Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de citació el 18.1.2017 de les actuacions 63/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Jutjats Socials

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Jutjat Social núm. 6 de Barcelona

EDICTE

Judici: Acomiadaments / cessaments en general 63/2016.

Sobre: Acomiadament.

Part demandant/executant: Fernande Keiouya N'kono Nyangono.

Part demandada/executada: REALIMAR GESTIÓN, S.L., José Alberto Sitjar Martínez.

FAIG SABER:

Que el dia 16/03/2016 s'ha dictat en el procediment esmentat resolució, admetent demanda i assenyalant els actes deconciliació i/o judici.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, REALIMAR GESTIÓN, S.L. i d'acord amb el queestableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), he disposat citar-la a fi que comparegui enaquesta oficina judicial el dia 18/01/2017 a les 11:05 hores, per portar a terme l'acte de conciliació i, si escau, de judici, que tindran lloc en una única convocatòria successiva: l'acte de conciliació davant meu i l'acte de judici davant.

Hi ha de concórrer amb els mitjans de prova de què es vulgui valer. Si es tracta de la prova documental, l'ha depresentar ordenada i numerada degudament.

La incompareixença injustificada de la part no impedirà que tinguin lloc els actes de conciliació i de judici, quecontinuaran sense necessitat de declarar-la en rebel·lia. Si no hi compareix, pot ser tinguda per conforme amb els fetsde la demanda.

Contra aquesta resolució, la part pot interposar un recurs de reposició davant meu, per mitjà d'un escrit que ha depresentar en aquesta oficina judicial en el termini de tres dies a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, i en elqual ha d'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució. Aquest escrit ha de complir els requisits i elsadvertiments legals que consten a la resolució i als articles 186 i 187 de l'LRJS.

La resolució que es notifica està a disposició de la part en aquesta oficina judicial.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de justícia,que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012 de laSecretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i laprotecció de dades.

I, perquè serveixi de notificació i de citació a la part demandada, REALIMAR GESTIÓN, S.L., José Alberto SitjarMartínez, el domicili o residència de la qual es desconeix, expedeixo i signo aquest edicte a fi que es publiqui en elButlletí Oficial de la Província. De conformitat amb el que estableix l'article 59.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social, advertiu-la que les notificacions següents es faran afixant una còpia de la resolució o de la cèdula en el taulerd'anuncis d'aquesta oficina judicial, llevat del supòsit de la comunicació de les resolucions que hagin de revestir formad'interlocutòria o sentència, o de decret quan posi fi al procés.

Barcelona, 27 de desembre de 2016

La lletrada de l'Administració de Justícia, Rosa Maria González Carrasco