Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 738/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 2 de Mataró

EDICTE

Judici: Seguretat social en matèria de prestacions 738/2015.

Sobre: Jubilació.

Part demandant/executant: Juana Cachinero Valverde.

Part demandada/executada: CARLYPS SA, INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS), TRESORERIAGENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE).

FAIG SABER:

Que el dia 5/10/2016 s'ha dictat una Sentencia en el procediment esmentat.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, CARLYPS SA, i d'acord amb el que estableix l'article59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat notificar-li la resolució per mitjà d'aquest edicte.

SENTÈNCIA NÚM. 349/2016.

Mataró, 5 d'octubre de 2016.

ANTECEDENTS DE FET.

PRIMER.- La demandant Juana Cachinero Valverde va interposar demanda finalment dirigida contra l'INSS i la TGSS icontra l'empresa "CARLYPS, SA", amb al·legació dels fonaments de fet i de dret que va considerar oportuns, els qualses donen per reproduïts, i en reclamació de pensió de jubilació.

SEGON.- La demanda va ser admesa a tràmit i les parts varen ser convocades a celebració de judici, el qual va tenir lloc finalment en data 21 de setembre de 2016, ratificant la part demandant les seves pretensions, formulant oposició ala demanda l'INSS i la TGSS amb els corresponents arguments de fet i de dret, els quals també es donen per reproduïts, sense comparèixer l'empresa demandada i quedant les actuacions vistes per a sentència després de lapràctica de les proves admeses.

FETS PROVATS.

PRIMER.- La Sra. Cachinero, amb DNI 38760769L, afiliada a la Seguretat Social amb el número 080270846052 idomicili a Malgrat de Mar, va veure denegada per resolució de l'INSS de data 17 de setembre de 2015 la seva petició depensió de jubilació pel Règim General per no reunir ni la carència genèrica de 5.475 dies, ni la carència específica de730 dies, sent desestimada la reclamació prèvia presentada per resolució de data 2 de novembre de 2015, afegintaquesta resolució que a la demandant no se li havia de computar la cotització a l'empresa "CARLYPS, SA" entre el 15d'abril de 1.980 i el 29 de juliol de 1.996, per trobar-se l'empresa al descobert en el pagament de les quotes.

SEGON.- La demandant Sra. Cachinero va veure reconeguda una prestació per desocupació entre el 30 de juliol de1.996 i el 29 de juliol de 1.998 i el subsidi per a majors de 52 anys entre el 12 de juny de 2002 i l'11 de juny de 2015.

TERCER.- La Sra. Cachinero va prestar serveis per compte de l'empresa "CARLYPS, SA" entre els dies 15 d'abril de 1.980 i el 29 de juliol de 1.996, havent cotitzat l'empresa per la treballadora únicament a partir del dia 1 de gener de1.994.

QUART.- Per al cas d'estimació de la demanda, ambdues parts es mostren d'acords amb una base reguladora de 636

EUR, data d'efectes 15 de setembre de 2015 i percentatges respectivament del 20%, 68% i 98% en atenció a si lademandant acredita 1.712, 7.662 o 12.125 dies de cotització.

RAONAMENTS JURÍDICS.

PRIMER.- Els fets exposats es consideren provats a partir d'una valoració conjunta i segons les regles de la sana críticaE

de la totalitat de la prova practicada, a l'empara del que preveu l'article 97 de la Llei de la Jurisdicció Social. En aquestCDimarts, 18 d'octubre de 2016

sentit, es valora la documental aportada per les parts al procediment, el contingut de la qual es dóna totalment perreproduït.

SEGON.- La part demandant al·lega bàsicament en la seva demanda que la Sra. Cachinero, amb DNI 38760769L,afiliada a la Seguretat Social amb el número 080270846052 i domicili a Malgrat de Mar, va veure denegada perresolució de l'INSS de data 17 de setembre de 2015 la seva petició de pensió de jubilació pel Règim General per suposadament no reunir ni la carència genèrica de 5.475 dies, ni la carència específica de 730 dies, sent desestimada lareclamació prèvia presentada per resolució de data 2 de novembre de 2015, afegint aquesta resolució, segons lademanda, que a la demandant no se li havia de computar la cotització a l'empresa "CARLYPS, SA" entre el 15 d'abril de1.980 i el 29 de juliol de 1.996 per trobar-se l'empresa al descobert en el pagament de les quotes.

La part demandant al·lega que precisament en base a aquesta cotització es va reconèixer en el seu moment a lademandant Sra. Cachinero, en aquest cas per part del SPEE, una prestació per desocupació entre el 30 de juliol de1.996 i el 29 de juliol de 1.998, és a dir, de 720 dies de durada i tenint en compte una cotització per tant de al menys 2.160 dies.

