Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE de 28 de setembre de 2016, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 80/2012
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
28/09/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 7 de juny de 2016 ha dictat Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 80/2012, interposat en nom i representació de Construccions Luque Núñez, SA, contra l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 12 de maig de 2011, d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Vicenç de Montalt.

La part dispositiva de la Sentència esmentada, traduïda textualment, estableix:

"Estimar en part el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació de Construccions Luque Núñez, SA, contra l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 12 de maig de 2011, d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Vicenç de Montalt, acord i instrument de planejament que s'anul·len i es deixen sense efecte jurídic quan imposen a càrrec de l'actora, sense més consideracions, la construcció i cessió de l'aparcament públic soterrat, obligació que, en els termes literals del conveni en què se sustenta, haurà d'entendre's com de 'cessió a l'ajuntament de les places d'aparcament que es puguin construir al subsòl de la zona verda grafiada en un plànol adjunt'. Es desestima el recurs pel que fa a la resta. Sense costes."

Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, resolc donar publicitat a la part dispositiva de la Sentència esmentada per a coneixement general.

 

Barcelona, 28 de setembre de 2016

 

Roser Clariana i Selva

Cap del Servei de Recursos i Reclamacions