Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial del Mapa de soroll i el Mapa de capacitat acústica
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
28/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Castelldefels
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 22 de desembre de 2016, va acordar el següent:

 

Primer.- Aprovar inicialment el mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Castelldefels, que s'adjunta com a annex al present acord.

Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Tercer.- Si un cop transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'acord exprés..

 

La qual cosa es fa pública per a què en tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que disposa l'article 192.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

L'anterior acord és un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar cap tipus de recurs sense perjudici dels que siguin procedents interposar contra la resolució definitiva que, en el seu cas es pugui adoptar. No obstant, es podran presentar les al·legacions que considerin convenients per als seus interessos.

 

Castelldefels, 28 de desembre de 2016

 

Candela López Tagliafico

Alcaldessa