Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 710/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 9 de Barcelona

EDICTO

Procedimiento: Despido 710/2015 F.

Parte actora: Oswaldo Alexander Valarezo Valarezo, Claudio Cristobal Caceres Morocho, Héctor D. Vera Ortiz,Segundo Marcelino Lopez Valerazo y Freddy Oswaldo Jumbo Moncada.

Parte demandada: JUPERISA CONSTRUCCIONES, S.L. y FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

Según lo acordado en los autos 710/15, seguidos en este Juzgado a instancia de Oswaldo Alexander ValarezoValarezo, Claudio Cristobal Caceres Morocho, Héctor D. Vera Ortiz, Segundo Marcelino Lopez Valerazo y FreddyOswaldo Jumbo Moncada contra JUPERISA CONSTRUCCIONES, S.L. y FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA)en relación a Despido por el presente se notifica a JUPERISA CONSTRUCCIONES, S.L. en ignorado paradero laresolución dictada en los presentes autos en fecha 6//09/16, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:

Actuacions núm. 710/2015F.

Part actora: Oswaldo Alexander Valarezo Valarezo, Claudio Cristobal Caceres Morocho, Héctor D. Vera Ortiz, SegundoMarcelino Lopez Valerazo i Freddy Oswaldo Jumbo Moncada.

Part demandada: JUPERISA CONSTRUCCIONES, S.L. i FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

INTERLOCUTÒRIA.

Magistrat jutge Sra. Ana Consuelo Castan Hernandez.

Barcelona, a 6 de setembre de 2016.

FETS.

Primer.- El dia 23/05/2016 es va dictar la sentència en aquestes actuacions en virtut de la qual es va estimar lademanda i es va declarar la improcedència de l'acomiadament, condemnant l'empresa demandada a optar en el terminide cinc audiències a la readmissió de la part actora en les mateixes condicions que regien abans de l'acomiadament o aextingir el contracte de treball amb abonament de la indemnització legal i a abonar, en qualsevol dels dos casos, elssalaris de tramitació meritats.

Segon.- Mitjançant escrit presentat el dia 26/07/2016 la part actora va interessar l'execució de l'esmentada sentència.

RAONAMENTS JURÍDICS.

Primer.- L'exercici de la potestat jurisdiccional jutjant i fent executar el que s'ha jutjat correspon exclussivament alsJutjats i Tribunals que determinen las lleis i el tractats internacionals (articles 117 de la Constitució i 2 de la Llei orgànicadel poder judicial).

Segon.- D'acord amb l'article 239.1 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, l'execució de les sentències fermess'iniciarà a instància de part, i un cop iniciada l'execució, aquesta es tramitarà d'ofici, dictant-se a l'efecte les resolucionsi diligències necessàries.

Tercer.- L'article 279 Llei Reguladora de la Jurisdicció Social de la preveu que quan l'empresari no hagi procedit a lareadmissió del treballador, aquest podrà sol·licitar l'execució de la part dispositiva de la sentència al Jutjat Social.

Finalment, l'article 280 de la LRJS, en la seva redacció introduïda per la Llei 13/2009, estableix que, un cop instada

l'execució de la part dispositiva de la sentència, el Jutge competent dictarà interlocutòria que contindrà l'ordre generald'execució i despatxarà la mateixa. Seguidament, el Secretari citarà les parts a compareixença davant del Jutge dins deltermini dels quatre dies següents. El dia de la compareixença, si els interessats haguessin estat citats en forma i noassistís el treballador o la persona que el representi, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud; si no compareix l'empresari o el seu representant, es celebrarà l'acte sense la seva presència.Dijous, 22 de setembre de 2016

Atesos els motius exposats i els preceptes legals que són d'aplicació,

PART DISPOSITIVA.

Disposo despatxar l'ordre general d'execució del títol executiu indicat a favor de la part executant i procedir d'acord ambel tràmit previst a l'article 280 LRJS.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que, d'acord amb allò previst a l'article 551.4 de la Lleid'enjudiciament civil, en contra d'aquesta resolució no es pot interposar cap mena de recurs, sense perjudici que a lacompareixença prevista a l'article 281 LRJS la part executada pugui formular oposició.

Així ho disposo, ho mano i ho signo.

El Magistrat jutge.

DILIGÈNCIA.- Tot seguit es compleix el que s'ha ordenat i, d'acord amb l'art. 56 de la Llei de Procediment Laboral, es tramet a les parts un sobre per correu certificat amb justificant de recepció, que conté una còpia de la resolució. En dono fe.

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en eltablón de anuncios de la Oficina judicial y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectospertinentes, expido el presente Edicto en Barcelona, a 6 de septiembre de 2016.

El letrado de la Administración de Justicia, Andrés Llamas Diaz