Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de decret de les actuacions 804/2013
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 21 de Barcelona

EDICTE

Procediment: núm. 804/2013.

Part actora: FRANCESCA FUENTES NARBONA.

Part demandada: AMIR MIRZA.

Lletrat de l'Adm. de justícia Oscar Castaño Castaño.

Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 804/2013 seguides en aquest Jutjat a instàncies de FRANCESCAFUENTES NARBONA contra AMIR MIRZA, s'ha dictat resolució en data 16.11.2016.

Contra aquesta resolució no es pot interposar recurs.

I perquè serveixi de notificació de forma legal a AMIR MIRZA, l'adreça de la qual es desconeix, estenc aquest edicte,amb l'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran fixantcòpia de la resolució o de la cédula a l'oficina judicial, amb el mitjà establert, tret del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de tenir forma d'interlocutoria o sentència, o de decret quan posin fi al procediment o resolguin unincident, o bé quan es tracti d'un emplaçament, d'acord amb el disposat a l'art. 59.2 Llei 36/2011 de 10 d'octubre,reguladora de la jurisdicció social.

Barcelona, 16 de novembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Oscar Castaño Castaño