Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de citació el 2.11.2016 de les actuacions 338/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Procediment: Acomiadament nul 338/2016. Secció IC.

Part actora: DENISE IVANY VIEIRA DE PAULA.

Part demandada: BREAD & BROT SL i FOGASA.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 12/09/2016, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instàncies deDENISE IVANY VIEIRA DE PAULA, contra BREAD & BROT SL i FOGASA, en reclamació de Acomiadament nul, citol'empresa BREAD & BROT SL, en parador ignorat, perquè comparegui davant la sala d'audiències d'aquest organismeel dia 2 de novembre de 2016, a les 10:50 hores, per celebrar els actes de conciliació i, si escau, de judici, que tindranlloc en convocatòria única però successiva (la conciliació davant el Lletrat de l'Adm. de justícia i el judici davant la Magistrada Jutgessa en substitució).

L'adverteixo que hi ha de comparèixer amb els mitjans de prova de què intenti valer-se i que encara que no hicomparegui sense una causa justificada els actes de conciliació i de judici es duran a terme igualment, sense necessitatde declarar-la en rebel·lia, i se la pot tenir per conforme amb els fets de la demanda.

Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat que tinguin forma d'interlocutòria o sentència,s'afixaran al tauler d'anuncis de l'oficina judicial, d'acord amb el que estableix l'article 59 de la LPL.

I, perquè serveixi de citació a l'empresa esmentada, expedeixo aquest edicte.

Manresa, 12 de setembre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra