Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 202/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Procediment: Quantitat 202/2015 Secció S.

Part actora: ANGEL BOSCH PERICAS i DANIEL FRANQUESA PUJOL.

Part demandada: ESTUFAS Y ACCESORIOS SA.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb el que s'ha disposat en les actuacions 202/15, seguides en aquest Jutjat a instàncies de ANGELBOSCH PERICAS i DANIEL FRANQUESA PUJOL, contra ESTUFAS Y ACCESORIOS SA, en relació amb Quantitat,notifico a ESTUFAS Y ACCESORIOS SA, en parador ignorat, la resolució dictada en data 23/03/16, la part dispositivade la qual diu literalment:

"Disposo: Despatxar una ordre general d'execució del títol indicat a favor dels executants, ANGEL BOSCH PERICAS iDANIEL FRANQUESA PUJOL, contra ESTUFAS Y ACCESORIOS SA, part executada, per la quantitat de 17.051,02EUR en concepte de principal, més la quantitat de 1.705,10 EUR en concepte de costes provisionals i 1.705,10 EUR enconcepte d'interessos provisionals.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que no és ferma.

Per impugnar aquesta resolució, s'ha de presentar un recurs de reposició, sense efecte suspensiu, davant el JutjatSocial 1 Manresa en el qual, a més d'al·legar les possibles infraccions en què hagi incorregut la resolució i el complimento incompliment dels pressupòsits i requisits processals exigits, podrà deduir-se l'oposició a l'execució despatxada pelsmotius i en la forma prevista en l'article 239.4 LRJS, en el termini de tres dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació."

Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat que tinguin forma d'interlocutòria o sentència,s'afixaran al tauler d'anuncis de l'oficina judicial.

I, perquè serveixi de notificació a la persona esmentada, de la qual es desconeix el domicili, expedeixo aquest edicte.

Manresa, 13 de setembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra