Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 30 desembre de 2016, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
30/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
D'acord amb el que preveuen els articles 56 i 58 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es notifica al personal docent i investigador de les universitats catalanes que ha presentat la sol·licitud en el marc del procediment establert en la Resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2015, el qual també és aplicable al personal docent i investigador de les universitats privades catalanes, d'acord amb els convenis signats amb AQU Catalunya a tal efecte, que les comissions avaluadores corresponents han acordat emetre la valoració positiva o negativa de l'activitat investigadora en relació amb els períodes que les persones sol·licitants han sotmès a avaluació a la convocatòria de juny i juliol de 2016.

Així mateix, la notificació mitjançant aquest Edicte també va dirigida a les persones respecte a les quals, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, situada al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Comissió d'Apel·lacions en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC, d'acord amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Barcelona, 30 de desembre de 2016 

Martí Casadesús Fa

Director