Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de decret de les actuacions 68/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 1 de Manresa

EDICTE

EXECUCIÓ: 68/2015.

Secció A.

Part actora: ANTONIO BARRIOS QUIÑONERO.

Part demandada: PUJOL ESCAYOLA, S.L.

FAIG SABER:

Que, d'acord amb el que s'ha disposat en les actuacions d'execució 68/2015, seguides en aquest Jutjat a instàncies deANTONIO BARRIOS QUIÑONERO, contra PUJOL ESCAYOLA, S.L., en relació amb Acomiadament disciplinari,acumulat quantitat, notifico a PUJOL ESCAYOLA, S.L., en parador ignorat, la resolució dictada en data 5.10.16, la partdispositiva de la qual diu literalment:

PART DISPOSITIVA.

Declaro la part executada, PUJOL ESCAYOLA, S.L., en situació d'insolvència legal per un import de/d'12.028,04 EUR.

Aquesta insolvència s'ha d'entendre provisional a tots els efectes.

Un cop aquesta resolució sigui ferma, lliureu un ofici, si escau, al registrador mercantil de Barcelona als efectesestablerts a l'article 276.5 de la LRJS.

Expediu les certificacions corresponents.

Així mateix, arxiveu l'expedient després d'anotar-ho al llibre corresponent, sense perjudici de continuar l'execució si, enendavant, es coneixen nous béns de la part executada.

Aquesta resolució no és ferma.

Per impugnar aquesta resolució, s'ha de presentar un recurs de revisió sense efecte suspensiu, davant del tribunal quehagi de dictar l'ordre general d'execució (art. 188.1. LRJS) en el termini de tres dies hàbils a comptar des del següent alde la notificació.

A l'escrit de recurs s'ha d'adjuntar el justificant d'un dipòsit de 25 EUR, en el compte de consignacions d'aquest servei,núm. 0779 0000 64 006815, al SANTANDER.

Si es fan dos ingressos simultanis, és obligatori fer dues operacions diferents d'imposició.

Estan exempts de l'obligació de constituir aquest dipòsit el Ministeri Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes i lesentitats locals i els seus organismes autònoms dependents, així com els qui tinguin condició de treballador o beneficiaridel règim públic de la Seguretat Social i els qui tinguin reconegut el benefici de justícia gratuïta.

Els ingressos per transferència s'han de fer al compte bancari núm. IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274, del BancSantander i, en el camp OBSERVACIONS, cal consignar-hi el compte de consignacions esmentat més amunt.

Així ho mano i ho signo.Així mateix, li adverteixo que les notificacions successives, llevat que tinguin forma d'interlocutòria o sentència,s'afixaran al tauler d'anuncis de l'oficina judicial.

I, perquè serveixi de notificació a la persona esmentada, de la qual es desconeix el domicili, expedeixo aquest edicte. E

Manresa, 5 d'octubre de 2016

C

El lletrat de l'Administració de Justícia, Albert Soriguera Serra