Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 602/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 19 de Barcelona

EDICTE

Procediment: núm. 602/2015.

Part actora: Rodrigo Enrique Donoso Vasquez.

Part demandada: Antonio Rodríguez Laguarta, SANT GERMA 5 EVENTS, S.L. i FOGASA.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 26-10-2016 i 14-11-2016, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen ainstància de Rodrigo Enrique Donoso Vasquez contra Antonio Rodríguez Laguarta, SANT GERMA 5 EVENTS, S.L. iFOGASA en reclamació per materia social, cito l'empresa Antonio Rodríguez Laguarta, SANT GERMA 5 EVENTS, S.L.,s'ha dictat resolució de SENTÈNCIA I ACLARIMENT DE SENTÈNCIA.

Contra aquesta resolució pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de reposició dins del termini de 3 dies hàbils, acomptar des del següent dia a la data de publicació d'aquest Edite, amb els requisits i advertències legals que constenen la rsolució que se li notifica. D'aquesta en pot tenir coneixement íntegre en l'oficina judicial d'aquest Jutjat situat alC/Girona 2, 4a planta de Barcelona.

Per tal que serveixi de notificació a Antonio Rodríguez Laguarta i a l'empresa SANT GERMA 5 EVENTS, S.L., el domicilide la qual es desconeix, expedeixo aquest Edicte; aquesta notificació es publica al Butlletí Oficial de la Província, i lessegüents s'afixaran al tauler d'anuncis d'aquesta oficina judicial, llevat que la resolució o la cèdula tinguin formad'interlocutòria o sentència, d'acord amb el que estableix l'article 59 de la LRJS.

I, perquè serveixi de notificació, expedeixo aquest edicte.

Barcelona, 21 de novembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Miquel Lopez Ribas