Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 499/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Procediment: Demandes 499/2015.

Part actora: EDUARDO REYES PABLO.

Part demandada: INSS, Mutua Intercomarcal MATEPSS núm. 39, Fundición Pujol Muntalà, SA i Diana Martinez López.

Lletrat de l'Adm. de justícia Albert Soriguera Serra.

Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 499/2015 seguides en aquest Jutjat a instàncies de EDUARDOREYES PABLO contra INSS, Mutua Intercomarcal MATEPSS núm. 39, Fundición Pujol Muntalà, SA i Diana MartinezLópez, en relació amb demanda d'incapacitat, amb aquest edicte es notifica a Fundición Pujol Muntalà, SA, en paradordesconegut, la resolució del dia 29-07-2016 dictada en aquestes actuacions.

La part dispositiva de la resolució diu literalment:

"SENTENCIA Nº 204/2016.

En Manresa a 29 de julio de 2016.

Vistos por mí, Doña Eva Diaz Cerezo, Magistrada Juez en sustitución en el Juzgado de lo Social nº 1 de Manresa, enAUTOS 499/2015 seguidos por don EDUARDO REYES PABLO frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDADSOCIAL, MUTUA COMARCAL, FUNDICION PUJOL MUNTALA S.A. y doña DIANA MARTINEZ LOPEZ, en calidad deAdministradora Concursal de la anterior.

FALLO: QUE DESESTIMANDO la demanda formulada por el Sr. Eduardo Reyes Pablo, ABSUELVO a todos losdemandados de las pretensiones ejercitadas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo, advirtiendo a las partes que contra la misma cabe interponer, enel plazo de cinco días a contar desde la notificación de la presente, recurso de suplicación ante la Sala de lo Social delTribunal Superior de Justicia de Catalunya, conforme a lo dispuesto en el art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social."

I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, ambl'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran al Jutjat, iperquè es publiqui al Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 12-09-

2016.

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra