Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
28/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Castelldefels
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 22 de desembre de 2016, adoptà l'acord següent:

 

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora del Soroll i les vibracions de Castelldefels.

 

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de màxima difusió i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant el termini de trenta dies, a fi que es pugin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

 

Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament, fet que serà constatat mitjançant certificació del secretari general.

 

Quart.- Un cop aprovada definitivament, publicar el seu text íntegre en el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la Província, i inserir-ne una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposen l'article 70.2 de la Llei 7/1995, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 178.2. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

Cinquè.- La vigència de l'Ordenança s'iniciarà un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985 (a comptar des de l'endemà de la comunicació de l'acord d'aprovació definitiva a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la còpia íntegra i fefaent del text normatiu) i, en tot cas, després de haver-se publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Sisè.- Donar trasllat de l'acord a les diferents Àrees de l'Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes corresponents.

 

L'anterior acord és un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar cap tipus de recurs sense perjudici dels que siguin procedents interposar contra la resolució definitiva què, al seu cas es pugui adoptar. No obstant, es podran presentar les al.legacions que considerin convenients als seus interessos.

 

 

Castelldefels, 28 de desembre de 2016

 

 

Candela López Tagliafico

Alcaldessa