Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 174/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 2 de Mataró

EDICTO

Juicio: Despidos / Ceses en general 174/2016.

Sobre: Despido.

Parte demandante/ejecutante: Maria Encarnacion Fortuny Martinez.

Parte demandada/ejecutada: SHOWMASIA, SL, FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

Francesc Pérez Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de Mataró.

En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado, en el que se ha dictado la Sentencia de fecha28/6/16 y auto de aclaración de fecha 13/7/16.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada, SHOWMASIA, SL, y de acuerdo con lodispuesto en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), he acordado notificarle las presentesresoluciones por medio de este edicto:

DECIDEIXO.

ESTIMAR la demanda interposada per la treballadora demandant María Encarnación Fortuny Martínez, dirigida contral'empresa "SHOWMASIA, SL" i contra el FOGASA; DECLARANT IMPROCEDENT l'acomiadament de la treballadorademandant de data 15 de febrer de 2016; DECLARANT EXTINIGIDA la relació laboral en aquesta sentència;CONDEMNANT a l'empresa demandada al pagament de les indemnitzacions corresponents, és a dir, i a partir del salarimensual brut, amb pagues, de 686,93 EUR, una indemnització de 45 dies de salari per any treballat, amb un màxim de42 mensualitats, calculada entre el dia d'antiguitat, 2 de març de 2004, i el dia 11 de febrer de 2012, més unaindemnització de 33 dies de salari per any treballat amb prorrateig dels períodes inferior a l'any i amb un màxim de 24mensualitats, calculada a partir del dia 12 de febrer de 2012 fins el dia d'extinció de la relació laboral, 28 de juny de 2016, tenint en compte una prestació de serveis de 1.741 dies previs a l'11 de febrer de 2012 i de 330 dies posteriors a l'11 de febrer de 2012, per quantia de 5.618,97 EUR; i amb CONDEMNA de l'empresa demandada a satisfer a latreballadora demandant el deute salarial 1.031,32 EUR bruts, més interessos en aquest segon cas del 10%.

L'empresa condemnada haurà de satisfer les costes del procés: els honoraris de 600 EUR del Graduat Social de la partcontrària.

Respecte el FOGASA, procedeix la seva absolució, sense perjudici de les responsabilitats legals que en el seu cas lipuguin correspondre.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de suplicació, que haurà de ser anunciat dins dels cinc dies següentsa la notificació de la sentència, fent-se al mateix temps nomenament de Lletrat. Queda advertida la part recurrent que nosigui treballador o beneficiari del Règim Públic de la Seguretat Social, ni tampoc gaudís del benefici de justícia gratuïtaen els termes establerts a la Llei 1/1996, de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, que haurà d'acreditar, en el momentd'interposar el recurs, haver fet un ingrés de 300 EUR en el compte corrent d'aquest Jutjat, número 1483, de l'entitatbancària BANCO SANTANDER, aportant el resguard acreditatiu, així com, en el cas d'haver estat condemnat ensentència al pagament d'alguna quantia, haurà de consignar en el Compte de Dipòsits i Consignacions, la quantiaobjecte de condemna o formalitzar aval bancari per aquella quantia. I tot això, sense perjudici de les taxes que resultinlegalment aplicables.

Aquesta és la sentència que pronuncia, mana i signa en Carles Galvany i Casas, titular del Jutjat Social 2 de Mataró.

DECIDO.

ESTIMAR la petición de rectificación formulada por la parte demandante respecto a la sentencia dictada en fecha 28 de junio de 2016 en el presente procedimiento 174/2016, en el siguiente sentido:

E

- Debe rectificarse el hecho probado primero, en el que se debe decir que la demandante prestó servicios por cuenta de C

la empresa demandada un total de 3.795 días (2.550 días entre el 2 de marzo de 2004 y el 31 de marzo de 2011; 935

Dil uns, 28 de novembre de 2016

días entre el 1 de abril de 2011 y el 30 de noviembre de 2013; 267 días entre el 5 de abril de 2014 y el 1 de enero de 2015; 1 día el 6 de mayo de 2015; 42 días entre el 20 de noviembre de 2015 y el 1 de enero de 2016).

- Debe rectificarse el razonamiento jurídico cuarto, en el que debe decirse que se debe tener en cuenta una prestación de servicios de 2.867 días previos al 11 de febrero de 2012 y de 928 días posteriores al 11 de febrero de 2012.

- Debe rectificarse el cálculo de la indemnización resultante, que debe fijarse en la cuantía de 10.031,58 EUR.

Contra este auto no cabe interposición de recurso, sin perjuicio del que proceda contra la sentencia cuya rectificación selleva a cabo.

Ésta es la resolución que pronuncia, manda y firma Carles Galvany i Casas, titular del Juzgado Social 2 de Mataró.

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración deJusticia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios yboletines oficiales y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en forma a SHOWMASIA, SL, FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), partedemandada, cuyo domicilio o residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto que se publicará en el BoletínOficial de la Provincia y a quien advierto de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolucióno de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, salvo aquéllas que revistan forma de auto, sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley Reguladorade la Jurisdicción Social.

Mataró, 21 de noviembre de 2016

El letrado de la Administración de Justicia, Francesc Perez Sanchez

3