Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança de prestacions econòmiques de caràcter social
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Martí de Tous


El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'Ordenança de prestacions econòmiques de caràcter social.

D'acord amb el que preveu l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l'ultima publicació al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la Corporació per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents.

Transcorregut el període d'informació pública, sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, la modificació esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació.

 

Sant Martí de Tous, 30 de setembre de 2016

 

David Alquézar Claramunt

Alcalde