Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de citació el 1.6.2017 de les actuacions 827/2014
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 21 de Barcelona

EDICTE

Procediment: 827/2014.

Part actora: Daniel López Iturbe.

Part demandada: RISC GROUP SPAIN, S.L. i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

Que, d'acord amb la resolució de data 19/10/16, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instàncies deDaniel López Iturbe, contra RISC GROUP SPAIN, S.L. i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), en reclamació demateria social seguida amb el nº 827/2014, CITO l'empresa RISC GROUP SPAIN, S.L., en parador ignorat, perquècomparegui davant la sala d'audiències d'aquest organisme el dia 1 de juny de 2017 a les 09:00 hores, per celebrar elsactes de conciliació i, si escau, de judici, que tindran lloc en convocatòria única però successiva.

L'adverteixo que hi ha de comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se i que encara que no hicomparegui sense una causa justificada els actes de conciliació i de judici es duran a terme igualment, sense necessitatde declarar-la en rebel·lia, i se la pot tenir per conforme amb els fets de la demanda.

Es fa saber a la part que té a la seva disposició per poder examinar a l'oficina judicial de referència les actuacions de lesquals s'origina aquesta citació.

Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat que tinguin forma d'interlocutòria o sentència,s'afixaran al tauler d'anuncis de l'oficina judicial, d'acord amb el que estableix l'article 59 de la LPL.

I, perquè serveixi de citació a l'empresa esmentada, expedeixo aquest edicte.

Barcelona, 19 d'octubre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Oscar Castaño Castaño