Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de decret de les actuacions 68/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

Execució: 68/2016.

Part actora: BLANCA ROSA PEREA SEGURA.

Part demandada: Gasolinera del Puerto, SL.

Lletrat de l'Adm. de justícia Albert Soriguera Serra.

Segons el que s'ha decidit en les actuacions d'execució núm. 68/2016 seguides en aquest Jutjat a instàncies deBLANCA ROSA PEREA SEGURA contra Gasolinera del Puerto, SL, en relació amb Execucions, amb aquest edicte esnotifica a Gasolinera del Puerto, SL, en parador desconegut, la resolució del dia 5.10.16 dictada en aquestesactuacions.

La part dispositiva de la resolució diu literalment:

Part dispositiva.

Declaro la part executada, Gasolinera del Puerto, SL, en situació d'insolvència legal per un import de/d'9.796,37 EUR.

Aquesta insolvència s'ha d'entendre provisional a tots els efectes.

Un cop aquesta resolució sigui ferma, lliureu un ofici, si escau, al registrador mercantil de Barcelona als efectesestablerts a l'article 276.5 de la LRJS.

Expediu les certificacions corresponents.

Així mateix, arxiveu l'expedient després d'anotar-ho al llibre corresponent, sense perjudici de continuar l'execució si, enendavant, es coneixen nous béns de la part executada.

Aquesta resolució no és ferma.

Per impugnar aquesta resolució, s'ha de presentar un recurs de revisió sense efecte suspensiu, davant del tribunal quehagi de dictar l'ordre general d'execució (art. 188.1. LRJS) en el termini de tres dies hàbils a comptar des del següent alde la notificació.

A l'escrit de recurs s'ha d'adjuntar el justificant d'un dipòsit de 25 EUR, en el compte de consignacions d'aquest servei,núm. 0779 0000 64 006816, al SANTANDER.

Si es fan dos ingressos simultanis, és obligatori fer dues operacions diferents d'imposició.

Estan exempts de l'obligació de constituir aquest dipòsit el Ministeri Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes i lesentitats locals i els seus organismes autònoms dependents, així com els qui tinguin condició de treballador o beneficiaridel règim públic de la Seguretat Social i els qui tinguin reconegut el benefici de justícia gratuïta.

Els ingressos per transferència s'han de fer al compte bancari núm. IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274, del BancSantander i, en el camp OBSERVACIONS, cal consignar-hi el compte de consignacions esmentat més amunt.Així ho mano i ho signo.

I perquè serveixi de notificació de forma legal a l'empresa esmentada, l'adreça de la qual es desconeix, ambl'advertiment que les notificacions següents, tret que tinguin la forma d'interlocutòria o sentència, es faran al Jutjat, i perquè es publiqui al Butlletí Oficial de la Província, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Manresa, 5 d'octubre de 2016.

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra