Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 141/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Procediment: Acomiadament 141/2015. Secció S.

Part actora: Maria Belen Macas Cedeño.

Part demandada: BONROC SET, S.L.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb el que s'ha disposat en les actuacions 141/15, seguides en aquest Jutjat a instàncies de Maria BelenMacas Cedeño, contra BONROC SET, S.L., en relació amb Acomiadament, notifico a BONROC SET, S.L., en paradorignorat, la resolució dictada en data 10/11/15, la part dispositiva de la qual diu literalment:

"Disposo despatxar una ordre general d'execució del títol indicat a favor de l'executant, Maria Belen Macas Cedeño,contra BONROC SET, S.L. part executada, per la quantitat de 19653,78 EUR en concepte de principal, més la quantitatde 1965,38 EUR en concepte de costes provisionals i 1965,38 EUR en concepte d'interessos provisionals.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que no és ferma.

Per impugnar aquesta resolució, s'ha de presentar un recurs de reposició, sense efecte suspensiu, davant el JutjatSocial 1 Manresa en el qual, a més d'al·legar les possibles infraccions en què hagi incorregut la resolució i el complimento incompliment dels pressupòsits i requisits processals exigits, podrà deduir-se l'oposició a l'execució despatxada pelsmotius i en la forma prevista en l'article 239.4 LRJS, en el termini de tres dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació."

Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat que tinguin forma d'interlocutòria o sentència,s'afixaran al tauler d'anuncis de l'oficina judicial.

I, perquè serveixi de notificació a la persona esmentada, de la qual es desconeix el domicili, expedeixo aquest edicte.

Manresa, 29 de juliol de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra