Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de citació el 14.12.2016 de les actuacions 653/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 6 de Barcelona

EDICTE

Procediment: Diversos Seguretat Social 653/2015. Secció A.

Part actora: Martín Martínez Navarro.

Part demandada: EDICIONES JOVER SL i INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS).

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 10/11/2015, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instàncies deMartín Martínez Navarro, contra EDICIONES JOVER SL i INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS),en reclamació de Diversos Seguretat Social, cito l'empresa EDICIONES JOVER SL, en parador ignorat, perquècomparegui davant la sala d'audiències d'aquest organisme el dia 14 DE DESEMBRE DE 2016, A LES 10:15 hores, percelebrar els actes de conciliació i, si escau, de judici, que tindran lloc en convocatòria única però successiva (laconciliació davant la Lletrada de l'Adm. de justícia i el judici davant la Magistrada).

L'adverteixo que hi ha de comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se i que encara que no hicomparegui sense una causa justificada els actes de conciliació i de judici es duran a terme igualment, sense necessitatde declarar-la en rebel·lia, i se la pot tenir per conforme amb els fets de la demanda.

Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat que tinguin forma d'interlocutòria o sentència,s'afixaran al tauler d'anuncis de l'oficina judicial, d'acord amb el que estableix l'article 59 de la LRJS.

I, perquè serveixi de citació a l'empresa esmentada, expedeixo aquest edicte.

Barcelona, 18 de desembre de 2015

La lletrada de l'Administració de Justícia, Rosa Maria Gonzalez Carrasco