Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació d'interlocutòria de les actuacions 136/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Procediment: Execucions 136/2016.

Part actora: DANIEL PACHECO GARCIA.

Part demandada: MERCABAGES, SL.

Lletrat de l'Adm. de justícia Albert Soriguera Serra.

Segons el que s'ha decidit en les actuacions núm. 136/2016 seguides en aquest Jutjat a instàncies de DANIELPACHECO GARCIA contra MERCABAGES, SL, en relació amb Execucions, amb aquest edicte es notifica aMERCABAGES, SL, en parador desconegut, la resolució del dia 6.10.16 dictada en aquestes actuacions.

La part dispositiva de la resolució diu literalment:

PART DISPOSITIVA

Disposo executar la sentència ferma indicada als fets i, a aquest efecte, vistes les circumstàncies concurrents enaquestes actuacions disposo declarar l'executat/ada, MERCABAGES, SL, en situació d'insolvència amb caràcterprovisional per l'import de 4.433 EUR de principal més 443,3 EUR d'interessos i 443,3 EUR de costes, que sense perjudici es fixen provisionalment. També disposo que s'han d'arxivar les actuacions amb l'anotació prèvia al llibrecorresponent i sense perjudici de continuar l'execució si d'ara endavant es coneixen nous béns de l'executat/ada.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i al Fons de Garantia Salarial.

Advertiu-los que no és ferma i que hi poden interposar, en el termini de tres dies hàbils, recurs de reposició en aquestJutjat.

Així ho mano i ho signo.

I perquè serveixi de notificació de forma legal a la persona esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, ambl'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran al Jutjat, iperquè es publiqui al Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 6d'octubre de 2016.

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra