Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 37/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Execució núm.: 37/2016.

Part executant: IRIS REY MARIN.

Part executada: Traginers del Berguedà, SL.

Principal: 3.340,88 EUR.

Interessos provisionals: 334,09 EUR.

Costes provisionals: 334,09 EUR.

Lletrat de l'Adm. de justícia Albert Soriguera Serra.

Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del que es va decidir en el procés d'execució número 37/2016, instruït per aquestJutjat Social 1 de Manresa, a instàncies de IRIS REY MARIN contra Traginers del Berguedà, SL i FOGASA, es notifica aTraginers del Berguedà, SL, del/de la qual es desconeix el parador (article 59 de la Llei de procediment laboral), laresolució dictada en el procés indicat, la part dispositiva de la qual diu:

INTERLOCUTÒRIA.

Magistrada Jutgessa Eva Diaz Cerezo.

Manresa, 12 de setembre de 2016.

PART DISPOSITIVA. Disposo executar la sentència ferma indicada als fets i, a aquest efecte, vistes les circumstàncies concurrents enaquestes actuacions disposo declarar l'executat/ada, Traginers del Berguedà, SL, en situació d'insolvència amb caràcterprovisional per l'import de 3.340,88 EUR de principal més 334,09 EUR d'interessos i 334,09 EUR de costes, que sense perjudici es fixen provisionalment. També disposo que s'han d'arxivar les actuacions amb l'anotació prèvia al llibrecorresponent i sense perjudici de continuar l'execució si d'ara endavant es coneixen nous béns de l'executat/ada.

Un cop aquesta resolució sigui ferma, lliureu un ofici, si escau, al registrador mercantil de Barcelona als efectesestablerts a l'article 276.5 de la LRJS.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i al Fons de Garantia Salarial. Advertiu-los que no és ferma i que hi podeninterposar, en el termini de tres dies hàbils, recurs de reposició en aquest Jutjat. Així ho mano i ho signo".

La qual cosa es fa pública per mitjà del Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents, amb l'advertiment que lescomunicacions següents s'han de fer a les estrades, tret de les interlocutòries, les sentències o les citacions a termini.

Manresa, 6 d'octubre de 2016

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra