Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre nomenaments d'interins i/o contractes laborals de màxima urgència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
29/08/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sabadell
En compliment de l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de l'article 94.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dóna publicitat dels nomenaments interins i/o contractes laborals de màxima urgència, a la plaça i data que s'indica, de les persones següents:

Sra. Cristina Puente Malla, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana d'Acollida, amb adscripció al Servei de Drets Civils i Ciutadanis, grup de classificació A2, amb efectes del dia 2 de maig de 2016.

Sra. Hamida El Idrissi Beloud, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana Mediadora Cultural del col·lectiu magrebí, amb adscripció al Servei de Drets Civils i Ciutadania, Grup de Classificació A2, amb efectes del dia 2 de maig de 2016.

Sra. Helen Hennessey González, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana d'Immigració i Igualtat, amb adscripció al Servei de Drets Civils i Ciutadania, Grup de Classificació A2, amb efectes del dia 2 de maig de 2016.

Sr. Carmen Lázaro Talabante, nomenada interinament a una plaça de Tècnica Mitjana de Polítiques Migratòries, amb adscripció al Servei de Drets Civils i Ciutadania, Grup de Classificació A2, amb efectes del dia 2 de maig de 2016.

Sra. Laia Soler Montañés, nomenada contractada laboral a una plaça de Treballadora Social, amb adscripció al Servei d'Acció Social, Grup de Classificació A2, amb efectes del dia 6 de juny de 2016.

Sra. Marta Casals Ramos, nomenada interinament de a una plaça de Treballadora Social, amb adscripció al Servei d'Acció Social, Grup de Classificació A2, amb efectes del dia 6 de juny de 2016.

Sra. Laia Soler Montañés, nomenada interinament a una plaça de Treballadora Social, amb adscripció al Servei d'Acció Social, Grup de Classificació A2, amb efectes del dia 16 de juny de 2016.

Sr. Marta Casals Ramos, nomenada interinament a una plaça de Treballadora Social, amb adscripció al Servei d'Acció Social, Grup de Classificació A2, amb efectes del dia 27 de juny de 2016.

 

Sabadell, 29 d'agost de 2016

 

Juli Fernández i Olivares

Alcalde