Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del protocol d'actuació d'emergències
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Granadella
El Ple de l'Ajuntament de la Granadella, en sessió celebrada en data 26 de setembre de 2016, va aprovar inicialment el Protocol d'Actuació d'Emergències. Concerts de Música, del municipi de la Granadella, el qual s'exposa al públic durant el termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, als efectes que es pugui examinar i presentar les reclamacions i/o suggeriments que es creguin pertinents.

Transcorregut aquest termini d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions i/o suggeriments, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense que sigui necessària l'adopció de cap altre acord.

 

La Granadella, 30 de setembre de 2016

 

Carlos Gibert i Bernaus

Alcalde