Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 35/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 2 de Mataró

EDICTE

Judici: Execució de títols judicials 35/2015.

Sobre: Acomiadament.

Part demandant/executant: Rosa Maria Parra Manzano.

Part demandada/executada: ELECTRO MERKAT NORT GIRONI SL.

FAIG SABER:

Que el dia 8/9/2016 s'ha dictat interlocutoria d'execució i decret d'embarg en el procediment esmentat.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, ELECTRO MERKAT NORT GIRONI SL, i d'acord amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat notificar-li la resolució per mitjà d'aquest edicte.

La resolució que es notifica diu en la part dispositiva:

A instància de la part executant, Rosa Maria Parra Manzano, dicto l'ordre general d'execució i disposo que es despatxicontra la part executada, ELECTRO MERKAT NORT GIRONI SL amb CIF nº B-17916933.

L'execució s'ha de portar a efecte d'acord amb el que estableix la Llei d'enjudiciament civil per a l'execució desentències i títols constituïts amb intervenció judicial, amb els advertiments previstos a l'LRJS. S'ha de tramitar d'ofici,per a la qual cosa cal dictar les resolucions que calguin.

Despatxo l'execució per la quantitat de 39.916,35 EUR, que s'ha d'incrementar en 6.187,03 de EUR per assegurar elpagament dels interessos que es puguin generar durant l'execució i de les costes d'aquesta, sens perjudici de laliquidació ulterior.

Tinc per designat/ada per la part demandant al/a la Advocat/da de UGT, JOSE Mº BELTRAN, que s'entén que assumeixla seva representació amb plenes facultats processals, sens perjudici de la ratificació posterior de la demandant al judicio de l'atorgament de poders en forma legal, als efectes previstos a l'article 80.1.e) de l'LRJS.

Advertiu les parts que en el primer escrit que presentin o en la primera compareixença que facin davant d'aquest òrganjudicial han d'indicar un domicili i les dades completes per practicar els actes de comunicació (article 53.2 de l'LRJS).Aquests actes tenen plens efectes i les notificacions que s'intentin són vàlides fins que no facilitin unes dadesalternatives. És deure seu mantenir-les actualitzades i comunicar a aquesta oficina judicial els canvis relatius al númerode telèfon, fax, adreça electrònica o similars, sempre que s'utilitzin com a instruments de comunicació amb l'òrganjudicial.

Notifiqueu aquesta resolució i el decret que, si escau, dicti el Lletrat Administració Justícia a les parts, a la representaciólegal dels treballadors de l'empresa deutora i al Fons de Garantia Salarial, tal com estableix l'article 553 de la Lleid'enjudiciament civil (LEC). Lliureu-los també una còpia de la demanda per si volen comparèixer en el procés (articles252 i 23 de l'LRJS).

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant meu per mitjà d'un escrit que s'ha de presentaren aquesta oficina judicial en el termini de tres dies a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, i en el qual la9

part recurrent ha d'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució i si es compleixen els pressupòsits i elsrequisits processals exigits. També hi ha d'indicar que s'oposa a l'execució despatxada, per a la qual cosa cal queal·legui el pagament o el compliment justificat documentalment, la prescripció de l'acció executiva o altres fetsimpeditius, extintius o excloents de la responsabilitat que es vol executar, sempre que s'hagin donat amb posterioritat ala constitució del títol, llevat la compensació de deutes, que no és admissible com a causa d'oposició a l'execució(articles 187 i 239.4 de l'LRJS).

3

Per interposar el recurs és necessari constituir al compte de dipòsits i consignacions d'aquest òrgan judicial el dipòsit deV

25 EUR a què es refereix la DA 15a de la LO 1/2009, de 3 de novembre.Dijous, 22 de setembre de 2016

Estan exempts de constituir el dipòsit per interposar el recurs els que tinguin la condició de treballador o siguinbeneficiaris del règim públic de la Seguretat Social, els que tinguin reconegut el benefici de justícia gratuïta i, enqualsevol cas, el Ministeri Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms que endepenguin, d'acord amb l'esmentada DA 15a.

Així ho mano i ho signo.

El magistrat.

També consta el decret que diu en la part dispositiva:

Disposo l'embargament de béns i drets de la part executada Electro Merkat Nort Gironi SL suficients per cobrir l'importde 39.916,35 EUR en concepte de principal, i de 6.187,03 EUR, que assenyalo prudencialment per als interessos dedemora, les despeses i les costes, sens perjudici d'una liquidació posterior.

Requereixo la part executada, o els seus administradors o representants, si es tracta de persones jurídiques o grupssense personalitat, perquè en el termini màxim de cinc dies hàbils, a partir de l'endemà de la notificació d'aquest decret,manifesti els seus béns o drets amb la precisió necessària per garantir les sumes econòmiques objecte d'aquestaexecució. amb l'advertència que si deixa transcórrer injustificadament el termini concedit se li podran imposarconstrenyiments pecuniaris.

Sens perjudici del resultat del requeriment ordenat, a la vista de la consulta de la base de dades a què té accés aquestaoficina judicial a través de l'aplicació del Punt Neutre Judicial i dels béns designats per la part executant, si n'hi ha,declaro embargats els béns següents:

Es fa constar que l'empresa es troba donada de baixa a la TGSS en data 17/1/2015.

1. Embargo ells saldos favorables en comptes d'estalvi i dipòsit de qualsevol classe que la part executant tingui obertsen bancs, caixes o qualsevol altra entitat de dipòsit, estalvi o finançament.

Notifiqueu aquesta resolució al Fons de Garantia Salarial a l'efecte previst a l'article 23 de l'LRJS.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de revisió davant el Magistrat, per mitjà d'un escrit que s'ha depresentar en aquesta oficina judicial en el termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució,i en el qual la part recurrent ha d'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució. Si no es compleixen aquestsrequisits, no es pot admetre la impugnació (article 188 de l'LRJS).

La interposició del recurs, si s'escau, no tindrà efecte suspensiu respecte de la resolució impugnada i, per tant, en capcas no es podrà actuar en sentit contrari al que s'hagi resolt (article 188.1, paràgraf segon, de l'LRJS).

A més, cal constituir un dipòsit de 25 EUR i consignar-lo en el compte de dipòsits i consignacions d'aquest òrgan judicial(DA 15a de la LOPJ, reformada per la LO 1/2009, de 3 de novembre).

Estan exempts de constituir el dipòsit per interposar recurs els que tinguin la condició de treballador o siguin beneficiarisdel règim públic de la Seguretat Social, els que tinguin reconegut el benefici de justícia gratuïta i, en qualsevol cas, elMinisteri Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms que en depenguin,d'acord amb l'esmentada DA 15a.

Així ho mano i ho signo.

La lletrada de l'Administració de justícia.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part demandada, ELECTRO MERKAT NORT GIRONI SL, el domicili o residència de la qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que es publiqui en el Butlletí Oficial deE

la Província. De conformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, advertiu-laC

que les notificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en el tauler d'anuncis d'aquesta

Dijous, 22 de setembre de 2016

oficina judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir forma d'interlocutòria osentència, o de decret quan posi fi al procés.

Mataró, 9 de setembre de 2016

La lletrada de l'Administració de Justícia, Maria Carmen Gomez Pardo