A més, al·lega la part demandant que el SPEE també va reconèixer a la Sra. Cachinero el subsidi per a majors de 52 anys entre el 12 de juny de 2002 i l'11 de juny de 2015.

En definitiva, al·lega la part demandant que per manca de satisfacció de les quotes de cotització no es pot denegar a lademandant la pensió de jubilació reclamada.

La part demandada formula oposició a la demanda, defensant la correcció de les resolucions administratives objected'impugnació, sense perjudici en tot cas de la responsabilitat de l'empresa.

Subsidiàriament, per al cas d'estimació de la demanda, ambdues parts es mostren d'acords amb una base reguladorade 636 EUR, data d'efectes 15 de setembre de 2015 i percentatges respectivament del 20%, 68% i 98% en atenció a sila demandant acredita 1.712, 7.662 o 12.125 dies de cotització.

TERCER.- Fonamentalment, deriva de la documental aportada que l'INSS, un cop presentada per la Sra. Cachinero, endata 15 de setembre de 2015, petició de pensió de jubilació, dicta resolució en data 17 de setembre de 2015 en la qual denega la petició per reunir en la data del fet causant, 15 de setembre de 2015, 1.712 dies de cotització en comptesdels 5.475 dies necessaris legalment, i cap d'aquells dies dintre dels 15 anys últims en comptes dels 730 dies exigitslegalment.

Deriva també que, presentada reclamació prèvia, l'INSS dicta resolució en data 2 de novembre de 2015 en la qualdesestima la reclamació perquè acredita determinats períodes de cotització, sense que es pugui computar el comprèsentre els dies 15 d'abril de 1.980 i 29 de juliol de 1.996, ja que l'empresa en la qual prestava serveis per compte de tercer es troba al descobert en el pagament de les quotes.

Deriva també que la Sra. Cachinero va rebre subsidi per a majors de 52 anys entre els dies 12 de juny de 2002 i 11 dejuny de 2015.

Consta per altra banda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta sentència en data 10 de juny de 2004 enla qual es resol un recurs contra una sentència d'instància en la qual es declara provat que la Sra. Cachinero vareclamar subsidi per a majors de 52 anys, que li va ser denegat administrativament per manca de carència genèrica. Enaquella sentència objecte de recurs també es declarava provat que la Sra. Cachinero va prestar serveis per compte del'empresa "CARLYPS, SA" entre els dies 15 d'abril de 1.980 i 29 de juliol de 1.996, sense existir cotització entre el 15d'abril de 1.980 i el 31 de desembre de 1.993 i sí únicament a partir del dia 1 de gener de 1.994.

QUART.- En relació precisament a la responsabilitat de l'empresa, cal destacar que, en el sistema de Seguretat Social iper a evitar que l'incompliment per l'empresa de les seves obligacions recaigui sobre el propi treballador, la normativapreveu diversos mecanismes dirigits a garantir al màxim la protecció del treballador, especialment en els casosd'insolvència de l'empresa.

En aquest sentit, la principal garantia de protecció s'estableix per mitjà del principi d'automaticitat de les prestacions, laqual cosa significa que l'Entitat Gestora o la Mútua de la Seguretat Social avancen la prestació al treballador en cas de

responsabilitat empresarial, de forma que, tot i que la responsabilitat és denegada respecte l'Entitiat Gestora i s'imputa aN

l'empresa, es manté la relació jurídica de protecció entre el beneficiari i l'Entitat Gestora, obligada en tot cas, article 126 V

de la Llei General de la Seguretat Social, a abonar la prestació com si fos el supòsit normal i sense perjudici de què

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

posteriorment exerciti les accions corresponents contra l'empresari incomplidor, subrogant-se en la posició delbeneficiari.

En relació amb aquest sistema d'automaticitat, l'incompliment per l'empresa es pot donar per manca de cotització o percotització insuficient o inferior a la deguda.

L'article 126.3 de la Llei, partint de la responsabilitat empresarial, atenua la mateixa, fixant que l'Entitat Gestora assumiràel pagament de la prestació en la mesura en què quedi atenuat l'abast de la responsabilitat empresarial, la qual cosa defet ve a ser complementada per l'article 95 de la Llei de 1.966 quan s'estableix en ell que podrà moderar-se reglamentàriament la responsabilitat de l'empresa quan l'empresari ingressi les quotes corresponents a la totalitat delsseus treballadors.

