Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 1192/2013
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 21 de Barcelona

EDICTE

Procediment: Demandes 1192/2013.

Part actora: Beatriz Almon Vidal, Beatriz Fernández Pérez, Gema Rodríguez Moreno, Sara López Busquets, CristinaZueco Font, Chantal Bruach Manzano, Carles Landeira Caballero, Dídac Sarri Valdezate, Camilla Mazzarini, JuanMoreno Herrera, Maria Borja Ortiz, Francisca Sanchez Huertas, Elisa Isabel Sempere Serna, Jose Diaz Jarana, AinaraDiaz Cots, Anna Garcia Rey, Maria Jose Ferrero Coll, Silvia Martinez Martinez, Sara Eva Gil Algas, Jean Briac Ravello,Albert Villuendas LLeixa, Ivan Rafael Maillo Martin, Carolina Folch De la Fuente, Adda Maia Estran, Ainoa RodriguezRueda, Carles Guillem Ribó Arnau, Gerardo Burgos Sanroman, Ana Mellado Fernandez, Cristina Maria Mangas Cano,Antoni Moliné Brull i Ignacio Ruiz Rodriguez.

Part demandada: AGORA RESTAURACIÓ D'OBRES D'ART I CONJUNTS ARTISTICS S.L, URCOTEX INMOBILIARIA,S.L. i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

Lletrat de l'Adm. de justícia Oscar Castaño Castaño.

En les actuacions referenciades amb núm. 1192/2013 seguides en aquest Jutjat a instància de Beatriz Almon Vidal, ialtres contra AGORA RESTAURACIÓ D'OBRES D'ART I CONJUNTS ARTISTICS S.L, URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), s'ha dictat SENTÈNCIA en data 11.11.2016 que es notifica a AGORARESTAURACIÓ D'OBRES D'ART I CONJUNTS ARTISTICS S.L,

Contra aquesta sentència es pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de suplicació en un termini de 5 dies hàbils, acomptar des del següent al de la data de la publicació del present edicte, amb els requeriments i advertències legals quehi ha a la sentència que es notifica, de la qual es pot tenir coneixement íntegre a l'oficina judicial d'aquest Jutjat a laRda.Sant Pere, 41, 2a planta de Barcelona.

I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, estenc aquestedicte, amb l'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran alJutjat, o de decret quan posin fí al procediment o resolguin un incident, o quan es tracti d'emplaçaments, de conformitatamb el disposat a l'art. 59.2 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Barcelona, 15 de novembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Oscar Castaño Castaño