SANDE LAGO MARIA ROMAN 34893574K 5765953

7312 SANDE NORES RICARDO 32399327D 5626035

7313 SANDE PEREZ MANUEL 5626039

7314 SANDE VARELA SABINA 32250429J 5626047

7315 SANFIZ AMIL ENRIQUE 32378013Q 5626056

7316 SANFIZ REBORDELO MARIA CARMEN 33765640F 5766091

7317 SANJUAN BASANTA ADELA 33588052W 5626065

7318 SANJUAN LONGUEIRA JOSE 5626070

7319 SANJUAN NUÑEZ MARIA LUZ 33837150X 5766191

7320 SANJURJO AMAYA DOLORES 32832430E 5626075

7321 SANJURJO CASTRO MIGUEL 5626080

7322 SANJURJO RILO JULIO 32119789J 5626096

7323 SANMARTIN COSTOYA ALBINO 32317179V 5598671

7324 SANMARTIN RAÑA RAMON 5626108

7325 SANMARTIN RAÑA RAMON 32104594K 5626109

7326 SANMARTIN VILELA CARLOS 32789902K 5766477

7327 SANMARTIN VILELA CARLOS 32789902K 5014466

7328 SANS NAYA JOSE 32769080Z 5766512

7329 SANSO MASCARO FRANCISCA 18221069D 5598679

7330 SANTA CRUZ POSSE LUIS 5626118

7331 SANTA CRUZ LOPEZ JOSE 5626119

7332 SANTA CRUZ ROJO MANUEL 32105655R 5598682

7333 SANTACRUZ JOSE 5626121

7334 SANTALIA FREIRE JOSE 5626124

7335 SANTALLA NOGUEIRA RUTH 32780489S 5598683

7336 SANTALLA PORTELA JUANA 32130790C 5626129

7337 SANTAMARIÑA SANTOS PILAR 34888193E 5598688

7338 SANTAMARIÑA SEIJO MARIA RAQUEL 32110248V 5626150

7339 SANTANA MATIAS MARIA ANTONIA 54126969B 5598689

7340 SANTE ILLOBRE LORENA 32842266Z 5766711

7341 SANTIAGO CANZOBRE REY Y OTRO S.C. J15979313 5598695

7342 SANTIAGO RODRIGUEZ Y C.MICHAEL J15622178 5598697

7343 SANTIAGO CASTELEIRO FERNANDO 32162707J 5626163

7344 SANTIAGO DOPICO CARMEN MARIA 32762053W 5766771

7345 SANTIAGO MARTINEZ LUIS 32778672S 5766812

7346 SANTIAGO OTERO VANESSA 32845432Y 5766824

7347 SANTIAGO PARIS DOLORES 32786900D 5766826

7348 SANTIAGO ROCA MARIA 32117126H 5626179

7349 SANTIAGO URBANO JOSEFINA 32327960B 5766850

7350 SANTIAGO URBANO JOSEFINA 32327960B 5626185

7351 SANTIN GIRONDO PILAR 5626190

7352 SANTISO DE OSSORIO BLANCO MORENO LEONOR 32266380W 5766877

7353 SANTISO DE OSSORIO BLANCO MORENO LEONOR 32266380W 5766874

7354 SANTISO DE OSSORIO BLANCO MORENO LEONOR 32266380W 5766875

7355 SANTISO DE OSSORIO BLANCO MORENO LEONOR 32266380W 5766876

7356 SANTISO DE OSSORIO BLANCO MORENO LEONOR 32266380W 5766871

7357 SANTISO DE OSSORIO BLANCO MORENO LEONOR 32266380W 5766872

7358 SANTISO DE OSSORIO BLANCO MORENO LEONOR 32266380W 5766873

7359 SANTISO GONZALEZ ALFONSO 32786584S 5766962

7360 SANTISO GONZALEZ MARIA LUZ 32771877M 5766965

7361 SANTISO LOPEZ CELIA 32174860E 5626202

7362 SANTO EDUARDO 5626215

7363 SANTODOMINGO BLANCO FERNANDO J. 32112479V 5767026

7364 SANTOMIL BUELA JOSE 33301538E 5767038

7365 SANTOS ALONSO MARIAN 39453553C 5767058

7366 SANTOS FERNANDEZ ISABEL 32295757P 5767174

7367 SANTOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO X3076414A 5767233

7368 SANTOS LAVANDEIRA FAUSTINO 32343130R 5767270

7369 SANTOS LAVANDEIRA FAUSTINO 32343130R 5767269

7370 SANTOS MOSQUEIRA ELVIRA 32350178B 5767333

7371 SANTOS MOSQUEIRA ELVIRA 32350178B 4124409

7372 SANTOS NOVOA BLANCA Y TERESA 32130919B 5626275

7373 SANTOS NUÑEZ RAMON 32246541N 5767359

7374 SANTOS OTERO ROBERTO VICTOR 36172142L 5285695

7375 SANTOS PEREZ MARIA 5626286

7376 SANTOS PRIETO ARTURO 00141842R 5767420

7377 SANTOS TAVAREZ EMELY IVELISSE X2127763X 5598729

7378 SANTOS TOBA GERARDO 32391760D 5626312

7379 SANTOS TORRES MARIA LUZ 32437090Y 5767527

7380 SANTOS VALCARCEL PILAR 5626314

7381 SANTOS VALCARCEL PILAR 5626315

7382 SANTOS VIDAL RAFAEL 5626320

7383 SANTOS VILARIÑO JULIO 32228816C 5598731

7384 SANTOS VINA GENOVEVA 5626325

7385 SANZ MAIZ PEDRO 15051784D 5767604

7386 SANZ NAVARRO M 5626336

7387 SANZ ANTONIO 5626341

7388 SANZ LAUREANO 5626342

7389 SAR ROMERO FRANCISCO JAVIER 32798195B 5767667

7390 SARASIN ALEN AGENCIA DE VALORES S.A. A70120407 5598745

7391 SARDINA LOPEZ ROSA 32272077H 5626354

7392 SARDON COLLAZO GERMAN DOMINGO 32777031F 5767724

7393 SARMIENTO MOLINA ALVARO MIGUEL 49332268M 5819120

7394 SARMIENTO MOLINA ALVARO MIGUEL 49332268M 5546200

7395 SAS TABOADA DE ALFONSO 32136313T 5767759

7396 SATIUS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA S B15823875 5598750

7397 SATURNINO BANDE 5626360

7398 SATZLER KLAUS WILLI X1224303J 5598751

7399 SAVETEL COMUNICACIONES SC J15709652 5598755

7400 SAYAR GARCIA MARIA JOSEFA 33181509F 5767784

7401 SAYROR S.L. B15336928 5767787

7402 SCALONI LIONEL SEBASTIAN X2495451C 5767792

7403 SCR EQ DE SEGD Y PROT C INCENDIOS S.L. B15917685 5790644

7404 SCR EQ DE SEGD Y PROT C INCENDIOS S.L. B15917685 5792008

7405 SCURO OMAR X4290738L 5767804

7406 SDAD COOP. DE VIVIENDAS RIAS ALTAS DE LA F15021793 5598763

7407 SDAD COOP. UDACCO RESPONSABILIDAD LIMITA F15032683 5767807

7408 SEA PORT BOULEVARD S.L. B15981012 5598764

7409 SEDE URBANA SC J15591241 5598771

7410 SEFESA S.L. B15270770 5598776

7411 SEGADE MUIÑO S.L. B15972961 5598778

7412 SEGADE MUIÑO S.L. B15972961 5598777

7413 SEGADE QUIROGA MARIA JESUS 32812153P 5767973

7414 SEGADE RAMILO JOSE MANUEL 32418198C 5598781

7415 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 5767995

7416 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 5767993

7417 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 5767994

7418 SEGADE VAZQUEZ LUIS 32121407K 5767991

7419 SEGADE DOLORES 5626397

7420 SEGATROM CAR COMPONENT S.L. B15967284 5793273

7421 SEGOVIA BERMUDEZ MARIA 5626398

7422 SEGURIT CORUÑA S.L. B15486509 5598787

7423 SEGURIT CORUÑA S.L. B15486509 5598786

7424 SEGUROS J.A. BARROS S.L. B15301344 5598792

7425 SEIJAS ALLER CELESTINO 33144919X 5768047

7426 SEIJAS CONCHA ELIZABETH 32816284E 5598798

7427 SEIJAS LAMELAS RAQUEL 33997962Y 5768126

7428 SEIJAS PEREZ CELIA 86121521E 5768184

7429 SEIJAS QUINTELA JESUS ANGEL 78792373P 5768196

7430 SEIJAS VAZQUEZ MANUEL 76339775S 5598806

7431 SEIJAS VAZQUEZ MANUEL 76339775S 5603022

7432 SEIJO FERNANDEZ PILAR 32289895B 5626448

7433 SEIJO LARROSA DOLORES 1234560 5768355

7434 SEIJO LOUREIRO ERNESTO 32112501Q 5626453

7435 SEIJO MARTINEZ RICARDO 5626454

7436 SEIJO MATO JOSE 32448268Y 5768364

7437 SEIJO SUAREZ ADELAIDA 5626474

7438 SEIJO MANUEL 5626478

7439 SEIJOSO BALADO DOLORES 32117078Q 5626479

7440 SEISDEDOS PEREZ MANUEL ANDRES 2245 5626481

7441 SELECCIONES DE ALTA COSTURA S.A. A15013220 5598811

7442 SELECCIONES DE ALTA COSTURA S.A. A15013220 5598812

