Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de citació el 8.11.2016 de les actuacions 687/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 19 de Barcelona

EDICTE

Procediment: núm. 687/2016.

Part actora: SERVÍCIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE).

Part demandada: José Belisario Camuendo Castañeda.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb la resolució de data 11/10/2016, dictada en aquestes actuacions, que se segueixen a instància deSERVÍCIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE) contra José Belisario Camuendo Castañeda en reclamació permatèria social, cito l'empresa José Belisario Camuendo Castañeda, en parador ignorat, perquè comparegui davant lasala d'audiències d'aquest organisme el proper dia 08/11/2016 a les 11:50 hores per celebrar els actes de conciliació i,si escau, de judici, que tindran lloc en convocatòria única però successiva (les conciliacions davant el Lletrat de l'Adm.de justícia i el judici davant la Magistrada).

L'adverteixo que hi ha de comparèixer amb els mitjans de prova dels quals intenti valer-se i que la sevaincompareixença injustificada no impedirà que tinguin lloc els actes de conciliació i del judici, que continuarà sensenecessitat de declarar la seva rebel·lia, i se la considerarà conforme amb els fets de la demanda. Es fa saber a la part que te a la seva disposició a l'oficina judicial, per al seu examen, les actuacions de les quals se'n deriva aquesta citació.

Aquesta notificació es publica al Butlletí Oficial de la Província, i les següents s'afixaran al tauler d'anuncis d'aquestaoficina judicial, llevat que la resolució o la cèdula tinguin forma d'interlocutòria o sentència, d'acord amb el que estableixl'article 59 de la LRJS.

I, perquè serveixi de notificació, expedeixo aquest edicte.

Barcelona, 17 d'octubre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Miquel Lopez Ribas