Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de decret de les actuacions 30/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Mataró

EDICTE

Judici: Procediment ordinari 30/2015.

Sobre: Quantitat.

Part demandant/executant: Mohammed Bennaser.

Part demandada/executada: FOGASA, Hong Bai, TEXTILCUSIT, S.L.U., ABASIC, SL.

FAIG SABER:

Que el dia 20/07/2016 s'ha dictat DECRET en el procediment esmentat.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, Hong Bai, TEXTILCUSIT, S.L.U., i d'acord amb el queestableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat notificar-li la resolució per mitjàd'aquest edicte.

La part demandada hi pot interposar un recurs de revisió davant de la Magistrada Jutgessa, per mitjà d'un escrit que hade presentar en aquesta oficina judicial en el termini de tres dies a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, ien el qual ha d'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució.

Aquest escrit ha de complir els requisits i els advertiments legals que consten a la resolució i i als apartats 1 i 2 de l'article 188 de l'LRJS.

La resolució que es notifica està a disposició de la part en aquesta oficina judicial.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.

I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part demandada, Hong Bai, TEXTILCUSIT, S.L.U., el domicili oresidència de la qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que es publiqui en el Butlletí Oficial de laProvíncia. De conformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, advertiu-la queles notificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en el tauler d'anuncis d'aquestaoficina judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir forma d'interlocutòria osentència, o de decret quan posi fi al procés.

Mataró,4 d'octubre de 2016

La lletrada de l'Administració de justícia, Maria Carmen Gómez Pardo