Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de decret de les actuacions 495/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 19 de Barcelona

EDICTE

Procediment: 495/2016.

Part actora: Joselín Del Carmen Majano Murillo.

Part demandada: José Santamaría Majen.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 14/09/2016, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instància deJoselín Del Carmen Majano Murillo contra José Santamaría Majen en reclamació per materia social, cito l'empresa JoséSantamaría Majen, s'ha dictat resolució en data 14/09/2016.

Contra aquesta resolució pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de revisio dins del termini de 3 dies hàbils, acomptar des del següent dia a la data de publicació d'aquest Edite, amb els requisits i advertències legals que constenen la rsolució que se li notifica. D'aquesta en pot tenir coneixement íntegre en l'oficina judicial d'aquest Jutjat.

Per tal que serveixi de notificació a JOSÉ SANTAMIRA MAJEM, el domicili de la qual es desconeix, expedeixo aquestEdicte; aquesta notificació es publica al Butlletí Oficial de la Província, i les següents s'afixaran al tauler d'anuncisd'aquesta oficina judicial, llevat que la resolució o la cèdula tinguin forma d'interlocutòria o sentència, d'acord amb el queestableix l'article 59 de la LRJS.

I, perquè serveixi de notificació, expedeixo aquest edicte.

Barcelona, 14 de setembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Miquel Lopez Ribas