Tanmateix, en no haver-se dut a terme un desenvolupament reglamentari de la referida moderació de la responsabilitatempresarial, ha estat la jurisprudència qui l'ha anat fixant. Bàsicament, aquesta jurisprudència ha anat mantenint,d'entrada, que la responsabilitat de l'empresa en tema de prestacions només existeix quan el treballador tingui dret auna determinada prestació per haver reunit, de fet, tots els requisits necessaris per a la mateixa, que de fet és el que succeeix, segons el que s'ha exposat anteriorment, en el present cas.

En segon lloc, la jurisprudència adopta el criteri de la proporcionalitat, entenent que la responsabilitat empresarial perdefectes de cotització ha de ser proporcional a la seva incidència en les prestacions, de forma que cal ponderar en cada cas quin ha estat el perjudici sobre el beneficiari a causa dels incompliments per l'empresa i així determinar el grau definançament de la prestació mateixa per la pròpia empresa, generant-se ne definitiva una distribució entre l'EntitatGestora i l'empresa en ordre a les prestacions proporcional al nombre de dies cotitzats i en relació al nombre de diesque calia cotitzar per a causar dret a la prestació.

Finalment, la jurisprudència també ha considerat que la moderació de la responsabilitat empresarial només procedirà,de totes formes, quan l'incompliment empresarial no hagi impedit del tot complir amb el període de cotització necessariper al dret a la prestació, ja que, en aquest concret cas, la responsabilitat de la prestació haurà de recaureexclusivament en l'empresari, sense possibilitat de repartir la referida responsabilitat de la prestació amb l'EntitatGestora.

Sentències que, entre moltes altres, han configurat aquests criteris serien les sentències del Tribunal Suprem de dates19 de setembre de 1.991, 28 de setembre de 1.994 i 23 de maig de 1.994.

CINQUÈ.- Així doncs, procedeix estimar la demanda, considerant els 12.125 dies cotitzats acceptats per les partscomparegudes per al cas en el que es tinguin en compte les cotitzacions que hauria d'haver dut a terme l'empresa, abanda de les corresponents al subsidi, reconeixent a la demandant Sra. Cachinero una pensió de jubilació amb efectesdes del dia 15 de setembre de 2015, amb una base reguladora de 636 EUR i un percentatge del 98%, amb condemnade l'empresa "CARLYPS, SA" al seu pagament, amb avançament per part de l'INSS i la TGSS, sense perjudici de lesaccions de reclamació contra l'empresa.

És per tot això que.

DECIDEIXO.

ESTIMAR la demanda interposada per la Sra. Juana Cachinero Valverde, dirigida contra l'INSS i la TGSS i contral'empresa "CARLYPS, SA", amb DECLARACIÓ del dret de la demandant a percebre una pensió de jubilació, ambefectes des del dia 15 de setembre de 2015, de base reguladora de 636 EUR i percentatge del 98%, amb condemna del'empresa "CARLYPS, SA" al seu pagament, amb avançament per part de l'INSS i la TGSS, sense perjudici de lesaccions de reclamació contra l'empresa.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de suplicació, que haurà de ser anunciat dins dels cinc dies següentsa la notificació de la sentència, fent-se al mateix temps nomenament de Lletrat. Queda advertida la part recurrent que nosigui treballador o beneficiari del Règim Públic de la Seguretat Social, ni tampoc gaudís del benefici de justícia gratuïtaen els termes establerts a la Llei 1/1996, de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, que haurà d'acreditar, en el momentd'interposar el recurs, haver fet un ingrés de 300 EUR en el compte corrent d'aquest Jutjat, número 1483 0000 65 073815, de l'entitat bancària BANESTO, aportant el resguard acreditatiu, així com, en el cas d'haver estat condemnat en

sentència al pagament d'alguna quantia, haurà de consignar en el Compte de Dipòsits i Consignacions, la quantiaN

objecte de condemna o formalitzar aval bancari per aquella quantia. I tot això, sense perjudici de les taxes legalmentV

aplicables.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Aquesta és la sentència que pronuncia, mana i signa en Carles Galvany i Casas, titular del Jutjat Social 2 de Mataró.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.

I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part demandada, CARLYPS SA, INSTITUT NACIONAL DE LASEGURETAT SOCIAL (INSS), TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, SERVICIO PÚBLICO DEEMPLEO ESTATAL (SPEE), el domicili o residència de la qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que espubliqui en el Butlletí Oficial de la Província. De conformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de lajurisdicció social, advertiu-li que les notificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en eltauler d'anuncis d'aquesta oficina judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestirforma d'interlocutòria o sentència, o de decret quan posi fi al procés.

Mataró, 6 d'octubre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Francesc Perez Sanchez