Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 820/2013
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 21 de Barcelona

EDICTE

Procediment: Demandes 820/2013.

Part actora: Maria Rosa Cocera Sanchez.

Part demandada: TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETATSOCIAL (INSS), Gratacós, S.A. i Manufacturas Gravilla S.A.

Lletrat de l'Adm. de justícia Oscar Castaño Castaño.

En les actuacions referenciades amb núm. 820/2013 seguides en aquest Jutjat a instància de Maria Rosa CoceraSanchez contra TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS), Gratacós, S.A. i Manufacturas Gravilla S.A., s'ha dictat SENTÈNCIA en data 16.11.16, que es notifica aGratacós, S.A. i Manufacturas Gravilla S.A..

Contra aquesta sentència es pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de suplicació en un termini de 5 dies hàbils, acomptar des del següent al de la data de la publicació del present edicte, amb els requeriments i advertències legals quehi ha a la sentència que es notifica, de la qual es pot tenir coneixement íntegre a l'oficina judicial d'aquest Jutjat, a laRda.Sant Pere, 41, 2ª planta, de Barcelona.

I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, estenc aquestedicte, amb l'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran alJutjat, o de decret quan posin fí al procediment o resolguin un incident, o quan es tracti d'emplaçaments, de conformitatamb el disposat a l'art. 59.2 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Barcelona, 18 de novembre de2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Oscar Castaño Castaño