Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 401/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 19 de Barcelona

EDICTE

Procediment: 401/2015.

Part actora: Iris De Aza Pereira i ROSELI DA SILVA.

Part demandada: CLEAR-TRADE GROUP, S.L. i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 13-09-2016(SENTÈNCIA), dictada en aquestes actuacions, que se segueixen ainstància de Iris De Aza Pereira i ROSELI DA SILVA contra CLEAR-TRADE GROUP, S.L. i FONS DE GARANTIASALARIAL (FOGASA) en reclamació per materia social, notifico l'empresa CLEAR-TRADE GROUP, S.L.

Contra aquesta resolució pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de suplicacio dins del termini de 5 dies hàbils, acomptar des del següent dia a la data de publicació d'aquest Edite, amb els requisits i advertències legals que constenen la sentència que se li notifica. D'aquesta en pot tenir coneixement íntegre en l'oficina judicial d'aquest Jutjat situat alGran Via Corts Catanes 111, 6º planta de Barcelona.

Per tal que serveixi de notificació a CLEAR-TRADE GROUP SL, el domicili de la qual es desconeix, expedeixo aquestEdicte; aquesta notificació es publica al Butlletí Oficial de la Província, i les següents s'afixaran al tauler d'anuncisd'aquesta oficina judicial, llevat que la resolució o la cèdula tinguin forma d'interlocutòria o sentència, d'acord amb el queestableix l'article 59 de la LRJS.

I, perquè serveixi de notificació, expedeixo aquest edicte.

Barcelona, 16 de setembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Miquel Lopez Ribas