Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de publicació de la plantilla del personal de la Corporació i dels seus organismes
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
29/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


De conformitat amb allò que disposen els articles 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Departament de Governació, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, i d'altra normativa vigent, es fa públic a l'annex adjunt, la plantilla del personal de la Corporació i dels seus Organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d'Apostes per a l'exercici de 2017, aprovades en la sessió plenària que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2016, en la qual s'aprovà inicialment el Pressupost General per a l'exercici esmentat, aprovació que ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat reclamacions dins del període d'exposició pública.

 

Barcelona, 29 de desembre de 2016

 

Teresa M. Raurich i Montasell

Interventora general

 

I. PLANTILLA DE LA CORPORACIÓ

 

Plantilla de personal de la Diputació de Barcelona a 01/01/2017

 

 

Grup de titulació

Nombre de places

PERSONAL FUNCIONARI

1. Funcionaris d'Habilitació Estatal
1.1 Subescala de Secretaria
Secretari

A1

1

Secretari de Gestió Tributària

A1

1
1.2 Subescala Intervenció-Tresoreria
Interventor

A1

1

Tresorer

A1

1

Interventor de Gestió Tributària

A1

1
2. Escala Administració General
2.1. Subescala Tècnica
Tècnic Administració General

A1

34

2.2. Subescala AdministrativaAdministratiu

C1

28

2.3. Subescala AuxiliarAuxiliar Administratiu

C2

413

2.4. Subescala SubalternSubaltern

AP

64
3. Escala Administració Especial
3.1 Subescala Tècnica
3.1.1 ClasseTècnics Superiors
Tècnic Superior Arquitectura/Enginyeria

A1

135

Tècnic Superior Ciències

A1

39

Tècnic Superior Medicina

A1

9

Tècnic Superior Farmàcia

A1

1

Tèc.Sup. Veterinària

A1

1

Tècnic Superior Psicologia/Sociologia

A1

20

Tècnic Superior Economia

A1

60

Tècnic Superior Dret

A1

149

Tècnic Superior Informació

A1

15

Tècnic Superior Educació Física

A1

10

Tècnic Superior Gest.Tècnic-Administ.

A1

1

Tècnic Superior en Documentació

A1

24
3.1.2 Classe Tècnics Mitjans
Tècnic Mitjà Arquitectura/Enginyeria

A2

93

Tècnic Mitjà Sanitat

A2

38

Tècnic Mitjà Bibliologia

A2

297

Tècnic Mitjà Empresarials

A2

7

Tècnic Mitjà Treball Social

A2

15

Tècnic Mitjà Terapeuta Ocupacional

A2

2
3.1.3 Classe Tècnics Auxiliars
Tècnic Auxiliar Arquitectura/Enginyeria

C1

18
3.2 Subescala Serveis Especials
3.2.1 Classe Comeses Especials
Grup A
Subgrup A1
Tècnic Superior Educació

A1

106

Tècnic Superior Lletres

A1

18

Tècnic Superior Informàtica

A1

58

Tècnic Superior

A1

408

Tècnic Superior Cultura

A1

42

Tècnic Superior Recursos Humans

A1

76

Comeses Especials Superiors

A1

1
Grup A
Subgrup A2
Tècnic Mitjà Educació

A2

54

Tècnic Mitjà Informàtica

A2

37

Tècnic Mitjà Especialista

A2

205

Tècnic Mitjà Gestió

A2

90

Tècnic Mitjà Educador

A2

27

Tècnic Gestió Recursos Humans

A2

20
Grup C
Subgrup C1
Tècnic Auxiliar Educació

C1

18

Tècnic Auxiliar Informàtica Operador a extingir

C1

3

Tècnic Auxiliar Especialista

C1

148

Tècnic Auxiliar Bibliologia

C1

39

Auxiliar Tèc. Esp. Sanitat

C1

57

Tècnic Auxiliar Informàtica Programador a extingir

C1

19

Tècnic Auxiliar Gestió

C1

160

Tècnic Auxiliar Informàtica

C1

28

Tècnic Auxiliar Laboratori

C1

1

Tècnic Auxiliar Educador

C1

37

Guarda Forestal Especial

C1

23
Grup C
Subgrup C2

Tècnic Auxiliar Sanitat

C2

141

Tècnic Auxiliar Informàtica Ofimàtica

C2

1

Guàrdia C.Seg. a extingir

C2

3

Auxiliar Oficina

C2

38

Guarda Guardes Forestals

C2

26

Mestre-Capatàs

C2

6
3.2.2 Classe Personal d'Oficis
Ofic.Esp. Laboratori OO.PP.

C1

7

Ofic. Esp.pressa de dades

C1

3

Ofic.Esp. Permisos OO.PP.

C1

10

Ofic.Esp. Senyalització OO.PP.

C1

3

Oficial Especial Vies Locals

C1

5

Oficial Especial Intal·lació

C1

36

Oficial Especial Reproducció Gràfica

C1

5

Oficial Especial Xofer

C1

10

Oficial Especial Fuster

C1

3

Oficial Especial Cuina

C1

3

Oficial Especial Jardiner

C1

8

Oficial Especial Magatzem

C1

1

Oficial Especial Manteniment Forestal

C1

1

Oficial Especial Manteniment Explotacions Agroforestals

C1

8

Oficial Esp. Mecànic/Const.Met.

C1

2

Oficial Especial Paleta

C1

6

Oficial Especial Pintor

C1

9

Oficial Especial manteniment Vehicles

C1

1

Oficial Obres Públiques

C2

34

Oficial Manteniment Instal·lacions

C2

34

Oficial Conductor de Vehicles

C2

36

Ofic.Manteniment Cons./Obres a extingir

C2

1

Ofic. Cond. Maq. Esp. a extingir

C2

1

Oficial Manteniment Forestal

C2

13

Oficial Fuster

C2

9

Oficial de Cuina a extingir

C2

10

Oficial Rep. Gràfica i Imatge

C2

9

Oficial Jardiner

C2

23

Oficial de Magatzem

C2

14

Of. Mecanic/Const.Metal·liques

C2

5

Oficial Treballs Bens Culturals

C2

1

Oficial Paleta

C2

14

Oficial Pintor

C2

7

Oficial de Serveis

C2

9

Ofic. Telefonista/Recepcionista

C2

4

Oficial Manteniment Vehicles

C2

1

Ajudant Obres Públiques

AP

1

Ajud. Manteniment Instal. i Grals. a extingir

AP

6

Ajudant de Serveis

AP

35

Ajud. Mant.Cons./Obres a extingir

AP

1

Ajudant Manteniment Forestal a extingir

AP

13

Ajudant de Cuina a extingir

AP

9

Ajudant d'Obres a extingir

AP

6

Operari Serveis

AP

157

Agent de Vigilancia

C2

2

TOTAL 

 

3.944

 
PERSONAL EVENTUAL

 

Nombre de places

 

 

92

TOTAL

 

92

 
PERSONAL LABORAL

Grup de titulació

Nombre de places

Tècnic Superior Economia

A1

2

Tècnic Superior

A1

4

Oficial de Serveis

C2

1

Operari Serveis - integració DIL

Agrup. Prof.

3

TOTAL 10
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA4.046 
 

 

 

II. PLANTILLA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

 

ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE

 

 

Categories

Nombre de places

Plantilla de personal funcionari a 01/01/2017

1.Escala Administració General

1.1. Sots escala auxiliar 

Auxiliar Administratiu

BD

26

1.2. Subescala Subaltern

 

 

Subaltern

BE

11

2.Escala Administració Especial

2.1. Subescala Tècnica

2.1.1. Classe Tècnics Superiors

Tècnic Superior Arquitecte/Enginyers

CA

2

Tècnic Superior Dret

CJ

2

Tècnic Superior Economia

CI

1

Tècnic Superior Informació

CK

1

Tècnic Superior en Documentació

CT

1

2.1.2.Classe Tècnics Mitjans

Tècnic Mitjà Empresarials

DI

1

Tècnic Mitjà Bibliologia

DE

8

2.2.Subescala Serveis Especials

2.2.1 Classe Comeses Especials

Grup A (Grup A-1)

Tècnic Superior Educació

CG

4

Tècnic Superior

CN

8

Tècnic Superior Cultura

CO

1

Tècnic Superior en Lletres

CH

2

Tècnic Superior Recursos Humans

CR

2

Tècnic Superior Informàtica

CL

3

Grup B (Grup A-2)

Tècnic Mitjà Educació

DD

1

Tècnic Mitjà Especialista

DG

4

Tècnic Mitjà Informàtica

DF

1

Tècnic Mitja Gestió

DS

4

Grup C (Grup C-1)

Tècnic Auxiliar Bibliologia

EI

2

Tècnic Auxiliar Informàtica

EN

1

Tècnic Auxiliar Gestió

EM

5

Tècnic Auxiliar Especialista

EG

7

GRUP D (Grup C-2)

Auxiliar d'Oficina

HS

2

2.2.2. Classe Personal d'Oficis

 

 

Oficial Manteniment Instal·lacions

MB

4

Oficial de Serveis

MS

5

Ofic. Telefonista/Recepcionista

MT

2

Ajud. de serveis

NC

1

Operari de Serveis

PA

7

Total plantilla funcionaris

119

 
Plantilla de personal laboral a 01/01/2017

Auxiliar Administratiu

BD

1

Tècnic Superior Educació

CG

134

Tècnic Mijtà Educació

DD

20

Tècnic Mitjà Gestió

DS

1

Tècnic Auxiliar Educació

ED

2

Tècnic Auxiliar Especialista

EG

1

Total plantilla personal laboral

159

TOTAL PLANTILLA

278

 

 

 

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 

Plantilla de personal funcionari a 01/01/2017

Escala/Subescala/Classe

Nombre de places

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

I.1. Subescala Tècnica

Tècnic d'Administració General

1

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

II.1. Subescala de Serveis Especials

II.1.1. Classe Comeses Especials

GRUP A

Subgrup A1

Tècnic Superior

109

Subgrup A2

Tècnic Mitjà

32

GRUP C

Subgrup C1

Oficial Tècnic de Recaptació

8

Tècnic Auxiliar de Gestió

22

Administratiu de Gestió i Recaptació

346

Subgrup C2

Oficial de Recaptació i Gestió

5

Auxiliar de Gestió Tributària

209

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

732

 
Plantilla de personal laboral a 01/01/2017

Tècnic Superior

1

Tècnic Superior d'Informàtica

3

Tècnic Mitjà d'Informàtica

2

Administratiu de Gestió

20

Oficial

7

TOTAL PERSONAL LABORAL

33

TOTAL PLANTILLA

765

 

 

 

ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT D'APOSTES

 

 

Categoria

Nombre de places

Plantilla de personal a 01/01/2017

1. Escala administració Especial

1.1 Subescala Tècnica

Subgrup A1

1.1.1 Classe Tècnics Superiors

Tècnic Superior Economia

CI

2

Tècnic Superior Especialista

CN

1

1.2 Subescala Serveis Especials

1.2.1 Classe Comeses Especials

Subgrup A2

Tècnic mitjà de Gestió

DS

4

Tècnic mitjà especialista

DG

4

Subgrup C1

Tècnic Auxiliar Especialista

EG

9

Tècnic Especial Instal·lacions

EG

6

1.2.2 Classe personal d'oficis

Subgrup D2

Oficial de magatzem

LM

2

TOTAL PLANTILLA28