Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de decret de les actuacions 282/2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Jutjats Socials


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 6 de Barcelona

EDICTE

Judici: Procediment ordinari 282/2015.

Sobre: Quantitat.

Part demandant/executant: Ana Fernanda Aravena Hormazabal, Olga Bornay Ciurana.

Part demandada/executada: BIG FISH CATERING, S.L., RESTAURANTE PARADIS CAN AMAT, RESTAURANTEPARADIS PALLEJA, PALAU REQUESENS, FOGASA, GRUPO AZAFRAN CORPORATE, S.L., LIDER-TEMPODEVELOPMENT, S.L., GOURMET AVANS, SL (GRUP AZAFRAN/PARADÍS), GRUPO AZAFRAN 2012, SL.

FAIG SABER:

Que el dia 3/10/2016 s'ha dictat DECRET en el procediment esmentat.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, BIG FISH CATERING, S.L., RESTAURANTE PARADISCAN AMAT, RESTAURANTE PARADIS PALLEJA, PALAU REQUESENS, FOGASA, GRUPO AZAFRANCORPORATE, S.L., LIDER-TEMPO DEVELOPMENT, S.L., GOURMET AVANS, SL (GRUP AZAFRAN/PARADÍS),GRUPO AZAFRAN 2012, SL, i d'acord amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social(LRJS), he disposat notificar-li la resolució DECRET DE DESESTIMENT PARCIAL per mitjà d'aquest edicte.

La part hi pot interposar un recurs de revisió davant Magistrada - Jutgessa, per mitjà d'un escrit que ha de presentar enaquesta oficina judicial en el termini de tres dies a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, i en el qual had'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució. Aquest escrit ha de complir els requisits i els advertiments legalsque consten a la resolució i i als apartats 1 i 2 de l'article 188 de l'LRJS.

La resolució que es notifica està a disposició de la part en aquesta oficina judicial.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.

I, perquè serveixi de notificació en la forma escaient a la part demandada, BIG FISH CATERING, S.L., RESTAURANTE PARADIS CAN AMAT, RESTAURANTE PARADIS PALLEJA, PALAU REQUESENS, FOGASA, GRUPO AZAFRANCORPORATE, S.L., LIDER-TEMPO DEVELOPMENT, S.L., GOURMET AVANS, SL (GRUP AZAFRAN/PARADÍS),GRUPO AZAFRAN 2012, SL, el domicili o residència de la qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi quees publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.

De conformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, advertiu-la que lesnotificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en el tauler d'anuncis d'aquesta oficinajudicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir forma d'interlocutòria o sentència, ode decret quan posi fi al procés.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

La lletrada de l'Administració de Justícia, Rosa Maria González Carrasco