Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària d'adequació de les naus D2-D3 RUFA (obra 36/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Granollers
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el Projecte d'adequació de l'espai de les naus D2-D3 de Roca Umbert com a oficines. Fase 2 Centre Audiovisual (obra 36/16), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost estimat de 666.988,26 euros més la quantitat de 140.067,53 euros en concepte del 21% d'IVA , que fa un total de 807.055,79 euros, redactat pels tècnics municipals d'Obres i Projectes.

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació pública endegats mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d'agost de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7172 de 28 de juliol de 2016 i en tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació, i en virtut de l'acord municipal anterior, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament.

 

Contra l'acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia seguint al de la publicació d'aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior.

 

Granollers, 30 de setembre de 2016

 

Catalina Victory Molné

Secretària general