7443 SELECCIONES DE ALTA COSTURA S.A. A15013220 5598813

7444 SELECCIONES DE ALTA COSTURA S.A. A15013220 5598814

7445 SELECT RECURSOS HUMANOS ETT S.A. A61231049 5598816

7446 SELEMA S.L. B15755630 5598817

7447 SELGAS VIDAL EMILIA 76323716X 5768472

7448 SENANDE LOUZAO MANUEL 33302453V 5768490

7449 SENANDE LOUZAO MANUEL 33302453V 5598821

7450 SENCA GESTION S.L. B15459050 5341932

7451 SENCA GESTION S.L. B15459050 5598822

7452 SENCA GESTION S.L. B15459050 5341934

7453 SENDON CARREÑO JOSE 32211229M 5768515

7454 SENLENCE S.L. B70052634 5598825

7455 SENLLE LOBELOS JUAN MANUEL 47377359G 5598826

7456 SEOANE ARES SILVIA 34899088S 5768651

7457 SEOANE BURGOS MATILDE 5626514

7458 SEOANE CABANA MARIA ESTHER 32281297S 5626515

7459 SEOANE CASTRO MANUEL 32406105W 5768739

7460 SEOANE MACEIRAS EDUARDO 32263462M 5768958

7461 SEOANE MARTIN CARMELO 32436494P 5308318

7462 SEOANE NOVOA FRANCISCO 32102182R 5769040

7463 SEOANE NOVOA FRANCISCO 32102182R 5769041

7464 SEOANE PRIETO JOSE MARIA 32123713G 5769112

7465 SEOANE SEOANE MARIA LUISA 32406446K 5769227

7466 SEOANE JOSE 5626615

7467 SEOANE SOFIA 5626618

7468 SERANTES RODRIGUEZ AUREA Y HNA 5626635

7469 SERANTES RODRIGUEZ E. Y HNA. 5626636

7470 SERANTES VAZQUEZ ANDRES 5626638

7471 SEREMAN S.L. B15276744 5598869

7472 SERICO OBENDORF ALEJANDRO OLIVERO 32831117C 5769394

7473 SERINA RAMON 5626644

7474 SERMACONSA A15033202 5598876

7475 SERNA ALVARELLOS MARIA TERESA 32409703N 5769396

7476 SERRANO REBOLLO FRANCISCO 32105915P 5769467

7477 SERRANO SANCHEZ MARIA 32385867G 5626665

7478 SERRANO SANCHEZ MARIA 32385867G 5626664

7479 SERRANO VALEIRO J 5626669

7480 SERTRICO SERVICIOS GRAFICOS S.L. B15641590 5603031

7481 SERTRICO SERVICIOS GRAFICOS S.L. B15641590 5598883

7482 SERV.INMOBIL.ALMACENAJES Y OFICINAS S.L. B70061247 5769501

7483 SERV.TELEINFOR.NOROESTE S.L. B36407708 5598885

7484 SERVIA ROMERO JOSE MARCOS 46910250W 5769506

7485 SERVICIOS INTEGRALES EJE ATLANTICO S.L. B15770928 5598902

7486 SERVICIOS INTEGRALES S.C. J15835135 5792856

7487 SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD APM Y ASOCI B15805237 5598904

7488 SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD APM Y ASOCI B15805237 5598903

7489 SERVICIOS PRIVADOS POSTALES S.L. B26329235 5598905

7490 SERVICIOS TECNICOS PERICIALES S.C. J15429764 5341905

7491 SERVICIOS TECNICOS PERICIALES S.C. J15429764 5598908

7492 SERVICIOS TECNICOS PERICIALES S.C. J15429764 5341909

7493 SERVICOBA S.L. B15444169 5341937

7494 SERVICOBA S.L. B15444169 5341940

7495 SESCORPIO S.L. B15113574 5598918

7496 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769608

7497 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769614

7498 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769609

7499 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769610

7500 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769611

7501 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769612

7502 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769613

7503 SEULAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. B15567977 5769615

7504 SEVILLA GARCIA FRANCISCO 5626679

7505 SEVILLA GONZALEZ MATILDE 32111601J 5769626

7506 SEXTO MARCOTE MARCOS 32844140W 5769648

7507 SEXTO PRESAS ANDRES ANTONIO 46141584L 5769651

7508 SEÑARIS DA SILVA LUIS EMILIO 46895352P 5769678

7509 SEÑARIS VIÑA JUAN CARLOS 32811071F 5769686

7510 SHAHZADI AMBREEN X6910286M 5598937

7511 SHAREONLINE S.L. B15842222 5598939

7512 SHEDISOR S.L. B15807456 5598940

7513 SIAMBELLS S.L. B70188107 5598941

7514 SICOM SERVICIOS INTEGRALES S.L. B15921232 5598942

7515 SID SOFWARE INNOVAC DESARROL. SOC. COOP. F70125810 5598943

7516 SIEIRO ASOREY JOSE LUIS 32377107F 5598948

7517 SIEIRO REY ANDREA 53308529A 5581378

7518 SIERRA INFANTE MARIA BERTA PILAR 32363279W 5769804

7519 SIERRA RUSSO JOSE 32431592M 5769840

7520 SIGENERA S.L. B70174446 5791216

7521 SIGLA IBERICA S.A. A79288148 5792747

7522 SIGLA IBERICA S.A. A79288148 5792744

7523 SIGLA IBERICA S.A. A79288148 5792746

7524 SIGMARINGA MOVANO MATDE 5626707

7525 SILVA CALVO SEVERINO 32326643M 5769881

7526 SILVA FANDIÑO ANGEL 32327348C 5769898

7527 SILVA FERRO FRANCISCA 5626717

7528 SILVA FORTES MARIZILENA 47383399H 4818316

7529 SILVA GABARRI ALFONSO 76447184Z 5626719

7530 SILVA JIMENEZ MANUEL 5626727

7531 SILVA PEREZ SARA 32804292J 5626740

7532 SILVA RAÑA MARIA CARMEN 32783125Y 5290819

7533 SILVA ROMERO MARIA DOLORES 33187192D 5626752

7534 SILVA SUAREZ PEDRO SANDELY 47363980B 5770030

7535 SILVERSHORE S.L. B15815145 5598968

7536 SILVERSHORE S.L. B15815145 5342089

7537 SILVERSHORE S.L. B15815145 5792251

7538 SILVERSHORE S.L. B15815145 5792250

7539 SILVERSHORE S.L. B15815145 5792248

7540 SILVERSHORE S.L. B15815145 5342091

7541 SILVESTRE Y PIOLIN S.L. B15473846 5598969

7542 SILVOSA MORAS EDUARDO CARLOS 32337307C 5626780

7543 SIMIL SENLLE CARMEN 10532668W 5626782

7544 SIMIL SENLLE FLORA 76447067N 5626783

7545 SIMORRA TIENDAS S.A. A58069147 5791446

7546 SIN CITA PREVIA S.L. B70168638 5598976

7547 SINEL S.A. A36611846 5598979

7548 SIRMED CORUÑA S.L. B15980089 5598984

7549 SISO RGUEZ ANTONIO 5626797

7550 SISTELCOM-TELEMENSAJE S.A. A80291222 5598989

7551 SIXTO MILLOR JOSE CARLOS 32437354V 5626799

7552 SKATE NEVADA SURF S.L. B15833833 5599000

7553 SKATE NEVADA SURF S.L. B15833833 5599002

7554 SKATE NEVADA SURF S.L. B15833833 5599001

7555 SMIDT HERAS DE LAS INOCENCIO 5626803

7556 SMITH DEBORAH ANNE X0329045F 5599004

7557 SNOW MONTANA S.L. B15980444 5814150

7558 SNOW MONTANA S.L. B15980444 5814144

7559 SOANE VICENTE EMILIA 5626804

7560 SOBRIDO MARIÑO AVELINA 32286406H 5626814

7561 SOBRIDO MARIÑO AVELINA 32286406H 5626813

7562 SOBRINO BALSA FRANCISCO JAVIER 33262185E 5020318

7563 SOCEL ARTE S.L. B36212140 5599017

7564 SOCIEDAD BIBLIOGRAFICA DE GALICIA S.L. B15545098 5284690

7565 SOCIEDAD BIBLIOGRAFICA DE GALICIA S.L. B15545098 5284689

7566 SOCIEDAD COOPERATIVA PROFESORES AUTO ESC F15028251 5599021

7567 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS FOTOGRAFI A48027445 5790431

7568 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS FOTOGRAFI A48027445 5790430

7569 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS FOTOGRAFI A48027445 5790432

