Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 106/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Mataró

EDICTE

Judici: Acomiadaments / cessaments en general 106/2016.

Sobre: Acomiadament.

Part demandant/executant: Carla Pérez Sánchez.

Part demandada/executada: GESTHOTEL LAYETANA SL, LATINA AMERICAN AESTETHIC SERVICE SL, FONS DEGARANTIA SALARIAL (FOGASA).

FAIG SABER:

Que el dia 16/11/2016 s'ha dictat una SENTÈNCIA en el procediment esmentat.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, LATINA AMERICAN AESTETHIC SERVICE SL, id'acord amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat notificar-li laresolució per mitjà d'aquest edicte.

La part demandada hi pot interposar un recurs de suplicació davant de la Sala Social del Tribunal Superior de Justíciade Catalunya, que ha d'anunciar en aquesta oficina judicial en el termini de cinc dies a partir de l'endemà de lanotificació de la resolució. Aquest recurs ha de complir els requisits i els advertiments legals que consten a la resolució ials articles 194 i següents de l'LRJS.

La resolució que es notifica està a disposició de la part en aquesta oficina judicial.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.

I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part demandada, LATINA AMERICAN AESTETHIC SERVICESL, el domicili o residència de la qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que es publiqui en el ButlletíOficial de la Província. De conformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, advertiu-la que les notificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en el tauler d'anuncisd'aquesta oficina judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir formad'interlocutòria o sentència, o de decret quan posi fi al procés.

Mataró, 17 de novembre de 2016

La lletrada de l'Administració de Justícia, Maria Carmen Gómez Pardo