Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal Ràdio Platja d'Aro (exp. 4553/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
29/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària tinguda el dia 21 de setembre de 2016 va aprovar inicialment el Reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal de ràdio "Ràdio Platja d'Aro".

L'esmentat acord d'aprovació inicial se sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, als efectes de poder examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. L'expedient pot ser consultat a la Secretaria de l'Ajuntament en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h.

Transcorregut l'anterior període sense que s'hi presentin cap mena d'al.legacions ni reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu a l'empara de l'article 178.1.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'esmentada Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l'article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local.

 

Castell-Platja d'Aro, 29 de setembre de 2016

 

Joan Giraut Cot

Alcalde

 

Tomàs Soler Navarro

Secretari