Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de resolució de les actuacions 312/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa Administrativa. Secció Cinquena

EDICTE

Recurs ordinari (Llei 1998) 312/2016 FASE: AQ.

Part actora: FOUAD ALAMI BEKOURI.

Representant de la part actora: Mª FRANCESCA BORDELL SARRO.

Part demandada: AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR.

Representant de la part demandada.

La lletrada de l'Administració de justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TribunalSuperior de Justícia de Catalunya,

FA SABER: Que FOUAD ALAMI BEKOURI ha interposat un recurs contenciós administratiu, al qual ha correspost elnúmero 312/2016, contra l'Acord d'aprovació definitiva de l'article 4.4, c) de l'Ordenança reguladora de la utilització delsespais d'ús públic amb terrasses, vetladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Malgrat de Mar, publicat alButlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de maig de 2016.

La qual cosa es fa pública, a l'efecte del que preceptua l'article 47 de la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció. Lapublicació d'aquest edicte serveix de citació a termini per a les persones a favor de les quals es derivin drets del mateixacte administratiu objecte de recurs i, així mateix, a les que puguin tenir-hi un interès directe, professional o econòmic per tal que, si així ho desitgen, puguin personar-se en aquestes actuacions en la forma legal fins al moment que se lesciti a termini per contestar a la demanda.

Barcelona, 12 de setembre de 2016

La lletrada de l'Administració de Justícia, Carmen García Madorell