Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 398/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Jutjats d'Instrucció

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat d'Instrucció núm. 26 de Barcelona

CÈDULA de notificació

Judici sobre delictes lleus 398/2016 - F

En el procediment de judici sobre delictes lleus n. 398/2016-F que es segueix en aquest Jutjat d'Instrucció n. 26 deBarcelona s'ha dictat sentència condemnatòria contra Anouar Agnac amb Altres documents n. CD567043, l'últim domicilidel qual és c/. Comerç, 44 de Barcelona i se li fa saber que el texte íntegre de la sentència està a la seva disposició a lasecretaria d'aquest Jutjat (d'acord amb la Instrucció n. 6/12 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia).

Aquesta publicació serveix de notificació a l'interessat i se li fa saber que contra la Sentencia dictada pot interposar recurs d'apel·lació en el termini de cinc dies des de la publicació d'aquest edicte. El recurs s'haurà d'interposar per escrit,adreçat a aquest Jutjat d'Instrucció n. 26 de Barcelona, Judici sobre delictes lleus n. 398/2016-F per a ser resolt davantl'Audiència Provincial de Barcelona.

Alhora se'l requereix al pagament de la quantitat de 480 EUR, que haurà de fer efectiva al compte d'aquest Jutjat aBANESTO - Cta. n. 0638.0000.76.0398.16 en el cas que no es presenti cap recurs d'apel·lació en el termini de cinc dies,i expedeixo aquesta cèdula que signo a Barcelona el dia 17 de novembre de 2016.

La lletrada de l'Administració de Justícia, M. Asunción Riba Lloret