Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència de les actuacions 138/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 2 de Mataró

EDICTO

Juicio: Despidos / Ceses en general 138/2016.

Sobre: Despido.

Parte demandante/ejecutante: Oscar Fernandez Cerezo.

Parte demandada/ejecutada: ARTESANS I SERVEIS DE LA FLECA, S.L.

Francesc Pérez Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de Mataró.

En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que se ha dictado una SENTENCIA de fecha13/6/2016.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda ARTESANS I SERVEIS DE LA FLECA, S.L. yde acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado notificarlela presente resolución por medio de este edicto.

Siendo el Fallo de la misma el siguiente:

DECIDEIXO.

ESTIMAR la demanda interposada pel treballador demandant Óscar Fernández Cerezo, dirigida contra l'empresa"ARTESANS I SERVEIS DE LA FLECA, SL" i contra el FOGASA; DECLARANT IMPROCEDENT l'acomiadament deltreballador demandant de data 31 de gener de 2016; CONDEMNANT a l'empresa demandada a optar entre readmetreal treballador, amb abonament en aquest cas dels salaris deixats de percebre, tot i que en aquest cas sense perjudicidels descomptes que corresponguin sobre salaris deixats de percebre per altres treballs o prestacions, o satisfer altreballador, a partir del salari mensual brut, amb inclusió de la prorrata de pagues extres, de 1.168 EUR, unaindemnització de 33 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, calculada entre el diad'antiguitat, 1 de setembre de 2015, i el dia de l'acomiadament, 31 de gener de 2016, per quantia de 535,43 EUR; i CONDEMNANT a l'empresa demandada a satisfer al treballador el deute salarial de 3.468 EUR bruts, més interessosen aquest cas del 10%.

L'empresa condemnada disposarà d'un termini de 5 dies des de la notificació de la sentència per a optar entre lareadmissió o el pagament de les indemnitzacions procedents; opció que a més haurà de realitzar per escrit ocompareixença davant la Secretaria del Jutjat, amb advertiment a l'empresa condemnada conforme si no opta en eltermini indicat de 5 dies i en la forma establerta s'entendrà que procedeix la readmissió.

Respecte el FOGASA, procedeix la seva absolució, sense perjudici de les responsabilitats legals que en el seu cas lipuguin correspondre.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de suplicació, que haurà de ser anunciat dins dels cinc dies següentsa la notificació de la sentència, fent-se al mateix temps nomenament de Lletrat. Queda advertida la part recurrent que nosigui treballador o beneficiari del Règim Públic de la Seguretat Social, ni tampoc gaudís del benefici de justícia gratuïtaen els termes establerts a la Llei 1/1996, de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, que haurà d'acreditar, en el momentd'interposar el recurs, haver fet un ingrés de 300 EUR en el compte corrent d'aquest Jutjat, número 1483, de l'entitatbancària BANCO SANTANDER, aportant el resguard acreditatiu, així com, en el cas d'haver estat condemnat ensentència al pagament d'alguna quantia, haurà de consignar en el Compte de Dipòsits i Consignacions, la quantiaobjecte de condemna o formalitzar aval bancari per aquella quantia. I tot això, sense perjudici de les taxes que resultin

legalment aplicables.

Aquesta és la sentència que pronuncia, mana i signa en Carles Galvany i Casas, titular del Jutjat Social 2 de Mataró.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la InstrucciónE

6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios yC

boletines oficiales y la protección de datos.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Y para que sirva de notificación en forma a ARTESANS I SERVEIS DE LA FLECA, S.L., parte demandada, cuyodomicilio o residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de laProvincia y a quien advierto de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de lacédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, salvo aquéllas que revistan forma de auto, sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Mataró, 4 de octubre de 2016

El letrado de la Administración de Justicia, Francesc Perez Sanchez