Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de tinença d'animals domèstics (exp. A155 2/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Llançà
El Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 188, de data 30 de setembre de 2016, publica l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva i el text definitiu de la modificació de l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics a Llançà.

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Llançà, 30 de setembre de 2016

 

Guillem Cusí i Batlle

Alcalde