Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 862/2014
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 21 de Barcelona

EDICTE

Procediment: Demandes 862/2014.

Part actora: ALBERTO TORRES LATORRE.

Part demandada: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL, S.L., FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA),JOSE MARIA SOTO DIAZ i CARLOS MORENO PEREZ.

Lletrat de l'Adm. de justícia Oscar Castaño Castaño.

En les actuacions referenciades amb núm. 862/2014 seguides en aquest Jutjat a instància de ALBERTO TORRESLATORRE contra DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL, S.L., FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA),JOSE MARIA SOTO DIAZ i CARLOS MORENO PEREZ, s'ha dictat SENTÈNCIA en data 16.11.2016, que es notifica aDIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL, S.L.

Contra aquesta sentència es pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de suplicació en un termini de 5 dies hàbils, acomptar des del següent al de la data de la publicació del present edicte, amb els requeriments i advertències legals quehi ha a la sentència que es notifica, de la qual es pot tenir coneixement íntegre a l'oficina judicial d'aquest Jutjat, a laRda.Sant Pere, 41, 2ª planta, de Barcelona.

I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, estenc aquestedicte, amb l'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran alJutjat, o de decret quan posin fí al procediment o resolguin un incident, o quan es tracti d'emplaçaments, de conformitatamb el disposat a l'art. 59.2 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Barcelona, 18 de novembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Oscar Castaño Castaño