Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Avantprojecte de rehabilitació de l'antiga carretera de Ribes
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Balenyà
Es fa públic que en data 20 de setembre de 2016 s'ha elevat automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial de l'Avantprojecte de la rehabilitació de l'antiga carretera de Ribes dels Hostalets de Balenyà, la qual cosa es fa pública de conformitat amb el que estableix l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les Corporacions.

 

Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest edicte, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest edicte i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d'un mes s'entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

En tot cas, si ho creieu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs previst a la legislació vigent.

 

Balenyà, 30 de setembre de 2016

 

Anna Magem i Marsó

Alcaldessa