7570 SOCIEDAD GALLEGA DE VALORACION S.L. B15635584 5770586

7571 SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTA G15336563 5790097

7572 SOGADE S.A. A15461106 5599056

7573 SOL MILLENIUM S.L. B15795016 5599058

7574 SOLARO S.L. B36774198 5599064

7575 SOLATLANT RENOVABLES S.L.U. B70108691 5599065

7576 SOLER JARABO MARIA TERESA 00543475P 5770734

7577 SOLER MATILDE E HIJOS 5626840

7578 SOLER EMILIA 5626842

7579 SOLGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S.L. B82229931 5599067

7580 SOLGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S.L. B82229931 5599068

7581 SOLIÑO FIAÑO DAVID 46907849Q 5770760

7582 SOLIÑO LAGO ALFONSO 35967787L 5770761

7583 SOLLA NUÑEZ MARIA MERCEDES 32159084R 5626850

7584 SOLLA JOSE 5626855

7585 SOLLO QUINTELA MANUEL 5770796

7586 SOLLOSO ANEIROS ENCARNACION 32502591A 5626856

7587 SOLO CONTABILIDAD S.L. B15969876 5475908

7588 SOLO CONTABILIDAD S.L. B15969876 5475907

7589 SOLSIN S.A. A15146871 5599075

7590 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5791578

7591 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5791894

7592 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5299715

7593 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5308668

7594 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5285991

7595 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5599077

7596 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5308667

7597 SOLUCIONES GLOBALES DE RESTAURACION Y RE B15796386 5295300

7598 SOMESO GARCIA EUGENIO 5626868

7599 SOMESO SERRA ALVARO FRANCISCO 32417889X 5770847

7600 SOMOZA TENREIRO EDUARDO 5626887

7601 SOPIN S.L. B15243496 5770950

7602 SOR M LUISA ALVAREZ B 5626890

7603 SORIANO DOLLD JUAN 10615087N 5626895

7604 SORIBAR S.A. A15062011 5599092

7605 SORIBAR S.A. B15062011 5770979

7606 SORIBAR S.A. B15062011 5770977

7607 SORIBAR S.A. B15062011 5770978

7608 SOT DE SERVICIOS COLOCACION PERSONAL S.L B82471590 5599095

7609 SOTO AGRA M. NIEVES 32313065C 5626912

7610 SOTO CANOSA ROSA MARIA 32398395C 5771093

7611 SOTO FERNANDEZ MANUEL 32356335G 5626919

7612 SOTO LOPEZ JOSE 32520161R 5599102

7613 SOTO LOPEZ JOSE 32520161R 5603049

7614 SOTO MARTINEZ JESUS 32450189H 5771170

7615 SOTO SANCHEZ ANTONIO MARIA 32833486C 5771228

7616 SOTO SANTOS DOLORES 32338393W 5771236

7617 SOTO VIZOSO JUAN 32494509V 5771271

7618 SOUSA DE CARNEIRO JOAQUIN X1286015Q 5771278

7619 SOUTO BALADO JORGE FELIX 32310168K 5626958

7620 SOUTO BARREIRO CARMEN 32148023A 5771386

7621 SOUTO BLANCO CARLOS 32410409M 5114029

7622 SOUTO BLANCO JACINTO 76515748S 5771420

7623 SOUTO CAMBA MANUEL 32775895K 5771438

7624 SOUTO GARCIA ANTONIA 32451292V 5839480

7625 SOUTO GARCIA ANTONIA 32451292V 5840761

7626 SOUTO GARCIA ANTONIA 32451292V 5840258

7627 SOUTO GONZALEZ FERNANDO 46879839C 5771623

7628 SOUTO GONZALEZ FERNANDO 46879839C 5771622

7629 SOUTO LOPEZ JUAN ANTONIO 53163531C 5053102

7630 SOUTO LOPEZ MARIA JESUS 76513332Z 5599124

7631 SOUTO LOPEZ PILAR 32408329H 5627001

7632 SOUTO MARIÑAS JORGE JUAN 32779969R 5599126

7633 SOUTO MARTINEZ JOSE 47382190M 5627008

7634 SOUTO MARTINEZ JOSE 47382190M 5800576

7635 SOUTO MARTINEZ JOSEFA 32758650A 5627009

7636 SOUTO PINTOS MARIA NELIDA 32750732C 5599129

7637 SOUTO SEOANE ALBERTO 32315521S 5627037

7638 SOUTO SEOANE JUAN JOSE 32147247D 5771933

7639 SOUTO SOUTO MARIA DOLORES 32747547D 5771962

7640 SOUTO SOUTO MARIA DOLORES 32747547D 5771961

7641 SOUTO JOSE 5772053

7642 SOUTO JOSE 5772052

7643 SOUTO JOSE 5772054

7644 SOUZA DE FILGUEIRAS MARIA LUISA 32373194G 5772060

7645 SOUZA DE POHLE JORGE OSCAR 54154930G 5772062

7646 SPIEGELBERG BUISSEN LUIS 32101124R 5627071

7647 SPORT FACTORY CB E15783491 5599145

7648 SPP ANTELO GAS S.A. A15266018 5791896

7649 SPRING SDAD. COOP. LTDA. F15323488 5599153

7650 SSIMAC MULTIMEDIA DEVELOPER S.L. B15791890 5599155

7651 STAFF ASESORES S.L. B15052590 5599156

7652 STAFF ASESORES S.L. B15052590 5344361

7653 STAFF ASESORES S.L. B15052590 5344363

7654 STUDIO QUATTRO 2006 S.L. B32356214 5772115

7655 STUDIOS DEN DOUSANT S.L. B81812828 5791900

7656 SUAREZ LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL S. B15824295 5599167

7657 SUAREZ Y LEMA S.L. B15303878 5599169

7658 SUAREZ ALVAREZ AMALIA DOLORES 32262822D 5772192

7659 SUAREZ ALVAREZ AMALIA DOLORES 32262822D 5772189

7660 SUAREZ ALVAREZ AMALIA DOLORES 32262822D 5772190

7661 SUAREZ ALVAREZ AMALIA DOLORES 32262822D 5772191

7662 SUAREZ ALVAREZ PEDRO 32694364W 5627084

7663 SUAREZ ARCEO RUBEN 47350406F 5772222

7664 SUAREZ BARCIELA ANGEL JOSE 53163967L 5772253

7665 SUAREZ BARROS SARA 32127944A 5627094

7666 SUAREZ CALVIÑO ELVIRA 32378297R 5772338

7667 SUAREZ CHACON J 5627118

7668 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 5772483

7669 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 5772484

7670 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 5772481

7671 SUAREZ DOLDAN ROBERTO 47403495N 5772482

7672 SUAREZ FARIÑA AGUSTINA 1 5627134

7673 SUAREZ FERREÑO JOSE LUIS 76288112X 5599181

7674 SUAREZ FREIRE M J 5627143

7675 SUAREZ GARAZA MARIA DEL CARMEN 76301616J 5599184

7676 SUAREZ GARCIA LUIS 32250596L 5627149

7677 SUAREZ GIL JOSE 32281815G 5627153

7678 SUAREZ GOIMIL MANUELA 600493702 5627154

7679 SUAREZ GOMEZ JESUSA 32317650M 5772665

7680 SUAREZ IGLESIAS AMALIA 5627159

7681 SUAREZ IGLESIAS MARIA ELISA 32419385B 5772726

7682 SUAREZ LONGUEIRA JOSE 32290393A 5772798

7683 SUAREZ LOPEZ JOSE ANTONIO 33786179F 5599197

7684 SUAREZ MACEIRAS ELIDA 32432175J 5627173

7685 SUAREZ MANTIÑAN MARIA LUZ 32334901Y 5772864

7686 SUAREZ MATO FEDERICO ROBERTO 32405655N 5772908

7687 SUAREZ MATO FEDERICO ROBERTO 32405655N 5772907

7688 SUAREZ MOHINO CRISTINA 32825176J 5772932

7689 SUAREZ MONTERO ANTONIA 32163549G 5627184

7690 SUAREZ MONTES JAIME ENRIQUE 32451291Q 5772939

7691 SUAREZ MOSQUERA MANUEL 00294137J 5772968

7692 SUAREZ PARGA DOLORES 32341507B 5773017

7693 SUAREZ PEDREIRA ALBA MARIA 32785874H 5544226

7694 SUAREZ PEREIRO JOSE 32310518A 5773039

7695 SUAREZ PERGO JOSE HRS 5773057

7696 SUAREZ PRADO MARIA SOLEDAD 32809013L 5543595

7697 SUAREZ PREGO ANTONIO 32248766Y 5599209

7698 SUAREZ QUINTANS JULIO 53300059C 5773103

7699 SUAREZ REY MANUEL 5627225

7700 SUAREZ RUA MODESTO 5627233

7701 SUAREZ RUIZ M DOLORES 50507765H 5773241

7702 SUAREZ SANCHIS JULIO 5773261

7703 SUAREZ SUAREZ EULOGIO 32131757K 5773302

7704 SUAREZ VARELA EVARISTO 32210349E 5773367

7705 SUAREZ VARELA EVARISTO 32210349E 5773366

7706 SUAREZ VARELA JOSE MANUEL 32815754K 5773377

7707 SUAREZ VARELA JOSE MANUEL 32815754K 5773378

7708 SUAREZ VAZQUEZ GEMA 53160892A 5773398

7709 SUAREZ VERDIN JOSE 5627273

7710 SUAREZ VILLALON M CARMEN 32292341L 5627278

7711 SUAREZ VILLAVERDE JOSE L. 32315424X 5627279

7712 SUAREZ-NOGUEROL CALVET SANDRA NOEMI 53160087A 4116443

7713 SUARMO FESI S.L. B15769813 5599216

7714 SUBCONTRATAS DE GALICIA S.L. B15508476 5599225

7715 SUBCONTRATAS DE GALICIA S.L. B15508476 5341929

7716 SUBCONTRATAS DE GALICIA S.L. B15508476 5341928

7717 SUBIELA VARELA EMILIA 32443972B 5627286

7718 SUEIRAS DIAZ JAVIER JULIO 32337922Z 5773520

7719 SUEIRO ARCAY M 5627294

7720 SUEIRO REY MANUEL RAUL 76781068F 5773573

7721 SUEIRO VILA FRANCISCO MIGUEL 32776786S 5334113

7722 SUERO GOMEZ AMARILIS X2218845N 5599236

7723 SUERO HOYOS DE RAMON 53169538R 5773601

7724 SUIHAI CHEN X4222875Y 5627310

7725 SUMINISTROS DE GALICIA S.C. J15844608 5599245

