Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 43/2014
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 21 de Barcelona

EDICTE

Procediment: Demandes 43/2014.

Part actora: Adnan El Filali El Alaoui, Luciana María Macedo Coelho i Asunción Plasencia Rivero.

Part demandada: AGORA RESTAURACIÓ D'OBRES D'ART I CONJUNTS ARTISTICS S.L i FONS DE GARANTIASALARIAL (FOGASA).

El lletrat de l'Administració de Justícia, Oscar Castaño Castaño.

En les actuacions referenciades amb núm. 43/2014 seguides en aquest Jutjat a instància de Adnan El Filali El Alaoui,Luciana María Macedo Coelho i Asunción Plasencia Rivero contra AGORA RESTAURACIÓ D'OBRES D'ART ICONJUNTS ARTISTICS S.L i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), s'ha dictat SENTÈNCIA en data 14/11/16que es notifica a AGORA RESTAURACIÓ D'OBRES D'ART I CONJUNTS ARTISTICS S.L.

Contra aquesta sentència es pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de suplicació en un termini de 5 dies hàbils, acomptar des del següent al de la data de la publicació del present edicte, amb els requeriments i advertències legals quehi ha a la sentència que es notifica, de la qual es pot tenir coneixement íntegre a l'oficina judicial d'aquest Jutjat.

I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, estenc aquestedicte, amb l'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran alJutjat, o de decret quan posin fí al procediment o resolguin un incident, o quan es tracti d'emplaçaments, de conformitatamb el disposat a l'art. 59.2 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Barcelona, 17 de novembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Oscar Castaño Castaño