Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de decret de les actuacions 84/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 2 de Mataró

EDICTE

Judici: Execució de títols judicials 84/2016.

Sobre: Execució de títol judicial dinerària.

Part demandant/executant: Diego Portillo Alguacil, Manuel Lopez Sanchez, Sergi Gallego Chimisanas, Irene CastillaLopez.

Part demandada/executada: MASSO-999 SL.

FAIG SABER:

Que el dia 10/10/16 s'ha dictat decret en el procediment esmentat.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, MASSO-999 SL, i d'acord amb el que estableix l'article59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat notificar-li la resolució per mitjà d'aquest edicte.

La resolució que es notifica diu en la part dispositiva:

"Declaro la part executada, MASSO-999 SL, en situació d'insolvència legal total per l'import de 189.840,90 EUR,insolvència que s'entén, amb caràcter general, com a provisional.

De conformitat amb el que estableix l'article 275.5 de l'LRJS, quan aquesta resolució sigui ferma, feu constar lainsolvència de la part executada en el registre que correspongui segons la naturalesa de l'entitat.

Lliureu una còpia segellada d'aquesta resolució a la part executant a fi que la presenti a FOGASA.

Arxiveu les actuacions sense perjudici de continuar l'execució si es coneixen nous béns de la part executada.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de revisió davant el Magistrat, per mitjà d'un escrit que s'ha depresentar en aquesta oficina judicial en el termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució,i en el qual la part recurrent ha d'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució. Si no es compleixen aquests requisits, no es pot admetre la impugnació (article 188 de l'LRJS).

La interposició del recurs, si s'escau, no tindrà efecte suspensiu respecte de la resolució impugnada i, per tant, en capcas no es podrà actuar en sentit contrari al que s'hagi resolt (article 188.1, paràgraf segon, de l'LRJS).

A més, cal constituir un dipòsit de 25 EUR i consignar-lo en el compte de dipòsits i consignacions d'aquest òrgan judicial(DA 15a de la LOPJ, reformada per la LO 1/2009, de 3 de novembre)."

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.

I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part demandada, MASSO-999 SL, el domicili o residència de laqual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província. Deconformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, advertiu-la que lesnotificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en el tauler d'anuncis d'aquesta oficina

judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir forma d'interlocutòria o sentència, ode decret quan posi fi al procés.

Mataró, 10 d'octubre de 2016

La lletrada de l'Administració de Justícia, Maria Carmen Gomez PardC