Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de citació el 3.10.2016 de les actuacions 261/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Procediment: Acomiadament 261/2016.

Secció S.

Part actora: MUSTAPHA TAOUSSI.

Part demandada: PUNT DE SOLDADURA S.L.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 14/06/16, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instàncies deMUSTAPHA TAOUSSI, contra PUNT DE SOLDADURA S.L., en reclamació de Acomiadament, cito l'empresa PUNT DESOLDADURA S.L., en parador ignorat, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest organisme el dia 3d'octubre de 2016 a les 11:20 hores, per celebrar els actes de conciliació i, si escau, de judici, que tindran lloc enconvocatòria única però successiva (la conciliació davant el Lletrat de l'Adm. de justícia i el judici davant la MagistradaJutgessa en substitució).

L'adverteixo que hi ha de comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se i que encara que no hicomparegui sense una causa justificada els actes de conciliació i de judici es duran a terme igualment, sense necessitatde declarar-la en rebel·lia, i se la pot tenir per conforme amb els fets de la demanda.

Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat que tinguin forma d'interlocutòria o sentència,s'afixaran al tauler d'anuncis de l'oficina judicial, d'acord amb el que estableix l'article 59 de la LPL.

I, perquè serveixi de citació a l'empresa esmentada, expedeixo aquest edicte.

Manresa, 12 de setembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra