Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació del servei públic municipal de Kftí, activitats per a joves (exp. X2016002066)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Ripollet
No havent estat presentada cap al·legació durant el període d'inscripció pública de 30 dies hàbils posteriors a comptar des del dia següent a la inserció de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la seu del web municipal.

El Ple municipal de l´Ajuntament de Ripollet, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016, aprovà definitivament la modificació del servei públic municipal de Kftí, activitats per a joves, amb l'objecte d'encabir noves propostes educatives, com són l'espai Kftó, espai de dinamització per joves de més de 18 anys i la creació d'un espai de dinamització al medi obert per tal de donar resposta a les noves necessitats del jovent de Ripollet en matèries de cohesió social, igualtat d'oportunitats i dinamització del col·lectiu jove, sobre la base dels documents Memòria Justificativa, Projecte d'Establiment i Reglament regulador del servei, entre altra; documentació que integra l'expedient administratiu, i que va resultar igualment aprovada de manera definitiva.

 

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si s'ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d'un mes des de l'endemà de la data d'interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 - si s'ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s'hagi notificat l'acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el dit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta;

 - si no s'ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

A continuació s'adjunta el text del reglament de funcionament del servei:

 

" Reglament

El Kftí, es definirà, entre d'altres, com a espai d'educació no formal que proporcionaran una estimulació adequada a cada edat per tal d'afavorir el desenvolupament integral tenim en compte les seves realitats i interessos com a individus i com a membres de la comunitat, tenim en compte les seves capacitats i afavorint la participació i la igualtat d'oportunitats.

El Kftí, contempla la importància de la relació amb les famílies dels i les adolescents usuaris/es. En el cas de l'espai Kftí, s'estableixen dues línies de comunicació: Una primera que contempla la comunicació del dia a dia entre l'equip educatiu i les famílies del/ l'adolescent usuari/a, per tal de poder establir una profunda relació de col·laboració i una segona que contempla la possibilitat de programar activitats conjuntes entre els progenitors i els fills.

 

Art.1 És objecte d'aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic municipal de Kftí, destinats a adolescents i joves a partir de 12 anys.

 

Art.2 L'activitat del servei de Kftí, és assumida per l'Ajuntament de Ripollet com a servei propi.

 

Art. 3 El servei de Kfti, es prestarà al equipament de Kfti al Casal de Joves (rambla de sant Jordi, 6), sense perjudici que es puguin utilitzar altres espais de manera puntual, espai Kftó al Casal de Joves, Centre Cultural, etc.

 

Art.4 El servei públic municipal de Kfti, es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta i serà adjudicat mitjançant el procediment en cada moment previst per la legislació vigent.

 

Art.5 Les prestacions que es donaran a través del servei seran les pròpies d'un espai d'educació no formal, és a dir, d'estada d'adolescents i joves a partir de 12 anys, durant les hores en les que l'espai resti obert, així com l'atenció educativa apropiada a adolescents d'aquesta edat, d'acord amb la normativa aplicable i amb les determinacions que en cada cas s'especifiqui.

 

Art.6 Tindran la condició d'usuaris els adolescents que assisteixin Kftí,, així com els pares i mares i/o tutors/res d'aquests.

 

Art. 7 Són drets dels usuaris:

a) Rebre correctament i continuadament el servei.

b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques.

c) Comptar amb l'atenció de personal preparat per prestar el servei.

d) Rebre la informació necessària sobre les qüestions del servei.

 

Art. 8 Són obligacions dels usuaris:

a) Atendre les indicacions dels treballadors de l'espai.

b) Abonar el preu públic que correspongui per la prestació del servei. (En el cas dels joves inscrits/es a l'espai Kftí).

c) Tenir cura de les instal·lacions i material pedagògic del centre.

d) Tenir una bona higiene personal.

e) No assistir al Kftí, en cas que pateixi una infecció que pugui suposar un risc per a la resta d'usuaris. En aquest cas la família ha de comunicar aquest fet als responsables del servei. Abans de reincorporar-se a les activitats caldrà presentar un justificant mèdic conforme la malaltia ha estat curada.

 

Art. 9. Admissió d'adolescents a l'espai Kftí, .

El Kftí, admetrà a tots/es els/les adolescents que desitgin matricular-se (fins un màxim de 40 places, dividits en dos grups d'edat, de 12 a 14 i de 15 a 17), amb l'autorització dels seus tutors legals, sempre i quan hi hagi les places vacants. En el cas que en el procés de matriculació hi hagués una demanda superior a l'oferta es realitzaria un sorteig de les places en condició d'igualtat entre tots els sol·licitants de primer any. L'Ajuntament de Ripollet vetllarà per tal que hi hagi una situació d'igualtat d'oportunitats a l'hora de realitzar les inscripcions. Es podran derivar casos des del departament de serveis socials i instituts.

En cap cas hi haurà discriminació en l'admissió dels adolescents per raons ideològiques, religioses, morals, socials de raça o naixement, i en la mesura de les possibilitats del servei els adolescents que presentin deficiències físiques, psíquiques o intel·lectuals s'admetran tenim en compte: informes dels especialistes de referència i capacitat d'atenció individualitzada dels professionals educatius de l'equipament.

Per tal que un/a adolescent pugui ser admès/a en el servei ha de tenir entre 12 i 17 anys en el moment de la inscripció pel curs vigent.

 

Art.10 Per tal d'accedir a l'espai de Kftí, caldrà estar-hi matriculat/da.

L'acceptació d'una plaça del servei implica que els tutors legals de l'adolescent hauran de signar un full de matrícula, on hi haurà una relació de condicions d'acceptació de la plaça, i que són:

- Pagament del preu públic mensual establert.

- Assistència regular al servei.

- Coneixement del projecte educatiu.

- Condicions de baixa del servei.

S'entén per assistència regular al servei, no efectuar absències continuades superiors a 30 dies naturals, sense justificació, i/o no efectuar absències superiors al 30% del trimestre, sense justificació.

En el cas de l'espai Kftó i la dinamització al medi obert, l'accés serà públic i no requerirà d'una inscripció prèvia, tot i que es pot demanar inscripció a activitats determinades. Així mateix, les activitats tindran una limitació de places en funció de l'espai en el qual es desenvolupin.

 

Art. 11 Per donar-se de baixa del servei, els tutors legals de l'adolescent ho hauran de comunicar a través d'una instància dirigida a la Regidoria de Joventut, sol·licitant la baixa. Així mateix, s'haurà d'abonar el total de la mensualitat corresponent al mes de baixa.

Serà causa per donar de baixa d'ofici a un/a usuari/a, incompliment de les condicions necessàries de permanència.

 

Art. 12 Calendari de funcionament: L'espai Kftí entre l'1 d'octubre i el 21 de juny. El Kftó i la dinamització al medi obert funcionaran fins el 31 de juliol. Tot el personal treballarà de manera interna a partir del dia 15 de setembre; el calendari de festes del servei el fixarà anualment l'Ajuntament de Ripollet, tenint en compte el calendari del Departament de Treball.

 

Art. 13 Horaris. L'horari d'obertura entre setmana, de dilluns a divendres, del servei Kftí, serà de les 18.00 de la tarda a 20.00 hores. També dos dissabtes al mes (4 hores, horari en funció de l'activitat, o bé una activitat de 8hores). L'horari de les activitats puntuals en cap de setmana i/o períodes de vacances escolars serà establert en el programa anual d'activitats. L'horari d'obertura de l'espai Kftó serà de 17.00 a 20.30 hores.

L'horari del servei de dinamització al medi obert serà de 16.30 a 20.30h.

 

Art.14 Regim d'utilització del servei

Els tutors legals del/la menor hauran de satisfer la quota del servei, mensualment, mentre estigui inscrit/a a l'espai. El pagament de les quotes es farà mitjançant la seva domiciliació . Quan una família decideixi donar de baixa el seu fill o filla del servei de Kftí, estarà compromesa a abonar el total de la mensualitat corresponent, al mes de la baixa.

 

Disposició final.

En tot allò no previst en aquest Reglament s'aplicarà supletòriament la normativa vigent aplicable."

 

Els acords adoptats pel ple de l'ajuntament i l'expedient en el que s'integren, van ser aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Ripollet del dia 21 de juliol de 2016, i s'han exposat al públic per un període de trenta dies hàbils a comptar des del dia següent al de la inserció del darrer edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes i a la seu del web municipal.

Es va inserir edicte al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Ripollet des del dia 26 de juliol, a la pàgina web municipal des del dia 26 de juliol, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona des del dia 4 d'agost i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des del dia 5 d'agost.

Dins el període d'informació i exposició pública, no s'ha presentat cap al·legació, segons diligència de la secretaria de l'Ajuntament de Ripollet de data 21 de setembre de 2016.

 

Ripollet, 30 de setembre de 2016

 

Jose M. Osuna López

Alcalde