Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 1097/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 19 de Barcelona

EDICTE

Procediment: 1097/2015.

Part actora: Yanet Rodas Guiterrez.

Part demandada: Maria Isabel Juárez Romera, VIRREY4 FRUITS, S.L., SONIA RODRIGUEZ (TEMPURA 1, SL) iFRUITES I VERDURES CAN VIDAL, SL.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 12/09/2016, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instància deYanet Rodas Guiterrez contra Maria Isabel Juárez Romera, VIRREY 4 FRUITS, S.L., Sonia Rodriguez (TEMPURA 1,SL) i FRUITES I VERDURES CAN VIDAL, SL en reclamació per materia social, notifico l'empresa Maria Isabel JuárezRomera VIRREY4 FRUITS, S.L. SONIA RODRIGUEZ (TEMPURA 1, SL) FRUITES I VERDURES CAN VIDAL, SL, s'hadictat resolució en data 12/09/2016.

Contra aquesta resolució no cap recurs segons l'art. 214.4 de la L.E.C. i 267.8 de la L.O.P.J.

Per tal que serveixi de notificació a Maria Isabel Juárez Romera VIRREY4 FRUITS, S.L. SONIA RODRIGUEZ(TEMPURA 1, SL) FRUITES I VERDURES CAN VIDAL, SL, el domicili de la qual es desconeix, expedeixo aquestEdicte; aquesta notificació es publica al Butlletí Oficial de la Província, i les següents s'afixaran al tauler d'anuncisd'aquesta oficina judicial, llevat que la resolució o la cèdula tinguin forma d'interlocutòria o sentència, d'acord amb el queestableix l'article 59 de la LRJS.

I, perquè serveixi de notificació, expedeixo aquest edicte.

Barcelona, 12 de setembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Miquel Lopez Ribas