Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres a la xarxa d'aigües Mompart
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
28/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Es posa en coneixement general que l'Ajuntament Ple, en sessió de data 22.12.2016, va aprovar inicialment el Projecte d'obres i instal·lacions a executar a la xarxa d'aigües Mompart per a la seva integració al servei municipal d'aigua redactat pels Serveis Territorials Municipals, així com l'Annex "Inventari de les instal·lacions de subministrament d'aigua del barri Rodes i Can Cebrià a Vilanova del Vallès" elaborat per CONGIAC.

 

Així mateix, es va aprovar la relació concreta de béns i propietats a expropiar:

 

- Béns:

- 4.794,54 metres lineals de conduccions per a la distribució d'aigua de la xarxa coneguda com a Xarxa Mompart que es troben a part del barri Rodes i Can Cebrià, segons el projecte i inventari abans mencionats.

 

- Propietaris:

- 50 % Josep Maria Mompart i Claveres.

- 25% Joan Mompart i Verdaguer.

- 25% Maria Pilar Mompart i Verdaguer.

 

L'esmentat expedient estarà en exposició pública per un termini de 30 dies a comptar des de la publicació del presente dicte.

 

Vilanova del Vallès, 28 de desembre de 2016

 

Yolanda Lorenzo

Alcaldessa