Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de resolució de les actuacions 602/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 19 de Barcelona

EDICTE

Procediment: 602/2015.

Part actora: Rodrigo Enrique Donoso Vasquez.

Part demandada: SANT GERMA 5 EVENTS, S.L. i Antonio Rodríguez Laguarta.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolucions de data 17-03-2016 i 12-09-2016, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen ainstància de Rodrigo Enrique Donoso Vasquez contra SANT GERMA 5 EVENTS, S.L. i Antonio Rodríguez Laguarta enreclamació per materia d'acomiadament, notifico a les empreses SANT GERMA 5 EVENTS, S.L. i Antonio RodríguezLaguarta.

Contra aquesta resolució pot interposar davant d'aquest Jutjat recurs de suplicació dins del termini de 5 dies hàbils, acomptar des del següent dia a la data de publicació d'aquest Edite, amb els requisits i advertències legals que constenen la sentència que se li notifica. D'aquesta en pot tenir coneixement íntegre en l'oficina judicial d'aquest Jutjat situat aGran Via Corts Catanes 111, 6º planta de Barcelona.

Per tal que serveixi de notificació a SANT GERMA 5 EVENTS, S.L. i Antonio Rodríguez Laguarta, el domicili del qual esdesconeix, expedeixo aquest Edicte; aquesta notificació es publica al Butlletí Oficial de la Província, i les següentss'afixaran al tauler d'anuncis d'aquesta oficina judicial, llevat que la resolució o la cèdula tinguin forma d'interlocutòria osentència, d'acord amb el que estableix l'article 59 de la LRJS.

I, perquè serveixi de notificació, expedeixo aquest edicte.

Barcelona,13 d'octubre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Miquel Lopez Ribas