7726 SUMINISTROS INDUSTRIALES PRIETO PUGA S.L B15760432 5773626

7727 SUMINISTROS INDUSTRIALES PRIETO PUGA S.L B15760432 5599249

7728 SUMINISTROS SEIJAS S.L. B15065717 5599253

7729 SUPISO INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L. B15691124 5599267

7730 SUREDA MARTIN MANUELA 16978026R 5627314

7731 SUÑER MUNGUIA MARIA 32836125Z 5627316

7732 TABERNA CHECA C.B. E15826985 5599283

7733 TABLADO MARTIN EUGENIA 5627319

7734 TABOADA CID AMADEO 32409578W 5773758

7735 TABOADA CID AMADEO 32409578W 5773759

7736 TABOADA CID SARA 32337084G 5627331

7737 TABOADA LAREO CONSUELO 32187331G 5627340

7738 TABOADA PEREZ MARIA VICTORIA 32283553V 5627354

7739 TABOADA PRIETO MARIA ROSARIO 32793409D 5773913

7740 TABOADA ALEJANDRO 5627367

7741 TABOADA JOSE 5627368

7742 TADEO PINTO LUIS 32292768D 5627374

7743 TAIBO ANTONIO 5627385

7744 TAIRCO S.A. J70108428 5030185

7745 TAIRCO S.C. J70108428 5030174

7746 TALLEIRA SPORT S.L. B15609217 5599314

7747 TALLER SIETE S.A. A15235468 5599321

7748 TALLER SIETE S.A. A15235468 5603091

7749 TALLERES DOMINGUEZ S.A. A15025075 5774167

7750 TALLON SAN NICOLAS BLANCA 32275997M 5627390

7751 TALLOS PARDO ALEJANDRO 32418125Q 5627395

7752 TALON RODRIGUEZ ANTONIA 5627396

7753 TANATORIO EIROA S.L. B15471527 5627397

7754 TAO XIAOHUA X3931169D 5599359

7755 TARRAGO GONZALEZ R 5627406

7756 TARRIO GONZALEZ JAVIER 34889343E 5774256

7757 TARROEIRA S.L. B15792526 4151570

7758 TARZADO BERNARDO 5627413

7759 TASAGALICIA CONSULT S.A. A15637317 5475711

7760 TASAGALICIA CONSULT S.A. A15637317 5475713

7761 TATO LOPEZ MARIA 5627420

7762 TATO SOUTO MANUEL 32416175K 5599370

7763 TATO TEMPRANO BRUNO 53162572G 5774378

7764 TATO TORRADO FRANCISCA 5627421

7765 TATUART TATTOO & BODY PIERCING S.L. B15980196 5599371

7766 TATUART TATTOO & BODY PIERCING S.L. B15980196 5338777

7767 TATUART TATTOO & BODY PIERCING S.L. B15980196 5338784

7768 TATUART TATTOO & BODY PIERCING S.L. B15980196 5338778

7769 TEC 3B S.L. B32208035 5774398

7770 TECEDEIRA S.L. B15953615 5599378

7771 TECINCO S.A. A28615961 5599379

7772 TECMEN G2 INVER 2003 S.L. B62579230 5342064

7773 TECMEN G2 INVER 2003 S.L. B62579230 5792249

7774 TECMEN G2 INVER 2003 S.L. B62579230 5342065

7775 TECMEN G2 INVER 2003 S.L. B62579230 5599381

7776 TECNI GALICIA S.L. B15035652 5599384

7777 TECNI PUNTO S.L. B15332752 5599385

7778 TECNICA E INSTALACIONES GALICIA A15022247 5599387

7779 TECNO PERFORMANCE S.L. B70043310 5599400

7780 TECNOLICA Y DISEÑO DE INTERIORES S.L. B70042957 5599404

7781 TECNOLICA Y DISEÑO DE INTERIORES S.L. B70042957 5599403

7782 TECSEGUR S. L. B78560166 5344059

7783 TECSEGUR S. L. B78560166 5344057

7784 TECSEGUR S. L. B78560166 5599407

7785 TEDIN DOLDAN MARIA DOLORES 34891745D 5546504

7786 TEDIN DOLDAN MARIA DOLORES 34891745D 5774420

7787 TEIJEIRO ALVAREZ NICOLAS 09944018Z 5627428

7788 TEIJEIRO IGLESIAS M Y O 32337173R 5627437

7789 TEIJIDO CANDAME EMILIA 5774573

7790 TEIJIDO GESTAL MANUEL 32269552T 5774596

7791 TEIJIDO IGLESIA DE LA EMILIA 5774608

7792 TEIJIDO LOPEZ EMILIA 5774621

7793 TEIJIDO LOPEZ EMILIA 5774620

7794 TEIJIDO LOPEZ OSCAR 32832636K 5627451

7795 TEIJIDO LOUREIRO JOSE MANUEL 32407762A 5627452

7796 TEIJIDO TEIJIDO JOSE MANUEL 32362155M 5774662

7797 TEIJIDO TEIJIDO MIGUEL 32308457N 5840658

7798 TEIJIDO TEIJIDO MIGUEL 32308457N 5599414

7799 TEIJIDO TEIJIDO MIGUEL 32308457N 5840067

7800 TEIJIDO TEIJIDO MIGUEL 32308457N 5840400

7801 TEIJIDO TEIJIDO MIGUEL 32308457N 5840756

7802 TEJADA MEDINA MARIA ROSARIO 12242442W 5774705

7803 TEJERO PEREZ DIONISIO 5627472

7804 TEJERO PEREZ EVARISTO 5627473

7805 TEJIDOS CONSUELO CB E36792893 5599421

7806 TELEPEQUE S.L. B15798192 5599437

7807 TELLADO DIAZ MANUEL 32369485K 5774761

7808 TELLADO DIAZ MANUEL 32369485K 5774764

7809 TELLADO DIAZ MANUEL 32369485K 5774762

7810 TELLO RAMOS MARIA VICTORIA 32250383J 5627477

7811 TEMPRANO GAMALLO JOSE 32406088P 5774831

7812 TEMPRANO GRUEIRO FAUSTINO 32431851B 5774836

7813 TEMPRANO LOPEZ PILAR 32118887P 5774837

7814 TEMPRANO MENDEZ LUIS ALEJANDRO 32767050P 5599443

7815 TENREIRO PEDREIRA M.CARMEN S.C. J15238017 5599446

7816 TENREIRO BROCHON ROSA 32167357V 5774896

7817 TENREIRO BROCHON ROSA 32167357V 5774894

7818 TENREIRO MALVAR JOSE 32124373C 5774910

7819 TENREIRO Y MORENO R 5627512

7820 TENREIRO JOSE 5627513

7821 TEOTIMO MOSQUERA LOPEZ FCO. 5627517

7822 TEPLAST CAAMAÑO S.A.L. A15650658 5789727

7823 TERCEIRO RODRIGUEZ JOSE 35132350B 5774968

7824 TERMAC EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. A28002376 5774980

7825 TERMAC EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. A28002376 5774981

7826 TERRAMARA ARQUITECTURA SOSTENIBLE S.L. B15959224 5599453

7827 TERRON SANTIAGO S.L. B15115447 5599456

7828 TERRON MARTINEZ DOMINGO 32277270J 5627519

7829 TERRON MARTINEZ DOSITEO 33714389T 5599459

7830 TESEC S.A. A15280225 5599461

7831 TEXGACO S.L. B15592447 5599471

7832 TEXTILES MONACO S.C. J15919350 5599473

7833 THE PHONE HOUSE SPAIN S.L. B81846206 5790453

7834 THE PHONE HOUSE SPAIN S.L. B81846206 5599476

7835 THE PHONE HOUSE SPAIN S.L. B81846206 5599475

7836 TIC MOBILE CONSULTING S.L. B70160080 5333649

7837 TIC MOBILE CONSULTING S.L. B70160080 5333652

7838 TIC MOBILE CONSULTING S.L. B70160080 5599480

7839 TIENDAS MB S.L. B32268823 5792865

7840 TIMIRAOS ROSARIO 5627527

7841 TIMORA S.A. A15022874 5016210

7842 TIZON MIRALLES ISAAC 32802732V 5775283

7843 TIZON MIRALLES ISAAC 32802732V 5775284

7844 TIZON PAZ ISAAC 5627535

7845 TOBA BLANCO MARIA CLOTILDE 32398133B 5775303

7846 TOBA BLANCO MARIA CLOTILDE 32398133B 5775304

7847 TOBIO ANTUNEZ JOSE 5627548

7848 TOIMIL FERNANDEZ JUANA 32167244L 5627558

7849 TOIMIL REY MARIA ESTHER 32642541K 5511611

7850 TOIMIL REY MARIA ESTHER 32642541K 5599506

7851 TOIRAN GONZALEZ TERESA 35492686Y 5775407

7852 TOJA LEIS ROSA MARIA 32264396L 5775428

7853 TOJA ORONS JULIA 32351491J 5627560

7854 TOJEIRO NOVO MARIA MONTSERRAT 32782469V 5775451

7855 TOMAS BLASCO RAFAEL 18001118F 5599517

7856 TOME BARRAL MARIA ISABEL 32430913Q 5775540

7857 TOME CARIDAD ADELA 32377819Y 5627577

7858 TOME CARIDAD ADELA 32377819Y 5627578

7859 TOME RODRIGUEZ LEONARDO JESUS 32436627A 5627584

7860 TOME SANTOS MARIA DEL CARMEN 32748107V 5599526

7861 TOME SANTOS MARIA DEL CARMEN 32748107V 5599527

7862 TOME AGRIPINO 5627588

7863 TOMILI CORUÑA S.L. B15399637 5599529

7864 TOMILI CORUÑA S.L. B15399637 5342070

7865 TOMILI CORUÑA S.L. B15399637 5342071

7866 TOPERVENT S.L. B70030549 5775650

7867 TORAL SANCHEZ MARIA PILAR 32283281K 5775660

7868 TORDELA CONCEPCION 5627596

7869 TOREA GARCIA ANTONIO 5775676

7870 TORNILLERIA INDUSTRIAL CORUÑESA S.L. B15514300 4408967

7871 TORQUEMADA ALVARADO CARLOS CONSTANTINO 34975242Q 5775704

7872 TORRADO ATOCHA DOLORES 5627605

7873 TORRADO PATO SANDRA 32843395Q 5775737

7874 TORRE DE LA,MORALES 00000001R 5627617

7875 TORRE MOURIÑO DAVID SANTIAGO 32416081L 5775812

7876 TORRES DE OZORES FERNANDO 32109493K 5775930

7877 TORRES ALVAREZ JOSE MARIA 32800660S 5599549

7878 TORRES CRESPO FRANCISCO JAVIER 32764266F 5775976

7879 TORRES GIL JOSE 32347352Z 5776012

7880 TORRES GIL JOSE 32347352Z 5776013

7881 TORRES MARA CARMEN 5627672

7882 TORRES MOURELLE JOSE Y HNOS. 5627674

7883 TORRES PEIRO DIEGO 32839249X 5776078

7884 TORRES PORTAS GLORIA 35430766W 5599561

7885 TORRES RIVA ANGEL 32158922T 5627679

7886 TORRES RIVEIRO SARA 33240438X 5599563

7887 TORRES VAZQUEZ JUAN 5627688

7888 TORRON DUMAS CARMEN C. 32147379A 5627697

7889 TORRON DUMAS CONSUELO 32261112R 5627698

7890 TORTONI S.L. B15640154 5599569

7891 TORTONI S.L. B15640154 5599568

7892 TOURIÑAN MARTINEZ BARTOLO 32287651K 5627709

7893 TOURIÑO YUSTE JOSE-ENRIQUE 5627715

7894 TOUZA SANCHEZ ROSA MARIA 32418864L 5776304

7895 TRABUGA S.A. A15641517 5599577

7896 TRALLERO RIVEIRO JESUS FRANCISCO 32792212P 5776373

7897 TRANDISER S.L. B15793888 5599581

7898 TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. B81484537 5599582

7899 TRANSPORTES R. LORENZO S.L. B15238769 5599596

7900 TRANSPORTES R. LORENZO S.L. B15238769 5793069

7901 TRANSPORTES VISANTOÑA S.A. A15027063 5599597

7902 TRANSPORTES VISANTOÑA S.A. A15027063 5776384

7903 TRANTOR S.A. A15114408 5599599

7904 TRASORAS DAVID M1501944K 5776438

7905 TREBEDE CAFE S.L. B15817455 5599608

7906 TREBEDE CAFE S.L. B15817455 5776465

7907 TRELLES BARRES CARMEN 33713455D 5776484

7908 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 5014258

7909 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 5014252

7910 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 5014139

7911 TREN MOURIÑO S.L. B15697683 5776490

7912 TRENDS FOOTWEAR S.L. B70038732 5599609

7913 TRESSOR HOSTELEROS S.L. B15938103 5599612

7914 TRIBECA CAPITAL S.L. B36501567 5332165

7915 TRIBECA CAPITAL S.L. B36501567 5776532/2

7916 TRIBECA CAPITAL S.L. B36501567 5332162

7917 TRIBUTOS Y AUDITORIA S.L. B15238025 5599613

7918 TRIGO CHAO HERMINIA 5627745

7919 TRIGO SARA Y HMNOS 5627755

7920 TRIGO RITA 5627759

7921 TRILLO LEMA JOSE 32392785E 5776699

7922 TRILLO MARTINEZ SIMON 32420572W 5776710

7923 TRILLO ROMERO LUCIANO 32777247Q 5776737

7924 TRIÑANES TOBA SONIA 79311268T 5599620

7925 TRIÑANES TOBA SONIA 79311268T 5599621

7926 TROPICO JUNIOR EDUARDO SILVEIR CJ725005 5627800

7927 TRULLENQUE ALVAREZ LUIS 33205095H 5776841

7928 TUCANO S.C. J70167309 5599631

7929 TUDOLY BALADRON EDUARDO 32407575T 5776889

7930 TUTOR PROMOCIONES Y MARKETING S.L. B62795794 5599635

7931 TUTOR PROMOCIONES Y MARKETING S.L. B62795794 5792227

7932 TUÑAS LEIS VICENTE MANUEL 32786646P 5344008

7933 TWEED WORLD S.L. B15356389 5599639

7934 TWEED WORLD S.L. B15356389 5599638

7935 UBICAL INVERSIONES S.L. B70006895 5338331

7936 UBICAL INVERSIONES S.L. B70006895 5338328

7937 UBICAL INVERSIONES S.L. B70006895 5599643

7938 UBICAL INVERSIONES S.L. B70006895 5543660

7939 UBICAL INVERSIONES S.L. B70006895 5338336

7940 UCHA Y ROADE S.L. B15757214 5599644

7941 UCHA BELLON FERNANDO 34895637Z 5599645

7942 UCHA BELLON MARCOS 46895638H 5776980

7943 UCOES S.L. B24405102 5599648

7944 UCOES S.L. B24405102 5599647

7945 UERIOS S.L. B15825003 5777005

7946 UGARTE FERNANDEZ MARIA LUZ 32750503K 5777010

7947 UGAS PINAREJO JULIA Y CARMEN 34434143S 5627831

7948 ULFE GAYOSO JOSE FRANCISCO 32829686S 5599650

7949 ULFE LOPEZ ADORACION 32122491R 5599651

7950 ULLOA BERMUNDEZ RICARDO 5777066

7951 ULLOA PATIÑO MARIA MARGARITA 32397443B 5777106

7952 ULLOA AVELINA 5627850

7953 UNDA ANAYA M. ESTHER 37599822C 5627853

7954 UNICA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L. B15688963 5341888

7955 UNICA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L. B15688963 5341890

7956 UNICA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L. B15688963 5599660

7957 UNIEXPRESS ESPAÑA S.A. A28336352 5603139

7958 UNIFORMES MAR-BLAN S.L. B36407310 5599663

7959 UNION ATALAYA S.L. B15270721 5599664

7960 UNION ATALAYA S.L. B15270721 5792884

7961 UNION DE SERVICIOS LIGISTICOS INTEGRADOS A80657976 5792175

7962 UNION DE SERVICIOS LIGISTICOS INTEGRADOS A80657976 5792174

7963 UNION DE SERVICIOS LIGISTICOS INTEGRADOS A80657976 5792173

7964 UNION DE SERVICIOS LIGISTICOS INTEGRADOS A80657976 5529231

7965 UNION DE SERVICIOS LIGISTICOS INTEGRADOS A80657976 5529230

7966 UNION DE SERVICIOS LIGISTICOS INTEGRADOS A80657976 5529070

7967 UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO S.A. A28022143 5777128

7968 UNITEC S.A. A81188856 5599674

7969 UNIV SANTIAGO COMPOSTELA-INECO S.L. UTE U70105614 5793024

7970 UNIVERSAL NOTICIAS S.L. B70126115 5599677

7971 URBALICIA S.L. B15735830 5777336

7972 URBANIZACIONES RIOSAL S.L. B15825037 5777340

7973 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 5777390

7974 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 5777391

7975 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 5777389

7976 URBANIZADORA GALLEGA DE SUELO S.L. B15835390 5777388

7977 URBANIZADORA SISANDE S.L. B70023957 5777446

7978 URBANIZADORA SISANDE S.L. B70023957 5777447

7979 URBANO DISEÑO DE INTERIORES S.C. J70058185 5599682

7980 URBANO MELENDO JOSE LUIS 5627854

7981 URBANO MELENDO JOSE LUIS 5777449

7982 URBICAR 7-2000 SERVICIOS S.L. B70076062 5483894

7983 URBICAR 7-2000 SERVICIOS S.L. B70076062 5483874

7984 URBILAR S.A. A15015753 5777453

7985 URBILAR S.A. A15015753 5777454

7986 URIA GONZALO 5627864

7987 UTRERA TURLEQUE MERCEDES 5627878

7988 UZ ANDION MARIA ESTHER 33826001Q 5777575

7989 UZAL COMENDEIRO RICARDO 53167937X 5777593

7990 UZAL COMENDEIRO RICARDO 53167937X 5777592

7991 UZALIA SERVICIOS AUXILIARES S.L. B70084868 5790646

7992 UZALIA SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL. B70099650 5790645

7993 UZO DE INVERSIONES S.L. B70003215 5790648

7994 UZO DE INVERSIONES S.L. B70003215 5792003

7995 V.M. S.C. J15990773 5599696

7996 VADELL WALTER OMAR X2351635T 5599701

7997 VAL RAMA GUSTAVO 32841933A 5599707

7998 VALADRON FERNANDEZ GENEBRARDO 32398391Q 5777784

7999 VALBUENA SATURNINO 5627918

8000 VALCARCEL GONZALEZ PURA 34204567W 5777844

8001 VALCARCEL LANCINA ELADIO 32307469J 5777847

8002 VALCARCEL SANCHEZ EUGENIO 32775787M 5603147

8003 VALCARCEL SANCHEZ EUGENIO 32775787M 5599711

8004 VALCARCEL SANTOS DE PILAR 5627929

8005 VALCARCEL SIERRA DE LA J 5627930

8006 VALDEON MANRIQUE F.Y OTRO,SC J15049992 5599713

8007 VALDES FDEZ JOSE L 5627937

8008 VALDES PIÑEIROA CARLOS IGNACIO 35297919A 5599716

8009 VALDUERA CARMEN T 32297212Z 5627942

8010 VALEIRO GONZALEZ JOSEFINA 32342213G 5627959

8011 VALEIRO GONZALEZ JOSEFINA 32342213G 5627960

8012 VALEIRO VEIGA JOSE 5777998

8013 VALERO BRAVO PEDRO 76409369B 5778041

8014 VALES LOPEZ DAVID 34899081P 5330481

8015 VALES MOSQUERA JOSE 32175857F 5778162

8016 VALES PAZ FERNANDO 32242302M 5778166

8017 VALES RODRIGUEZ DOLORES 5627987

8018 VALIELA DORADO JOSE ANTONIO 35834097M 5599729

8019 VALIENTE ROMERO JULIAN Y HNOS. 5627993

8020 VALIÑA TAJES MARIA PILAR 24104700X 5599732

8021 VALIÑO CONCHADO MARIA 32335013A 5778315

8022 VALLE PORTELA MARIA ALICIA 33653520N 5778489

8023 VALLE SANCHEZ RUTH 53166801R 5599741

8024 VALLEJO MONTES MARIA CARMEN 32775070R 5599742

8025 VALLO FERNANDEZ MARIA AURELIA 32433174T 5778569

8026 VALLO VILLAVERDE ANGEL 32117623D 5628048

8027 VALLO VILLAVERDE ANGEL 32117623D 5778575

8028 VALVERDE PARGA MARIA MERCEDES L1500272M 5778625

8029 VAMISEANT IGOR X3587884E 5778637

8030 VANDOXA SESENTA Y TRES S.L. B70016043 5778639

8031 VANDOXA SESENTA Y TRES S.L. B70016043 5778638

8032 VAQUERO DIEGO DE ANT 5628050

8033 VARELA FACAL S.L. B70010566 5599754

8034 VARELA LAVANDEIRA S.L. B15265689 5599755

8035 VARELA BARRAL JUAN L. 32773457K 5599760

8036 VARELA BARRAL JUAN L. 32773457K 5599761

8037 VARELA BORRAZAS JOSE ELVIS 32790010Z 5778880

8038 VARELA CEBRAL RAMON 32325763E 5778961

8039 VARELA CENTENO MANUEL LUIS 32750596E 5778963

8040 VARELA FERREIRO HERMINIA 32442280K 5779147

8041 VARELA FRAGA MARIA ANGELES 32759298F 5599784

8042 VARELA FUCIÑOS MARIA 5628132

8043 VARELA GARCIA C 5628136

8044 VARELA GARCIA JUAN CARLOS 32802363Q 5779214

8045 VARELA GOMEZ JOSE LUIS 79319323M 5779274

8046 VARELA GONZALEZ DOLORES 32261996B 5628149

8047 VARELA GONZALEZ MARIA LUZ 32367205H 5779301

8048 VARELA GONZALEZ PILAR 32127177H 5779304

8049 VARELA IGLESIAS ANTONIO 32117908H 5779334

8050 VARELA IGLESIAS GONZALO 32432036N 5779336

8051 VARELA INSUA MARIA JOSE 32406981G 5779348

8052 VARELA LAGUELA JOSE R. 32361588J 5599790

8053 VARELA MATO ANTONIO 79314994T 5779518

8054 VARELA MENDEZ RAMON 33788075V 5779529

8055 VARELA MIRAMONTES LUIS 32129073M 5628202

8056 VARELA NOVO MARIA 32342844Z 5779595

8057 VARELA OLIVEIRA MARIA TERESA 35253683L 5779621

8058 VARELA PEDREIRA ANTONIO 32384622R 5599806

8059 VARELA PEREZ ISAURO 5628228

8060 VARELA RECAMAN CALIXTO 5628248

8061 VARELA REY ROSA MARIA 32759399Q 5779845

8062 VARELA RODRIGUEZ MARIA ADOLFINA 32757266E 5779912

8063 VARELA SANCHEZ CABALLERO RAMON 32418820K 5599819

8064 VARELA SANCHEZ ELVIRA 5628277

8065 VARELA SANCHEZ JAVIER 32412129T 5779948

8066 VARELA VALES ELADIO 32273117T 5780084

8067 VARELA VALES ELADIO 32273117T 5780082

8068 VARELA VAZQUEZ IVAN 32832556X 5067751

8069 VARELA VAZQUEZ JOSE RAMON 32832555D 5780164

8070 VARGA DE LA FERNANDEZ MANUEL L 10785311J 5628328

8071 VARGAS MACHUCA PIPAON LUIS 00850287T 5628329

8072 VASCO GERMADE AQUILINO 5628341

8073 VAZQUEZ & FOLGUEIRA S.L.L. B15830755 5599830

8074 VAZQUEZ Y VIDAL CONSTRUCCIONES S.L. B15840663 5599835

8075 VAZQUEZ ABAD MARIA PILAR 32421962N 5599836

8076 VAZQUEZ AGILDA ANDRES 5628354

8077 VAZQUEZ AGRA ROGELIA 34183767V 5599838

8078 VAZQUEZ ALONSO M PILAR 5628364

8079 VAZQUEZ ALONSO MARIA CARMEN 32381126R 5780384

8080 VAZQUEZ ALVAREZ MARIN 5628368

8081 VAZQUEZ ANDRADE JOSE RAMON 78791540A 5599841

8082 VAZQUEZ ANDRADE JOSE RAMON 78791540A 5780433

8083 VAZQUEZ ANGERIZ M DOLORES CARMEN 32195744E 5780439

8084 VAZQUEZ ARES PABLO 76812261N 5780473

8085 VAZQUEZ ARIAS MARIA SUSANA 32412930L 5780485

8086 VAZQUEZ ARMAS FLORA 5628383

8087 VAZQUEZ BAR MARIA VICTORIA 32432023E 5780524

8088 VAZQUEZ BAR MARIA VICTORIA 32432023E 5599847

8089 VAZQUEZ BASOA PAULA 32820469K 5599850

8090 VAZQUEZ BLANCO JOSE MANUEL 32405966R 5780618

8091 VAZQUEZ BLANCO MARIA ESPERANZA 46907419T 5780627

8092 VAZQUEZ BRANDARIZ JOSE 32162985S 5628411

8093 VAZQUEZ BRAÑAS AGUSTIN 32787463C 5780662

8094 VAZQUEZ CANDAME BEATRIZ 32842694M 5780748

8095 VAZQUEZ CARBALLEIRA CARLOS 32425026V 5780778

8096 VAZQUEZ CARBALLEIRA CARLOS 32425026V 5780779

8097 VAZQUEZ CARRACEDO CESAR 33795542D 5780812

8098 VAZQUEZ CARRO FRANCISCO 32166232L 5628431

8099 VAZQUEZ CASAL AVELINA 32279132N 5628435

8100 VAZQUEZ CASTRO FELIPE 32239835E 5628444

8101 VAZQUEZ CASTRO FELIPE 32239835E 5780890

8102 VAZQUEZ CAZON MARIA 32265902F 5780935

8103 VAZQUEZ CIERTO MERCEDES 32145283T 5628452

8104 VAZQUEZ COBAS JOSEFINA 5628454

8105 VAZQUEZ CODESAL JOSE 32557973R 5780976

8106 VAZQUEZ DEVESA LUIS RAMON 32277039N 5628468

8107 VAZQUEZ FERNANDEZ CONCEPCION ISABEL AN 32747861R 5781236

8108 VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 32414570A 5781263

8109 VAZQUEZ FERNANDEZ LUIS 32154514P 5781273

8110 VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA IGNACIA 32110136C 5628496

8111 VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA IGNACIA 32110136C 5599869

8112 VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA JOSE 32831516M 5628497

8113 VAZQUEZ FERNANDEZ PEDRO 33231081Z 5599870

8114 VAZQUEZ FERNANDEZ RAFAEL 33302229T 5781297

8115 VAZQUEZ FIGUEIRAS MARIA ELENA 32836285J 5781331

8116 VAZQUEZ FILGUEIRA JOSE MANUEL 32171052D 5628508

8117 VAZQUEZ GAMALLO ANTONIO 5628521

8118 VAZQUEZ GARCIA ANGEL DANIEL 53166578P 5781427

8119 VAZQUEZ GARCIA JOSE 32269938H 5628533

8120 VAZQUEZ GARCIA JOSE 32269938H 5781476

8121 VAZQUEZ GARCIA PABLO 32165160M 5781534

8122 VAZQUEZ GARCIA SARA 5628548

8123 VAZQUEZ GOLAN MARIA JESUS 46901714E 5599883

8124 VAZQUEZ GOMEZ CLAUDINO 32364013T 5599884

8125 VAZQUEZ GONZALEZ ANTONIO 34486475E 5628563

8126 VAZQUEZ GONZALEZ ANTONIO 34486475E 5628562

8127 VAZQUEZ GONZALEZ JULIO 02483616F 5599890

8128 VAZQUEZ IGLESIA DE LA JOSE ANDRES 34887879F 5781739

8129 VAZQUEZ IGLESIAS EMILIO 32334493N 5599896

8130 VAZQUEZ IGLESIAS JOSE 34175065D 5781744

8131 VAZQUEZ IGLESIAS JOSEFINA 34174321R 5781750

8132 VAZQUEZ IGLESIAS MARIA 32259484Y 5781751

8133 VAZQUEZ IGLESIAS RAMON 33811044D 5781757

8134 VAZQUEZ LONGO JUAN ANTONIO 32758264P 5781849

8135 VAZQUEZ LOPEZ ELIDA 32413072T 5628604

8136 VAZQUEZ LOPEZ ELISEO 32431973H 5781870

8137 VAZQUEZ LOPEZ ELISEO 32431973H 5781871

8138 VAZQUEZ LOPEZ JOSE MANUEL 76336368N 5781908

8139 VAZQUEZ LOPEZ JOSE MARIA 33049109H 5628613

8140 VAZQUEZ LOPEZ MARIA NIEVES 5781951

8141 VAZQUEZ MARTINEZ A 5628634

8142 VAZQUEZ MARTINEZ M. ELENA 32283493A 5628641

8143 VAZQUEZ MIRAS ANGEL FRANCISCO 32422000G 5782197

8144 VAZQUEZ MOSQUERA JESUS ANGEL 32429971V 5782240

8145 VAZQUEZ MOSQUERA JOSE 32172971L 5782242

8146 VAZQUEZ MOSQUERA MARIA 5628666

8147 VAZQUEZ MOURENZA VICENTE 33036355Y 5782274

8148 VAZQUEZ MOURENZA VICENTE 33036355Y 5782273

8149 VAZQUEZ NOVO EMILIO 5782334

8150 VAZQUEZ NUÑEZ VIRGINIA 32239706P 5782360

8151 VAZQUEZ NUÑEZ VIRGINIA 32239706P 5782359

8152 VAZQUEZ OTERO GABINO 76272590J 5782373

8153 VAZQUEZ OTERO JAIME MANUEL 32768129Y 5782374

8154 VAZQUEZ PENEDO MARIA 5628702

8155 VAZQUEZ PENIN ANA MARIA 32776200G 5628703

8156 VAZQUEZ PEREZ CARMEN 34933045R 5782555

8157 VAZQUEZ PEREZ JAVIER 32382050M 4149011

8158 VAZQUEZ PEREZ JESUS MARIA 78783272S 5782570

8159 VAZQUEZ PEREZ JOSE 5628717

8160 VAZQUEZ PEREZ ROSALIA 47365865X 5628726

8161 VAZQUEZ PIÑEIRO FERNANDO 5628730

8162 VAZQUEZ RAMILO JOSE 15530179G 5599927

8163 VAZQUEZ RAMOS ANA ISABEL 32787196Y 5840122

8164 VAZQUEZ RAMOS ANA ISABEL 32787196Y 5840179

8165 VAZQUEZ RAMOS ANA ISABEL 32787196Y 5840563

8166 VAZQUEZ RAMOS ANA ISABEL 32787196Y 5840713

8167 VAZQUEZ RAMOS ANA ISABEL 32787196Y 5840826

8168 VAZQUEZ RAMOS ANA ISABEL 32787196Y 5839993

8169 VAZQUEZ RAMOS ANA ISABEL 32787196Y 5840764

8170 VAZQUEZ RIO DEL MARIA BELEN 48112924Y 5628762

8171 VAZQUEZ RIVAS ELISA ISABEL 32377767T 5628764

8172 VAZQUEZ RODRIGUEZ FERNANDO 11263491T 5782945

8173 VAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 32821501H 5538557

8174 VAZQUEZ RODRIGUEZ JESUS 32282587V 5782964

8175 VAZQUEZ RODRIGUEZ JUDITH 53165261W 5782990

8176 VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL 32306608A 5783003

8177 VAZQUEZ ROEL LUIS 32302129D 5628792

8178 VAZQUEZ ROEL LUIS 32302129D 5783060

8179 VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIO 32102708K 5783114

8180 VAZQUEZ SANCHEZ AURORA FRANCISCA 32481245R 5783118

8181 VAZQUEZ SANCHEZ JOAQUIN 46901616Q 5783146

8182 VAZQUEZ SEOANE JOSE FRANCISCO 32443138M 5628823

8183 VAZQUEZ SOUTO SANTIAGO 5628840

8184 VAZQUEZ SUAREZ SANTIAGO ALFONSO 32773671M 5628846

8185 VAZQUEZ SUAREZ SOFIA 32479343P 5628847

8186 VAZQUEZ TOIMIL ALFONSO 42640524L 5783456

8187 VAZQUEZ VALES ELVIRA 5628869

8188 VAZQUEZ VAZQUEZ ANTONIO 34606276Q 5783561

8189 VAZQUEZ VAZQUEZ JOSEFA 76498269Q 5783625

8190 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA JESUS 32130724T 5783696

