Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 133/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 2 de Mataró

EDICTE

Judici: Execució de títols judicials 133/2016.

Sobre: Execució de títol judicial dinerària.

Part demandant/executant: Oscar Belmonte Aljama.

Part demandada/executada: REHABILITACIONS VILLALCA SL.

FAIG SABER:

Que el dia 16/11/2016 s'ha dictat interlocutòria en el procediment esmentat.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, REHABILITACIONS VILLALCA SL, i d'acord amb el queestableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat notificar-li la resolució per mitjàd'aquest edicte.

La resolució que es notifica diu en la part dispositiva:

Declarar extingida en la data de la present resolució, 16 de novembre de 2016 la relació laboral que unia al demandant amb la demandada.

Condemnar a l'executada REHABILITACIONS VILLALCA SL amb CIF nº B-66144528 a abonar al demandant OscarBelmonte Aljama la quantia de 4.340,49 EUR en concepte d'indemnització per extinció de la relació laboral, més laquantia de 25.479,24 EUR com a salaris de tramitació, sense perjudici en aquest segon cas dels descomptes quepoguessin correspondre per treballs o prestacions en altres empreses.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant meu per mitjà d'un escrit que s'ha de presentaren aquesta oficina judicial en el termini de tres dies a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, i en el qual lapart recurrent ha d'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució i si es compleixen els pressupòsits i elsrequisits processals exigits. També hi ha d'indicar que s'oposa a l'execució despatxada, per a la qual cosa cal queal·legui el pagament o el compliment justificat documentalment, la prescripció de l'acció executiva o altres fetsimpeditius, extintius o excloents de la responsabilitat que es vol executar, sempre que s'hagin donat amb posterioritat ala constitució del títol, llevat la compensació de deutes, que no és admissible com a causa d'oposició a l'execució(articles 187 i 239.4 de l'LRJS).

Per interposar el recurs és necessari constituir al compte de dipòsits i consignacions d'aquest òrgan judicial el dipòsit de25 EUR a què es refereix la DA 15a de la LO 1/2009, de 3 de novembre.

Estan exempts de constituir el dipòsit per interposar el recurs els que tinguin la condició de treballador o siguinbeneficiaris del règim públic de la Seguretat Social, els que tinguin reconegut el benefici de justícia gratuïta i, enqualsevol cas, el Ministeri Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms que endepenguin, d'acord amb l'esmentada DA 15a.

Així ho pronuncia, mana i signa en Carles Galvany i Casas, titular del Jutjat Social 2 de Mataró.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.

I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part demandada, REHABILITACIONS VILLALCA SL, el domiciliV

o residència de la qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província. De conformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, advertiu-la que

Dil uns, 28 de novembre de 2016

les notificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en el tauler d'anuncis d'aquestaoficina judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir forma d'interlocutòria osentència, o de decret quan posi fi al procés.

Mataró, 17 de novembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Francesc Pérez Sánchez

6