8191 VAZQUEZ VAZQUEZ OTILIO 32264955A 5628930

8192 VAZQUEZ VEIRA ENCARNACION 32357015V 5783749

8193 VAZQUEZ VIÑA CONCEPCION 5628984

8194 VAZQUEZ VIÑAS MODESTO 32272436D 5783839

8195 VAZQUEZ ANTONIO 5628987

8196 VAZQUEZ ANTONIO 5628988

8197 VAZQUEZ ARMANDO 5628989

8198 VAZQUEZ AURORA 5628990

8199 VAZQUEZ FRANCISCO 5783848

8200 VAZQUEZ GERARDO 5628996

8201 VAZQUEZ IGNACIO 5628997

8202 VAZQUEZ LEONARDO 5629000

8203 VAZQUEZ MANUEL 5629001

8204 VAZQUEZ MARIA 00010377G 5783849

8205 VECTIGALIA GESTION S.L. B70063755 5800827

8206 VECTIGALIA GESTION S.L. B70063755 5800831

8207 VECTIGALIA GESTION S.L. B70063755 5800826

8208 VEGA DE ARAUJO FRANCISCO 32193204N 5783915

8209 VEGA ANTUÑA ELENA 47356654E 5599963

8210 VEGA ESTEVEZ JOSE-FCO. 31147438X 5629032

8211 VEGA PARADELO ADEL ALEJO 32128851J 5784009

8212 VEGA FLOREAL 5629064

8213 VEIGA COPO MANUEL 32398219M 5784138

8214 VEIGA FRUTOS JAIME 32333019X 5629083

8215 VEIGA GARRIDO BERTA 32764402M 4383578

8216 VEIGA GARRIDO BERTA 32764402M 5603193

8217 VEIGA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 10549587Q 5784182

8218 VEIGA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 10549587Q 5784181

8219 VEIGA QUIÑOY JOAQUIN 32118413V 5784276

8220 VEIGA QUIÑOY JOAQUIN 32118413V 5784275

8221 VEIGA RODRIGUEZ JESUS LUIS 32361041H 5600000

8222 VEIGA RODRIGUEZ MARCELINO 32170660P 5784309

8223 VEIGA VARELA BLANCA 5629131

8224 VEIGA VILARIÑO MONTSERRAT 34889461W 5600006

8225 VEIGA VIÑAS LUIS 32131887J 5629136

8226 VEIRA AÑON ENRIQUE 53160267E 5784377

8227 VEIRA CATOIRA JOSEFA 5784387

8228 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784411

8229 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784410

8230 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784409

8231 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784408

8232 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784407

8233 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784406

8234 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784405

8235 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784404

8236 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784403

8237 VEIRA GANTES MANUELA 05367056Y 5784402

8238 VEIRA GOMEZ ANTONIO 32110571H 5600009

8239 VEIRA SEIJO ANTONIO 5629165

8240 VEIRA EMILIA 5629184

8241 VEIRAS FERRO ANDRES ANTONIO 76348845T 5629200

8242 VEIRAS FERRO ANDRES ANTONIO 76348845T 5784493

8243 VELA CORUÑA S.L. B15697881 5600013

8244 VELASCO ALVAREZ LOURDES 5784530

8245 VELASCO BLANCO ANGELA 32043124F 5629215

8246 VELASCO DIOS ESTEBAN 32779250H 5784534

8247 VELASCO ZAMORANO MARIA LUISA 34966182H 5600020

8248 VELASCO ZAMORANO MARIA LUISA 34966182H 5600019

8249 VELLON LOPEZ MARIA BELIA 32786014C 5784592

8250 VELO FERNANDEZ REMEDIOS 5629234

8251 VELO PAZOS MARIA CARMEN 33217019M 5488120

8252 VELO PAZOS MARIA CARMEN 33217019M 5600026

8253 VELO TRASPUESTO CARLOS 34897285Y 5784651

8254 VELO TRASPUESTO CARLOS 34897285Y 5784650

8255 VELO TRASPUESTO CARLOS 34897285Y 5784652

8256 VELO BENITO 5629250

8257 VELOSO RODRIGUEZ SARA 32193105M 5513810

8258 VENTILACIONES ATEIN CORUÑA S.L. B15964380 5600032

8259 VENTOSO OUJO JOSE 35848891X 5784713

8260 VENTUREIRA CASAL SOLEDAD 32463096E 5629269

8261 VENTUREIRA VAZQUEZ LUIS 32772479D 5629271

8262 VENUS ARTES GRAFICAS S.A. A15043904 5600034

8263 VERA AGUILAR MANUEL 32246692W 5629289

8264 VERA PAZOS FELIPE 32438994R 5784788

8265 VERBAS PUBLICIDADE S.L. B15585847 5793274

8266 VERBAS PUBLICIDADE S.L. B15585847 5600037

8267 VERDE MENTA J70088695 5600038

8268 VERDES GARCIA MARIA ESTRELLA 46917677T 5333714

8269 VERDES GARCIA MARIA ESTRELLA 46917677T 5600039

8270 VERDES RODRIGUEZ ANTONIO 32112022C 5784836

8271 VERDIA CATOYRA JULIO 32260720T 5629320

8272 VERDIA MACEIRAS ELENA 5629324

8273 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784991

8274 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784992

8275 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784990

8276 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784989

8277 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784988

8278 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784987

8279 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784986

8280 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784993

8281 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784998

8282 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784997

8283 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784994

8284 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784995

8285 VERONA NORTE PROMOTORA S.L B37377413 5784996

8286 VIAJES CRISOL S.A. A80086192 5600070

8287 VIAJES CRISOL S.A. A80086192 5600069

8288 VIAJES CRISOL S.A. A80086192 5790847

8289 VIAJES CRISOL S.A. A80086192 5790112

8290 VIAJES CRUCEIRO S.A. A15109408 5600071

8291 VIAJES IBERMAR S.L. B28216901 5342083

8292 VIAJES IBERMAR S.L. B28216901 5342081

8293 VIAJES IBERMAR S.L. B28216901 5600093

8294 VIAJES IBERMAR S.L. B28216901 5789345

8295 VIAPOL SEGURIDAD S.L. B15973423 5600110

8296 VIAÑO CASTRO MARIA DOLORES 32281088J 5629363

8297 VIC TELEHOME S.A. A81487050 5600113

8298 VIC TELEHOME S.A. A81487050 5344170

8299 VIC TELEHOME S.A. A81487050 5344171

8300 VICENTE DE FERNANDEZ FERNANDO JOSE 32761682E 5785119

8301 VICENTE DE VELO ANTONIO 5629380

8302 VICENTE VALCARCE SRC C15006414 5603203

8303 VICENTE VALCARCE SRC C15006414 5600116

8304 VICENTE VALCARCE SRC C15006414 5600115

8305 VICENTE FERNANDEZ JOSE 76328981P 5785135

8306 VICENTE OUBIÑA MARIA 32395590K 5785163

8307 VICENTE OUBIÑA MARIA 32395590K 5629391

8308 VICENTE RODRIGUEZ HELIODORO 32153943N 5600120

8309 VICENTI MARIA 5629392

8310 VICIOSO FIEITAL ROSA MARIA 32385394Z 5785194

8311 VICTORERO GARCIA JOSE LUIS 11354349P 5785224

8312 VIDAL AMADO ANTONIO 32153123C 5785243

8313 VIDAL CASTRO FRANCISCO JOSE 32437787J 5785306

8314 VIDAL FERNANDEZ MARIA ESTHER 76979135K 5600132

8315 VIDAL GARCIA MARIA 32263182R 5785402

8316 VIDAL GUERRERO JORGE RUBEN 46914806G 5785425

8317 VIDAL LAGE MARIA ANGELES 32787454B 5801132

8318 VIDAL MEIRA E 5629452

8319 VIDAL PAN LUIS 00109359V 5785479

8320 VIDAL PITA MARIA ISABEL 32392185C 5600138

8321 VIDAL PRADO CARLA MARIA 32665213S 5785526

8322 VIDAL RODRIGUEZ JOSE BENITO 10054996V 5785572

8323 VIDAL ROMAY JESUS 33199598H 5600141

8324 VIDAL VAZQUEZ FEDERICO 32423200P 5785650

8325 VIDAL JOSE 5629548

8326 VIDAL MANUEL 32117264H 5629549

8327 VIDAL MARIA 5629550

8328 VIDEO CLUB NOVO MESOIRO C.B. E70071345 5600147

8329 VIDRIERIA HERCULES S.L. B15020613 5785704

8330 VIDUEIROS GOMEZ MARIA DOLORES 32297164N 5785708

8331 VIEITES FURELOS JOSE 32394302K 5028219

8332 VIEITEZ LOPEZ IRENEO 33581887R 5629565

8333 VIEITO CABO XAN 47350762H 5797103

8334 VIEITO FONTEBOA MARIA LUISA 32121904N 5629579

8335 VIEITO PAN FERNANDO 32817733E 5785819

8336 VIGIL VIGIL VICTOR 5629611

8337 VIGO RIOS MARIA TERESA 78790323M 5512891

8338 VIGO RIOS MARIA TERESA 78790323M 5785925

8339 VIGO VARELA ERUNDINA 5629626

8340 VIGO VILARIÑO JESUS 5785948

8341 VILA AVENDAÑO MARIA PILAR 44446512R 4408422

8342 VILA AVENDAÑO MARIA PILAR 44446512R 4408420

8343 VILA FONTELA ANGEL 32236863V 5786018

8344 VILA FONTELA MANUEL 32165770V 5629641

8345 VILA FUENTES FRANCISCO 32795083G 5600169

8346 VILA GARCIA RAMIRO 33860230K 5600170

8347 VILA GUERREIRO JESUS 76543174W 5786041

8348 VILA IGLESIAS ALBERTO 32104105S 5600171

8349 VILA IGLESIAS ALBERTO 32104105S 5344018

8350 VILA IGLESIAS ALBERTO 32104105S 5344021

8351 VILA LOPEZ FCA 5629648

8352 VILA PEREZ ANICETO 5629656

8353 VILA REIMUNDEZ GUILLERMINA 32263413W 5629657

8354 VILA VEIGA JORGE ENRIQUE 32284934H 5600175

8355 VILACHA MONTERO JOAQUINA 32422572R 5786200

8356 VILACHA MONTERO JUANA 32276623X 5786201

8357 VILACHA TERESA Y HMNOS 5629736

8358 VILANOVA RODRIGUEZ CANDIDO 33337903R 5786267

8359 VILAR Y NAVEIRA S.C. J15810153 5600179

8360 VILAR ALONSO JOSE 5629751

8361 VILAR FERNANDEZ MARIA PALOMA 39313326R 5786305

8362 VILAR LOPEZ VICENTE 5629763

8363 VILAR MAHIA JESUS 32795500F 5786334

8364 VILAR SATURNINO 5629774

8365 VILARES LUGO S.L. B27140391 5786396

8366 VILARINO MONTERO RAMONA 5629819

8367 VILARINO PILLADO ELISEO 5629820

8368 VILARIÑO ENXEBRE S.L. B15903651 5600184

8369 VILARIÑO ALONSO ENRIQUE 32160295Q 5786415

8370 VILARIÑO ALONSO ENRIQUE 32160295Q 5786416

8371 VILARIÑO AMBOAGE JOSE 32393715D 5629830

8372 VILARIÑO CASAL CLAUDIO 32336880F 5786456

8373 VILARIÑO PARDO GERARDO 32248744F 5629849

8374 VILARIÑO PIÑEIRO MARIA 32109625S 5629853

8375 VILARIÑO YEBRA CARMEN 5629869

8376 VILARO CANCIO FAUSTINO Y OTROS J15078645 5600194

8377 VILAS CANCELA MARIA JOSEFA 32375800B 5600195

8378 VILAS CEDEIRA ARTURO 32270252X 5786708

8379 VILAS MIRANDA MANUEL 35864970N 5629883

8380 VILAS RAVASI MARCELO 46895159E 5600196

8381 VILAS SABORIDO ROBERTO JOSE 32270529B 5629885

8382 VILAS SANDE MATILDE 32359842S 5786794

8383 VILASANTE VAZQUEZ J.Y 5629890

8384 VILAVEIRAN NUÑEZ RAMIRO 5786848

8385 VILELA BARREIRO J M Y O 5629894

8386 VILLA DE JUNQUERA ANA MARIA 06483007C 5717821

8387 VILLA DE JUNQUERA ANA MARIA 06483007C 5717827

8388 VILLA GUTIERREZ CRISTINA 09797289W 5786932

8389 VILLA GUTIERREZ MARINA 71428757A 5786934

8390 VILLA PENA ALBERTO 76414132J 5786939

8391 VILLA PENA ALBERTO 76414132J 5786937

8392 VILLADEPAZ GARCIA OLGA 5629925

8393 VILLALBA NAVARRO JOSE 5629950

8394 VILLALNET COMUNICACIONES S.L. B27251941 5600206

8395 VILLALTA BUENO PEDRO 5629953

8396 VILLALTA PEDRO 5629955

8397 VILLAMAR CRESPO JORGE JAVIER 32785614B 5786999

8398 VILLAMARIN LOPEZ MANUELA 32278374J 5629959

8399 VILLAMIL RUIZ EMILIO 00532547M 5787023

8400 VILLAMOR ABAD MARIA DOLORES 33851422E 5600209

8401 VILLAMOR DIAZ MANUEL RAMON 34888854Q 5787057

8402 VILLANUEVA GONZALEZ REMIGIO 32169895W 5787108

8403 VILLANUEVA GONZALEZ REMIGIO 32169895W 5787110

8404 VILLAR BARREIRO RAMON 32246612Z 5787159

8405 VILLAR BARROS SANTIAGO 34888831Q 5600216

8406 VILLAR BERMUDEZ MANUEL 32119897Y 5630017

8407 VILLAR GINER MARIA RAQUEL 32420185Y 5787256

8408 VILLAR GOMEZ RAMON 35900317P 5787260

8409 VILLAR LUMBRERAS MARIA DE LOS ANGELES 10286238V 5630076

8410 VILLAR MARTELO CARMEN 5630083

8411 VILLAR MOREIRA MARIA 76481552C 5630089

8412 VILLAR SANTAMARIA DOLORES 32576799J 5787415

8413 VILLAR SANTOS LUIS MANUEL 32441902B 5787419

8414 VILLAR SUAREZ MERCEDES 5630122

8415 VILLAR TEIJEIRO MANUEL 32153619X 5787428

8416 VILLAR TEIJEIRO MANUEL 32153619X 5630123

8417 VILLARCAL T ENRIQUE 5630172

8418 VILLARES SEGADE J MANUEL 5787515

8419 VILLARES SEGADE JOSE MANUEL 32417922C 5630180

8420 VILLARMOSA VARELA LORENA 47329828Z 5600235

8421 VILLAVER GONZALEZ JUAN ANTONIO 32841460J 5630204

8422 VILLAVER GONZALEZ JUAN ANTONIO 32841460J 4601504

8423 VILLAVERDE FIESTRAS ILDEFONSO 35185276Z 5787715

8424 VILLAVERDE FIESTRAS ILDEFONSO 35185276Z 5787716

8425 VILLAVERDE MARZOA JOSE MARIA 32827122G 5600242

8426 VILLAVERDE MOUGAN ARTURO 33134823B 5787742

8427 VILLAVERDE PIÑEIRO MANUEL 76306622M 5787772

8428 VILLODAS MONCADA SATURNINO 32120389S 5630271

8429 VILLODAS SALINAS JOSE SATURNINO 32126008E 5630272

8430 VINAS FILMET EDUARDO 5630280

8431 VINE NOVO FELISA 32120606W 5630282

8432 VIOÑO E.L.5 S.L. B70071204 5311532

8433 VIOÑO E.L.5 S.L. B70071204 5311525

8434 VIOÑO EL 2 S.L. B70071196 5526113

8435 VIOÑO EL 2 S.L. B70071196 5526120

8436 VIOÑO EL 2 S.L. B70071196 5526130

8437 VIOÑO EL 2 S.L. B70071196 5527337

8438 VIRGILIO GANTES ARIAS 5630300

8439 VIRTUALBIT S.L. B70021555 5600254

8440 VISUNA GONZALEZ 5630310

8441 VIVANCO VILLAMAYOR LUCIA 5630315

8442 VIVERES CASA JUAN S.L. B15699622 5600260

8443 VIVERO FRAGA VICENTE 32335604L 5788060

8444 VIVERO MARTINEZ JOANA DESIREE 47354065D 5788064

8445 VIVERO MARTINEZ JOANA DESIREE 47354065D 5788063

8446 VIVERO MARTINEZ JOANA DESIREE 47354065D 5788065

8447 VIVERO MARTINEZ MANUEL 32833264M 5788067

8448 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 5788070

8449 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 5788071

8450 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 5788072

8451 VIVERO NOGUEIRAS MANUEL 32380285B 5788073

8452 VIVIENDA JARDIN LAS JUBIAS S.L. B15292501 5788120

8453 VIZCAINO BRAÑAS JESUS 32102542Q 5788130

8454 VIZCAINO LOPEZ CELIA 76476357T 5630322

8455 VIZCAYA CID AUREA 5630330

8456 VIÑAS RICO JUAN MANUEL 32611583K 5600267

8457 VIÑAS FERNANDEZ JUAN DOMINGO 32784159M 5788335

8458 VIÑAS GONZALEZ OLGA MARIA 53160159Y 5788339

8459 VIÑAS OTOÑO FRANCISCO 32114507K 5630377

8460 VIÑAS PEREZ ANTONIO 5630378

8461 VIÑAS PEREZ JOSE RAMON 33285227H 5600268

8462 VIÑAS RAMILO DANIEL 32338786G 5630379

8463 VOCES MEIGAS S.A. A15451008 5600269

8464 VOLVORETA C.B. E15863756 5600274

8465 VOZ Y DATOS COMUNICACIONES S.L. B15868714 5830633

8466 V¿SSS S.C. J70133780 5600282

8467 WAKAN TANKA S.L. B15787765 5600283

8468 WAKAN TANKA S.L. B15787765 5600284

8469 WAKIL STORE S.L. B15116429 5600285

8470 WERHEID PETRA X1770178Y 5600290

8471 WEVERS MARCO X6622601G 4879957

8472 WILHELM LENZE DIETER X0093018Y 5600291

8473 WILLIAM¿S BAR S.C. J70016290 5600293

8474 WONEMBURGER ANDRES 5630426

8475 WONEMBURGER JULIO 00123456S 5630428

8476 WORLD BEER CENTER S.L. B15935638 5800799

8477 WORLD BEER CENTER S.L. B15935638 5800800

8478 WORLD BEER CENTER S.L. B15935638 5800801

8479 XANGAL TELECOMUNICACIONES S.L. B15746464 5600305

8480 XESTAL VIDAL MARIA XOSE 34891310B 5788430

8481 XESTION E DESENVOLVEMENTO DE SUELO GALEG B15968159 5792100

8482 XESTION E DESENVOLVEMENTO DE SUELO GALEG B15968159 5788437

8483 XESTION E DESENVOLVEMENTO DE SUELO GALEG B15968159 5791036

8484 XESTION GALICIA LITORAL S.L. B70017900 5788440

8485 XIAOLONG WAN X3076341E 5600321

8486 XOTI BELLAS ARTES G15488851 5600325

8487 YAGUADON S.L. B15700503 5600339

8488 YANES SANCHEZ MARIA LOURDES 47383559V 5788575

8489 YASIL C.B. E15827132 5600346

8490 YAÑEZ FERNANDEZ CARMEN 5630471

8491 YAÑEZ GONZALEZ MARIA YOLANDA 32380866V 5600349

8492 YAÑEZ MARTINEZ MARIA ANTONIA 32761638R 5788706

8493 YAÑEZ PAZOS MARGARITA 76395307W 5788728

8494 YAÑEZ PIÑEIRO ANGEL 33310411V 5600353

8495 YAÑEZ PREGO ENRIQUE 32196103J 5630482

8496 YAÑEZ SUAREZ JOSE 34890329L 5788751

8497 YEBRA BABIO MARIA DEL ROSARIO 32780252P 5600357

8498 YEBRA BABIO MARIA DEL ROSARIO 32780252P 5788776

8499 YEBRA BABIO MARIA DEL ROSARIO 32780252P 5788775

8500 YEBRA FERNANDEZ LEONILDES 09950961B 5630492

8501 YEBRA FERNANDEZ LEONILDES 09950961B 5600359

8502 YEBRA FERNANDEZ LEONILDES 09950961B 5603238

8503 YEBRA MOLIST ENRIQUE 32103624V 5630495

8504 YENER GURKAN X2720169M 5544054

8505 YERBE COUSILLAS LENA K1516165M 5055491

8506 YERBE COUSILLAS LENA K1516165M 5788816

8507 YESSICA ALEXANDRA RIVERA GARCIA Y OTRO S J15940794 5600365

8508 YEÑEZ PEREIRA MILAGROS 5630500

8509 YOLANDA PONTE S.L. B15444276 5600372

8510 YUSTI MARIA 5630513

8511 ZAERA VAZQUEZ PROSPERA 5630514

8512 ZAGUAN HOSTELERIA S.L. B15855752 5600381

8513 ZAPATA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 32283832C 5788931

8514 ZAPATA FREIRE MARIA DEL CARMEN 32248371W 5630543

8515 ZAPATA MIGUEZ WENDY 34898563L 5600388

8516 ZAPATA PEREZ SANTIAGO 32160143W 5630549

8517 ZAPATA RAZOS GERMAN 5630550

8518 ZAPATA RIO DEL MARIA CARMEN 32810155B 5630552

8519 ZAPATERO GONZALEZ AURORA 5630554

8520 ZAPICO CABRERA OLIMPIA MARTA 32108294H 5630556

8521 ZAS MARTINEZ SANTIAGO 32301536Z 5789112

8522 ZAS MENDEZ MERCEDES 5789119

8523 ZAS MORANDEIRA JOSE 10719313W 5789120

8524 ZASGA S.L. B15509938 5600409

8525 ZEN QI S.C. J70167267 5600412

8526 ZENDI GALICIA S.C. J70143920 5600414

8527 ZEPOL EXPORTACIONES S.L. B15814817 5791873

8528 ZHU JIANGUANG X1644969D 5789200

8529 ZHU LIZHU X3242937Y 5316915

8530 ZHU LIZHU X3242937Y 5316916

8531 ZHU MEIMIAO X2816749P 5600421

8532 ZHU NAIYAO X1470281Y 5600422

8533 ZIMMER HEIM IBERICA S.L. B15260714 5600427

8534 ZODRIL S.L. B15819790 5600428

8535 ZYTRO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L. B15702160 5600433

8536 ZYTRO INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L. B15702160 5600434

2013/8510